Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 18

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第十八

三藏法師玄奘 

教誡教授品第
[0096a11] 「復次善現菩薩摩訶薩云何眼界增語菩薩摩訶薩?」

[0096a12] 「世尊!」

[0096a12] 「增語菩薩摩訶薩

[0096a13] 「世尊!」

[0096a14] 「眼界增語菩薩摩訶薩?」

[0096a14] 「世尊!」

[0096a15] 「增語菩薩摩訶薩

[0096a16] 「世尊!」

[0096a16] 「眼界無常增語菩薩摩訶薩?」

[0096a17] 「世尊!」

[0096a17] 「無常增語菩薩摩訶薩?」

[0096a18] 「世尊!」

[0096a18] 「眼界增語菩薩摩訶薩?」

[0096a19] 「世尊!」

[0096a19] 「增語菩薩摩訶薩

[0096a20] 「世尊!」

[0096a20] 「眼界增語菩薩摩訶薩?」

[0096a21] 「世尊!」

[0096a21] 「增語菩薩摩訶薩

[0096a22] 「世尊!」

[0096a23] 「眼界增語菩薩摩訶薩?」

[0096a23] 「世尊!」

[0096a24] 「增語菩薩摩訶薩

[0096a25] 「世尊!」

[0096a25] 「眼界無我增語菩薩摩訶薩?」

[0096a26] 「世尊!」

[0096a26] 「無我增語菩薩摩訶薩?」

[0096a27] 「世尊!」

[0096a27] 「眼界增語菩薩摩訶薩?」

[0096a28] 「世尊!」

[0096a28] 「增語菩薩摩訶薩

[0096a29] 「世尊!」

[0096a29] 「眼界不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0096b01] 「世尊!」

[0096b02] 「不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0096b03] 「世尊!」

[0096b03] 「眼界增語菩薩摩訶薩?」

[0096b04] 「世尊!」

[0096b04] 「增語菩薩摩訶薩

[0096b05] 「世尊!」

[0096b05] 「眼界不空增語菩薩摩訶薩?」

[0096b06] 「世尊!」

[0096b06] 「不空增語菩薩摩訶薩?」

[0096b07] 「世尊!」

[0096b07] 「眼界有相增語菩薩摩訶薩?」

[0096b08] 「世尊!」

[0096b08] 「有相增語菩薩摩訶薩?」

[0096b10] 「世尊!」

[0096b10] 「眼界無相增語菩薩摩訶薩?」

[0096b11] 「世尊!」

[0096b11] 「無相增語菩薩摩訶薩?」

[0096b12] 「世尊!」

[0096b12] 「眼界增語菩薩摩訶薩?」

[0096b13] 「世尊!」

[0096b13] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0096b14] 「世尊!」

[0096b14] 「眼界增語菩薩摩訶薩?」

[0096b15] 「世尊!」

[0096b16] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0096b17] 「世尊!」

[0096b17] 「眼界寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0096b18] 「世尊!」

[0096b18] 「寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0096b19] 「世尊!」

[0096b19] 「眼界寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0096b20] 「世尊!」

[0096b20] 「寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0096b21] 「世尊!」

[0096b22] 「眼界遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0096b22] 「世尊!」

[0096b23] 「遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0096b24] 「世尊!」

[0096b24] 「眼界不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0096b25] 「世尊!」

[0096b25] 「不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0096b26] 「世尊!」

[0096b26] 「眼界有為增語菩薩摩訶薩?」

[0096b27] 「世尊!」

[0096b28] 「有為增語菩薩摩訶薩?」

[0096b29] 「世尊!」

[0096b29] 「眼界無為增語菩薩摩訶薩?」

[0096c01] 「世尊!」

[0096c01] 「無為增語菩薩摩訶薩?」

[0096c02] 「世尊!」

[0096c02] 「眼界有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0096c03] 「世尊!」

[0096c03] 「有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0096c04] 「世尊!」

[0096c05] 「眼界無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0096c05] 「世尊!」

