Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 23

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第二十

三藏法師玄奘 

教誡教授品第十三
[0126b06] 「復次善現菩薩摩訶薩云何預流果增語菩薩摩訶薩?」

[0126b07] 「世尊!」

[0126b07] 「一來不還阿羅漢果增語菩薩摩訶薩?」

[0126b09] 「世尊!」

[0126b09] 「預流果增語菩薩摩訶薩?」

[0126b10] 「世尊!」

[0126b10] 「一來不還阿羅漢果增語菩薩摩訶薩

[0126b11] 「世尊!」

[0126b11] 「預流果無常增語菩薩摩訶薩?」

[0126b12] 「世尊!」

[0126b12] 「一來不還阿羅漢果無常增語菩薩摩訶薩?」

[0126b13] 「世尊!」

[0126b14] 「預流果增語菩薩摩訶薩?」

[0126b15] 「世尊!」

[0126b15] 「一來不還阿羅漢果增語菩薩摩訶薩

[0126b16] 「世尊!」

[0126b16] 「預流果增語菩薩摩訶薩?」

[0126b17] 「世尊!」

[0126b17] 「一來不還阿羅漢果增語菩薩摩訶薩

[0126b18] 「世尊!」

[0126b19] 「預流果增語菩薩摩訶薩?」

[0126b19] 「世尊!」

[0126b20] 「一來不還阿羅漢果增語菩薩摩訶薩

[0126b21] 「世尊!」

[0126b21] 「預流果無我增語菩薩摩訶薩?」

[0126b22] 「世尊!」

[0126b22] 「一來不還阿羅漢果無我增語菩薩摩訶薩?」

[0126b23] 「世尊!」

[0126b23] 「預流果增語菩薩摩訶薩?」

[0126b24] 「世尊!」

[0126b25] 「一來不還阿羅漢果增語菩薩摩訶薩

[0126b26] 「世尊!」

[0126b26] 「預流果不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0126b27] 「世尊!」

[0126b27] 「一來不還阿羅漢果不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0126b28] 「世尊!」

[0126b28] 「預流果增語菩薩摩訶薩?」

[0126b29] 「世尊!」

[0126b29] 「一來不還阿羅漢果增語菩薩摩訶薩

[0126c02] 「世尊!」

[0126c02] 「預流果不空增語菩薩摩訶薩?」

[0126c03] 「世尊!」

[0126c03] 「一來不還阿羅漢果不空增語菩薩摩訶薩?」

[0126c04] 「世尊!」

[0126c04] 「預流果有相增語菩薩摩訶薩?」

[0126c05] 「世尊!」

[0126c05] 「一來不還阿羅漢果有相增語菩薩摩訶薩?」

[0126c07] 「世尊!」

[0126c07] 「預流果無相增語菩薩摩訶薩?」

[0126c08] 「世尊!」

[0126c08] 「一來不還阿羅漢果無相增語菩薩摩訶薩?」

[0126c09] 「世尊!」

[0126c09] 「預流果增語菩薩摩訶薩?」

[0126c10] 「世尊!」

[0126c10] 「一來不還阿羅漢果增語菩薩摩訶薩?」

[0126c12] 「世尊!」

[0126c12] 「預流果增語菩薩摩訶薩?」

[0126c13] 「世尊!」

[0126c13] 「一來不還阿羅漢果增語菩薩摩訶薩?」

[0126c14] 「世尊!」

[0126c14] 「預流果寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0126c15] 「世尊!」

[0126c15] 「一來不還阿羅漢果寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0126c17] 「世尊!」

[0126c17] 「預流果寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0126c18] 「世尊!」

[0126c18] 「一來不還阿羅漢果寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0126c19] 「世尊!」

[0126c19] 「預流果遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0126c20] 「世尊!」

[0126c21] 「一來不還阿羅漢果遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0126c22] 「世尊!」

[0126c22] 「預流果不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0126c23] 「世尊!」

[0126c23] 「一來不還阿羅漢果不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0126c24] 「世尊!」

