Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 24

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第二十

三藏法師玄奘 

教誡教授品第十四
[0131b22] 「復次善現增語菩薩摩訶薩意處增語菩薩摩訶薩?」

[0131b24] 具壽善現答言:「世尊意處畢竟不可得非有增語意處增語增語非有如何可言增語菩薩摩訶薩意處增語菩薩摩訶薩?」

[0131b28] 「善現無常增語菩薩摩訶薩意處無常增語菩薩摩訶薩?」

[0131c02] 「世尊無常意處無常畢竟不可得非有無常增語意處無常增語增語非有如何可言無常增語菩薩摩訶薩意處無常增語菩薩摩訶薩

[0131c07] 「善現增語菩薩摩訶薩意處增語菩薩摩訶薩?」

[0131c10] 「世尊樂苦意處樂苦畢竟不可得非有樂苦增語意處樂苦增語增語非有如何可言增語菩薩摩訶薩意處增語菩薩摩訶薩?」

[0131c15] 「善現無我增語菩薩摩訶薩意處無我增語菩薩摩訶薩?」

[0131c18] 「世尊無我意處無我畢竟不可得非有無我增語意處無我增語增語非有如何可言無我增語菩薩摩訶薩意處無我增語菩薩摩訶薩

[0131c23] 「善現不淨增語菩薩摩訶薩意處不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0131c26] 「世尊不淨意處不淨畢竟不可得非有不淨增語意處不淨增語增語非有如何可言不淨增語菩薩摩訶薩意處不淨增語菩薩摩訶薩

[0132a03] 「善現不空增語菩薩摩訶薩意處不空增語菩薩摩訶薩?」

[0132a05] 「世尊不空意處不空畢竟不可得非有不空增語意處不空增語增語非有如何可言不空增語菩薩摩訶薩意處不空增語菩薩摩訶薩

[0132a11] 「善現有相無相增語菩薩摩訶薩意處有相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0132a14] 「世尊有相無相意處有相無相畢竟不可得非有有相無相增語意處有相無相增語增語非有如何可言有相無相增語菩薩摩訶薩意處有相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0132a19] 「善現增語菩薩摩訶薩意處增語菩薩摩訶薩?」

[0132a22] 「世尊意處畢竟不可得非有增語意處增語增語非有如何可言增語菩薩摩訶薩意處增語菩薩摩訶薩?」

[0132a28] 「善現寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩意處寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0132b02] 「世尊寂靜寂靜意處寂靜寂靜畢竟不可得非有寂靜寂靜增語意處寂靜寂靜增語增語非有如何可言寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩意處寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0132b08] 「善現遠離不遠增語菩薩摩訶薩意處遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0132b11] 「世尊遠離不遠意處遠離不遠畢竟不可得非有遠離不遠增語意處遠離不遠增語增語非有如何可言遠離不遠增語菩薩摩訶薩意處遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0132b17] 「善現有為無為增語菩薩摩訶薩意處有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0132b20] 「世尊有為無為意處有為無為畢竟不可得非有有為無為增語意處有為無為增語增語非有如何可言有為無為增語菩薩摩訶薩意處有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0132b26] 「善現有漏無漏增語菩薩摩訶薩意處有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0132b29] 「世尊有漏無漏意處有漏無漏畢竟不可得非有有漏無漏增語意處有漏無漏增語增語非有如何可言有漏無漏增語菩薩摩訶薩意處有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0132c05] 「善現增語菩薩摩訶薩意處增語菩薩摩訶薩?」