[0096c06] 「無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0096c07] 「世尊!」

[0096c07] 「眼界增語菩薩摩訶薩?」

[0096c08] 「世尊!」

[0096c08] 「增語菩薩摩訶薩

[0096c09] 「世尊!」

[0096c09] 「眼界增語菩薩摩訶薩?」

[0096c10] 「世尊!」

[0096c10] 「增語菩薩摩訶薩

[0096c11] 「世尊!」

[0096c11] 「眼界增語菩薩摩訶薩?」

[0096c12] 「世尊!」

[0096c12] 「增語菩薩摩訶薩

[0096c13] 「世尊!」

[0096c14] 「眼界增語菩薩摩訶薩?」

[0096c14] 「世尊!」

[0096c15] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0096c16] 「世尊!」

[0096c16] 「眼界有罪增語菩薩摩訶薩?」

[0096c17] 「世尊!」

[0096c17] 「有罪增語菩薩摩訶薩?」

[0096c18] 「世尊!」

[0096c18] 「眼界無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0096c19] 「世尊!」

[0096c19] 「無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0096c20] 「世尊!」

[0096c21] 「眼界煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0096c22] 「世尊!」

[0096c22] 「煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0096c23] 「世尊!」

[0096c23] 「眼界煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0096c24] 「世尊!」

[0096c24] 「煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0096c25] 「世尊!」

[0096c26] 「眼界世間增語菩薩摩訶薩?」

[0096c26] 「世尊!」

[0096c27] 「世間增語菩薩摩訶薩?」

[0096c28] 「世尊!」

[0096c28] 「眼界出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0096c29] 「世尊!」

[0096c29] 「出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0097a01] 「世尊!」

[0097a01] 「眼界雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0097a02] 「世尊!」

[0097a02] 「雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0097a04] 「世尊!」

[0097a04] 「眼界清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0097a05] 「世尊!」

[0097a05] 「清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0097a06] 「世尊!」

[0097a06] 「眼界生死增語菩薩摩訶薩?」

[0097a07] 「世尊!」

[0097a07] 「生死增語菩薩摩訶薩?」

[0097a08] 「世尊!」

[0097a09] 「眼界涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0097a10] 「世尊!」

[0097a10] 「涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0097a11] 「世尊!」

[0097a11] 「眼界在內增語菩薩摩訶薩?」

[0097a12] 「世尊!」

[0097a12] 「在內增語菩薩摩訶薩?」

[0097a13] 「世尊!」

[0097a13] 「眼界在外增語菩薩摩訶薩?」

[0097a14] 「世尊!」

[0097a15] 「在外增語菩薩摩訶薩?」

[0097a16] 「世尊!」

[0097a16] 「眼界增語菩薩摩訶薩?」

[0097a17] 「世尊!」

[0097a17] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0097a18] 「世尊!」

[0097a18] 「眼界增語菩薩摩訶薩?」

[0097a19] 「世尊!」

[0097a19] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0097a20] 「世尊!」

[0097a21] 「眼界不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0097a22] 「世尊!」

[0097a22] 「不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0097a23] 「世尊!」

[0097a24] 「復次善現菩薩摩訶薩云何色界增語菩薩摩訶薩?」

[0097a25] 「世尊!」

[0097a25] 「法界增語菩薩摩訶薩

[0097a26] 「世尊!」

[0097a27] 「色界增語菩薩摩訶薩?」

[0097a27] 「世尊!」

[0097a28] 「法界增語菩薩摩訶薩

[0097a29] 「世尊!」

[0097a29] 「色界無常增語菩薩摩訶薩?」

[0097b01] 「世尊!」

[0097b01] 「法界無常增語菩薩摩訶薩?」

[0097b02] 「世尊!」

[0097b02] 「色界增語菩薩摩訶薩?」

[0097b03] 「世尊!」

[0097b03] 「法界增語菩薩摩訶薩

[0097b04] 「世尊!」

[0097b04] 「色界增語菩薩摩訶薩?」

[0097b05] 「世尊!」

[0097b05] 「法界增語菩薩摩訶薩

[0097b06] 「世尊!」

[0097b07] 「色界增語菩薩摩訶薩?」

[0097b07] 「世尊!」

[0097b08] 「法界增語菩薩摩訶薩

[0097b09] 「世尊!」

[0097b09] 「色界無我增語菩薩摩訶薩?」

[0097b10] 「世尊!」

[0097b10] 「法界無我增語菩薩摩訶薩?」

[0097b11] 「世尊!」

[0097b11] 「色界增語菩薩摩訶薩?」

[0097b12] 「世尊!」

[0097b12] 「法界增語菩薩摩訶薩

[0097b13] 「世尊!」

[0097b13] 「色界不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0097b14] 「世尊!」

[0097b15] 「法界不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0097b16] 「世尊!」