[0126c25] 「預流果有為增語菩薩摩訶薩?」

[0126c26] 「世尊!」

[0126c26] 「一來不還阿羅漢果有為增語菩薩摩訶薩?」

[0126c27] 「世尊!」

[0126c27] 「預流果無為增語菩薩摩訶薩?」

[0126c28] 「世尊!」

[0126c28] 「一來不還阿羅漢果無為增語菩薩摩訶薩?」

[0126c29] 「世尊!」

[0127a01] 「預流果有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0127a02] 「世尊!」

[0127a02] 「一來不還阿羅漢果有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0127a03] 「世尊!」

[0127a03] 「預流果無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0127a04] 「世尊!」

[0127a04] 「一來不還阿羅漢果無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0127a05] 「世尊!」

[0127a06] 「預流果增語菩薩摩訶薩?」

[0127a07] 「世尊!」

[0127a07] 「一來不還阿羅漢果增語菩薩摩訶薩

[0127a08] 「世尊!」

[0127a08] 「預流果增語菩薩摩訶薩?」

[0127a09] 「世尊!」

[0127a09] 「一來不還阿羅漢果增語菩薩摩訶薩

[0127a10] 「世尊!」

[0127a11] 「預流果增語菩薩摩訶薩?」

[0127a11] 「世尊!」

[0127a12] 「一來不還阿羅漢果增語菩薩摩訶薩

[0127a13] 「世尊!」

[0127a13] 「預流果增語菩薩摩訶薩?」

[0127a14] 「世尊!」

[0127a14] 「一來不還阿羅漢果增語菩薩摩訶薩?」

[0127a15] 「世尊!」

[0127a15] 「預流果有罪增語菩薩摩訶薩?」

[0127a16] 「世尊!」

[0127a17] 「一來不還阿羅漢果有罪增語菩薩摩訶薩?」

[0127a18] 「世尊!」

[0127a18] 「預流果無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0127a19] 「世尊!」

[0127a19] 「一來不還阿羅漢果無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0127a20] 「世尊!」

[0127a21] 「預流果煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0127a21] 「世尊!」

[0127a22] 「一來不還阿羅漢果煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0127a23] 「世尊!」

[0127a23] 「預流果煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0127a24] 「世尊!」

[0127a24] 「一來不還阿羅漢果煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0127a26] 「世尊!」

[0127a26] 「預流果世間增語菩薩摩訶薩?」

[0127a27] 「世尊!」

[0127a27] 「一來不還阿羅漢果世間增語菩薩摩訶薩?」

[0127a28] 「世尊!」

[0127a28] 「預流果出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0127a29] 「世尊!」

[0127a29] 「一來不還阿羅漢果出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0127b02] 「世尊!」

[0127b02] 「預流果雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0127b03] 「世尊!」

[0127b03] 「一來不還阿羅漢果雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0127b04] 「世尊!」

[0127b04] 「預流果清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0127b05] 「世尊!」

[0127b06] 「一來不還阿羅漢果清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0127b07] 「世尊!」

[0127b07] 「預流果生死增語菩薩摩訶薩?」

[0127b08] 「世尊!」

[0127b08] 「一來不還阿羅漢果生死增語菩薩摩訶薩?」

[0127b09] 「世尊!」

[0127b10] 「預流果涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0127b10] 「世尊!」

[0127b11] 「一來不還阿羅漢果涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0127b12] 「世尊!」

[0127b12] 「預流果在內增語菩薩摩訶薩?」

[0127b13] 「世尊!」

[0127b13] 「一來不還阿羅漢果在內增語菩薩摩訶薩?」

[0127b14] 「世尊!」

[0127b15] 「預流果在外增語菩薩摩訶薩?」

[0127b16] 「世尊!」

[0127b16] 「一來不還阿羅漢果在外增語菩薩摩訶薩?」

[0127b17] 「世尊!」

[0127b17] 「預流果增語菩薩摩訶薩?」

[0127b18] 「世尊!」

[0127b18] 「一來不還阿羅漢果增語菩薩摩訶薩?」

[0127b20] 「世尊!」

[0127b20] 「預流果增語菩薩摩訶薩?」

[0127b21] 「世尊!」

[0127b21] 「一來不還阿羅漢果增語菩薩摩訶薩?」

[0127b22] 「世尊!」

[0127b22] 「預流果不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0127b23] 「世尊!」

