Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 32

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第三十二

三藏法師玄奘 

教誡教授品第二十二
[0176a06] 「善現陀羅尼門煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩三摩地煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0176a09] 「世尊陀羅尼門煩惱煩惱三摩地煩惱煩惱畢竟不可得非有陀羅尼門煩惱煩惱增語三摩地煩惱煩惱增語增語非有如何可言陀羅尼門煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩三摩地煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0176a15] 「善現陀羅尼門世間出世間增語菩薩摩訶薩三摩地世間出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0176a18] 「世尊陀羅尼門世間出世間三摩地世間出世間畢竟不可得非有陀羅尼門世間出世間增語三摩地世間出世間增語增語非有如何可言陀羅尼門世間出世間增語菩薩摩訶薩三摩地世間出世間增語菩薩摩訶薩

[0176a24] 「善現陀羅尼門雜染清淨增語菩薩摩訶薩三摩地雜染清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0176a27] 「世尊陀羅尼門雜染清淨三摩地雜染清淨畢竟不可得非有陀羅尼門雜染清淨增語三摩地雜染清淨增語增語非有如何可言陀羅尼門雜染清淨增語菩薩摩訶薩三摩地雜染清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0176b04] 「善現陀羅尼門生死涅槃增語菩薩摩訶薩三摩地生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0176b07] 「世尊陀羅尼門生死涅槃三摩地生死涅槃畢竟不可得非有陀羅尼門生死涅槃增語三摩地生死涅槃增語增語非有如何可言陀羅尼門生死涅槃增語菩薩摩訶薩三摩地生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0176b14] 「善現陀羅尼門在內在外增語菩薩摩訶薩三摩地在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0176b17] 「世尊陀羅尼門在內在外三摩地在內在外畢竟不可得非有陀羅尼門在內在外增語三摩地在內在外增語增語非有如何可言陀羅尼門在內在外增語菩薩摩訶薩三摩地在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0176b24] 「善現陀羅尼門不可得增語菩薩摩訶薩三摩地不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0176b27] 「世尊陀羅尼門不可得三摩地不可得畢竟不可得非有陀羅尼門不可得增語三摩地不可得增語增語非有如何可言陀羅尼門不可得增語菩薩摩訶薩三摩地不可得增語菩薩摩訶薩

[0176c05] 「復次善現增語菩薩摩訶薩離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地增語菩薩摩訶薩?」

[0176c08] 具壽善現答言:「世尊離垢地乃至法雲地畢竟不可得非有增語離垢地乃至法雲地增語增語非有如何可言增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地增語菩薩摩訶薩?」

[0176c13] 「善現無常增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地無常增語菩薩摩訶薩?」

[0176c16] 「世尊無常離垢地乃至法雲地無常畢竟不可得非有無常增語離垢地乃至法雲地無常增語增語非有如何可言無常增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地無常增語菩薩摩訶薩?」

[0176c22] 「善現增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地增語菩薩摩訶薩?」

[0176c25] 「世尊樂苦離垢地乃至法雲地樂苦畢竟不可得非有樂苦增語離垢地乃至法雲地樂苦增語增語非有如何可言增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地增語菩薩摩訶薩?」

[0177a02] 「善現無我增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地無我增語菩薩摩訶薩?」

[0177a05] 「世尊無我離垢地乃至法雲地無我畢竟不可得非有無我增語離垢地乃至法雲地無我增語增語非有如何可言無我增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地無我增語菩薩摩訶薩?」

[0177a11] 「善現不淨增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0177a14] 「世尊不淨離垢地乃至法雲地不淨畢竟不可得非有不淨增語離垢地乃至法雲地不淨增語增語非有如何可言不淨增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0177a20] 「善現不空增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地不空增語菩薩摩訶薩?」

[0177a22] 「世尊不空離垢地乃至法雲地不空畢竟不可得非有不空增語離垢地乃至法雲地不空增語增語非有如何可言不空增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地不空增語菩薩摩訶薩?」

[0177a29] 「善現有相無相增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地有相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0177b03] 「世尊有相無相離垢地乃至法雲地有相無相畢竟不可得非有有相無相增語離垢地乃至法雲地有相無相增語增語非有如何可言有相無相增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地有相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0177b09] 「善現增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地增語菩薩摩訶薩?」

[0177b12] 「世尊離垢地乃至法雲地畢竟不可得非有增語離垢地乃至法雲地增語增語非有如何可言增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地增語菩薩摩訶薩?」