[0097b16] 「色界增語菩薩摩訶薩?」

[0097b17] 「世尊!」

[0097b17] 「法界增語菩薩摩訶薩

[0097b18] 「世尊!」

[0097b18] 「色界不空增語菩薩摩訶薩?」

[0097b19] 「世尊!」

[0097b19] 「法界不空增語菩薩摩訶薩?」

[0097b20] 「世尊!」

[0097b20] 「色界有相增語菩薩摩訶薩?」

[0097b21] 「世尊!」

[0097b21] 「法界有相增語菩薩摩訶薩?」

[0097b23] 「世尊!」

[0097b23] 「色界無相增語菩薩摩訶薩?」

[0097b24] 「世尊!」

[0097b24] 「法界無相增語菩薩摩訶薩?」

[0097b25] 「世尊!」

[0097b25] 「色界增語菩薩摩訶薩?」

[0097b26] 「世尊!」

[0097b26] 「法界增語菩薩摩訶薩?」

[0097b27] 「世尊!」

[0097b27] 「色界增語菩薩摩訶薩?」

[0097b28] 「世尊!」

[0097b29] 「法界增語菩薩摩訶薩?」

[0097c01] 「世尊!」

[0097c01] 「色界寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0097c02] 「世尊!」

[0097c02] 「法界寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0097c03] 「世尊!」

[0097c03] 「色界寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0097c04] 「世尊!」

[0097c04] 「法界寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0097c05] 「世尊!」

[0097c06] 「色界遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0097c06] 「世尊!」

[0097c07] 「法界遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0097c08] 「世尊!」

[0097c08] 「色界不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0097c09] 「世尊!」

[0097c09] 「法界不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0097c10] 「世尊!」

[0097c10] 「色界有為增語菩薩摩訶薩?」

[0097c11] 「世尊!」

[0097c12] 「法界有為增語菩薩摩訶薩?」

[0097c13] 「世尊!」

[0097c13] 「色界無為增語菩薩摩訶薩?」

[0097c14] 「世尊!」

[0097c14] 「法界無為增語菩薩摩訶薩?」

[0097c15] 「世尊!」

[0097c15] 「色界有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0097c16] 「世尊!」

[0097c16] 「法界有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0097c17] 「世尊!」

[0097c18] 「色界無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0097c18] 「世尊!」

[0097c19] 「法界無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0097c20] 「世尊!」

[0097c20] 「色界增語菩薩摩訶薩?」

[0097c21] 「世尊!」

[0097c21] 「法界增語菩薩摩訶薩

[0097c22] 「世尊!」

[0097c22] 「色界增語菩薩摩訶薩?」

[0097c23] 「世尊!」

[0097c23] 「法界增語菩薩摩訶薩

[0097c24] 「世尊!」

[0097c24] 「色界增語菩薩摩訶薩?」

[0097c25] 「世尊!」

[0097c25] 「法界增語菩薩摩訶薩

[0097c26] 「世尊!」

[0097c27] 「色界增語菩薩摩訶薩?」

[0097c27] 「世尊!」

[0097c28] 「法界增語菩薩摩訶薩?」

[0097c29] 「世尊!」

[0097c29] 「色界有罪增語菩薩摩訶薩?」

[0098a01] 「世尊!」

[0098a01] 「法界有罪增語菩薩摩訶薩?」

[0098a02] 「世尊!」

[0098a02] 「色界無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0098a03] 「世尊!」

[0098a03] 「法界無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0098a04] 「世尊!」

[0098a05] 「色界煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0098a06] 「世尊!」

[0098a06] 「法界煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0098a07] 「世尊!」

[0098a07] 「色界煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0098a08] 「世尊!」

[0098a08] 「法界煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0098a09] 「世尊!」

[0098a10] 「色界世間增語菩薩摩訶薩?」

[0098a11] 「世尊!」

[0098a11] 「法界世間增語菩薩摩訶薩?」

[0098a12] 「世尊!」

[0098a12] 「色界出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0098a13] 「世尊!」

[0098a13] 「法界出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0098a14] 「世尊!」

[0098a15] 「色界雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0098a16] 「世尊!」

[0098a16] 「法界雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0098a17] 「世尊!」

[0098a17] 「色界清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0098a18] 「世尊!」

[0098a18] 「法界清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0098a19] 「世尊!」