[0127b24] 「一來不還阿羅漢果不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0127b25] 「世尊!」

[0127b26] 「復次善現菩薩摩訶薩云何獨覺菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0127b27] 「世尊!」

[0127b28] 「獨覺菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0127b28] 「世尊!」

[0127b29] 「獨覺菩提無常增語菩薩摩訶薩?」

[0127c01] 「世尊!」

[0127c01] 「獨覺菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0127c02] 「世尊!」

[0127c02] 「獨覺菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0127c03] 「世尊!」

[0127c03] 「獨覺菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0127c04] 「世尊!」

[0127c04] 「獨覺菩提無我增語菩薩摩訶薩?」

[0127c05] 「世尊!」

[0127c05] 「獨覺菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0127c06] 「世尊!」

[0127c06] 「獨覺菩提不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0127c07] 「世尊!」

[0127c08] 「獨覺菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0127c09] 「世尊!」

[0127c09] 「獨覺菩提不空增語菩薩摩訶薩?」

[0127c10] 「世尊!」

[0127c10] 「獨覺菩提有相增語菩薩摩訶薩?」

[0127c11] 「世尊!」

[0127c11] 「獨覺菩提無相增語菩薩摩訶薩?」

[0127c12] 「世尊!」

[0127c12] 「獨覺菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0127c13] 「世尊!」

[0127c13] 「獨覺菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0127c14] 「世尊!」

[0127c15] 「獨覺菩提寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0127c16] 「世尊!」

[0127c16] 「獨覺菩提寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0127c17] 「世尊!」

[0127c17] 「獨覺菩提遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0127c18] 「世尊!」

[0127c18] 「獨覺菩提不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0127c19] 「世尊!」

[0127c19] 「獨覺菩提有為增語菩薩摩訶薩?」

[0127c20] 「世尊!」

[0127c21] 「獨覺菩提無為增語菩薩摩訶薩?」

[0127c22] 「世尊!」

[0127c22] 「獨覺菩提有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0127c23] 「世尊!」

[0127c23] 「獨覺菩提無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0127c24] 「世尊!」

[0127c24] 「獨覺菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0127c25] 「世尊!」

[0127c25] 「獨覺菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0127c26] 「世尊!」

[0127c26] 「獨覺菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0127c27] 「世尊!」

[0127c28] 「獨覺菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0127c28] 「世尊!」

[0127c29] 「獨覺菩提有罪增語菩薩摩訶薩?」

[0128a01] 「世尊!」

[0128a01] 「獨覺菩提無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0128a02] 「世尊!」

[0128a02] 「獨覺菩提煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0128a03] 「世尊!」

[0128a03] 「獨覺菩提煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0128a04] 「世尊!」

[0128a05] 「獨覺菩提世間增語菩薩摩訶薩?」

[0128a05] 「世尊!」

[0128a06] 「獨覺菩提出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0128a07] 「世尊!」

[0128a07] 「獨覺菩提雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0128a08] 「世尊!」

[0128a08] 「獨覺菩提清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0128a09] 「世尊!」

[0128a09] 「獨覺菩提生死增語菩薩摩訶薩?」

[0128a10] 「世尊!」

[0128a11] 「獨覺菩提涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0128a12] 「世尊!」

[0128a12] 「獨覺菩提在內增語菩薩摩訶薩?」

[0128a13] 「世尊!」

[0128a13] 「獨覺菩提在外增語菩薩摩訶薩?」

[0128a14] 「世尊!」

[0128a14] 「獨覺菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0128a15] 「世尊!」

[0128a15] 「獨覺菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0128a16] 「世尊!」

