Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 33

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第三十三

三藏法師玄奘 

教誡教授品第二十三
[0181c15] 「善現佛十力菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法菩薩摩訶薩?」

[0181c18] 「世尊佛十力四無所畏四無礙解十八佛不共法畢竟不可得非有佛十力四無所畏四無礙解十八佛不共法非有如何可言佛十力菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法菩薩摩訶薩?」

[0181c25] 「善現佛十力寂靜寂靜菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法寂靜寂靜菩薩摩訶薩?」

[0181c29] 「世尊佛十力寂靜寂靜四無所畏四無礙解十八佛不共法寂靜寂靜畢竟不可得非有佛十力寂靜寂靜四無所畏四無礙解十八佛不共法寂靜寂靜非有如何可言佛十力寂靜寂靜菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法寂靜寂靜菩薩摩訶薩?」

[0182a07] 「善現佛十力遠離不遠菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法遠離不遠菩薩摩訶薩?」

[0182a11] 「世尊佛十力遠離不遠四無所畏四無礙解十八佛不共法遠離不遠畢竟不可得非有佛十力遠離不遠四無所畏四無礙解十八佛不共法遠離不遠非有如何可言佛十力遠離不遠菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法遠離不遠菩薩摩訶薩?」

[0182a19] 「善現佛十力有為無為菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法有為無為菩薩摩訶薩?」

[0182a22] 「世尊佛十力有為無為四無所畏四無礙解十八佛不共法有為無為畢竟不可得非有佛十力有為無為四無所畏四無礙解十八佛不共法有為無為非有如何可言佛十力有為無為菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法有為無為菩薩摩訶薩?」

[0182a29] 「善現佛十力有漏無漏菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法有漏無漏菩薩摩訶薩?」

[0182b04] 「世尊佛十力有漏無漏四無所畏四無礙解十八佛不共法有漏無漏畢竟不可得非有佛十力有漏無漏四無所畏四無礙解十八佛不共法有漏無漏非有如何可言佛十力有漏無漏菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法有漏無漏菩薩摩訶薩?」

[0182b11] 「善現佛十力菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法菩薩摩訶薩?」

[0182b14] 「世尊佛十力生滅四無所畏四無礙解十八佛不共法生滅畢竟不可得非有佛十力生滅四無所畏四無礙解十八佛不共法生滅非有如何可言佛十力菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法菩薩摩訶薩?」

[0182b21] 「善現佛十力若非菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法若非菩薩摩訶薩?」

[0182b24] 「世尊佛十力四無所畏四無礙解十八佛不共法畢竟不可得非有佛十力四無所畏四無礙解十八佛不共法非有如何可言佛十力若非菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法若非菩薩摩訶薩?」

[0182c02] 「善現佛十力有罪無罪菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法有罪無罪菩薩摩訶薩?」

[0182c06] 「世尊佛十力有罪無罪四無所畏四無礙解十八佛不共法有罪無罪畢竟不可得非有佛十力有罪無罪四無所畏四無礙解十八佛不共法有罪無罪非有如何可言佛十力有罪無罪菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法有罪無罪菩薩摩訶薩?」

[0182c13] 「善現佛十力煩惱煩惱菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法煩惱煩惱菩薩摩訶薩?」

[0182c17] 「世尊佛十力煩惱煩惱四無所畏四無礙解十八佛不共法煩惱煩惱畢竟不可得非有佛十力煩惱煩惱四無所畏四無礙解十八佛不共法煩惱煩惱非有如何可言佛十力煩惱煩惱菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法煩惱煩惱菩薩摩訶薩?」

[0182c25] 「善現佛十力世間出世間菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法世間出世間菩薩摩訶薩?」

[0182c28] 「世尊佛十力世間出世間四無所畏四無礙解十八佛不共法世間出世間畢竟不可得非有佛十力世間出世間四無所畏四無礙解十八佛不共法世間出世間非有如何可言佛十力世間出世間菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法世間出世間菩薩摩訶薩?」