[0098a20] 「色界生死增語菩薩摩訶薩?」

[0098a21] 「世尊!」

[0098a21] 「法界生死增語菩薩摩訶薩?」

[0098a22] 「世尊!」

[0098a22] 「色界涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0098a23] 「世尊!」

[0098a23] 「法界涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0098a24] 「世尊!」

[0098a25] 「色界在內增語菩薩摩訶薩?」

[0098a26] 「世尊!」

[0098a26] 「法界在內增語菩薩摩訶薩?」

[0098a27] 「世尊!」

[0098a27] 「色界在外增語菩薩摩訶薩?」

[0098a28] 「世尊!」

[0098a28] 「法界在外增語菩薩摩訶薩?」

[0098a29] 「世尊!」

[0098a29] 「色界增語菩薩摩訶薩?」

[0098a30] 「世尊!」

[0098b01] 「法界增語菩薩摩訶薩?」

[0098b02] 「世尊!」

[0098b02] 「色界增語菩薩摩訶薩?」

[0098b03] 「世尊!」

[0098b03] 「法界增語菩薩摩訶薩?」

[0098b04] 「世尊!」

[0098b04] 「色界不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0098b05] 「世尊!」

[0098b05] 「法界不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0098b06] 「世尊!」

[0098b08] 「復次善現菩薩摩訶薩云何眼識界增語菩薩摩訶薩?」

[0098b09] 「世尊!」

[0098b09] 「意識界增語菩薩摩訶薩

[0098b10] 「世尊!」

[0098b11] 「眼識界增語菩薩摩訶薩?」

[0098b12] 「世尊!」

[0098b12] 「意識界增語菩薩摩訶薩?」

[0098b13] 「世尊!」

[0098b13] 「眼識界無常增語菩薩摩訶薩?」

[0098b14] 「世尊!」

[0098b14] 「意識界無常增語菩薩摩訶薩?」

[0098b15] 「世尊!」

[0098b16] 「眼識界增語菩薩摩訶薩?」

[0098b16] 「世尊!」

[0098b17] 「意識界增語菩薩摩訶薩?」

[0098b18] 「世尊!」

[0098b18] 「眼識界增語菩薩摩訶薩?」

[0098b19] 「世尊!」

[0098b19] 「意識界增語菩薩摩訶薩?」

[0098b20] 「世尊!」

[0098b20] 「眼識界增語菩薩摩訶薩?」

[0098b21] 「世尊!」

[0098b21] 「意識界增語菩薩摩訶薩?」

[0098b22] 「世尊!」

[0098b23] 「眼識界無我增語菩薩摩訶薩?」

[0098b23] 「世尊!」

[0098b24] 「意識界無我增語菩薩摩訶薩?」

[0098b25] 「世尊!」

[0098b25] 「眼識界增語菩薩摩訶薩?」

[0098b26] 「世尊!」

[0098b26] 「意識界增語菩薩摩訶薩?」

[0098b27] 「世尊!」

[0098b27] 「眼識界不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0098b28] 「世尊!」

[0098b29] 「意識界不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0098b30] 「世尊!」

[0098b30] 「眼識界增語菩薩摩訶薩?」

[0098c01] 「世尊!」

[0098c01] 「意識界增語菩薩摩訶薩?」

[0098c02] 「世尊!」

[0098c02] 「眼識界不空增語菩薩摩訶薩?」

[0098c03] 「世尊!」

[0098c03] 「意識界不空增語菩薩摩訶薩?」

[0098c04] 「世尊!」

[0098c05] 「眼識界有相增語菩薩摩訶薩?」

[0098c06] 「世尊!」

[0098c06] 「意識界有相增語菩薩摩訶薩?」

[0098c07] 「世尊!」

[0098c07] 「眼識界無相增語菩薩摩訶薩?」

[0098c08] 「世尊!」

[0098c08] 「意識界無相增語菩薩摩訶薩?」

[0098c09] 「世尊!」

[0098c10] 「眼識界增語菩薩摩訶薩?」

[0098c10] 「世尊!」

[0098c11] 「意識界增語菩薩摩訶薩?」

[0098c12] 「世尊!」

[0098c12] 「眼識界增語菩薩摩訶薩?」

[0098c13] 「世尊!」

[0098c13] 「意識界增語菩薩摩訶薩?」

[0098c14] 「世尊!」

[0098c15] 「眼識界寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0098c15] 「世尊!」

[0098c16] 「意識界寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0098c17] 「世尊!」

