Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 29

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第二十

三藏法師玄奘 

教誡教授品第十九
[0159b06] 「善現內空增語菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空增語菩薩摩訶薩?」

[0159b09] 「世尊內空外空乃至無性自性空畢竟不可得非有內空增語外空乃至無性自性空增語增語非有如何可言內空增語菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空增語菩薩摩訶薩?」

[0159b15] 「善現內空寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0159b18] 「世尊內空寂靜寂靜外空乃至無性自性空寂靜寂靜畢竟不可得非有內空寂靜寂靜增語外空乃至無性自性空寂靜寂靜增語增語非有如何可言內空寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0159b25] 「善現內空遠離不遠增語菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0159b28] 「世尊內空遠離不遠外空乃至無性自性空遠離不遠畢竟不可得非有內空遠離不遠增語外空乃至無性自性空遠離不遠增語增語非有如何可言內空遠離不遠增語菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0159c06] 「善現內空有為無為增語菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0159c09] 「世尊內空有為無為外空乃至無性自性空有為無為畢竟不可得非有內空有為無為增語外空乃至無性自性空有為無為增語增語非有如何可言內空有為無為增語菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0159c15] 「善現內空有漏無漏增語菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0159c18] 「世尊內空有漏無漏外空乃至無性自性空有漏無漏畢竟不可得非有內空有漏無漏增語外空乃至無性自性空有漏無漏增語增語非有如何可言內空有漏無漏增語菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0159c25] 「善現內空增語菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空增語菩薩摩訶薩?」

[0159c27] 「世尊內空生滅外空乃至無性自性空生滅畢竟不可得非有內空生滅增語外空乃至無性自性空生滅增語增語非有如何可言內空增語菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空增語菩薩摩訶薩?」

[0160a04] 「善現內空若非增語菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空若非增語菩薩摩訶薩?」

[0160a07] 「世尊內空外空乃至無性自性空畢竟不可得非有內空增語外空乃至無性自性空增語增語非有如何可言內空若非增語菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空若非增語菩薩摩訶薩?」

[0160a13] 「善現內空有罪無罪增語菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空有罪無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0160a16] 「世尊內空有罪無罪外空乃至無性自性空有罪無罪畢竟不可得非有內空有罪無罪增語外空乃至無性自性空有罪無罪增語增語非有如何可言內空有罪無罪增語菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空有罪無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0160a23] 「善現內空煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0160a26] 「世尊內空煩惱煩惱外空乃至無性自性空煩惱煩惱畢竟不可得非有內空煩惱煩惱增語外空乃至無性自性空煩惱煩惱增語增語非有如何可言內空煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0160b04] 「善現內空世間出世間增語菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空世間出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0160b07] 「世尊內空世間出世間外空乃至無性自性空世間出世間畢竟不可得非有內空世間出世間增語外空乃至無性自性空世間出世間增語增語非有如何可言內空世間出世間增語菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空世間出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0160b14] 「善現內空雜染清淨增語菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空雜染清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0160b17] 「世尊內空雜染清淨外空乃至無性自性空雜染清淨畢竟不可得非有內空雜染清淨增語外空乃至無性自性空雜染清淨增語增語非有如何可言內空雜染清淨增語菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空雜染清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0160b23] 「善現內空生死涅槃增語菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0160b26] 「世尊內空生死涅槃外空乃至無性自性空生死涅槃畢竟不可得非有內空生死涅槃增語外空乃至無性自性空生死涅槃增語增語非有如何可言內空生死涅槃增語菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0160c04] 「善現內空在內在外增語菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0160c08] 「世尊內空在內在外外空乃至無性自性空在內在外畢竟不可得非有內空在內在外增語外空乃至無性自性空在內在外增語增語非有如何可言內空在內在外增語菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0160c15] 「善現內空不可得增語菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0160c18] 「世尊內空不可得外空乃至無性自性空不可得畢竟不可得非有內空不可得增語外空乃至無性自性空不可得增語增語非有如何可言內空不可得增語菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0160c26] 「復次善現即真增語菩薩摩訶薩法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界增語菩薩摩訶薩?」

[0160c29] 具壽善現答言:「世尊真如法界乃至不思議界畢竟不可得非有真如增語法界乃至不思議界增語增語非有如何可言即真增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界增語菩薩摩訶薩?」

[0161a05] 「善現即真如若無常增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界無常增語菩薩摩訶薩?」

[0161a08] 「世尊真如無常法界乃至不思議界無常畢竟不可得非有真如無常增語法界乃至不思議界無常增語增語非有如何可言即真如若無常增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界無常增語菩薩摩訶薩?」

[0161a14] 「善現即真如若增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界增語菩薩摩訶薩?」

[0161a17] 「世尊真如樂苦法界乃至不思議界樂苦畢竟不可得非有真如樂苦增語法界乃至不思議界樂苦增語增語非有如何可言即真如若增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界增語菩薩摩訶薩?」