[0183a07] 「善現佛十力雜染清淨菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法雜染清淨菩薩摩訶薩?」

[0183a10] 「世尊佛十力雜染清淨四無所畏四無礙解十八佛不共法雜染清淨畢竟不可得非有佛十力雜染清淨四無所畏四無礙解十八佛不共法雜染清淨非有如何可言佛十力雜染清淨菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法雜染清淨菩薩摩訶薩?」

[0183a18] 「善現佛十力生死涅槃菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法生死涅槃菩薩摩訶薩?」

[0183a21] 「世尊佛十力生死涅槃四無所畏四無礙解十八佛不共法生死涅槃畢竟不可得非有佛十力生死涅槃四無所畏四無礙解十八佛不共法生死涅槃非有如何可言佛十力生死涅槃菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法生死涅槃菩薩摩訶薩?」

[0183a29] 「善現佛十力在內在外菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法在內在外菩薩摩訶薩?」

[0183b04] 「世尊佛十力在內在外四無所畏四無礙解十八佛不共法在內在外畢竟不可得非有佛十力在內在外四無所畏四無礙解十八佛不共法在內在外非有如何可言佛十力在內在外菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法在內在外菩薩摩訶薩?」

[0183b13] 「善現佛十力不可得菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法不可得菩薩摩訶薩?」

[0183b16] 「世尊佛十力不可得四無所畏四無礙解十八佛不共法不可得畢竟不可得非有佛十力不可得四無所畏四無礙解十八佛不共法不可得非有如何可言佛十力不可得菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法不可得菩薩摩訶薩?」

