Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 78

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第七十八

三藏法師玄奘 

天帝品第二十二
[0436c10] 「憍尸迦菩薩摩訶薩一切智智無所得方便思惟地界無常思惟識界無常思惟地界思惟識界思惟地界無我思惟識界無我思惟地界不淨思惟識界不淨思惟地界思惟識界思惟地界無相思惟識界無相思惟地界思惟識界思惟地界寂靜思惟識界寂靜思惟地界遠離思惟識界遠離思惟地界思惟識界思惟地界思惟識界思惟地界思惟識界思惟地界思惟識界思惟地界熱惱思惟識界熱惱思惟地界思惟識界思惟地界敗壞思惟識界敗壞思惟地界衰朽思惟識界衰朽思惟地界變動思惟識界變動思惟地界思惟識界思惟地界可畏思惟識界可畏思惟地界思惟識界思惟地界思惟識界思惟地界思惟識界思惟地界思惟識界思惟地界思惟識界思惟地界不安思惟識界不安思惟地界不可思惟識界不可思惟地界無生無滅思惟識界無生無滅思惟地界無染思惟識界無染思惟地界無為思惟識界無為憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

[0437a13] 「憍尸迦菩薩摩訶薩一切智智無所得方便思惟無明無常思惟名色六處老死憂惱無常思惟無明思惟乃至老死憂惱思惟無明無我思惟乃至老死憂惱無我思惟無明不淨思惟乃至老死憂惱不淨思惟無明思惟乃至老死憂惱思惟無明無相思惟乃至老死憂惱無相思惟無明思惟乃至老死憂惱思惟無明寂靜思惟乃至老死憂惱寂靜思惟無明遠離思惟乃至老死憂惱遠離思惟無明思惟乃至老死憂惱思惟無明思惟乃至老死憂惱思惟無明思惟乃至老死憂惱思惟無明思惟乃至老死憂惱思惟無明熱惱思惟乃至老死憂惱熱惱思惟無明思惟乃至老死憂惱思惟無明敗壞思惟乃至老死憂惱敗壞思惟無明衰朽思惟乃至老死憂惱衰朽思惟無明變動思惟乃至老死憂惱變動思惟無明思惟乃至老死憂惱思惟無明可畏思惟乃至老死憂惱可畏思惟無明思惟乃至老死憂惱思惟無明思惟乃至老死憂惱思惟無明思惟乃至老死憂惱思惟無明思惟乃至老死憂惱思惟無明思惟乃至老死憂惱思惟無明不安思惟乃至老死憂惱不安思惟無明不可思惟乃至老死憂惱不可思惟無明無生無滅思惟乃至老死憂惱無生無滅思惟無明無染思惟乃至老死憂惱無染思惟無明無為思惟乃至老死憂惱無為憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

[0437b24] 「復次憍尸迦菩薩摩訶薩一切智智無所得方便觀察內空無我我所觀察外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空無我我所觀察內空無相觀察外空乃至無性自性空無相觀察內空觀察外空乃至無性自性空觀察內空寂靜觀察外空乃至無性自性空寂靜觀察內空遠離觀察外空乃至無性自性空遠離觀察內空無生無滅觀察外空乃至無性自性空無生無滅觀察內空無染觀察外空乃至無性自性空無染觀察內空無為觀察外空乃至無性自性空無為憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

[0437c10] 「憍尸迦菩薩摩訶薩一切智智無所得方便觀察真如無我我所觀察法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無我我所觀察真如無相觀察法界乃至不思議界無相觀察真如觀察法界乃至不思議界觀察真如寂靜觀察法界乃至不思議界寂靜觀察真如遠離觀察法界乃至不思議界遠離觀察真如無生無滅觀察法界乃至不思議界無生無滅觀察真如無染觀察法界乃至不思議界無染觀察真如無為觀察法界乃至不思議界無為憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

[0437c24] 「復次憍尸迦菩薩摩訶薩一切智智無所得方便布施波羅蜜多菩薩摩訶薩一切智智無所得方便淨戒波羅蜜多菩薩摩訶薩一切智智無所得方便安忍波羅蜜多菩薩摩訶薩一切智智無所得方便精進波羅蜜菩薩摩訶薩一切智智無所得方便靜慮波羅蜜多菩薩摩訶薩一切智智無所得方便行般若波羅蜜憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

[0438a05] 「復次憍尸迦菩薩摩訶薩一切智智無所得方便四靜慮菩薩摩訶薩一切智智無所得方便四無量菩薩摩訶薩一切智智無所得方便四無色定

[0438a10] 「菩薩摩訶薩一切智智無所得方便八解脫菩薩摩訶薩一切智智無所得方便八勝處菩薩摩訶薩一切智智無所得方便九次第定菩薩摩訶薩一切智智無所得方便十遍處

[0438a16] 「菩薩摩訶薩一切智智無所得方便四念住菩薩摩訶薩一切智智無所得方便四正斷菩薩摩訶薩一切智智無所得方便四神足菩薩摩訶薩一切智智無所得方便五根菩薩摩訶薩一切智智無所得方便五力菩薩摩訶薩一切智智無所得方便七等覺支菩薩摩訶薩一切智智無所得方便八聖道支

