Qi Chu San Guan Jing 七處三觀經

Translated by An Shigao in 1 scroll

Colophon

七處三觀經 後漢 安世高譯 共 1 卷 Qi Chu San Guan Jing Translated by An Shigao in the Later Han in 1 scroll

Notes

Date 148-170 and detailed contents from Lancaster (Lancaster 2004, 'K 738') English translations: See relation to Pāli Canon below Detailed contents (reproduced from Lancaster with permission) (1) K.650 (2.10); K.649[41.3]; (2) A.III.105 Kūṭā (3) A.III.29 Andha (4) A.IV.1 Taṇhayoga (5) A.IV.49 Vipallāsa (6) A.IV.32 & 153 Saṅgaha (7) A.IV.31 Cakka (8) A.IV.98 Attahita (10) A.IV.102 Valāhaka (11) A.IV.14 Padhāna (12) A.IV.37 Abhabho (13) A.V.42 Sappurisa (14) (15) A.V.36 Kāladāna (16) A.V.148 Sappurisa (17) A.V.153 Sadhammaniyāma (20) A.V.29 Caṅkama (21) A.V.181-183 Araññaka (22) A.V.241-244 Duccarita (23) A.V.250 Puggalappasāda (24) A.V.215 Akantiya (25) A.V.211 Akkosa (26) (28) A.V.56 Bhayā (29) (30) S.15.10 Puggala; K.745 (11) (32-39) A.II.11(1-5) (40) A.II.1.9 Sukka (41) A.III.29 Andha (42) A.III.76-77 Bhavacetana (43) A.III.42 Ṭhāna (46) A.III.69 Akuśalamūla (47) A.III.45 Paṇḍita

Primary Source

An Shigao, trans., 《七處三觀經》 'Qi Chu San Guan Jing,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 2, No. 150a, Accessed 2016-07-05, http://tripitaka.cbeta.org/T02n0150a.

References

  1. Lancaster, L.R. 2004 The Korean Buddhist Canon: A Descriptive Catalogue, http://www.acmuller.net/descriptive_catalogue.

Collection vocabulary analysis