[0183b24] 「復次善現大慈菩薩摩訶薩大悲大喜菩薩摩訶薩?」

[0183b26] 具壽善現答言:「世尊大慈大悲大喜畢竟不可得非有大慈大悲大喜非有如何可言大慈菩薩摩訶薩大悲大喜菩薩摩訶薩?」

[0183c02] 「善現大慈無常菩薩摩訶薩大悲大喜無常菩薩摩訶薩?」

[0183c04] 「世尊大慈無常大悲大喜無常畢竟不可得非有大慈無常大悲大喜無常非有如何可言大慈無常菩薩摩訶薩大悲大喜無常菩薩摩訶薩?」

[0183c10] 「善現大慈菩薩摩訶薩大悲大喜菩薩摩訶薩?」

[0183c13] 「世尊大慈樂苦大悲大喜樂苦畢竟不可得非有大慈樂苦大悲大喜樂苦非有如何可言大慈菩薩摩訶薩大悲大喜菩薩摩訶薩?」

[0183c18] 「善現大慈無我菩薩摩訶薩大悲大喜無我菩薩摩訶薩?」

[0183c21] 「世尊大慈無我大悲大喜無我畢竟不可得非有大慈無我大悲大喜無我非有如何可言大慈無我菩薩摩訶薩大悲大喜無我菩薩摩訶薩?」

[0183c26] 「善現大慈不淨菩薩摩訶薩大悲大喜不淨菩薩摩訶薩?」

[0183c29] 「世尊大慈不淨大悲大喜不淨畢竟不可得非有大慈不淨大悲大喜不淨非有如何可言大慈不淨菩薩摩訶薩大悲大喜不淨菩薩摩訶薩?」

[0184a05] 「善現大慈不空菩薩摩訶薩大悲大喜不空菩薩摩訶薩?」

[0184a08] 「世尊大慈不空大悲大喜不空畢竟不可得非有大慈不空大悲大喜不空非有如何可言大慈不空菩薩摩訶薩大悲大喜不空菩薩摩訶薩?」

[0184a14] 「善現大慈相若無相菩薩摩訶薩大悲大喜相若無相菩薩摩訶薩?」

[0184a16] 「世尊大慈無相大悲大喜無相畢竟不可得非有大慈無相大悲大喜無相非有如何可言大慈相若無相菩薩摩訶薩大悲大喜相若無相菩薩摩訶薩?」

[0184a22] 「善現大慈菩薩摩訶薩大悲大喜菩薩摩訶薩?」

[0184a25] 「世尊大慈大悲大喜畢竟不可得非有大慈大悲大喜非有如何可言大慈菩薩摩訶薩大悲大喜菩薩摩訶薩?」

[0184b02] 「善現大慈寂靜寂靜菩薩摩訶薩大悲大喜寂靜寂靜菩薩摩訶薩?」

[0184b05] 「世尊大慈寂靜寂靜大悲大喜寂靜寂靜畢竟不可得非有大慈寂靜寂靜大悲大喜寂靜寂靜非有如何可言大慈寂靜寂靜菩薩摩訶薩大悲大喜寂靜寂靜菩薩摩訶薩?」

[0184b11] 「善現大慈遠離不遠菩薩摩訶薩大悲大喜遠離不遠菩薩摩訶薩?」

[0184b14] 「世尊大慈遠離不遠大悲大喜遠離不遠畢竟不可得非有大慈遠離不遠大悲大喜遠離不遠非有如何可言大慈遠離不遠菩薩摩訶薩大悲大喜遠離不遠菩薩摩訶薩?」

[0184b21] 「善現大慈有為無為菩薩摩訶薩大悲大喜有為無為菩薩摩訶薩?」

[0184b23] 「世尊大慈有為無為大悲大喜有為無為畢竟不可得非有大慈有為無為大悲大喜有為無為非有如何可言大慈有為無為菩薩摩訶薩大悲大喜有為無為菩薩摩訶薩?」

[0184c01] 「善現大慈有漏無漏菩薩摩訶薩大悲大喜有漏無漏菩薩摩訶薩?」

[0184c03] 「世尊大慈有漏無漏大悲大喜有漏無漏畢竟不可得非有大慈有漏無漏大悲大喜有漏無漏非有如何可言大慈有漏無漏菩薩摩訶薩大悲大喜有漏無漏菩薩摩訶薩?」

[0184c09] 「善現大慈菩薩摩訶薩大悲大喜菩薩摩訶薩?」

[0184c12] 「世尊大慈生滅大悲大喜生滅畢竟不可得非有大慈生滅大悲大喜生滅非有如何可言大慈菩薩摩訶薩大悲大喜菩薩摩訶薩?」

[0184c17] 「善現大慈若非菩薩摩訶薩大悲大喜若非菩薩摩訶薩?」

[0184c20] 「世尊大慈大悲大喜畢竟不可得非有大慈大悲大喜非有如何可言大慈若非菩薩摩訶薩大悲大喜若非菩薩摩訶薩?」

[0184c25] 「善現大慈有罪無罪菩薩摩訶薩大悲大喜有罪無罪菩薩摩訶薩?」

[0184c28] 「世尊大慈有罪無罪大悲大喜有罪無罪畢竟不可得非有大慈有罪無罪大悲大喜有罪無罪非有如何可言大慈有罪無罪菩薩摩訶薩大悲大喜有罪無罪菩薩摩訶薩?」

[0185a05] 「善現大慈煩惱煩惱菩薩摩訶薩大悲大喜煩惱煩惱菩薩摩訶薩?」

[0185a08] 「世尊大慈煩惱煩惱大悲大喜煩惱煩惱畢竟不可得非有大慈煩惱煩惱大悲大喜煩惱煩惱非有如何可言大慈煩惱煩惱菩薩摩訶薩大悲大喜煩惱煩惱菩薩摩訶薩?」

[0185a15] 「善現大慈世間出世間菩薩摩訶薩大悲大喜世間出世間菩薩摩訶薩?」

[0185a18] 「世尊大慈世間出世間大悲大喜世間出世間畢竟不可得非有大慈世間出世間大悲大喜世間出世間非有如何可言大慈世間出世間菩薩摩訶薩大悲大喜世間出世間菩薩摩訶薩?」