[0438a26] 「菩薩摩訶薩一切智智無所得方便修空解脫門菩薩摩訶薩一切智智無所得方便無相解脫門菩薩摩訶薩一切智智無所得方便解脫門

[0438b01] 「菩薩摩訶薩一切智智無所得方便四聖諦

[0438b03] 「菩薩摩訶薩一切智智無所得方便五眼菩薩摩訶薩一切智智無所得方便六神通

[0438b05] 「菩薩摩訶薩一切智智無所得方便佛十力菩薩摩訶薩一切智智無所得方便四無所畏菩薩摩訶薩一切智智無所得方便四無礙解菩薩摩訶薩一切智智無所得方便大慈大悲大喜菩薩摩訶薩一切智智無所得方便十八佛不共法

[0438b13] 「菩薩摩訶薩一切智智無所得方便菩薩摩訶薩一切智智無所得方便住捨

[0438b16] 「菩薩摩訶薩一切智智無所得方便一切陀羅尼門菩薩摩訶薩一切智智無所得方便一切三摩地

[0438b19] 「菩薩摩訶薩一切智智無所得方便一切智菩薩摩訶薩一切智智無所得方便修道菩薩摩訶薩一切智智無所得方便一切相智

[0438b24] 「憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

[0438b26] 「復次憍尸迦菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如是觀:『唯有諸法互相滋潤增長遍滿充溢無我我所。』:『菩薩摩訶薩迴向菩提心和合菩提心迴向和合迴向菩提心無所有不可得菩提心迴向心中無所有不可得菩薩摩訶薩諸法諸法所見。』憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。」

[0438c04] 天帝釋善現:「大德云何菩薩摩訶薩迴向菩提心和合云何菩提心迴向和合云何迴向菩提心無所有不可得云何菩提心迴向心中無所有不可得?」

[0438c09] 善現答言:「憍尸迦菩薩摩訶薩迴向非心菩提心非心若非不可思議非心迴向非心非心迴向不可思議不可思議迴向不可思議不可思議迴向非心何以非心即是不可思議不可思議即是非心如是二種無所有無所有迴向憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。」

[0438c18] 爾時世尊善現:「善哉善哉善能諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多善能諸菩薩摩訶薩歡喜踊躍修學般若波羅蜜多。」

[0438c21] 具壽善現白佛:「世尊何以過去諸佛弟子諸菩薩摩訶薩宣說六波羅蜜多示現教導慶喜安撫建立得究竟世尊爾時中學無上菩提故我應承佛教諸菩薩摩訶薩宣說六波羅蜜多示現教導慶喜安撫建立得究竟無上菩提名為恩德。」爾時具壽善現告天帝釋:「憍尸迦云何菩薩摩訶薩般若波羅蜜多諦聽諦聽菩薩摩訶薩般若波羅蜜多住相