[0177b19] 「善現寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0177b22] 「世尊寂靜寂靜離垢地乃至法雲地寂靜寂靜畢竟不可得非有寂靜寂靜增語離垢地乃至法雲地寂靜寂靜增語增語非有如何可言寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0177b28] 「善現遠離不遠增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0177c02] 「世尊遠離不遠離垢地乃至法雲地遠離不遠畢竟不可得非有遠離不遠增語離垢地乃至法雲地遠離不遠增語增語非有如何可言遠離不遠增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0177c09] 「善現有為無為增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0177c12] 「世尊有為無為離垢地乃至法雲地有為無為畢竟不可得非有有為無為增語離垢地乃至法雲地有為無為增語增語非有如何可言有為無為增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0177c19] 「善現有漏無漏增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0177c22] 「世尊有漏無漏離垢地乃至法雲地有漏無漏畢竟不可得非有有漏無漏增語離垢地乃至法雲地有漏無漏增語增語非有如何可言有漏無漏增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0177c28] 「善現增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地增語菩薩摩訶薩?」

[0178a02] 「世尊生滅離垢地乃至法雲地生滅畢竟不可得非有生滅增語離垢地乃至法雲地生滅增語增語非有如何可言增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地增語菩薩摩訶薩?」

[0178a08] 「善現若非增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地若非增語菩薩摩訶薩?」

[0178a10] 「世尊離垢地乃至法雲地畢竟不可得非有增語離垢地乃至法雲地增語增語非有如何可言若非增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地若非增語菩薩摩訶薩?」

[0178a16] 「善現有罪無罪增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地有罪無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0178a19] 「世尊有罪無罪離垢地乃至法雲地有罪無罪畢竟不可得非有有罪無罪增語離垢地乃至法雲地有罪無罪增語增語非有如何可言有罪無罪增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地有罪無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0178a26] 「善現煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0178a29] 「世尊煩惱煩惱離垢地乃至法雲地煩惱煩惱畢竟不可得非有煩惱煩惱增語離垢地乃至法雲地煩惱煩惱增語增語非有如何可言煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0178b07] 「善現世間出世間增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地世間出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0178b10] 「世尊世間出世間離垢地乃至法雲地世間出世間畢竟不可得非有世間出世間增語離垢地乃至法雲地世間出世間增語增語非有如何可言世間出世間增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地世間出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0178b17] 「善現雜染清淨增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地雜染清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0178b20] 「世尊雜染清淨離垢地乃至法雲地雜染清淨畢竟不可得非有雜染清淨增語離垢地乃至法雲地雜染清淨增語增語非有如何可言雜染清淨增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地雜染清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0178b26] 「善現生死涅槃增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0178c01] 「世尊生死涅槃離垢地乃至法雲地生死涅槃畢竟不可得非有生死涅槃增語離垢地乃至法雲地生死涅槃增語增語非有如何可言生死涅槃增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0178c08] 「善現在內在外增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0178c11] 「世尊在內在外離垢地乃至法雲地在內在外畢竟不可得非有在內在外增語離垢地乃至法雲地在內在外增語增語非有如何可言在內在外增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0178c19] 「善現不可得增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0178c22] 「世尊不可得離垢地乃至法雲地不可得畢竟不可得非有不可得增語離垢地乃至法雲地不可得增語增語非有如何可言不可得增語菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0178c29] 「復次善現五眼增語菩薩摩訶薩六神通增語菩薩摩訶薩?」

[0179a01] 具壽善現答言:「世尊五眼六神通畢竟不可得非有五眼增語六神通增語增語非有如何可言五眼增語菩薩摩訶薩六神通增語菩薩摩訶薩?」

[0179a06] 「善現五眼無常增語菩薩摩訶薩六神通無常增語菩薩摩訶薩?」

[0179a08] 「世尊五眼無常六神通無常畢竟不可得非有五眼無常增語六神通無常增語增語非有如何可言五眼無常增語菩薩摩訶薩六神通無常增語菩薩摩訶薩?」

[0179a13] 「善現五眼增語菩薩摩訶薩六神通增語菩薩摩訶薩?」

[0179a16] 「世尊五眼樂苦六神通樂苦畢竟不可得非有五眼樂苦增語六神通樂苦增語增語非有如何可言五眼增語菩薩摩訶薩六神通增語菩薩摩訶薩?」

[0179a20] 「善現五眼無我增語菩薩摩訶薩六神通無我增語菩薩摩訶薩?」

[0179a23] 「世尊五眼無我六神通無我畢竟不可得非有五眼無我增語六神通無我增語增語非有如何可言五眼無我增語菩薩摩訶薩六神通無我增語菩薩摩訶薩?」

[0179a28] 「善現五眼不淨增語菩薩摩訶薩六神通不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0179b02] 「世尊五眼不淨六神通不淨畢竟不可得非有五眼不淨增語六神通不淨增語增語非有如何可言五眼不淨增語菩薩摩訶薩六神通不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0179b07] 「善現五眼不空增語菩薩摩訶薩六神通不空增語菩薩摩訶薩?」

