Back to collection

Saṃyuktāgama 雜阿含經

Scroll 27

Click on any word to see more details.

雜阿含經卷第二十

天竺三藏求那跋陀羅

一二

[0191a12] 如是我聞

[0191a12] 一時佛住王舍城耆闍崛山……差別:「沙門婆羅門如是如是說:『無緣眾生無緣眾生』……」

[0191a15] 如是廣說乃至無畏王子歡喜隨喜禮佛[0191a17] 如是我聞

[0191a17] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0191a18] 眾多比丘晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食眾多比丘:「今日乞食我等外道精舍。」

[0191a21] 眾多比丘外道精舍外道共相問訊慰勞問訊慰勞一面外道比丘:「沙門瞿曇弟子說法五蓋慧力障礙涅槃四念處七覺意我等亦復弟子五蓋慧力四念處七覺分我等沙門瞿曇何等說法。」

[0191a28] 眾多比丘外道不喜入舍衛城乞食精舍衣鉢往詣稽首佛足退一面外道世尊

[0191b02] 爾時世尊眾多比丘:「外道汝等反問:『外道五蓋應有七覺應有十四何等五蓋七覺十四?』如是外道外道瞋恚憍慢毀呰嫌恨不忍默然低頭所以者何不見諸天沙門婆羅門人眾我所歡喜隨順如來聲聞聞者

[0191b11] 「諸比丘何等五蓋貪欲貪欲貪欲即是等覺涅槃貪欲即是等覺涅槃瞋恚瞋恚瞋恚瞋恚即是等覺涅槃即是等覺涅槃即是等覺涅槃善法不善善法不善即是等覺涅槃五蓋

[0191b21] 「何等七覺分十四內法心念外法心念內法念住即是覺分等覺涅槃外法念住即是覺分等覺涅槃

[0191b24] 「善法不善善法即是覺分等覺涅槃不善即是覺分等覺涅槃

[0191b27] 「精進不善精進長養善法不善精進即是精進覺分等覺涅槃長養善法精進即是精進覺分等覺涅槃

[0191c02] 「有喜有喜即是覺分等覺涅槃亦即覺分等覺涅槃

[0191c05] 「有身有心即是覺分等覺涅槃即是覺分等覺涅槃

[0191c07] 「即是覺分等覺涅槃即是覺分等覺涅槃

[0191c10] 「善法不善善法即是覺分等覺涅槃不善即是覺分等覺涅槃七覺分十四。」

[0191c13] 佛說眾多比丘歡喜奉行[0191c15] 如是我聞

[0191c15] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0191c16] 眾多比丘……差別:「外道出家如是說問言:『猶豫爾時何等覺分何等猶豫爾時復修何等覺分何等非時?』如是外道異法忿憍慢毀呰嫌恨不忍默然低頭所以者何不見諸天沙門婆羅門人眾我所歡喜隨喜如來聲聞聞者

[0191c25] 「諸比丘若爾猶豫覺分覺分覺分所以者何猶豫以此諸法譬如云何比丘?」

[0192a01] 比丘白佛:「如是世尊!」

[0192a01] 「如是比丘猶豫覺分覺分覺分非時懈怠猶豫爾時覺分精進覺分覺分所以者何猶豫以此諸法譬如云何豈不?」

[0192a07] 比丘白佛:「如是世尊!」

[0192a08] 比丘:「如是猶豫覺分精進覺分覺分諸比丘猶豫覺分精進覺分覺分所以者何猶豫以此諸法譬如云何比丘?」

[0192a14] 比丘白佛:「如是世尊!」

[0192a14] 比丘:「如是猶豫爾時覺分精進覺分覺分猶豫覺分覺分覺分所以者何猶豫諸法一心攝持譬如如是比丘猶豫覺分精進非時覺分自此則是諸法一心攝持覺分一切。」

[0192a23] 佛說諸比丘歡喜奉行[0192a25] 如是我聞

[0192a25] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0192a26] 爾時世尊諸比丘:「五蓋七覺分諦聽善思譬如而立如是五蓋而立貪欲何為不正思惟貪欲貪欲增廣欲愛