[0128a17] 「獨覺菩提不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0128a18] 「世尊!」

[0128a19] 「復次善現菩薩摩訶薩云何一切菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0128a21] 「世尊!」

[0128a21] 「諸佛無上菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0128a22] 「世尊!」

[0128a22] 「一切菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0128a23] 「世尊!」

[0128a23] 「諸佛無上菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0128a25] 「世尊!」

[0128a25] 「一切菩薩摩訶薩無常增語菩薩摩訶薩?」

[0128a26] 「世尊!」

[0128a26] 「諸佛無上菩提無常增語菩薩摩訶薩?」

[0128a27] 「世尊!」

[0128a28] 「一切菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0128a29] 「世尊!」

[0128a29] 「諸佛無上菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0128b01] 「世尊!」

[0128b01] 「一切菩薩摩訶薩行苦增語菩薩摩訶薩?」

[0128b02] 「世尊!」

[0128b03] 「諸佛無上菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0128b04] 「世尊!」

[0128b04] 「一切菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0128b05] 「世尊!」

[0128b05] 「諸佛無上菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0128b06] 「世尊!」

[0128b07] 「一切菩薩摩訶薩無我增語菩薩摩訶薩?」

[0128b08] 「世尊!」

[0128b08] 「諸佛無上菩提無我增語菩薩摩訶薩?」

[0128b09] 「世尊!」

[0128b10] 「一切菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0128b11] 「世尊!」

[0128b11] 「諸佛無上菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0128b12] 「世尊!」

[0128b12] 「一切菩薩摩訶薩不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0128b13] 「世尊!」

[0128b14] 「諸佛無上菩提不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0128b15] 「世尊!」

[0128b15] 「一切菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0128b16] 「世尊!」

[0128b16] 「諸佛無上菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0128b17] 「世尊!」

[0128b18] 「一切菩薩摩訶薩不空增語菩薩摩訶薩?」

[0128b19] 「世尊!」

[0128b19] 「諸佛無上菩提不空增語菩薩摩訶薩?」

[0128b20] 「世尊!」

[0128b21] 「一切菩薩摩訶薩有相增語菩薩摩訶薩?」

[0128b22] 「世尊!」

[0128b22] 「諸佛無上菩提有相增語菩薩摩訶薩?」

[0128b23] 「世尊!」

[0128b23] 「一切菩薩摩訶薩無相增語菩薩摩訶薩?」

[0128b24] 「世尊!」

[0128b25] 「諸佛無上菩提無相增語菩薩摩訶薩?」

[0128b26] 「世尊!」

[0128b26] 「一切菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0128b27] 「世尊!」

[0128b28] 「諸佛無上菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0128b29] 「世尊!」

[0128b29] 「一切菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0128c01] 「世尊!」

[0128c01] 「諸佛無上菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0128c02] 「世尊!」

[0128c03] 「一切菩薩摩訶薩寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0128c04] 「世尊!」

[0128c04] 「諸佛無上菩提寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0128c05] 「世尊!」

[0128c06] 「一切菩薩摩訶薩寂靜增語菩薩摩訶薩

[0128c07] 「世尊!」

[0128c07] 「諸佛無上菩提寂靜增語菩薩摩訶薩

[0128c08] 「世尊!」

[0128c08] 「一切菩薩摩訶薩遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0128c10] 「世尊!」

[0128c10] 「諸佛無上菩提遠離增語菩薩摩訶薩?」

[0128c11] 「世尊!」

[0128c11] 「一切菩薩摩訶薩不遠增語菩薩摩訶薩

[0128c12] 「世尊!」

[0128c13] 「諸佛無上菩提不遠增語菩薩摩訶薩

[0128c14] 「世尊!」

[0128c14] 「一切菩薩摩訶薩有為增語菩薩摩訶薩?」

[0128c15] 「世尊!」

[0128c16] 「諸佛無上菩提有為增語菩薩摩訶薩?」

[0128c17] 「世尊!」

[0128c17] 「一切菩薩摩訶薩無為增語菩薩摩訶薩?」

[0128c18] 「世尊!」

[0128c18] 「諸佛無上菩提無為增語菩薩摩訶薩?」

[0128c20] 「世尊!」

[0128c20] 「一切菩薩摩訶薩有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0128c21] 「世尊!」

