Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 31

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第三十一

三藏法師玄奘 

教誡教授品第二十一
[0170a28] 「善現八解脫不淨菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處不淨菩薩摩訶薩?」

[0170b01] 「世尊八解脫不淨八勝處九次第定十遍處不淨畢竟不可得非有八解脫不淨八勝處九次第定十遍處不淨非有如何可言八解脫不淨菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處不淨菩薩摩訶薩?」

[0170b08] 「善現八解脫不空菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處不空菩薩摩訶薩?」

[0170b11] 「世尊八解脫不空八勝處九次第定十遍處不空畢竟不可得非有八解脫不空八勝處九次第定十遍處不空非有如何可言八解脫不空菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處不空菩薩摩訶薩?」

[0170b17] 「善現八解脫相若無相菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處相若無相菩薩摩訶薩?」

[0170b20] 「世尊八解脫無相八勝處九次第定十遍處無相畢竟不可得非有八解脫無相八勝處九次第定十遍處無相非有如何可言八解脫相若無相菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處相若無相菩薩摩訶薩?」

[0170b27] 「善現八解脫菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩?」

[0170c01] 「世尊八解脫八勝處九次第定十遍處畢竟不可得非有八解脫八勝處九次第定十遍處非有如何可言八解脫菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩?」

[0170c08] 「善現八解脫寂靜寂靜菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處寂靜寂靜菩薩摩訶薩?」

[0170c11] 「世尊八解脫寂靜寂靜八勝處九次第定十遍處寂靜寂靜畢竟不可得非有八解脫寂靜寂靜八勝處九次第定十遍處寂靜寂靜非有如何可言八解脫寂靜寂靜菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處寂靜寂靜菩薩摩訶薩?」

[0170c18] 「善現八解脫遠離不遠菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處遠離不遠菩薩摩訶薩?」

[0170c21] 「世尊八解脫遠離不遠八勝處九次第定十遍處遠離不遠畢竟不可得非有八解脫遠離不遠八勝處九次第定十遍處遠離不遠非有如何可言八解脫遠離不遠菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處遠離不遠菩薩摩訶薩?」

[0170c28] 「善現八解脫有為無為菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處有為無為菩薩摩訶薩?」

[0171a02] 「世尊八解脫有為無為八勝處九次第定十遍處有為無為畢竟不可得非有八解脫有為無為八勝處九次第定十遍處有為無為非有如何可言八解脫有為無為菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處有為無為菩薩摩訶薩?」

[0171a09] 「善現八解脫有漏無漏菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處有漏無漏菩薩摩訶薩?」

[0171a12] 「世尊八解脫有漏無漏八勝處九次第定十遍處有漏無漏畢竟不可得非有八解脫有漏無漏八勝處九次第定十遍處有漏無漏非有如何可言八解脫有漏無漏菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處有漏無漏菩薩摩訶薩?」

[0171a18] 「善現八解脫菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩?」

[0171a21] 「世尊八解脫生滅八勝處九次第定十遍處生滅畢竟不可得非有八解脫生滅八勝處九次第定十遍處生滅非有如何可言八解脫菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩?」

[0171a27] 「善現八解脫若非菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處若非菩薩摩訶薩?」

[0171b01] 「世尊八解脫八勝處九次第定十遍處畢竟不可得非有八解脫八勝處九次第定十遍處非有如何可言八解脫若非菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處若非菩薩摩訶薩?」

[0171b08] 「善現八解脫有罪無罪菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處有罪無罪菩薩摩訶薩?」

[0171b11] 「世尊八解脫有罪無罪八勝處九次第定十遍處有罪無罪畢竟不可得非有八解脫有罪無罪八勝處九次第定十遍處有罪無罪非有如何可言八解脫有罪無罪菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處有罪無罪菩薩摩訶薩?」

[0171b17] 「善現八解脫煩惱煩惱菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處煩惱煩惱菩薩摩訶薩?」