[0439a03] 「憍尸迦性空性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空性空性空菩薩摩訶薩性空如是一切無二無二憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0439a08] 「憍尸迦性空意處意處性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空性空意處性空菩薩摩訶薩性空如是一切無二無二憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0439a13] 「憍尸迦色處色處性空法處法處性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空色處性空法處性空菩薩摩訶薩性空如是一切無二無二憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0439a18] 「憍尸迦眼界眼界性空色界眼識界所生色界乃至所生受性菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空眼界性空色界眼識界所生受性菩薩摩訶薩性空如是一切無二無二憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0439a24] 「憍尸迦性空耳識所生乃至所生受性菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空性空耳識所生受性菩薩摩訶薩性空如是一切無二無二憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0439b02] 「憍尸迦性空香界鼻識所生香界乃至所生受性菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空性空香界鼻識所生受性菩薩摩訶薩性空如是一切無二無二憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0439b09] 「憍尸迦性空舌識所生乃至所生受性菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空性空舌識所生受性菩薩摩訶薩性空如是一切無二無二憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0439b15] 「憍尸迦身界身界性空身識所生乃至所生受性菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空身界性空身識所生受性菩薩摩訶薩性空如是一切無二無二憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0439b22] 「憍尸迦性空法界意識界所生受法乃至所生受性菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空性空法界意識界所生受性菩薩摩訶薩性空如是一切無二無二憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0439b29] 「憍尸迦地界地界性空識界識界性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空地界性空識界性空菩薩摩訶薩性空如是一切無二無二憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0439c05] 「憍尸迦苦聖諦苦聖諦性空道聖諦道聖諦性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空苦聖諦性空道聖諦性空菩薩摩訶薩性空如是一切無二無二憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0439c10] 「憍尸迦無明無明性空名色六處老死憂惱乃至老死憂惱性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空無明性空乃至老死憂惱性空菩薩摩訶薩性空如是一切無二無二憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0439c16] 「憍尸迦內空內空性空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空外空乃至無性自性空性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空內空性空外空乃至無性自性空性空菩薩摩訶薩性空如是一切無二無二憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0439c25] 「憍尸迦真如真如性空法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空真如性空法界乃至不思議界性空菩薩摩訶薩性空如是一切無二無二憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0440a03] 「憍尸迦布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空布施波羅蜜多性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空菩薩摩訶薩性空如是一切無二無二憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0440a10] 「憍尸迦四靜慮四靜慮性空四無量四無色定四無量四無色定性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空四靜慮性空四無量四無色定性空菩薩摩訶薩性空如是一切無二無二憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0440a15] 「憍尸迦八解脫八解脫性空八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空八解脫性空八勝處九次第定十遍處性空菩薩摩訶薩性空如是一切無二無二憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0440a21] 「憍尸迦四念住四念住性空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空四念住性空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空菩薩摩訶薩性空如是一切無二無二憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0440a28] 「憍尸迦空解脫門空解脫門性空無相解脫門無相解脫門性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空空解脫門性空無相解脫門性空菩薩摩訶薩性空如是一切無二無二憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0440b04] 「憍尸迦五眼五眼性空六神通六神通性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空五眼性空六神通性空菩薩摩訶薩性空如是一切無二無二憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0440b09] 「憍尸迦佛十力佛十力性空四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空佛十力性空四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法性空菩薩摩訶薩性空如是一切無二無二憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0440b16] 「憍尸迦法性住捨住捨性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空法性住捨性空菩薩摩訶薩性空如是一切無二無二憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0440b21] 「憍尸迦一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空一切三摩地一切三摩地性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若一陀羅尼門性空若一三摩地性空菩薩摩訶薩性空如是一切無二無二憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0440b27] 「憍尸迦一切智一切智性空一切相智一切相智性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空一切智性空一切相智性空菩薩摩訶薩性空如是一切無二無二憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0440c04] 「憍尸迦聲聞乘聲聞乘性空獨覺乘無上獨覺乘無上性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空聲聞乘性空獨覺乘無上性空菩薩摩訶薩性空如是一切無二無二憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0440c09] 「憍尸迦預流預流性空一來不還阿羅漢獨覺菩薩如來一來乃至如來性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空預流性空若一不還阿羅漢獨覺菩薩如來性空菩薩摩訶薩性空如是一切無二無二憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0440c15] 「憍尸迦性空離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地離垢地乃至法雲地性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空性空離垢地乃至法雲地性空菩薩摩訶薩性空如是一切無二無二憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0440c21] 「憍尸迦異生異生性空種姓第八見地薄地離欲地已辦地獨覺菩薩地如來地種姓乃至如來地性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空異生性空種姓乃至如來地性空菩薩摩訶薩性空如是一切無二無二憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是。」

[0440c29] 天帝釋善現:「云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時?」

[0441a01] 善現答言:「憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時何以有所方便

[0441a04] 「憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時意處何以有所方便

[0441a06] 「憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時色處法處何以有所方便

[0441a08] 「憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時眼界色界眼識界所生何以有所方便

[0441a11] 「憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時耳識所生何以有所方便

[0441a14] 「憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時香界鼻識所生何以有所方便

[0441a17] 「憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時舌識所生何以有所方便

[0441a20] 「憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時身界身識所生何以有所方便

[0441a23] 「憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時法界意識界所生何以有所方便

[0441a26] 「憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時住地識界何以有所方便

[0441a29] 「憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時苦聖諦道聖諦何以有所方便

[0441b02] 「憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時無明名色六處老死憂惱何以有所方便

[0441b05] 「憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空何以有所方便

[0441b11] 「憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界何以有所方便

[0441b14] 「憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以有所方便

[0441b18] 「憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時四靜慮四無量四無色定何以有所方便

[0441b20] 「憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時八解脫八勝處九次第定十遍處何以有所方便

[0441b23] 「憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支何以有所方便

[0441b26] 「憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時空解脫門無相解脫門何以有所方便

[0441b29] 「憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時五眼六神通何以有所方便

[0441c02] 「憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法何以有所方便

[0441c05] 「憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時住捨何以有所方便

[0441c08] 「憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時一切陀羅尼門一切三摩地何以有所方便

[0441c11] 「憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時一切智一切相智何以有所方便

[0441c13] 「憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時聲聞乘獨覺乘無上何以有所方便

[0441c16] 「憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時預流果一來不還阿羅漢果獨覺菩薩如來何以有所方便

[0441c19] 「憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地何以有所方便

[0441c22] 「憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時異生種姓第八見地薄地離欲地已辦地獨覺菩薩地如來地何以有所方便

大般若波羅蜜多經卷第七十八

【經文資訊大正藏 05 No. 0220 大般若波羅蜜多經(1-200)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2014.04,完成日期:2014/04/26
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】蘭若提供眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供眾生出版社提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2015 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary