Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 29

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第二十

三藏法師玄奘 

教誡教授品第十九
[0159b06] 「善現內空菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空菩薩摩訶薩?」

[0159b09] 「世尊內空外空乃至無性自性空畢竟不可得非有內空外空乃至無性自性空非有如何可言內空菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空菩薩摩訶薩?」

[0159b15] 「善現內空寂靜寂靜菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空寂靜寂靜菩薩摩訶薩?」

[0159b18] 「世尊內空寂靜寂靜外空乃至無性自性空寂靜寂靜畢竟不可得非有內空寂靜寂靜外空乃至無性自性空寂靜寂靜非有如何可言內空寂靜寂靜菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空寂靜寂靜菩薩摩訶薩?」

[0159b25] 「善現內空遠離不遠菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空遠離不遠菩薩摩訶薩?」

[0159b28] 「世尊內空遠離不遠外空乃至無性自性空遠離不遠畢竟不可得非有內空遠離不遠外空乃至無性自性空遠離不遠非有如何可言內空遠離不遠菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空遠離不遠菩薩摩訶薩?」

[0159c06] 「善現內空有為無為菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空有為無為菩薩摩訶薩?」

[0159c09] 「世尊內空有為無為外空乃至無性自性空有為無為畢竟不可得非有內空有為無為外空乃至無性自性空有為無為非有如何可言內空有為無為菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空有為無為菩薩摩訶薩?」

[0159c15] 「善現內空有漏無漏菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空有漏無漏菩薩摩訶薩?」

[0159c18] 「世尊內空有漏無漏外空乃至無性自性空有漏無漏畢竟不可得非有內空有漏無漏外空乃至無性自性空有漏無漏非有如何可言內空有漏無漏菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空有漏無漏菩薩摩訶薩?」

[0159c25] 「善現內空菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空菩薩摩訶薩?」

[0159c27] 「世尊內空生滅外空乃至無性自性空生滅畢竟不可得非有內空生滅外空乃至無性自性空生滅非有如何可言內空菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空菩薩摩訶薩?」

[0160a04] 「善現內空若非菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空若非菩薩摩訶薩?」

[0160a07] 「世尊內空外空乃至無性自性空畢竟不可得非有內空外空乃至無性自性空非有如何可言內空若非菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空若非菩薩摩訶薩?」

[0160a13] 「善現內空有罪無罪菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空有罪無罪菩薩摩訶薩?」

[0160a16] 「世尊內空有罪無罪外空乃至無性自性空有罪無罪畢竟不可得非有內空有罪無罪外空乃至無性自性空有罪無罪非有如何可言內空有罪無罪菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空有罪無罪菩薩摩訶薩?」

[0160a23] 「善現內空煩惱煩惱菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空煩惱煩惱菩薩摩訶薩?」

[0160a26] 「世尊內空煩惱煩惱外空乃至無性自性空煩惱煩惱畢竟不可得非有內空煩惱煩惱外空乃至無性自性空煩惱煩惱非有如何可言內空煩惱煩惱菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空煩惱煩惱菩薩摩訶薩?」

[0160b04] 「善現內空世間出世間菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空世間出世間菩薩摩訶薩?」

[0160b07] 「世尊內空世間出世間外空乃至無性自性空世間出世間畢竟不可得非有內空世間出世間外空乃至無性自性空世間出世間非有如何可言內空世間出世間菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空世間出世間菩薩摩訶薩?」

[0160b14] 「善現內空雜染清淨菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空雜染清淨菩薩摩訶薩?」

[0160b17] 「世尊內空雜染清淨外空乃至無性自性空雜染清淨畢竟不可得非有內空雜染清淨外空乃至無性自性空雜染清淨非有如何可言內空雜染清淨菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空雜染清淨菩薩摩訶薩?」

[0160b23] 「善現內空生死涅槃菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空生死涅槃菩薩摩訶薩?」