[0171b21] 「世尊八解脫煩惱煩惱八勝處九次第定十遍處煩惱煩惱畢竟不可得非有八解脫煩惱煩惱八勝處九次第定十遍處煩惱煩惱非有如何可言八解脫煩惱煩惱菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處煩惱煩惱菩薩摩訶薩?」

[0171b28] 「善現八解脫世間出世間菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處世間出世間菩薩摩訶薩?」

[0171c02] 「世尊八解脫世間出世間八勝處九次第定十遍處世間出世間畢竟不可得非有八解脫世間出世間八勝處九次第定十遍處世間出世間非有如何可言八解脫世間出世間菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處世間出世間菩薩摩訶薩?」

[0171c09] 「善現八解脫雜染清淨菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處雜染清淨菩薩摩訶薩?」

[0171c12] 「世尊八解脫雜染清淨八勝處九次第定十遍處雜染清淨畢竟不可得非有八解脫雜染清淨八勝處九次第定十遍處雜染清淨非有如何可言八解脫雜染清淨菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處雜染清淨菩薩摩訶薩?」

[0171c19] 「善現八解脫生死涅槃菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處生死涅槃菩薩摩訶薩?」

[0171c22] 「世尊八解脫生死涅槃八勝處九次第定十遍處生死涅槃畢竟不可得非有八解脫生死涅槃八勝處九次第定十遍處生死涅槃非有如何可言八解脫生死涅槃菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處生死涅槃菩薩摩訶薩?」

[0172a01] 「善現八解脫在內在外菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處在內在外菩薩摩訶薩?」

[0172a04] 「世尊八解脫在內在外八勝處九次第定十遍處在內在外畢竟不可得非有八解脫在內在外八勝處九次第定十遍處在內在外非有如何可言八解脫在內在外菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處在內在外菩薩摩訶薩?」

[0172a12] 「善現八解脫不可得菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處不可得菩薩摩訶薩?」

[0172a15] 「世尊八解脫不可得八勝處九次第定十遍處不可得畢竟不可得非有八解脫不可得八勝處九次第定十遍處不可得非有如何可言八解脫不可得菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處不可得菩薩摩訶薩?」

