Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 16

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第十六

三藏法師玄奘 

教誡教授品第
[0085a15] 「復次善現菩薩摩訶薩云何佛十力真如菩薩摩訶薩?」

[0085a16] 「世尊!」

[0085a16] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法真如菩薩摩訶薩?」

[0085a18] 「世尊!」

[0085a18] 「佛十力真如菩薩摩訶薩?」

[0085a19] 「世尊!」

[0085a19] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法真如菩薩摩訶薩?」

[0085a20] 「世尊!」

[0085a21] 「佛十力真如中有菩薩摩訶薩?」

[0085a21] 「世尊!」

[0085a22] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法真如中有菩薩摩訶薩?」

[0085a23] 「世尊!」

[0085a23] 「菩薩摩訶薩中有佛十力真如?」

[0085a24] 「世尊!」

[0085a24] 「菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共法真如?」

[0085a26] 「世尊!」

[0085a26] 「佛十力真如菩薩摩訶薩?」

[0085a27] 「世尊!」

[0085a27] 「四無所畏四無礙解十八佛不共法真如菩薩摩訶薩?」

[0085a28] 「世尊!」

[0085b01] 「復次善現菩薩摩訶薩云何大慈真如菩薩摩訶薩?」

[0085b02] 「世尊!」

[0085b02] 「大悲大喜真如菩薩摩訶薩?」

[0085b03] 「世尊!」

[0085b04] 「大慈真如菩薩摩訶薩?」

[0085b04] 「世尊!」

[0085b05] 「大悲大喜真如菩薩摩訶薩?」

[0085b05] 「世尊!」

[0085b06] 「大慈真如中有菩薩摩訶薩?」

[0085b06] 「世尊!」

[0085b07] 「大悲大喜真如中有菩薩摩訶薩?」

[0085b08] 「世尊!」

[0085b08] 「菩薩摩訶薩中有大慈真如?」

[0085b09] 「世尊!」

[0085b09] 「菩薩摩訶薩中有大悲大喜真如?」

[0085b10] 「世尊!」

[0085b10] 「大慈真如菩薩摩訶薩?」

[0085b11] 「世尊!」

[0085b11] 「大悲大喜真如菩薩摩訶薩?」

[0085b12] 「世尊!」

[0085b13] 「復次善現菩薩摩訶薩云何三十二大士相真如菩薩摩訶薩?」

[0085b14] 「世尊!」

[0085b15] 「八十隨好真如菩薩摩訶薩?」

[0085b15] 「世尊!」

[0085b16] 「三十二大士相真如菩薩摩訶薩?」

[0085b17] 「世尊!」

[0085b17] 「八十隨好真如菩薩摩訶薩?」

[0085b18] 「世尊!」

[0085b18] 「三十二大士相真如中有菩薩摩訶薩?」

[0085b19] 「世尊!」

[0085b19] 「八十隨好真如中有菩薩摩訶薩?」

[0085b20] 「世尊!」

[0085b20] 「菩薩摩訶薩中有三十二大士相真如?」

[0085b21] 「世尊!」

[0085b21] 「菩薩摩訶薩中有八十隨好真如?」

[0085b22] 「世尊!」

[0085b22] 「三十二大士相真如菩薩摩訶薩?」

[0085b23] 「世尊!」

[0085b24] 「八十隨好真如菩薩摩訶薩?」

[0085b24] 「世尊!」

[0085b26] 「復次善現菩薩摩訶薩云何真如菩薩摩訶薩?」

[0085b27] 「世尊!」

[0085b28] 「住捨真如菩薩摩訶薩?」

[0085b28] 「世尊!」

[0085b29] 「真如菩薩摩訶薩?」

[0085b29] 「世尊!」

[0085c01] 「住捨真如菩薩摩訶薩?」

[0085c01] 「世尊!」

[0085c02] 「真如中有菩薩摩訶薩?」

[0085c03] 「世尊!」

[0085c03] 「住捨真如中有菩薩摩訶薩?」