[0128c21] 「諸佛無上菩提有漏增語菩薩摩訶薩?」

[0128c22] 「世尊!」

[0128c23] 「一切菩薩摩訶薩無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0128c24] 「世尊!」

[0128c24] 「諸佛無上菩提無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0128c25] 「世尊!」

[0128c25] 「一切菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0128c27] 「世尊!」

[0128c27] 「諸佛無上菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0128c28] 「世尊!」

[0128c28] 「一切菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0128c29] 「世尊!」

[0129a01] 「諸佛無上菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0129a02] 「世尊!」

[0129a02] 「一切菩薩摩訶薩行善增語菩薩摩訶薩?」

[0129a03] 「世尊!」

[0129a03] 「諸佛無上菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0129a04] 「世尊!」

[0129a05] 「一切菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0129a06] 「世尊!」

[0129a06] 「諸佛無上菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0129a07] 「世尊!」

[0129a07] 「一切菩薩摩訶薩有罪增語菩薩摩訶薩?」

[0129a08] 「世尊!」

[0129a09] 「諸佛無上菩提有罪增語菩薩摩訶薩?」

[0129a10] 「世尊!」

[0129a10] 「一切菩薩摩訶薩無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0129a11] 「世尊!」

[0129a12] 「諸佛無上菩提無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0129a13] 「世尊!」

[0129a13] 「一切菩薩摩訶薩煩惱增語菩薩摩訶薩

[0129a14] 「世尊!」

[0129a14] 「諸佛無上菩提煩惱增語菩薩摩訶薩

[0129a16] 「世尊!」

[0129a16] 「一切菩薩摩訶薩煩惱增語菩薩摩訶薩

[0129a17] 「世尊!」

[0129a17] 「諸佛無上菩提煩惱增語菩薩摩訶薩

[0129a19] 「世尊!」

[0129a19] 「一切菩薩摩訶薩世間增語菩薩摩訶薩?」

[0129a20] 「世尊!」

[0129a20] 「諸佛無上菩提世間增語菩薩摩訶薩?」

[0129a21] 「世尊!」

[0129a22] 「一切菩薩摩訶薩出世間增語菩薩摩訶薩

[0129a23] 「世尊!」

[0129a23] 「諸佛無上菩提出世間增語菩薩摩訶薩

[0129a24] 「世尊!」

[0129a25] 「一切菩薩摩訶薩雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0129a26] 「世尊!」

[0129a26] 「諸佛無上菩提雜染增語菩薩摩訶薩?」

[0129a27] 「世尊!」

[0129a27] 「一切菩薩摩訶薩清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0129a28] 「世尊!」

[0129a29] 「諸佛無上菩提清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0129b01] 「世尊!」

[0129b01] 「一切菩薩摩訶薩生死增語菩薩摩訶薩

[0129b02] 「世尊!」

[0129b03] 「諸佛無上菩提生死增語菩薩摩訶薩

[0129b04] 「世尊!」

[0129b04] 「一切菩薩摩訶薩涅槃增語菩薩摩訶薩

[0129b05] 「世尊!」

[0129b06] 「諸佛無上菩提涅槃增語菩薩摩訶薩

[0129b07] 「世尊!」

[0129b07] 「一切菩薩摩訶薩在內增語菩薩摩訶薩?」

[0129b08] 「世尊!」

[0129b08] 「諸佛無上菩提在內增語菩薩摩訶薩?」

[0129b10] 「世尊!」

[0129b10] 「一切菩薩摩訶薩在外增語菩薩摩訶薩?」

[0129b11] 「世尊!」

[0129b11] 「諸佛無上菩提在外增語菩薩摩訶薩?」

[0129b12] 「世尊!」

[0129b13] 「一切菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩

[0129b14] 「世尊!」

[0129b14] 「諸佛無上菩提增語菩薩摩訶薩

[0129b15] 「世尊!」

[0129b16] 「一切菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0129b17] 「世尊!」