[0160b26] 「世尊內空生死涅槃外空乃至無性自性空生死涅槃畢竟不可得非有內空生死涅槃外空乃至無性自性空生死涅槃非有如何可言內空生死涅槃菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空生死涅槃菩薩摩訶薩?」

[0160c04] 「善現內空在內在外菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空在內在外菩薩摩訶薩?」

[0160c08] 「世尊內空在內在外外空乃至無性自性空在內在外畢竟不可得非有內空在內在外外空乃至無性自性空在內在外非有如何可言內空在內在外菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空在內在外菩薩摩訶薩?」

[0160c15] 「善現內空不可得菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空不可得菩薩摩訶薩?」

[0160c18] 「世尊內空不可得外空乃至無性自性空不可得畢竟不可得非有內空不可得外空乃至無性自性空不可得非有如何可言內空不可得菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空不可得菩薩摩訶薩?」

[0160c26] 「復次善現即真菩薩摩訶薩法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界菩薩摩訶薩?」

[0160c29] 具壽善現答言:「世尊真如法界乃至不思議界畢竟不可得非有真如法界乃至不思議界非有如何可言即真菩薩摩訶薩法界乃至不思議界菩薩摩訶薩?」

[0161a05] 「善現即真如若無常菩薩摩訶薩法界乃至不思議界無常菩薩摩訶薩?」

[0161a08] 「世尊真如無常法界乃至不思議界無常畢竟不可得非有真如無常法界乃至不思議界無常非有如何可言即真如若無常菩薩摩訶薩法界乃至不思議界無常菩薩摩訶薩?」

[0161a14] 「善現即真如若菩薩摩訶薩法界乃至不思議界菩薩摩訶薩?」

[0161a17] 「世尊真如樂苦法界乃至不思議界樂苦畢竟不可得非有真如樂苦法界乃至不思議界樂苦非有如何可言即真如若菩薩摩訶薩法界乃至不思議界菩薩摩訶薩?」

[0161a22] 「善現即真如若無我菩薩摩訶薩法界乃至不思議界無我菩薩摩訶薩?」

[0161a25] 「世尊真如無我法界乃至不思議界無我畢竟不可得非有真如無我法界乃至不思議界無我非有如何可言即真如若無我菩薩摩訶薩法界乃至不思議界無我菩薩摩訶薩?」

[0161b02] 「善現即真如若不淨菩薩摩訶薩法界乃至不思議界不淨菩薩摩訶薩?」

[0161b05] 「世尊真如不淨法界乃至不思議界不淨畢竟不可得非有真如不淨法界乃至不思議界不淨非有如何可言即真如若不淨菩薩摩訶薩法界乃至不思議界不淨菩薩摩訶薩?」

[0161b11] 「善現即真如若不空菩薩摩訶薩法界乃至不思議界不空菩薩摩訶薩?」

[0161b14] 「世尊真如不空法界乃至不思議界不空畢竟不可得非有真如不空法界乃至不思議界不空非有如何可言即真如若不空菩薩摩訶薩法界乃至不思議界不空菩薩摩訶薩?」

[0161b20] 「善現即真如若相若無相菩薩摩訶薩法界乃至不思議界相若無相菩薩摩訶薩?」

[0161b22] 「世尊真如無相法界乃至不思議界無相畢竟不可得非有真如無相法界乃至不思議界無相非有如何可言即真如若相若無相菩薩摩訶薩法界乃至不思議界相若無相菩薩摩訶薩

[0161b29] 「善現即真如若菩薩摩訶薩法界乃至不思議界菩薩摩訶薩?」

[0161c03] 「世尊真如法界乃至不思議界畢竟不可得非有真如法界乃至不思議界非有如何可言即真如若菩薩摩訶薩法界乃至不思議界菩薩摩訶薩

[0161c09] 「善現即真如若寂靜寂靜菩薩摩訶薩法界乃至不思議界寂靜寂靜菩薩摩訶薩?」

[0161c12] 「世尊真如寂靜寂靜法界乃至不思議界寂靜寂靜畢竟不可得非有真如寂靜寂靜法界乃至不思議界寂靜寂靜非有如何可言即真如若寂靜寂靜菩薩摩訶薩法界乃至不思議界寂靜寂靜菩薩摩訶薩?」