[0161a22] 「善現即真如若無我增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界無我增語菩薩摩訶薩?」

[0161a25] 「世尊真如無我法界乃至不思議界無我畢竟不可得非有真如無我增語法界乃至不思議界無我增語增語非有如何可言即真如若無我增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界無我增語菩薩摩訶薩?」

[0161b02] 「善現即真如若不淨增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0161b05] 「世尊真如不淨法界乃至不思議界不淨畢竟不可得非有真如不淨增語法界乃至不思議界不淨增語增語非有如何可言即真如若不淨增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0161b11] 「善現即真如若不空增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界不空增語菩薩摩訶薩?」

[0161b14] 「世尊真如不空法界乃至不思議界不空畢竟不可得非有真如不空增語法界乃至不思議界不空增語增語非有如何可言即真如若不空增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界不空增語菩薩摩訶薩?」

[0161b20] 「善現即真如若有相無相增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界有相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0161b22] 「世尊真如有相無相法界乃至不思議界有相無相畢竟不可得非有真如有相無相增語法界乃至不思議界有相無相增語增語非有如何可言即真如若有相無相增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界有相無相增語菩薩摩訶薩

[0161b29] 「善現即真如若增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界增語菩薩摩訶薩?」

[0161c03] 「世尊真如法界乃至不思議界畢竟不可得非有真如增語法界乃至不思議界增語增語非有如何可言即真如若增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界增語菩薩摩訶薩

[0161c09] 「善現即真如若寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0161c12] 「世尊真如寂靜寂靜法界乃至不思議界寂靜寂靜畢竟不可得非有真如寂靜寂靜增語法界乃至不思議界寂靜寂靜增語增語非有如何可言即真如若寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0161c19] 「善現即真如若遠離不遠增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0161c22] 「世尊真如遠離不遠法界乃至不思議界遠離不遠畢竟不可得非有真如遠離不遠增語法界乃至不思議界遠離不遠增語增語非有如何可言即真如若遠離不遠增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0161c28] 「善現即真如若有為無為增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0162a02] 「世尊真如有為無為法界乃至不思議界有為無為畢竟不可得非有真如有為無為增語法界乃至不思議界有為無為增語增語非有如何可言即真如若有為無為增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界有為無為增語菩薩摩訶薩

[0162a08] 「善現即真如若有漏無漏增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0162a11] 「世尊真如有漏無漏法界乃至不思議界有漏無漏畢竟不可得非有真如有漏無漏增語法界乃至不思議界有漏無漏增語增語非有如何可言即真如若有漏無漏增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界有漏無漏增語菩薩摩訶薩

[0162a17] 「善現即真如若增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界增語菩薩摩訶薩?」

[0162a20] 「世尊真如生滅法界乃至不思議界生滅畢竟不可得非有真如生滅增語法界乃至不思議界生滅增語增語非有如何可言即真如若增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界增語菩薩摩訶薩?」

[0162a26] 「善現即真如若若非增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界若非增語菩薩摩訶薩?」

[0162a28] 「世尊真如法界乃至不思議界畢竟不可得非有真如增語法界乃至不思議界增語增語非有如何可言即真如若若非增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界若非增語菩薩摩訶薩?」

[0162b05] 「善現即真如若有罪無罪增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界有罪無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0162b08] 「世尊真如有罪無罪法界乃至不思議界有罪無罪畢竟不可得非有真如有罪無罪增語法界乃至不思議界有罪無罪增語增語非有如何可言即真如若有罪無罪增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界有罪無罪增語菩薩摩訶薩

[0162b15] 「善現即真如若煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0162b18] 「世尊真如煩惱煩惱法界乃至不思議界煩惱煩惱畢竟不可得非有真如煩惱煩惱增語法界乃至不思議界煩惱煩惱增語增語非有如何可言即真如若煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0162b25] 「善現即真如若世間出世間增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界世間出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0162b28] 「世尊真如世間出世間法界乃至不思議界世間出世間畢竟不可得非有真如世間出世間增語法界乃至不思議界世間出世間增語增語非有如何可言即真如若世間出世間增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界世間出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0162c05] 「善現即真如若雜染清淨增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界雜染清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0162c08] 「世尊真如雜染清淨法界乃至不思議界雜染清淨畢竟不可得非有真如雜染清淨增語法界乃至不思議界雜染清淨增語增語非有如何可言即真如若雜染清淨增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界雜染清淨增語菩薩摩訶薩

[0162c15] 「善現即真如若生死涅槃增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0162c18] 「世尊真如生死涅槃法界乃至不思議界生死涅槃畢竟不可得非有真如生死涅槃增語法界乃至不思議界生死涅槃增語增語非有如何可言即真如若生死涅槃增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0162c25] 「善現即真如若在內在外增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0162c28] 「世尊真如在內在外法界乃至不思議界在內在外畢竟不可得非有真如在內在外增語法界乃至不思議界在內在外增語增語非有如何可言即真如若在內在外增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0163a07] 「善現即真如若不可得增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0163a10] 「世尊真如不可得法界乃至不思議界不可得畢竟不可得非有真如不可得增語法界乃至不思議界不可得增語增語非有如何可言即真如若不可得增語菩薩摩訶薩法界乃至不思議界不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0163a17] 「復次善現四念住增語菩薩摩訶薩四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支增語菩薩摩訶薩?」