[0085c04] 「世尊!」

[0085c04] 「菩薩摩訶薩中有真如?」

[0085c05] 「世尊!」

[0085c05] 「菩薩摩訶薩中有住捨真如?」

[0085c06] 「世尊!」

[0085c06] 「真如菩薩摩訶薩?」

[0085c07] 「世尊!」

[0085c07] 「住捨真如菩薩摩訶薩?」

[0085c08] 「世尊!」

[0085c09] 「復次善現菩薩摩訶薩云何一切智真如菩薩摩訶薩?」

[0085c10] 「世尊!」

[0085c11] 「一切相智真如菩薩摩訶薩?」

[0085c12] 「世尊!」

[0085c12] 「一切智真如菩薩摩訶薩?」

[0085c13] 「世尊!」

[0085c13] 「異道一切相智真如菩薩摩訶薩?」

[0085c14] 「世尊!」

[0085c14] 「一切智真如中有菩薩摩訶薩?」

[0085c15] 「世尊!」

[0085c15] 「一切相智真如中有菩薩摩訶薩?」

[0085c16] 「世尊!」

[0085c16] 「菩薩摩訶薩中有一切智真如?」

[0085c17] 「世尊!」

[0085c17] 「菩薩摩訶薩中有一切相智真如?」

[0085c18] 「世尊!」

[0085c18] 「一切智真如菩薩摩訶薩?」

[0085c19] 「世尊!」

[0085c19] 「一切相智真如菩薩摩訶薩?」

[0085c20] 「世尊!」

[0085c22] 爾時具壽善現:「真如菩薩摩訶薩真如菩薩摩訶薩真如菩薩摩訶薩真如菩薩摩訶薩真如中有菩薩摩訶薩真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有真如菩薩摩訶薩中有真如真如菩薩摩訶薩真如菩薩摩訶薩?」

[0085c29] 具壽善現白言:「世尊畢竟不可得非有有色真如真如真如非有如何可言真如菩薩摩訶薩真如菩薩摩訶薩真如菩薩摩訶薩真如菩薩摩訶薩真如中有菩薩摩訶薩真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有真如菩薩摩訶薩中有真如真如菩薩摩訶薩真如菩薩摩訶薩?」

[0086a11] 「復次善現真如菩薩摩訶薩意處真如菩薩摩訶薩真如菩薩摩訶薩意處真如菩薩摩訶薩真如中有菩薩摩訶薩意處真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有真如菩薩摩訶薩中有意處真如真如菩薩摩訶薩意處真如菩薩摩訶薩?」

[0086a19] 具壽善現白言:「世尊意處畢竟不可得非有真如意處真如真如非有如何可言真如菩薩摩訶薩意處真如菩薩摩訶薩真如菩薩摩訶薩意處真如菩薩摩訶薩真如中有菩薩摩訶薩意處真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有真如菩薩摩訶薩中有意處真如真如菩薩摩訶薩意處真如菩薩摩訶薩?」

[0086b02] 「復次善現色處真如菩薩摩訶薩法處真如菩薩摩訶薩色處真如菩薩摩訶薩法處真如菩薩摩訶薩色處真如中有菩薩摩訶薩法處真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有色處真如菩薩摩訶薩中有法處真如色處真如菩薩摩訶薩法處真如菩薩摩訶薩?」

[0086b10] 具壽善現白言:「世尊色處法處畢竟不可得非有有色真如法處真如真如非有如何可言色處真如菩薩摩訶薩法處真如菩薩摩訶薩色處真如菩薩摩訶薩法處真如菩薩摩訶薩色處真如中有菩薩摩訶薩法處真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有色處真如菩薩摩訶薩中有法處真如色處真如菩薩摩訶薩法處真如菩薩摩訶薩?」

[0086b22] 「復次善現眼界真如菩薩摩訶薩真如菩薩摩訶薩眼界真如菩薩摩訶薩真如菩薩摩訶薩眼界真如中有菩薩摩訶薩真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼界真如菩薩摩訶薩中有真如眼界真如菩薩摩訶薩真如菩薩摩訶薩?」

[0086c01] 具壽善現白言:「世尊眼界畢竟不可得非有眼界真如真如真如非有如何可言眼界真如菩薩摩訶薩真如菩薩摩訶薩眼界真如菩薩摩訶薩真如菩薩摩訶薩眼界真如中有菩薩摩訶薩真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼界真如菩薩摩訶薩中有真如眼界真如菩薩摩訶薩真如菩薩摩訶薩?」