[0098c17] 「眼識界寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0098c18] 「世尊!」

[0098c18] 「意識界寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0098c19] 「世尊!」

[0098c20] 「眼識界遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0098c20] 「世尊!」

[0098c21] 「意識界遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0098c22] 「世尊!」

[0098c22] 「眼識界不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0098c23] 「世尊!」

[0098c23] 「意識界不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0098c24] 「世尊!」

[0098c25] 「眼識界有為增語菩薩摩訶薩?」

[0098c26] 「世尊!」

[0098c26] 「意識界有為增語菩薩摩訶薩?」

[0098c27] 「世尊!」

[0098c27] 「眼識界無為增語菩薩摩訶薩?」

[0098c28] 「世尊!」

[0098c28] 「意識界無為增語菩薩摩訶薩?」

[0098c29] 「世尊!」

[0098c30] 「眼識界有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0098c30] 「世尊!」

[0099a01] 「意識界有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0099a02] 「世尊!」

[0099a02] 「眼識界無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0099a03] 「世尊!」

[0099a03] 「意識界無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0099a04] 「世尊!」

[0099a04] 「眼識界增語菩薩摩訶薩?」

[0099a05] 「世尊!」

[0099a06] 「意識界增語菩薩摩訶薩?」

[0099a07] 「世尊!」

[0099a07] 「眼識界增語菩薩摩訶薩?」

[0099a08] 「世尊!」

[0099a08] 「意識界增語菩薩摩訶薩?」

[0099a09] 「世尊!」

[0099a09] 「眼識界增語菩薩摩訶薩?」

[0099a10] 「世尊!」

[0099a10] 「意識界增語菩薩摩訶薩?」

[0099a11] 「世尊!」

[0099a11] 「眼識界增語菩薩摩訶薩?」

[0099a12] 「世尊!」

[0099a13] 「意識界增語菩薩摩訶薩?」

[0099a14] 「世尊!」

[0099a14] 「眼識界有罪增語菩薩摩訶薩?」

[0099a15] 「世尊!」

[0099a15] 「意識界有罪增語菩薩摩訶薩?」

[0099a16] 「世尊!」

[0099a16] 「眼識界無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0099a17] 「世尊!」

[0099a17] 「意識界無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0099a19] 「世尊!」

[0099a19] 「眼識界煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0099a20] 「世尊!」

[0099a20] 「意識界煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0099a21] 「世尊!」

[0099a21] 「眼識界煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0099a22] 「世尊!」

[0099a23] 「意識界煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0099a24] 「世尊!」

[0099a24] 「眼識界世間增語菩薩摩訶薩?」

[0099a25] 「世尊!」

[0099a25] 「意識界世間增語菩薩摩訶薩?」

[0099a26] 「世尊!」

[0099a26] 「眼識界出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0099a27] 「世尊!」

[0099a28] 「意識界出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0099a29] 「世尊!」

[0099a29] 「眼識界雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0099a30] 「世尊!」

[0099a30] 「意識界雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0099b01] 「世尊!」

[0099b02] 「眼識界清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0099b02] 「世尊!」

[0099b03] 「意識界清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0099b04] 「世尊!」

[0099b04] 「眼識界生死增語菩薩摩訶薩?」

[0099b05] 「世尊!」

[0099b05] 「意識界生死增語菩薩摩訶薩?」

[0099b06] 「世尊!」

[0099b07] 「眼識界涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0099b08] 「世尊!」

[0099b08] 「意識界涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0099b09] 「世尊!」

[0099b09] 「眼識界在內增語菩薩摩訶薩?」

[0099b10] 「世尊!」

[0099b10] 「意識界在內增語菩薩摩訶薩?」

[0099b11] 「世尊!」

[0099b12] 「眼識界在外增語菩薩摩訶薩?」

[0099b13] 「世尊!」

[0099b13] 「意識界在外增語菩薩摩訶薩?」

[0099b14] 「世尊!」

[0099b14] 「眼識界增語菩薩摩訶薩?」

[0099b15] 「世尊!」

[0099b15] 「意識界增語菩薩摩訶薩?」

[0099b16] 「世尊!」

[0099b17] 「眼識界增語菩薩摩訶薩?」

[0099b18] 「世尊!」

[0099b18] 「意識界增語菩薩摩訶薩?」

[0099b19] 「世尊!」

[0099b19] 「眼識界不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0099b20] 「世尊!」