[0129b17] 「諸佛無上菩提增語菩薩摩訶薩?」

[0129b18] 「世尊!」

[0129b18] 「一切菩薩摩訶薩不可得增語菩薩摩訶薩

[0129b20] 「世尊!」

[0129b20] 「諸佛無上菩提不可得增語菩薩摩訶薩

[0129b21] 「世尊!」

[0129b22] 爾時具壽善現:「增語菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0129b24] 具壽善現答言:「世尊畢竟不可得非有有色增語增語增語非有如何可言增語菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0129b28] 「善現無常增語菩薩摩訶薩無常增語菩薩摩訶薩?」

[0129c01] 「世尊無常無常畢竟不可得非有有色無常增語無常增語增語非有如何可言無常增語菩薩摩訶薩無常增語菩薩摩訶薩?」

[0129c06] 「善現增語菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0129c09] 「世尊樂苦樂苦畢竟不可得非有有色樂苦增語樂苦增語增語非有如何可言增語菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0129c13] 「善現無我增語菩薩摩訶薩無我增語菩薩摩訶薩?」

[0129c16] 「世尊無我無我畢竟不可得非有有色無我增語無我增語增語非有如何可言無我增語菩薩摩訶薩無我增語菩薩摩訶薩?」

[0129c21] 「善現不淨增語菩薩摩訶薩不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0129c23] 「世尊不淨不淨畢竟不可得非有有色不淨增語不淨增語增語非有如何可言不淨增語菩薩摩訶薩不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0129c28] 「善現不空增語菩薩摩訶薩不空增語菩薩摩訶薩?」

[0130a02] 「世尊不空不空畢竟不可得非有有色不空增語不空增語增語非有如何可言不空增語菩薩摩訶薩不空增語菩薩摩訶薩?」

[0130a07] 「善現有相無相增語菩薩摩訶薩有相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0130a09] 「世尊色有無相有相無相畢竟不可得非有有色有相無相增語有相無相增語增語非有如何可言有相無相增語菩薩摩訶薩有相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0130a15] 「善現增語菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0130a17] 「世尊色有畢竟不可得非有有色增語增語增語非有如何可言增語菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0130a23] 「善現寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0130a25] 「世尊寂靜寂靜寂靜寂靜畢竟不可得非有有色寂靜寂靜增語寂靜寂靜增語增語非有如何可言寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0130b02] 「善現遠離不遠增語菩薩摩訶薩遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0130b05] 「世尊遠離不遠遠離不遠畢竟不可得非有有色遠離不遠增語遠離不遠增語增語非有如何可言遠離不遠增語菩薩摩訶薩遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0130b11] 「善現有為無為增語菩薩摩訶薩有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0130b13] 「世尊有為無為有為無為畢竟不可得非有有色有為無為增語有為無為增語增語非有如何可言有為無為增語菩薩摩訶薩有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0130b19] 「善現有漏無漏增語菩薩摩訶薩有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0130b21] 「世尊色有無漏有漏無漏畢竟不可得非有有色有漏無漏增語有漏無漏增語增語非有如何可言有漏無漏增語菩薩摩訶薩有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0130b27] 「善現增語菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0130b29] 「世尊生滅生滅畢竟不可得非有有色生滅增語生滅增語增語非有如何可言增語菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0130c05] 「善現若非增語菩薩摩訶薩若非增語菩薩摩訶薩?」

[0130c07] 「世尊畢竟不可得非有有色增語增語增語非有如何可言若非增語菩薩摩訶薩若非增語菩薩摩訶薩?」

[0130c12] 「善現有罪無罪增語菩薩摩訶薩有罪無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0130c15] 「世尊色有無罪有罪無罪畢竟不可得非有有色有罪無罪增語有罪無罪增語增語非有如何可言有罪無罪增語菩薩摩訶薩