[0086c13] 「復次善現色界真如菩薩摩訶薩法界真如菩薩摩訶薩色界真如菩薩摩訶薩法界真如菩薩摩訶薩色界真如中有菩薩摩訶薩法界真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有色界真如菩薩摩訶薩中有法界真如色界真如菩薩摩訶薩法界真如菩薩摩訶薩?」

[0086c21] 具壽善現白言:「世尊色界法界畢竟不可得非有有色真如法界真如真如非有如何可言色界真如菩薩摩訶薩法界真如菩薩摩訶薩色界真如菩薩摩訶薩法界真如菩薩摩訶薩色界真如中有菩薩摩訶薩法界真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有色界真如菩薩摩訶薩中有法界真如色界真如菩薩摩訶薩法界真如菩薩摩訶薩?」

[0087a04] 「復次善現眼識界真如菩薩摩訶薩意識界真如菩薩摩訶薩眼識界真如菩薩摩訶薩意識界真如菩薩摩訶薩眼識界真如中有菩薩摩訶薩意識界真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼識界真如菩薩摩訶薩中有意識界真如眼識界真如菩薩摩訶薩意識界真如菩薩摩訶薩?」

[0087a13] 具壽善現白言:「世尊眼識界意識界畢竟不可得非有眼識界真如意識界真如真如非有如何可言眼識界真如菩薩摩訶薩意識界真如菩薩摩訶薩眼識界真如菩薩摩訶薩意識界真如菩薩摩訶薩眼識界真如中有菩薩摩訶薩意識界真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼識界真如菩薩摩訶薩中有意識界真如眼識界真如菩薩摩訶薩意識界真如菩薩摩訶薩?」

[0087a25] 「復次善現真如菩薩摩訶薩真如菩薩摩訶薩真如菩薩摩訶薩真如菩薩摩訶薩真如中有菩薩摩訶薩真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有真如菩薩摩訶薩中有真如真如菩薩摩訶薩真如菩薩摩訶薩?」

[0087b04] 具壽善現白言:「世尊畢竟不可得非有真如真如真如非有如何可言真如菩薩摩訶薩真如菩薩摩訶薩真如菩薩摩訶薩真如菩薩摩訶薩真如中有菩薩摩訶薩真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有真如菩薩摩訶薩中有真如真如菩薩摩訶薩真如菩薩摩訶薩?」

[0087b16] 「復次善現所生真如菩薩摩訶薩所生真如菩薩摩訶薩所生真如菩薩摩訶薩所生真如菩薩摩訶薩所生真如中有菩薩摩訶薩所生真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有所生真如菩薩摩訶薩中有所生真如所生真如菩薩摩訶薩所生真如菩薩摩訶薩?」

[0087b28] 具壽善現白言:「世尊所生所生畢竟不可得非有所生真如所生真如真如非有如何可言所生真如菩薩摩訶薩所生真如菩薩摩訶薩所生真如菩薩摩訶薩所生真如菩薩摩訶薩所生真如中有菩薩摩訶薩所生真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有所生真如菩薩摩訶薩中有所生真如所生真如菩薩摩訶薩所生真如菩薩摩訶薩?」

[0087c15] 「復次善現地界真如菩薩摩訶薩識界真如菩薩摩訶薩異地真如菩薩摩訶薩識界真如菩薩摩訶薩地界真如中有菩薩摩訶薩識界真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有地界真如菩薩摩訶薩中有識界真如地界真如菩薩摩訶薩識界真如菩薩摩訶薩?」

[0087c23] 具壽善現白言:「世尊地界識界畢竟不可得非有地界真如識界真如真如非有如何可言地界真如菩薩摩訶薩識界真如菩薩摩訶薩異地真如菩薩摩訶薩識界真如菩薩摩訶薩地界真如中有菩薩摩訶薩識界真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有地界真如菩薩摩訶薩中有識界真如地界真如菩薩摩訶薩識界真如菩薩摩訶薩?」

[0088a06] 「復次善現因緣真如菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣真如菩薩摩訶薩因緣真如菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣真如菩薩摩訶薩因緣真如中有菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有因緣真如菩薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上緣真如因緣真如菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣真如菩薩摩訶薩?」