[0161c19] 「善現即真如若遠離不遠菩薩摩訶薩法界乃至不思議界遠離不遠菩薩摩訶薩?」

[0161c22] 「世尊真如遠離不遠法界乃至不思議界遠離不遠畢竟不可得非有真如遠離不遠法界乃至不思議界遠離不遠非有如何可言即真如若遠離不遠菩薩摩訶薩法界乃至不思議界遠離不遠菩薩摩訶薩?」

[0161c28] 「善現即真如若有為無為菩薩摩訶薩法界乃至不思議界有為無為菩薩摩訶薩?」

[0162a02] 「世尊真如有為無為法界乃至不思議界有為無為畢竟不可得非有真如有為無為法界乃至不思議界有為無為非有如何可言即真如若有為無為菩薩摩訶薩法界乃至不思議界有為無為菩薩摩訶薩

[0162a08] 「善現即真如若有漏無漏菩薩摩訶薩法界乃至不思議界有漏無漏菩薩摩訶薩?」

[0162a11] 「世尊真如有漏無漏法界乃至不思議界有漏無漏畢竟不可得非有真如有漏無漏法界乃至不思議界有漏無漏非有如何可言即真如若有漏無漏菩薩摩訶薩法界乃至不思議界有漏無漏菩薩摩訶薩

[0162a17] 「善現即真如若菩薩摩訶薩法界乃至不思議界菩薩摩訶薩?」

[0162a20] 「世尊真如生滅法界乃至不思議界生滅畢竟不可得非有真如生滅法界乃至不思議界生滅非有如何可言即真如若菩薩摩訶薩法界乃至不思議界菩薩摩訶薩?」

[0162a26] 「善現即真如若若非菩薩摩訶薩法界乃至不思議界若非菩薩摩訶薩?」

[0162a28] 「世尊真如法界乃至不思議界畢竟不可得非有真如法界乃至不思議界非有如何可言即真如若若非菩薩摩訶薩法界乃至不思議界若非菩薩摩訶薩?」

[0162b05] 「善現即真如若有罪無罪菩薩摩訶薩法界乃至不思議界有罪無罪菩薩摩訶薩?」

[0162b08] 「世尊真如有罪無罪法界乃至不思議界有罪無罪畢竟不可得非有真如有罪無罪法界乃至不思議界有罪無罪非有如何可言即真如若有罪無罪菩薩摩訶薩法界乃至不思議界有罪無罪菩薩摩訶薩

[0162b15] 「善現即真如若煩惱煩惱菩薩摩訶薩法界乃至不思議界煩惱煩惱菩薩摩訶薩?」

[0162b18] 「世尊真如煩惱煩惱法界乃至不思議界煩惱煩惱畢竟不可得非有真如煩惱煩惱法界乃至不思議界煩惱煩惱非有如何可言即真如若煩惱煩惱菩薩摩訶薩法界乃至不思議界煩惱煩惱菩薩摩訶薩?」

[0162b25] 「善現即真如若世間出世間菩薩摩訶薩法界乃至不思議界世間出世間菩薩摩訶薩?」

[0162b28] 「世尊真如世間出世間法界乃至不思議界世間出世間畢竟不可得非有真如世間出世間法界乃至不思議界世間出世間非有如何可言即真如若世間出世間菩薩摩訶薩法界乃至不思議界世間出世間菩薩摩訶薩?」