[0172a23] 「復次善現空解脫門菩薩摩訶薩無相解脫門菩薩摩訶薩?」

[0172a25] 具壽善現答言:「世尊空解脫門無相解脫門畢竟不可得非有有空解脫門無相解脫門非有如何可言空解脫門菩薩摩訶薩無相解脫門菩薩摩訶薩?」

[0172b02] 「善現空解脫門無常菩薩摩訶薩無相解脫門無常菩薩摩訶薩?」

[0172b05] 「世尊空解脫門無常無相解脫門無常畢竟不可得非有有空解脫門無常無相解脫門無常非有如何可言空解脫門無常菩薩摩訶薩無相解脫門無常菩薩摩訶薩

[0172b11] 「善現空解脫門菩薩摩訶薩無相解脫門菩薩摩訶薩?」

[0172b14] 「世尊空解脫門樂苦無相解脫門樂苦畢竟不可得非有有空解脫門樂苦無相解脫門樂苦非有如何可言空解脫門菩薩摩訶薩無相解脫門菩薩摩訶薩?」

[0172b19] 「善現空解脫門無我菩薩摩訶薩無相解脫門無我菩薩摩訶薩?」

[0172b22] 「世尊空解脫門無我無相解脫門無我畢竟不可得非有有空解脫門無我無相解脫門無我非有如何可言空解脫門無我菩薩摩訶薩無相解脫門無我菩薩摩訶薩

[0172b28] 「善現空解脫門不淨菩薩摩訶薩無相解脫門不淨菩薩摩訶薩?」

[0172c03] 「世尊空解脫門不淨無相解脫門不淨畢竟不可得非有有空解脫門不淨無相解脫門不淨非有如何可言空解脫門不淨菩薩摩訶薩無相解脫門不淨菩薩摩訶薩

[0172c09] 「善現空解脫門不空菩薩摩訶薩無相解脫門不空菩薩摩訶薩?」

[0172c12] 「世尊空解脫門不空無相解脫門不空畢竟不可得非有有空解脫門不空無相解脫門不空非有如何可言空解脫門不空菩薩摩訶薩無相解脫門不空菩薩摩訶薩

[0172c18] 「善現空解脫門相若無相菩薩摩訶薩無相解脫門相若無相菩薩摩訶薩?」

[0172c21] 「世尊空解脫門無相無相解脫門無相畢竟不可得非有有空解脫門無相無相解脫門無相非有如何可言空解脫門相若無相菩薩摩訶薩無相解脫門相若無相菩薩摩訶薩?」

[0172c28] 「善現空解脫門菩薩摩訶薩無相解脫門菩薩摩訶薩?」

[0173a02] 「世尊空解脫門無相解脫門畢竟不可得非有有空解脫門無相解脫門非有如何可言空解脫門菩薩摩訶薩無相解脫門菩薩摩訶薩?」

[0173a08] 「善現空解脫門寂靜寂靜菩薩摩訶薩無相解脫門寂靜寂靜菩薩摩訶薩?」

[0173a11] 「世尊空解脫門寂靜寂靜無相解脫門寂靜寂靜畢竟不可得非有有空解脫門寂靜寂靜無相解脫門寂靜寂靜非有如何可言空解脫門寂靜寂靜菩薩摩訶薩無相解脫門寂靜寂靜菩薩摩訶薩?」

[0173a18] 「善現空解脫門遠離不遠菩薩摩訶薩無相解脫門遠離不遠菩薩摩訶薩?」

[0173a21] 「世尊空解脫門遠離不遠無相解脫門遠離不遠畢竟不可得非有有空解脫門遠離不遠無相解脫門遠離不遠非有如何可言空解脫門遠離不遠菩薩摩訶薩無相解脫門遠離不遠菩薩摩訶薩?」

[0173a28] 「善現空解脫門有為無為菩薩摩訶薩無相解脫門有為無為菩薩摩訶薩?」

[0173b01] 「世尊空解脫門有為無為無相解脫門有為無為畢竟不可得非有有空解脫門有為無為無相解脫門有為無為非有如何可言空解脫門有為無為菩薩摩訶薩無相解脫門有為無為菩薩摩訶薩?」

[0173b08] 「善現空解脫門有漏無漏菩薩摩訶薩無相解脫門有漏無漏菩薩摩訶薩?」

[0173b11] 「世尊空解脫門有漏無漏無相解脫門有漏無漏畢竟不可得非有有空解脫門有漏無漏無相解脫門有漏無漏非有如何可言空解脫門有漏無漏菩薩摩訶薩無相解脫門有漏無漏菩薩摩訶薩?」

[0173b17] 「善現空解脫門菩薩摩訶薩無相解脫門菩薩摩訶薩?」

[0173b20] 「世尊空解脫門生滅無相解脫門生滅畢竟不可得非有有空解脫門生滅無相解脫門生滅非有如何可言空解脫門菩薩摩訶薩無相解脫門菩薩摩訶薩?」

[0173b26] 「善現空解脫門若非菩薩摩訶薩無相解脫門若非菩薩摩訶薩?」

[0173b28] 「世尊空解脫門無相解脫門畢竟不可得非有有空解脫門無相解脫門非有如何可言空解脫門若非菩薩摩訶薩無相解脫門若非菩薩摩訶薩

[0173c06] 「善現空解脫門有罪無罪菩薩摩訶薩無相解脫門有罪無罪菩薩摩訶薩?」

[0173c08] 「世尊空解脫門有罪無罪無相解脫門有罪無罪畢竟不可得非有有空解脫門有罪無罪無相解脫門有罪無罪非有如何可言空解脫門有罪無罪菩薩摩訶薩無相解脫門有罪無罪菩薩摩訶薩?」