[0179b09] 「世尊五眼不空六神通不空畢竟不可得非有五眼不空增語六神通不空增語增語非有如何可言五眼不空增語菩薩摩訶薩六神通不空增語菩薩摩訶薩?」

[0179b14] 「善現五眼有相無相增語菩薩摩訶薩六神通有相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0179b17] 「世尊五眼有相無相六神通有相無相畢竟不可得非有五眼有相無相增語六神通有相無相增語增語非有如何可言五眼有相無相增語菩薩摩訶薩六神通有相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0179b22] 「善現五眼增語菩薩摩訶薩六神通增語菩薩摩訶薩?」

[0179b25] 「世尊五眼六神通畢竟不可得非有五眼增語六神通增語增語非有如何可言五眼增語菩薩摩訶薩六神通增語菩薩摩訶薩?」

[0179c01] 「善現五眼寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩六神通寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0179c04] 「世尊五眼寂靜寂靜六神通寂靜寂靜畢竟不可得非有五眼寂靜寂靜增語六神通寂靜寂靜增語增語非有如何可言五眼寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩六神通寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0179c10] 「善現五眼遠離不遠增語菩薩摩訶薩六神通遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0179c13] 「世尊五眼遠離不遠六神通遠離不遠畢竟不可得非有五眼遠離不遠增語六神通遠離不遠增語增語非有如何可言五眼遠離不遠增語菩薩摩訶薩六神通遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0179c19] 「善現五眼有為無為增語菩薩摩訶薩六神通有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0179c21] 「世尊五眼有為無為六神通有為無為畢竟不可得非有五眼有為無為增語六神通有為無為增語增語非有如何可言五眼有為無為增語菩薩摩訶薩六神通有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0179c27] 「善現五眼有漏無漏增語菩薩摩訶薩六神通有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0179c29] 「世尊五眼有漏無漏六神通有漏無漏畢竟不可得非有五眼有漏無漏增語六神通有漏無漏增語增語非有如何可言五眼有漏無漏增語菩薩摩訶薩六神通有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0180a06] 「善現五眼增語菩薩摩訶薩六神通增語菩薩摩訶薩?」

[0180a08] 「世尊五眼生滅六神通生滅畢竟不可得非有五眼生滅增語六神通生滅增語增語非有如何可言五眼增語菩薩摩訶薩六神通增語菩薩摩訶薩?」

[0180a13] 「善現五眼若非增語菩薩摩訶薩六神通若非增語菩薩摩訶薩?」

[0180a15] 「世尊五眼六神通畢竟不可得非有五眼增語六神通增語增語非有如何可言五眼若非增語菩薩摩訶薩六神通若非增語菩薩摩訶薩?」

[0180a20] 「善現五眼有罪無罪增語菩薩摩訶薩六神通有罪無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0180a23] 「世尊五眼有罪無罪六神通有罪無罪畢竟不可得非有五眼有罪無罪增語六神通有罪無罪增語增語非有如何可言五眼有罪無罪增語菩薩摩訶薩六神通有罪無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0180a28] 「善現五眼煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩六神通煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0180b02] 「世尊五眼煩惱煩惱六神通煩惱煩惱畢竟不可得非有五眼煩惱煩惱增語六神通煩惱煩惱增語增語非有如何可言五眼煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩六神通煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0180b08] 「善現五眼世間出世間增語菩薩摩訶薩六神通世間出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0180b11] 「世尊五眼世間出世間六神通世間出世間畢竟不可得非有五眼世間出世間增語六神通世間出世間增語增語非有如何可言五眼世間出世間增語菩薩摩訶薩六神通世間出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0180b17] 「善現五眼雜染清淨增語菩薩摩訶薩六神通雜染清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0180b20] 「世尊五眼雜染清淨六神通雜染清淨畢竟不可得非有五眼雜染清淨增語六神通雜染清淨增語增語非有如何可言五眼雜染清淨增語菩薩摩訶薩六神通雜染清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0180b25] 「善現五眼生死涅槃增語菩薩摩訶薩六神通生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0180b28] 「世尊五眼生死涅槃六神通生死涅槃畢竟不可得非有五眼生死涅槃增語六神通生死涅槃增語增語非有如何可言五眼生死涅槃增語菩薩摩訶薩六神通生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0180c05] 「善現五眼在內在外增語菩薩摩訶薩六神通在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0180c08] 「世尊五眼在內在外六神通在內在外畢竟不可得非有五眼在內在外增語六神通在內在外增語增語非有如何可言五眼在內在外增語菩薩摩訶薩六神通在內在外增語