[0088a15] 具壽善現白言:「世尊因緣等無間緣所緣緣增上緣畢竟不可得非有因緣真如等無間緣所緣緣增上緣真如真如非有如何可言因緣真如菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣真如菩薩摩訶薩因緣真如菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣真如菩薩摩訶薩因緣真如中有菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有因緣真如菩薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上緣真如因緣真如菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣真如菩薩摩訶薩?」

[0088a29] 「復次善現所生真如菩薩摩訶薩所生真如菩薩摩訶薩所生真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有所生真如所生真如菩薩摩訶薩?」

[0088b04] 具壽善現白言:「世尊所生畢竟不可得非有有緣所生真如真如非有如何可言所生真如菩薩摩訶薩所生真如菩薩摩訶薩所生真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有所生真如所生真如菩薩摩訶薩?」

[0088b11] 「復次善現無明真如菩薩摩訶薩即行名色六處老死真如菩薩摩訶薩無明真如菩薩摩訶薩乃至老死真如菩薩摩訶薩無明真如中有菩薩摩訶薩乃至老死真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有無明真如菩薩摩訶薩中有乃至老死真如無明真如菩薩摩訶薩乃至老死真如菩薩摩訶薩?」

[0088b19] 具壽善現白言:「世尊無明乃至老死畢竟不可得非有有無真如乃至老死真如真如非有如何可言無明真如菩薩摩訶薩即行乃至老死真如菩薩摩訶薩無明真如菩薩摩訶薩乃至老死真如菩薩摩訶薩無明真如中有菩薩摩訶薩乃至老死真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有無明真如菩薩摩訶薩中有乃至老死真如無明真如菩薩摩訶薩乃至老死真如菩薩摩訶薩?」

[0088c02] 「復次善現布施波羅蜜多真如菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如菩薩摩訶薩布施波羅蜜多真如菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如菩薩摩訶薩布施波羅蜜多真如中有菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多真如菩薩摩訶薩中有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如布施波羅蜜多真如菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如菩薩摩訶薩?」

[0088c14] 具壽善現白言:「世尊布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多畢竟不可得非有布施波羅蜜多真如淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如真如非有如何可言布施波羅蜜多真如菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如菩薩摩訶薩布施波羅蜜多真如菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如菩薩摩訶薩布施波羅蜜多真如中有菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多真如菩薩摩訶薩中有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如布施波羅蜜多真如菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如菩薩摩訶薩?」

[0089a01] 「復次善現內空真如菩薩摩訶薩外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空真如菩薩摩訶薩內空真如菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空真如菩薩摩訶薩內空真如中有菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有內空真如菩薩摩訶薩中有外空乃至無性自性空真如內空真如菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空真如菩薩摩訶薩?」

[0089a13] 具壽善現白言:「世尊內空外空乃至無性自性空畢竟不可得非有內空真如外空乃至無性自性空真如真如非有如何可言內空真如菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空真如菩薩摩訶薩內空真如菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空真如菩薩摩訶薩內空真如中有菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有內空真如菩薩摩訶薩中有外空乃至無性自性空真如內空真如菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空真如菩薩摩訶薩?」

[0089a26] 「復次善現四念住真如菩薩摩訶薩四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支真如菩薩摩訶薩四念住真如菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支真如菩薩摩訶薩四念住真如中有菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有四念住真如菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支真如四念住真如菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支真如菩薩摩訶薩?」

[0089b07] 具壽善現白言:「世尊四念住四正斷乃至八聖道支畢竟不可得非有四念住真如四正斷乃至八聖道支真如真如非有如何可言四念住真如菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支真如菩薩摩訶薩四念住真如菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支真如菩薩摩訶薩四念住真如中有菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有四念住真如菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支真如四念住真如菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支真如菩薩摩訶薩?」

[0089b20] 「復次善現苦聖諦真如菩薩摩訶薩道聖諦真如菩薩摩訶薩苦聖諦真如菩薩摩訶薩道聖諦真如菩薩摩訶薩苦聖諦真如中有菩薩摩訶薩道聖諦真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有苦聖諦真如菩薩摩訶薩中有道聖諦真如離苦聖諦真如菩薩摩訶薩道聖諦真如菩薩摩訶薩?」