[0163a19] 具壽善現答言:「世尊四念住四正斷乃至八聖道支畢竟不可得非有四念住增語四正斷乃至八聖道支增語增語非有如何可言四念住增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支增語菩薩摩訶薩?」

[0163a25] 「善現四念住無常增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支無常增語菩薩摩訶薩?」

[0163a28] 「世尊四念住無常四正斷乃至八聖道支無常畢竟不可得非有四念住無常增語四正斷乃至八聖道支無常增語增語非有如何可言四念住無常增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支無常增語菩薩摩訶薩

[0163b05] 「善現四念住增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支增語菩薩摩訶薩?」

[0163b08] 「世尊四念住樂苦四正斷乃至八聖道支樂苦畢竟不可得非有四念住樂苦增語四正斷乃至八聖道支樂苦增語增語非有如何可言四念住增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支增語菩薩摩訶薩?」

[0163b14] 「善現四念住無我增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支無我增語菩薩摩訶薩?」

[0163b17] 「世尊四念住無我四正斷乃至八聖道支無我畢竟不可得非有四念住無我增語四正斷乃至八聖道支無我增語增語非有如何可言四念住無我增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支無我增語菩薩摩訶薩

[0163b23] 「善現四念住不淨增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0163b26] 「世尊四念住不淨四正斷乃至八聖道支不淨畢竟不可得非有四念住不淨增語四正斷乃至八聖道支不淨增語增語非有如何可言四念住不淨增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支不淨增語菩薩摩訶薩

[0163c03] 「善現四念住不空增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支不空增語菩薩摩訶薩?」

[0163c06] 「世尊四念住不空四正斷乃至八聖道支不空畢竟不可得非有四念住不空增語四正斷乃至八聖道支不空增語增語非有如何可言四念住不空增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支不空增語菩薩摩訶薩

[0163c12] 「善現四念住有相無相增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支有相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0163c15] 「世尊四念住有相無相四正斷乃至八聖道支有相無相畢竟不可得非有四念住有相無相增語四正斷乃至八聖道支有相無相增語增語非有如何可言四念住有相無相增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支有相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0163c22] 「善現四念住增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支增語菩薩摩訶薩?」

[0163c25] 「世尊四念住四正斷乃至八聖道支畢竟不可得非有四念住增語四正斷乃至八聖道支增語增語非有如何可言四念住增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支增語菩薩摩訶薩?」

[0164a02] 「善現四念住寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0164a06] 「世尊四念住寂靜寂靜四正斷乃至八聖道支寂靜寂靜畢竟不可得非有四念住寂靜寂靜增語四正斷乃至八聖道支寂靜寂靜增語增語非有如何可言四念住寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0164a13] 「善現四念住遠離不遠增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0164a16] 「世尊四念住遠離不遠四正斷乃至八聖道支遠離不遠畢竟不可得非有四念住遠離不遠增語四正斷乃至八聖道支遠離不遠增語增語非有如何可言四念住遠離不遠增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0164a23] 「善現四念住有為無為增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0164a26] 「世尊四念住有為無為四正斷乃至八聖道支有為無為畢竟不可得非有四念住有為無為增語四正斷乃至八聖道支有為無為增語增語非有如何可言四念住有為無為增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0164b03] 「善現四念住有漏無漏增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0164b06] 「世尊四念住有漏無漏四正斷乃至八聖道支有漏無漏畢竟不可得非有四念住有漏無漏增語四正斷乃至八聖道支有漏無漏增語增語非有如何可言四念住有漏無漏增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0164b13] 「善現四念住增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支增語菩薩摩訶薩?」

[0164b16] 「世尊四念住生滅四正斷乃至八聖道支生滅畢竟不可得非有四念住生滅增語四正斷乃至八聖道支生滅增語增語非有如何可言四念住增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支增語菩薩摩訶薩?」

[0164b22] 「善現四念住若非增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支若非增語菩薩摩訶薩?」

[0164b25] 「世尊四念住四正斷乃至八聖道支畢竟不可得非有四念住增語四正斷乃至八聖道支增語增語非有如何可言四念住若非增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支若非增語菩薩摩訶薩

[0164c02] 「善現四念住有罪無罪增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支有罪無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0164c05] 「世尊四念住有罪無罪四正斷乃至八聖道支有罪無罪畢竟不可得非有四念住有罪無罪增語四正斷乃至八聖道支有罪無罪增語增語非有如何可言四念住有罪無罪增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支有罪無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0164c11] 「善現四念住