[0173c15] 「善現空解脫門煩惱煩惱菩薩摩訶薩無相解脫門煩惱煩惱菩薩摩訶薩?」

[0173c18] 「世尊空解脫門煩惱煩惱無相解脫門煩惱煩惱畢竟不可得非有有空解脫門煩惱煩惱無相解脫門煩惱煩惱非有如何可言空解脫門煩惱煩惱菩薩摩訶薩無相解脫門煩惱煩惱菩薩摩訶薩?」

[0173c25] 「善現空解脫門世間出世間菩薩摩訶薩無相解脫門世間出世間菩薩摩訶薩?」

[0173c28] 「世尊空解脫門世間出世間無相解脫門世間出世間畢竟不可得非有有空解脫門世間出世間無相解脫門世間出世間非有如何可言空解脫門世間出世間菩薩摩訶薩無相解脫門世間出世間菩薩摩訶薩?」

[0174a06] 「善現空解脫門雜染清淨菩薩摩訶薩無相解脫門雜染清淨菩薩摩訶薩?」

[0174a09] 「世尊空解脫門雜染清淨無相解脫門雜染清淨畢竟不可得非有有空解脫門雜染清淨無相解脫門雜染清淨非有如何可言空解脫門雜染清淨菩薩摩訶薩無相解脫門雜染清淨菩薩摩訶薩?」

[0174a15] 「善現空解脫門生死涅槃菩薩摩訶薩無相解脫門生死涅槃菩薩摩訶薩?」

[0174a18] 「世尊空解脫門生死涅槃無相解脫門生死涅槃畢竟不可得非有有空解脫門生死涅槃無相解脫門生死涅槃非有如何可言空解脫門生死涅槃菩薩摩訶薩無相解脫門生死涅槃菩薩摩訶薩?」

[0174a25] 「善現空解脫門在內在外菩薩摩訶薩無相解脫門在內在外菩薩摩訶薩?」

[0174a29] 「世尊空解脫門在內在外無相解脫門在內在外畢竟不可得非有有空解脫門在內在外無相解脫門在內在外非有如何可言空解脫門在內在外菩薩摩訶薩無相解脫門在內在外菩薩摩訶薩?」

[0174b07] 「善現空解脫門不可得菩薩摩訶薩無相解脫門不可得菩薩摩訶薩?」

[0174b10] 「世尊空解脫門不可得無相解脫門不可得畢竟不可得非有有空解脫門不可得無相解脫門不可得非有如何可言空解脫門不可得菩薩摩訶薩無相解脫門不可得菩薩摩訶薩?」

[0174b17] 「復次善現陀羅尼門菩薩摩訶薩三摩地菩薩摩訶薩?」

[0174b19] 具壽善現答言:「世尊陀羅尼門三摩地畢竟不可得非有陀羅尼門三摩地非有如何可言陀羅尼門菩薩摩訶薩三摩地菩薩摩訶薩?」

[0174b23] 「善現陀羅尼門無常菩薩摩訶薩三摩地無常菩薩摩訶薩?」

[0174b26] 「世尊陀羅尼門無常三摩地無常畢竟不可得非有陀羅尼門無常三摩地無常非有如何可言陀羅尼門無常菩薩摩訶薩三摩地無常菩薩摩訶薩?」

[0174c03] 「善現陀羅尼門菩薩摩訶薩三摩地菩薩摩訶薩?」

[0174c05] 「世尊陀羅尼門樂苦三摩地樂苦畢竟不可得非有陀羅尼門樂苦三摩地樂苦非有如何可言陀羅尼門菩薩摩訶薩三摩地菩薩摩訶薩?」

[0174c10] 「善現陀羅尼門無我菩薩摩訶薩三摩地無我菩薩摩訶薩?」

[0174c13] 「世尊陀羅尼門無我三摩地無我畢竟不可得非有陀羅尼門無我三摩地無我非有如何可言