[0185a24] 「善現大慈雜染清淨菩薩摩訶薩大悲大喜雜染清淨菩薩摩訶薩?」

[0185a27] 「世尊大慈雜染清淨大悲大喜雜染清淨畢竟不可得非有大慈雜染清淨大悲大喜雜染清淨非有如何可言大慈雜染清淨菩薩摩訶薩大悲大喜雜染清淨菩薩摩訶薩?」

[0185b04] 「善現大慈生死涅槃菩薩摩訶薩大悲大喜生死涅槃菩薩摩訶薩?」

[0185b07] 「世尊大慈生死涅槃大悲大喜生死涅槃畢竟不可得非有大慈生死涅槃大悲大喜生死涅槃非有如何可言大慈生死涅槃菩薩摩訶薩大悲大喜生死涅槃菩薩摩訶薩?」

[0185b13] 「善現大慈在內在外菩薩摩訶薩大悲大喜在內在外菩薩摩訶薩?」

[0185b17] 「世尊大慈在內在外大悲大喜在內在外畢竟不可得非有大慈在內在外大悲大喜在內在外非有如何可言大慈在內在外菩薩摩訶薩大悲大喜在內在外菩薩摩訶薩?」

[0185b24] 「善現大慈不可得菩薩摩訶薩大悲大喜不可得菩薩摩訶薩?」

[0185b27] 「世尊大慈不可得大悲大喜不可得畢竟不可得非有大慈不可得大悲大喜不可得非有如何可言大慈不可得菩薩摩訶薩大悲大喜不可得菩薩摩訶薩?」

[0185c05] 「復次善現三十二大士相菩薩摩訶薩八十隨好菩薩摩訶薩?」

[0185c07] 具壽善現答言:「世尊三十二大士相八十隨好畢竟不可得非有三十二大士相八十隨好非有如何可言三十二大士相菩薩摩訶薩八十隨好菩薩摩訶薩?」

[0185c12] 「善現三十二大士相無常菩薩摩訶薩八十隨好無常菩薩摩訶薩?」

[0185c15] 「世尊三十二大士相無常八十隨好無常畢竟不可得非有三十二大士相無常八十隨好無常非有如何可言三十二大士相無常菩薩摩訶薩八十隨好無常菩薩摩訶薩?」

[0185c21] 「善現三十二大士相菩薩摩訶薩八十隨好菩薩摩訶薩?」

[0185c23] 「世尊三十二大士相樂苦八十隨好樂苦畢竟不可得非有三十二大士相樂苦八十隨好樂苦非有如何可言三十二大士相菩薩摩訶薩八十隨好菩薩摩訶薩?」

[0185c29] 「善現三十二大士相無我菩薩摩訶薩八十隨好無我菩薩摩訶薩?」

[0186a03] 「世尊三十二大士相無我八十隨好無我畢竟不可得非有三十二大士相無我八十隨好無我非有如何可言三十二大士相無我菩薩摩訶薩八十隨好無我菩薩摩訶薩?」

[0186a09] 「善現三十二大士相不淨菩薩摩訶薩八十隨好不淨菩薩摩訶薩?」

[0186a11] 「世尊三十二大士相不淨八十隨好不淨畢竟不可得非有三十二大士相不淨八十隨好不淨非有如何可言三十二大士相不淨菩薩摩訶薩八十隨好不淨菩薩摩訶薩?」

[0186a17] 「善現三十二大士相不空菩薩摩訶薩八十隨好不空菩薩摩訶薩?」

[0186a20] 「世尊三十二大士相不空八十隨好不空畢竟不可得非有三十二大士相不空八十隨好不空非有如何可言三十二大士相不空菩薩摩訶薩八十隨好不空菩薩摩訶薩?」

[0186a26] 「善現三十二大士相相若無相菩薩摩訶薩八十隨好相若無相菩薩摩訶薩?」

[0186a29] 「世尊三十二大士相