[0132c08] 「世尊生滅意處生滅畢竟不可得非有生滅增語意處生滅增語增語非有如何可言增語菩薩摩訶薩意處增語菩薩摩訶薩?」

[0132c13] 「善現若非增語菩薩摩訶薩意處若非增語菩薩摩訶薩?」

[0132c16] 「世尊意處畢竟不可得非有增語意處增語增語非有如何可言若非增語菩薩摩訶薩意處若非增語菩薩摩訶薩

[0132c21] 「善現有罪無罪增語菩薩摩訶薩意處有罪無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0132c24] 「世尊有罪無罪意處有罪無罪畢竟不可得非有有罪無罪增語意處有罪無罪增語增語非有如何可言有罪無罪增語菩薩摩訶薩意處有罪無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0133a01] 「善現煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩意處煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0133a04] 「世尊煩惱煩惱意處煩惱煩惱畢竟不可得非有煩惱煩惱增語意處煩惱煩惱增語增語非有如何可言煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩意處煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0133a10] 「善現世間出世間增語菩薩摩訶薩意處世間出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0133a13] 「世尊處世出世間意處世間出世間畢竟不可得非有處世出世間增語意處世間出世間增語增語非有如何可言世間出世間增語菩薩摩訶薩意處世間出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0133a20] 「善現雜染清淨增語菩薩摩訶薩意處雜染清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0133a22] 「世尊雜染清淨意處雜染清淨畢竟不可得非有雜染清淨增語意處雜染清淨增語增語非有如何可言雜染清淨增語菩薩摩訶薩意處雜染清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0133a28] 「善現生死涅槃增語菩薩摩訶薩意處生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0133b02] 「世尊生死涅槃意處生死涅槃畢竟不可得非有生死涅槃增語意處生死涅槃增語增語非有如何可言生死涅槃增語菩薩摩訶薩意處生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0133b09] 「善現在內在外增語菩薩摩訶薩意處在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0133b12] 「世尊處在內在外在意處在內在外畢竟不可得非有處在內在外在增語意處在內在外增語增語非有如何可言在內在外增語菩薩摩訶薩意處在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0133b19] 「善現不可得增語菩薩摩訶薩意處不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0133b22] 「世尊不可得意處不可得畢竟不可得非有不可得增語意處不可得增語增語非有如何可言不可得增語菩薩摩訶薩意處不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0133b28] 「復次善現色處增語菩薩摩訶薩法處增語菩薩摩訶薩?」

[0133c01] 具壽善現答言:「世尊色處法處畢竟不可得非有有色增語法處增語增語非有如何可言色處增語菩薩摩訶薩法處增語菩薩摩訶薩?」

[0133c06] 「善現色處無常增語菩薩摩訶薩法處無常增語菩薩摩訶薩?」

[0133c09] 「世尊色處無常法處無常畢竟不可得非有有色無常增語法處無常增語增語非有如何可言色處無常增語菩薩摩訶薩法處無常增語菩薩摩訶薩

[0133c14] 「善現色處增語菩薩摩訶薩法處增語菩薩摩訶薩?」

[0133c17] 「世尊色處樂苦法處樂苦畢竟不可得非有有色樂苦增語法處樂苦增語增語非有如何可言色處增語菩薩摩訶薩法處增語菩薩摩訶薩?」

[0133c22] 「善現色處無我增語菩薩摩訶薩法處無我增語菩薩摩訶薩?」

[0133c25] 「世尊色處無我法處無我畢竟不可得非有有色無我增語法處無我增語增語非有如何可言色處無我增語菩薩摩訶薩法處無我增語菩薩摩訶薩

[0134a01] 「善現色處不淨增語菩薩摩訶薩法處不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0134a04] 「世尊色處不淨法處不淨畢竟不可得非有有色不淨增語法處不淨增語增語非有如何可言色處不淨增語菩薩摩訶薩法處不淨增語菩薩摩訶薩

[0134a09] 「善現色處不空增語菩薩摩訶薩法處不空增語菩薩摩訶薩?」

[0134a12] 「世尊色處不空法處不空畢竟不可得非有有色不空增語法處不空增語增語非有如何可言色處不空增語菩薩摩訶薩法處不空增語菩薩摩訶薩

[0134a17] 「善現色處有相無相增語菩薩摩訶薩法處有相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0134a20] 「世尊色處有相無相法處有相無相畢竟不可得非有有色有相無相增語法處有相無相增語增語非有如何可言色處有相無相增語菩薩摩訶薩法處有相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0134a26] 「善現色處增語菩薩摩訶薩法處增語菩薩摩訶薩?」