[0089b28] 具壽善現白言:「世尊苦聖諦道聖諦畢竟不可得非有苦聖諦真如道聖諦真如真如非有如何可言苦聖諦真如菩薩摩訶薩道聖諦真如菩薩摩訶薩苦聖諦真如菩薩摩訶薩道聖諦真如菩薩摩訶薩苦聖諦真如中有菩薩摩訶薩道聖諦真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有苦聖諦真如菩薩摩訶薩中有道聖諦真如離苦聖諦真如菩薩摩訶薩道聖諦真如菩薩摩訶薩?」

[0089c11] 「復次善現四靜慮真如菩薩摩訶薩四無量四無色定真如菩薩摩訶薩四靜慮真如菩薩摩訶薩四無量四無色定真如菩薩摩訶薩四靜慮真如中有菩薩摩訶薩四無量四無色定真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有四靜慮真如菩薩摩訶薩中有四無量四無色定真如四靜慮真如菩薩摩訶薩四無量四無色定真如菩薩摩訶薩?」

[0089c20] 具壽善現白言:「世尊四靜慮四無量四無色定畢竟不可得非有四靜慮真如四無量四無色定真如真如非有如何可言四靜慮真如菩薩摩訶薩四無量四無色定真如菩薩摩訶薩四靜慮真如菩薩摩訶薩四無量四無色定真如菩薩摩訶薩四靜慮真如中有菩薩摩訶薩四無量四無色定真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有四靜慮真如菩薩摩訶薩中有四無量四無色定真如四靜慮真如菩薩摩訶薩四無量四無色定真如菩薩摩訶薩?」

[0090a03] 「復次善現八解脫真如菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處真如菩薩摩訶薩八解脫真如菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處真如菩薩摩訶薩八解脫真如中有菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有八解脫真如菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十遍處真如八解脫真如菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處真如菩薩摩訶薩?」

[0090a13] 具壽善現白言:「世尊八解脫八勝處九次第定十遍處畢竟不可得非有八解脫真如八勝處九次第定十遍處真如真如非有如何可言八解脫真如菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處真如菩薩摩訶薩八解脫真如菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處真如菩薩摩訶薩八解脫真如中有菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有八解脫真如菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十遍處真如八解脫真如菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處真如菩薩摩訶薩?」

[0090a26] 「復次善現空解脫門真如菩薩摩訶薩無相解脫門真如菩薩摩訶薩空解脫門真如菩薩摩訶薩無相解脫門真如菩薩摩訶薩非空解脫門真如中有菩薩摩訶薩無相解脫門真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有空解脫門真如菩薩摩訶薩中有無相解脫門真如空解脫門真如菩薩摩訶薩無相解脫門真如菩薩摩訶薩?」

[0090b06] 具壽善現白言:「世尊空解脫門無相解脫門畢竟不可得非有有空解脫門真如無相解脫門真如真如非有如何可言空解脫門真如菩薩摩訶薩無相解脫門真如菩薩摩訶薩空解脫門真如菩薩摩訶薩無相解脫門真如菩薩摩訶薩空解脫門真如中有菩薩摩訶薩無相解脫門真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有空解脫門真如菩薩摩訶薩中有無相解脫門真如空解脫門真如菩薩摩訶薩無相解脫門真如菩薩摩訶薩?」

[0090b19] 「復次善現陀羅尼門真如菩薩摩訶薩三摩地真如菩薩摩訶薩陀羅尼門真如菩薩摩訶薩三摩地真如菩薩摩訶薩陀羅尼門真如中有菩薩摩訶薩三摩地真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有陀羅尼門真如菩薩摩訶薩中有三摩地真如陀羅尼門真如菩薩摩訶薩三摩地真如菩薩摩訶薩?」

[0090b27] 具壽善現白言:「世尊陀羅尼門三摩地畢竟不可得非有陀羅尼門真如三摩地真如真如非有如何可言陀羅尼門真如菩薩摩訶薩三摩地真如菩薩摩訶薩陀羅尼門真如菩薩摩訶薩三摩地真如菩薩摩訶薩陀羅尼門真如中有菩薩摩訶薩三摩地真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有陀羅尼門真如菩薩摩訶薩中有三摩地真如陀羅尼門真如菩薩摩訶薩三摩地真如菩薩摩訶薩?」

大般若波羅蜜多經卷第十六

【經文資訊大正藏 05 No. 0220 大般若波羅蜜多經(1-200)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2014.04,完成日期:2014/04/26
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】蘭若提供眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供眾生出版社提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2015 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary