Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 30

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第三

三藏法師玄奘 

教誡教授品第二十
[0165a11] 「善現四念住雜染清淨增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支雜染清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0165a14] 「世尊四念住雜染清淨四正斷乃至八聖道支雜染清淨畢竟不可得非有四念住雜染清淨增語四正斷乃至八聖道支雜染清淨增語增語非有如何可言四念住雜染清淨增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支雜染清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0165a20] 「善現四念住生死涅槃增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0165a23] 「世尊四念住生死涅槃四正斷乃至八聖道支生死涅槃畢竟不可得非有四念住生死涅槃增語四正斷乃至八聖道支生死涅槃增語增語非有如何可言四念住生死涅槃增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0165b02] 「善現四念住在內在外增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0165b05] 「世尊四念住在內在外四正斷乃至八聖道支在內在外畢竟不可得非有四念住在內在外增語四正斷乃至八聖道支在內在外增語增語非有如何可言四念住在內在外增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0165b13] 「善現四念住不可得增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0165b16] 「世尊四念住不可得四正斷乃至八聖道支不可得畢竟不可得非有四念住不可得增語四正斷乃至八聖道支不可得增語增語非有如何可言四念住不可得增語菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0165b23] 「復次善現苦聖諦增語菩薩摩訶薩道聖諦增語菩薩摩訶薩?」

[0165b25] 具壽善現答言:「世尊苦聖諦道聖諦畢竟不可得非有苦聖諦增語道聖諦增語增語非有如何可言苦聖諦增語菩薩摩訶薩道聖諦增語菩薩摩訶薩?」

[0165b29] 「善現苦聖諦無常增語菩薩摩訶薩道聖諦無常增語菩薩摩訶薩?」

[0165c03] 「世尊苦聖諦無常道聖諦無常畢竟不可得非有苦聖諦無常增語道聖諦無常增語增語非有如何可言苦聖諦無常增語菩薩摩訶薩道聖諦無常增語菩薩摩訶薩?」

[0165c08] 「善現苦聖諦增語菩薩摩訶薩道聖諦增語菩薩摩訶薩?」

[0165c11] 「世尊苦聖諦樂苦道聖諦樂苦畢竟不可得非有苦聖諦樂苦增語道聖諦樂苦增語增語非有如何可言苦聖諦增語菩薩摩訶薩道聖諦增語菩薩摩訶薩?」

[0165c16] 「善現苦聖諦無我增語菩薩摩訶薩道聖諦無我增語菩薩摩訶薩?」

[0165c19] 「世尊苦聖諦無我道聖諦無我畢竟不可得非有苦聖諦無我增語道聖諦無我增語增語非有如何可言苦聖諦無我增語菩薩摩訶薩道聖諦無我增語菩薩摩訶薩?」

[0165c24] 「善現苦聖諦不淨增語菩薩摩訶薩道聖諦不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0165c27] 「世尊苦聖諦不淨道聖諦不淨畢竟不可得非有苦聖諦不淨增語道聖諦不淨增語增語非有如何可言苦聖諦不淨增語菩薩摩訶薩道聖諦不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0166a04] 「善現苦聖諦不空增語菩薩摩訶薩道聖諦不空增語菩薩摩訶薩?」

[0166a06] 「世尊苦聖諦不空道聖諦不空畢竟不可得非有苦聖諦不空增語道聖諦不空增語增語非有如何可言苦聖諦不空增語菩薩摩訶薩道聖諦不空增語菩薩摩訶薩?」

[0166a12] 「善現苦聖諦有相無相增語菩薩摩訶薩道聖諦有相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0166a14] 「世尊苦聖諦有相無相道聖諦有相無相畢竟不可得非有苦聖諦有相無相增語道聖諦有相無相增語增語非有如何可言苦聖諦有相無相增語菩薩摩訶薩道聖諦有相無相增語菩薩摩訶薩

[0166a20] 「善現苦聖諦增語菩薩摩訶薩道聖諦增語菩薩摩訶薩?」

[0166a23] 「世尊苦聖諦道聖諦畢竟不可得非有苦聖諦增語道聖諦增語增語非有如何可言苦聖諦增語菩薩摩訶薩道聖諦增語菩薩摩訶薩

[0166a29] 「善現苦聖諦寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩道聖諦寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0166b03] 「世尊苦聖諦寂靜寂靜道聖諦寂靜寂靜畢竟不可得非有苦聖諦寂靜寂靜增語道聖諦寂靜寂靜增語增語非有如何可言苦聖諦寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩道聖諦寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0166b09] 「善現苦聖諦遠離不遠增語菩薩摩訶薩道聖諦遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0166b12] 「世尊苦聖諦遠離不遠道聖諦遠離不遠畢竟不可得非有苦聖諦遠離不遠增語道聖諦遠離不遠增語增語非有如何可言苦聖諦遠離不遠增語菩薩摩訶薩道聖諦遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0166b19] 「善現苦聖諦有為無為增語菩薩摩訶薩道聖諦有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0166b21] 「世尊苦聖諦有為無為道聖諦有為無為畢竟不可得非有苦聖諦有為無為增語道聖諦有為無為增語增語非有如何可言苦聖諦有為無為增語菩薩摩訶薩道聖諦有為無為增語菩薩摩訶薩

[0166b27] 「善現苦聖諦有漏無漏增語菩薩摩訶薩道聖諦有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0166b30] 「世尊苦聖諦有漏無漏道聖諦有漏無漏畢竟不可得非有苦聖諦有漏無漏增語道聖諦有漏無漏增語增語非有如何可言苦聖諦有漏無漏增語菩薩摩訶薩道聖諦有漏無漏增語菩薩摩訶薩

[0166c06] 「善現苦聖諦增語菩薩摩訶薩道聖諦增語菩薩摩訶薩?」

[0166c09] 「世尊苦聖諦生滅道聖諦生滅畢竟不可得非有苦聖諦生滅增語道聖諦生滅增語增語非有如何可言苦聖諦增語菩薩摩訶薩道聖諦增語菩薩摩訶薩?」

[0166c14] 「善現苦聖諦若非增語菩薩摩訶薩道聖諦若非增語菩薩摩訶薩?」

[0166c17] 「世尊苦聖諦道聖諦畢竟不可得非有苦聖諦增語道聖諦增語增語非有如何可言苦聖諦若非增語菩薩摩訶薩道聖諦若非增語菩薩摩訶薩?」

[0166c22] 「善現苦聖諦有罪無罪增語菩薩摩訶薩道聖諦有罪無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0166c25] 「世尊苦聖諦有罪無罪道聖諦有罪無罪畢竟不可得非有苦聖諦有罪無罪增語道聖諦有罪無罪增語增語非有如何可言苦聖諦有罪無罪增語菩薩摩訶薩道聖諦有罪無罪增語菩薩摩訶薩

[0167a02] 「善現苦聖諦煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩道聖諦煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0167a05] 「世尊苦聖諦煩惱煩惱道聖諦煩惱煩惱畢竟不可得非有苦聖諦煩惱煩惱增語道聖諦煩惱煩惱增語增語非有如何可言苦聖諦煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩道聖諦煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0167a12] 「善現苦聖諦世間出世間增語菩薩摩訶薩道聖諦世間出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0167a14] 「世尊苦聖諦世間出世間道聖諦世間出世間畢竟不可得非有苦聖諦世間出世間增語道聖諦世間出世間增語增語非有如何可言苦聖諦世間出世間增語菩薩摩訶薩道聖諦世間出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0167a21] 「善現苦聖諦雜染清淨增語菩薩摩訶薩道聖諦雜染清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0167a23] 「世尊苦聖諦雜染清淨道聖諦雜染清淨畢竟不可得非有苦聖諦雜染清淨增語道聖諦雜染清淨增語增語非有如何可言苦聖諦雜染清淨增語菩薩摩訶薩道聖諦雜染清淨增語菩薩摩訶薩

[0167a29] 「善現苦聖諦生死涅槃增語菩薩摩訶薩道聖諦生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0167b02] 「世尊苦聖諦生死涅槃道聖諦生死涅槃畢竟不可得非有苦聖諦生死涅槃增語道聖諦生死涅槃增語增語非有如何可言苦聖諦生死涅槃增語菩薩摩訶薩道聖諦生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0167b09] 「善現苦聖諦在內在外增語菩薩摩訶薩道聖諦在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0167b12] 「世尊苦聖諦在內在外道聖諦在內在外畢竟不可得非有苦聖諦在內在外增語道聖諦在內在外增語增語非有如何可言苦聖諦在內在外增語菩薩摩訶薩道聖諦在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0167b19] 「善現苦聖諦不可得增語菩薩摩訶薩道聖諦不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0167b22] 「世尊苦聖諦不可得道聖諦不可得畢竟不可得非有苦聖諦不可得增語道聖諦不可得增語增語非有如何可言苦聖諦不可得增語菩薩摩訶薩道聖諦不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0167b28] 「復次善現四靜慮增語菩薩摩訶薩四無量四無色定增語菩薩摩訶薩?」

[0167c01] 具壽善現答言:「世尊四靜慮四無量四無色定畢竟不可得非有四靜慮增語四無量四無色定增語增語非有如何可言四靜慮增語菩薩摩訶薩四無量四無色定增語菩薩摩訶薩?」

[0167c06] 「善現四靜慮無常增語菩薩摩訶薩四無量四無色定無常增語菩薩摩訶薩?」

[0167c09] 「世尊四靜慮無常四無量四無色定無常畢竟不可得非有四靜慮無常增語四無量四無色定無常增語增語非有如何可言四靜慮無常增語菩薩摩訶薩四無量四無色定無常增語菩薩摩訶薩?」

[0167c15] 「善現四靜慮增語菩薩摩訶薩四無量四無色定增語菩薩摩訶薩?」

[0167c17] 「世尊四靜慮樂苦四無量四無色定樂苦畢竟不可得非有四靜慮樂苦增語四無量四無色定樂苦增語增語非有如何可言四靜慮增語菩薩摩訶薩四無量四無色定增語菩薩摩訶薩?」

[0167c23] 「善現四靜慮無我增語菩薩摩訶薩四無量四無色定無我增語菩薩摩訶薩?」

[0167c26] 「世尊四靜慮無我四無量四無色定無我畢竟不可得非有四靜慮無我增語四無量四無色定無我增語增語非有如何可言四靜慮無我增語菩薩摩訶薩四無量四無色定無我增語菩薩摩訶薩?」

[0168a02] 「善現四靜慮不淨增語菩薩摩訶薩四無量四無色定不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0168a05] 「世尊四靜慮不淨四無量四無色定不淨畢竟不可得非有四靜慮不淨增語四無量四無色定不淨增語增語非有如何可言四靜慮不淨增語菩薩摩訶薩四無量四無色定不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0168a11] 「善現四靜慮不空增語菩薩摩訶薩四無量四無色定不空增語菩薩摩訶薩?」

[0168a14] 「世尊四靜慮不空四無量四無色定不空畢竟不可得非有四靜慮不空增語四無量四無色定不空增語增語非有如何可言四靜慮不空增語菩薩摩訶薩四無量四無色定不空增語菩薩摩訶薩?」

[0168a20] 「善現四靜慮有相無相增語菩薩摩訶薩四無量四無色定有相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0168a22] 「世尊四靜慮有相無相四無量四無色定有相無相畢竟不可得非有四靜慮有相無相增語四無量四無色定有相無相增語增語非有如何可言四靜慮有相無相增語菩薩摩訶薩四無量四無色定有相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0168a29] 「善現四靜慮增語菩薩摩訶薩四無量四無色定增語菩薩摩訶薩?」

[0168b02] 「世尊四靜慮四無量四無色定畢竟不可得非有四靜慮增語四無量四無色定增語增語非有如何可言四靜慮增語菩薩摩訶薩四無量四無色定增語菩薩摩訶薩?」

[0168b09] 「善現四靜慮寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩四無量四無色定寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0168b12] 「世尊四靜慮寂靜寂靜四無量四無色定寂靜寂靜畢竟不可得非有四靜慮寂靜寂靜增語四無量四無色定寂靜寂靜增語增語非有如何可言四靜慮寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩四無量四無色定寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0168b18] 「善現四靜慮遠離不遠增語菩薩摩訶薩四無量四無色定遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0168b21] 「世尊四靜慮遠離不遠四無量四無色定遠離不遠畢竟不可得非有四靜慮遠離不遠增語四無量四無色定遠離不遠增語增語非有如何可言四靜慮遠離不遠增語菩薩摩訶薩四無量四無色定遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0168b28] 「善現四靜慮有為無為增語菩薩摩訶薩四無量四無色定有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0168c01] 「世尊四靜慮有為無為四無量四無色定有為無為畢竟不可得非有四靜慮有為無為增語四無量四無色定有為無為增語增語非有如何可言四靜慮有為無為增語菩薩摩訶薩四無量四無色定有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0168c07] 「善現四靜慮有漏無漏增語菩薩摩訶薩四無量四無色定有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0168c10] 「世尊四靜慮有漏無漏四無量四無色定有漏無漏畢竟不可得非有四靜慮有漏無漏增語四無量四無色定有漏無漏增語增語非有如何可言四靜慮有漏無漏增語菩薩摩訶薩四無量四無色定有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0168c16] 「善現四靜慮增語菩薩摩訶薩四無量四無色定增語菩薩摩訶薩?」

[0168c19] 「世尊四靜慮生滅四無量四無色定生滅畢竟不可得非有四靜慮生滅增語四無量四無色定生滅增語增語非有如何可言四靜慮增語菩薩摩訶薩四無量四無色定增語菩薩摩訶薩?」

[0168c25] 「善現四靜慮若非增語菩薩摩訶薩四無量四無色定若非增語菩薩摩訶薩?」

[0168c27] 「世尊四靜慮四無量四無色定畢竟不可得非有四靜慮增語四無量四無色定增語增語非有如何可言四靜慮若非增語菩薩摩訶薩四無量四無色定若非增語菩薩摩訶薩?」

[0169a04] 「善現四靜慮有罪無罪增語菩薩摩訶薩四無量四無色定有罪無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0169a07] 「世尊四靜慮有罪無罪四無量四無色定有罪無罪畢竟不可得非有四靜慮有罪無罪增語四無量四無色定有罪無罪增語增語非有如何可言四靜慮有罪無罪增語菩薩摩訶薩四無量四無色定有罪無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0169a13] 「善現四靜慮煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩四無量四無色定煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0169a17] 「世尊四靜慮煩惱煩惱四無量四無色定煩惱煩惱畢竟不可得非有四靜慮煩惱煩惱增語四無量四無色定煩惱煩惱增語增語非有如何可言四靜慮煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩四無量四無色定煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0169a24] 「善現四靜慮世間出世間增語菩薩摩訶薩四無量四無色定世間出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0169a27] 「世尊四靜慮世間出世間四無量四無色定世間出世間畢竟不可得非有四靜慮世間出世間增語四無量四無色定世間出世間增語增語非有如何可言四靜慮世間出世間增語菩薩摩訶薩四無量四無色定世間出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0169b04] 「善現四靜慮雜染清淨增語菩薩摩訶薩四無量四無色定雜染清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0169b07] 「世尊四靜慮雜染清淨四無量四無色定雜染清淨畢竟不可得非有四靜慮雜染清淨增語四無量四無色定雜染清淨增語增語非有如何可言四靜慮雜染清淨增語菩薩摩訶薩四無量四無色定雜染清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0169b13] 「善現四靜慮生死涅槃增語菩薩摩訶薩四無量四無色定生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0169b16] 「世尊四靜慮生死涅槃四無量四無色定生死涅槃畢竟不可得非有四靜慮生死涅槃增語四無量四無色定生死涅槃增語增語非有如何可言四靜慮生死涅槃增語菩薩摩訶薩四無量四無色定生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0169b23] 「善現四靜慮在內在外增語菩薩摩訶薩四無量四無色定在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0169b27] 「世尊四靜慮在內在外四無量四無色定在內在外畢竟不可得非有四靜慮在內在外增語四無量四無色定在內在外增語增語非有如何可言四靜慮在內在外增語菩薩摩訶薩四無量四無色定在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0169c05] 「善現四靜慮不可得增語菩薩摩訶薩四無量四無色定不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0169c08] 「世尊四靜慮不可得四無量四無色定不可得畢竟不可得非有四靜慮不可得增語四無量四無色定不可得增語增語非有如何可言四靜慮不可得增語菩薩摩訶薩四無量四無色定不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0169c15] 「復次善現八解脫增語菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處增語菩薩摩訶薩?」

[0169c17] 具壽善現答言:「世尊八解脫八勝處九次第定十遍處畢竟不可得非有八解脫增語八勝處九次第定十遍處增語增語非有如何可言八解脫增語菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處增語菩薩摩訶薩?」

[0169c23] 「善現八解脫無常增語菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處無常增語菩薩摩訶薩?」

[0169c26] 「世尊八解脫無常八勝處九次第定十遍處無常畢竟不可得非有八解脫無常增語八勝處九次第定十遍處無常增語增語非有如何可言八解脫無常增語菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處無常增語菩薩摩訶薩?」

[0170a03] 「善現八解脫增語非</