[0134a29] 「世尊色處法處畢竟不可得非有有色增語法處增語增語非有如何可言色處增語菩薩摩訶薩法處增語菩薩摩訶薩?」

[0134b06] 「善現色處寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩法處寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0134b09] 「世尊色處寂靜寂靜法處寂靜寂靜畢竟不可得非有有色寂靜寂靜增語法處寂靜寂靜增語增語非有如何可言色處寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩法處寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0134b15] 「善現色處遠離不遠增語菩薩摩訶薩法處遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0134b18] 「世尊色處遠離不遠法處遠離不遠畢竟不可得非有有色遠離不遠增語法處遠離不遠增語增語非有如何可言色處遠離不遠增語菩薩摩訶薩法處遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0134b24] 「善現色處有為無為增語菩薩摩訶薩法處有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0134b27] 「世尊色處有為無為法處有為無為畢竟不可得非有有色有為無為增語法處有為無為增語增語非有如何可言色處有為無為增語菩薩摩訶薩法處有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0134c04] 「善現色處有漏無漏增語菩薩摩訶薩法處有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0134c06] 「世尊色處有漏無漏法處有漏無漏畢竟不可得非有有色有漏無漏增語法處有漏無漏增語增語非有如何可言色處有漏無漏增語菩薩摩訶薩法處有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0134c12] 「善現色處增語菩薩摩訶薩法處增語菩薩摩訶薩?」

[0134c15] 「世尊色處生滅法處生滅畢竟不可得非有有色生滅增語法處生滅增語增語非有如何可言色處增語菩薩摩訶薩法處增語菩薩摩訶薩?」

[0134c20] 「善現色處若非增語菩薩摩訶薩法處若非增語菩薩摩訶薩?」

[0134c23] 「世尊色處法處畢竟不可得非有有色增語法處增語增語非有如何可言色處若非增語菩薩摩訶薩法處若非增語菩薩摩訶薩

[0134c28] 「善現色處有罪無罪增語菩薩摩訶薩法處有罪無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0135a02] 「世尊色處有罪無罪法處有罪無罪畢竟不可得非有有色有罪無罪增語法處有罪無罪增語增語非有如何可言色處有罪無罪增語菩薩摩訶薩法處有罪無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0135a08] 「善現色處煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩法處煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0135a11] 「世尊色處煩惱煩惱法處煩惱煩惱畢竟不可得非有有色煩惱煩惱增語法處煩惱煩惱增語增語非有如何可言色處煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩法處煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0135a18] 「善現色處世間出世間增語菩薩摩訶薩法處世間出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0135a20] 「世尊色處世間出世間法處世間出世間畢竟不可得非有有色處世出世間增語法處世間出世間增語增語非有如何可言色處世間出世間增語菩薩摩訶薩法處世間出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0135a27] 「善現色處雜染清淨增語菩薩摩訶薩法處雜染清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0135a29] 「世尊色處雜染清淨法處雜染清淨畢竟不可得非有有色雜染清淨增語法處雜染清淨增語增語非有如何可言色處雜染清淨增語菩薩摩訶薩法處雜染清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0135b06] 「善現色處生死涅槃增語菩薩摩訶薩法處生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0135b09] 「世尊色處生死涅槃法處生死涅槃畢竟不可得非有有色生死涅槃增語法處生死涅槃增語增語非有如何可言色處生死涅槃增語菩薩摩訶薩法處生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0135b16] 「善現色處在內在外增語菩薩摩訶薩法處在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0135b19] 「世尊色處在內在外法處在內在外畢竟不可得非有有色處在內在外在增語法處在內在外增語增語非有如何可言色處在內在外增語菩薩摩訶薩法處在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0135b26] 「善現色處不可得增語菩薩摩訶薩法處不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0135b29] 「世尊色處不可得法處不可得畢竟不可得非有有色不可得增語法處不可得增語增語非有如何