[0099b20] 「意識界不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0099b22] 「世尊!」

[0099b23] 「復次善現菩薩摩訶薩云何增語菩薩摩訶薩?」

[0099b24] 「世尊!」

[0099b24] 「增語菩薩摩訶薩

[0099b25] 「世尊!」

[0099b26] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0099b26] 「世尊!」

[0099b27] 「增語菩薩摩訶薩

[0099b28] 「世尊!」

[0099b28] 「無常增語菩薩摩訶薩?」

[0099b29] 「世尊!」

[0099b29] 「無常增語菩薩摩訶薩?」

[0099c01] 「世尊!」

[0099c01] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0099c02] 「世尊!」

[0099c02] 「增語菩薩摩訶薩

[0099c03] 「世尊!」

[0099c03] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0099c04] 「世尊!」

[0099c04] 「增語菩薩摩訶薩

[0099c05] 「世尊!」

[0099c06] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0099c06] 「世尊!」

[0099c07] 「增語菩薩摩訶薩

[0099c08] 「世尊!」

[0099c08] 「無我增語菩薩摩訶薩?」

[0099c09] 「世尊!」

[0099c09] 「無我增語菩薩摩訶薩?」

[0099c10] 「世尊!」

[0099c10] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0099c11] 「世尊!」

[0099c11] 「增語菩薩摩訶薩

[0099c12] 「世尊!」

[0099c12] 「不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0099c13] 「世尊!」

[0099c14] 「不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0099c15] 「世尊!」

[0099c15] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0099c16] 「世尊!」

[0099c16] 「增語菩薩摩訶薩

[0099c17] 「世尊!」

[0099c17] 「不空增語菩薩摩訶薩?」

[0099c18] 「世尊!」

[0099c18] 「不空增語菩薩摩訶薩?」

[0099c19] 「世尊!」

[0099c19] 「有相增語菩薩摩訶薩?」

[0099c20] 「世尊!」

[0099c20] 「有相增語菩薩摩訶薩?」

[0099c22] 「世尊!」

[0099c22] 「無相增語菩薩摩訶薩?」

[0099c23] 「世尊!」

[0099c23] 「無相增語菩薩摩訶薩?」

[0099c24] 「世尊!」

[0099c24] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0099c25] 「世尊!」

[0099c25] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0099c26] 「世尊!」

[0099c26] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0099c27] 「世尊!」

[0099c28] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0099c29] 「世尊!」

[0099c29] 「寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0100a01] 「世尊!」

[0100a01] 「寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0100a02] 「世尊!」

[0100a02] 「寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0100a03] 「世尊!」

[0100a03] 「寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0100a04] 「世尊!」

[0100a05] 「遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0100a05] 「世尊!」

[0100a06] 「遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0100a07] 「世尊!」

[0100a07] 「不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0100a08] 「世尊!」

[0100a08] 「不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0100a09] 「世尊!」

[0100a09] 「有為增語菩薩摩訶薩?」

[0100a10] 「世尊!」

[0100a11] 「有為增語菩薩摩訶薩?」

[0100a12] 「世尊!」

[0100a12] 「無為增語菩薩摩訶薩?」

[0100a13] 「世尊!」

[0100a13] 「無為增語菩薩摩訶薩?」

[0100a14] 「世尊!」

[0100a14] 「有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0100a15] 「世尊!」

[0100a15] 「有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0100a16] 「世尊!」

[0100a17] 「無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0100a17] 「世尊!」

[0100a18] 「無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0100a19] 「世尊!」

[0100a19] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0100a20] 「世尊!」

[0100a20] 「增語菩薩摩訶薩

[0100a21] 「世尊!」

[0100a21] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0100a22] 「世尊!」

[0100a22] 「增語菩薩摩訶薩

[0100a23] 「世尊!」

[0100a23] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0100a24] 「世尊!」

[0100a24] 「增語菩薩摩訶薩

[0100a25] 「世尊!」

[0100a26] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0100a26] 「世尊!」

[0100a27] 「增語菩薩摩訶薩?」

[0100a28] 「世尊!」

[0100a28] 「有罪增語菩薩摩訶薩?」

[0100a29] 「世尊!」

[0100a29] 「有罪增語菩薩摩訶薩?」

[0100a30] 「世尊!」

[0100a30] 「無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0100b01] 「世尊!」

[0100b01] 「無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0100b02] 「世尊!」

[0100b03] 「煩惱