[0162c05] 「善現即真如若雜染清淨菩薩摩訶薩法界乃至不思議界雜染清淨菩薩摩訶薩?」

[0162c08] 「世尊真如雜染清淨法界乃至不思議界雜染清淨畢竟不可得非有真如雜染清淨法界乃至不思議界雜染清淨非有如何可言即真如若雜染清淨菩薩摩訶薩法界乃至不思議界雜染清淨菩薩摩訶薩

[0162c15] 「善現即真如若生死涅槃菩薩摩訶薩法界乃至不思議界生死涅槃菩薩摩訶薩?」

[0162c18] 「世尊真如生死涅槃法界乃至不思議界生死涅槃畢竟不可得非有真如生死涅槃法界乃至不思議界生死涅槃非有如何可言即真如若生死涅槃菩薩摩訶薩法界乃至不思議界生死涅槃菩薩摩訶薩?」

[0162c25] 「善現即真如若在內在外菩薩摩訶薩法界乃至不思議界在內在外菩薩摩訶薩?」

[0162c28] 「世尊真如在內在外法界乃至不思議界在內在外畢竟不可得非有真如在內在外法界乃至不思議界在內在外非有如何可言即真如若在內在外菩薩摩訶薩法界乃至不思議界在內在外菩薩摩訶薩?」

[0163a07] 「善現即真如若不可得菩薩摩訶薩法界乃至不思議界不可得菩薩摩訶薩?」

[0163a10] 「世尊真如不可得法界乃至不思議界不可得畢竟不可得非有真如不可得法界乃至不思議界不可得非有如何可言即真如若不可得菩薩摩訶薩法界乃至不思議界不可得菩薩摩訶薩?」

[0163a17] 「復次善現四念住菩薩摩訶薩四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支菩薩摩訶薩?」

[0163a19] 具壽善現答言:「世尊四念住四正斷乃至八聖道支畢竟不可得非有四念住四正斷乃至八聖道支非有如何可言四念住菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支菩薩摩訶薩?」

[0163a25] 「善現四念住無常菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支無常菩薩摩訶薩?」

[0163a28] 「世尊四念住無常四正斷乃至八聖道支無常畢竟不可得非有四念住無常四正斷乃至八聖道支無常非有如何可言四念住無常菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支無常菩薩摩訶薩

[0163b05] 「善現四念住菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支菩薩摩訶薩?」

[0163b08] 「世尊四念住樂苦四正斷乃至八聖道支樂苦畢竟不可得非有四念住樂苦四正斷乃至八聖道支樂苦非有如何可言四念住菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支菩薩摩訶薩?」

[0163b14] 「善現四念住無我菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支無我菩薩摩訶薩?」

[0163b17] 「世尊四念住無我四正斷乃至八聖道支無我畢竟不可得非有四念住無我四正斷乃至八聖道支無我非有如何可言四念住無我菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支無我菩薩摩訶薩

[0163b23] 「善現四念住不淨菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支不淨菩薩摩訶薩?」

[0163b26] 「世尊四念住不淨四正斷乃至八聖道支不淨畢竟不可得非有四念住不淨四正斷乃至八聖道支不淨非有如何可言四念住不淨菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支不淨菩薩摩訶薩

[0163c03] 「善現四念住不空菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支不空菩薩摩訶薩?」

[0163c06] 「世尊四念住不空四正斷乃至八聖道支不空畢竟不可得非有四念住不空四正斷乃至八聖道支不空非有如何可言四念住不空菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支不空菩薩摩訶薩

[0163c12] 「善現四念住相若無相菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支相若無相菩薩摩訶薩?」

[0163c15] 「世尊四念住無相四正斷乃至八聖道支無相畢竟不可得非有四念住無相四正斷乃至八聖道支無相非有如何可言四念住相若無相菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支相若無相菩薩摩訶薩?」

[0163c22] 「善現四念住菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支菩薩摩訶薩?」

[0163c25] 「世尊四念住四正斷乃至八聖道支畢竟不可得非有四念住四正斷乃至八聖道支非有如何可言四念住