[0192b01] 「何等瞋恚障礙不正思惟瞋恚瞋恚增廣瞋恚

[0192b04] 「何等睡眠五法何等微弱不樂懈怠不正思惟睡眠睡眠增廣睡眠

[0192b07] 「何等四法何等親屬人眾娛樂憶念他人憶念不正思惟增廣

[0192b11] 「何等三世何等過去未來世現在過去猶豫未來世猶豫現在猶豫不正思惟增廣

[0192b15] 「譬如長養如是七覺分長養

[0192b17] 「何等覺分四念處思惟起念覺分起念覺分退覺分

[0192b19] 「何等覺分善法不善思惟覺分覺分退覺分

[0192b22] 「何等精進覺分四正斷思惟精進覺分精進覺分退精進覺分

[0192b25] 「何等覺分有喜有喜思惟覺分覺分退覺分

[0192b27] 「何等覺分有身思惟覺分覺分退覺分

[0192c01] 「何等覺分四禪思惟覺分覺分退覺分

[0192c03] 「何等覺分三界欲界思惟覺分覺分退覺分

[0192c06] 「何等貪欲不淨觀思惟貪欲貪欲貪欲

[0192c08] 「何等瞋恚慈心思惟瞋恚瞋恚瞋恚

[0192c10] 「何等睡眠思惟睡眠睡眠睡眠

[0192c12] 「何等思惟

[0192c14] 「何等緣起法思惟譬如而立如是七覺分而立

[0192c18] 「何等覺分四念處思惟覺分覺分轉生增廣覺分

[0192c20] 「何等覺分善法不善思惟覺分覺分重生增廣覺分

[0192c23] 「何等精進覺分四正斷思惟精進覺分精進覺分重生增廣精進覺分

[0192c25] 「何等覺分有喜有喜思惟覺分覺分重生增廣覺分

[0192c28] 「何等覺分有身思惟覺分覺分重生增廣覺分

[0193a01] 「何等覺分四禪思惟覺分生起覺分重生增廣覺分

[0193a03] 「何等覺分三界何等欲界思惟覺分覺分重生增廣覺分。」

[0193a06] 佛說諸比丘歡喜奉行[0193a08] 如是我聞

[0193a08] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0193a09] 爾時世尊諸比丘:「內法不見一法未生惡不善法令已生惡不善重生增廣未生善不生退所謂不正思惟諸比丘不正思惟貪欲重生增廣瞋恚睡眠重生增廣覺分不生退精進覺分重生增廣

[0193a17] 「不見一法未生惡不善不生未生善法令重生增廣正思惟比丘正思惟貪欲不生瞋恚睡眠不生覺分重生增廣精進覺分重生增廣。」

[0193a24] 佛說諸比丘歡喜奉行[0193a26] 如是我聞

[0193a26] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0193a27] 爾時世尊諸比丘:「外法不見一法未生惡不善法令重生增廣未生善法令不生退惡知識惡知識貪欲重生增廣瞋恚睡眠重生增廣覺分不生退精進覺分不生退

[0193b04] 「諸比丘不見一法未生惡不善法令不生未生善法令重生增廣所謂善知識隨從善知識隨從貪欲不生瞋恚睡眠不生覺分重生增廣精進覺分重生增廣。」

[0193b12] 佛說諸比丘歡喜奉行[0193b14] 如是我聞

[0193b14] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0193b15] 爾時尊者舍利弗諸比丘:「七覺分何等覺分覺分精進覺分覺分覺分覺分覺分七覺分決定覺分正受晨朝日中日暮正受其所正受譬如大臣有種衣服其所日中日暮自在如是比丘七覺分決定隨意正受覺分清淨純白已滅已滅如是精進覺分如是說。」

[0193b26] 尊者舍利弗諸比丘其所歡喜奉行

一九

[0193b28] 如是我聞

[0193b28] 一時佛住巴連弗爾時尊者尊者阿提目多巴連弗精舍

[0193c01] 爾時尊者阿提目多晡時尊者共相問訊慰勞退一面尊者:「尊者七覺分方便如是正受如是正受?」

[0193c04] 答言:「尊者阿提目多比丘方便七覺分如是正受如是正受。」

[0193c06] :「云何比丘方便七覺分?」

[0193c07] 答言:「比丘方便覺分思惟:『不善解脫不害睡眠不善調伏不害睡眠思惟精進方便不得平等。』如是精進覺分如是說比丘覺分方便思惟:『心善解脫睡眠調伏思惟方便平等。』如是阿提目多比丘方便七覺分如是正受如是不樂正受。」

[0193c16] 正士論義[0193c18] 如是我聞

[0193c18] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿那律住舍衛國松林精舍

[0193c20] 眾多比丘阿那律共相問訊慰勞問訊慰勞退一面尊者阿那律:「尊者方便七覺分?」

[0193c23] 尊者阿那律諸比丘:「比丘方便七覺分。」

[0193c24] 諸比丘尊者阿那律:「云何比丘方便七覺分?」

[0193c26] 尊者阿那律諸比丘:「比丘方便覺分思惟心善解脫睡眠調伏如此覺分思惟精勤方便不懈怠不動一心正受如是精進覺分如是說比丘方便七覺分。」

[0194a03] 眾多比丘尊者阿那律歡喜隨喜[0194a05] 如是我聞

[0194a05] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0194a06] 爾時世尊諸比丘:「轉輪聖王出世七寶世間金輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶主藏臣寶如是如來出世七覺分齋戒大臣圍遶金輪寶東方輪相具足轉輪聖王決定轉輪王兩手金輪寶左手右手旋轉:『若是轉輪聖王金輪寶轉輪聖王古道。』於是輪寶東方乘虛東方聖王正直輪寶四兵輪寶四兵東方處處小王聖王悉皆

[0194a19] 「如來七覺分世間所謂覺分覺分精進覺分覺分覺分覺分覺分。」

[0194a21] 佛說諸比丘歡喜奉行[0194a23] 如是我聞

[0194a23] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0194a24] 爾時世尊諸比丘:「轉輪聖王出於七寶世間云何轉輪聖王出於金輪寶現有剎利灌頂聖王十五沐浴清淨受持齋戒樓閣大臣圍遶金輪寶東方輪相具足天真金寶古昔傳聞剎利灌頂大王十五布薩沐浴清淨受持善來大王王國安隱人民中止教化國人隨從聖王答言:『聚落善化國人不順當來如法非法國人善化非法如是。』於是聖王東海聖王至于南海至於南海南海西海古昔聖王西海至於北海西北方國王奉迎如東方廣於是金輪寶聖王隨從北海王宮正治殿虛空轉輪聖王金輪寶世間

[0194b13] 「云何轉輪聖王白象世間剎利灌頂大王七支聖王欣悅調調調受命不盈一日調伏一切調伏悉皆具足猶如經年調象寶一日調伏亦復如是調大王:『調自知。』爾時聖王觀察調相周行四海日中王宮轉輪聖王如此象寶世間

[0194b24] 「何等轉輪聖王馬寶世間轉輪聖王所有馬寶青色聖王欣悅神馬