Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 92

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第九十二

三藏法師玄奘 

般若品第二十七
[0510b08] 「憍尸迦如來相應相應相應相應如來真如相應相應真如相應相應如來色法相應相應法性相應相應如來真如相應相應相應相應如來真如真如相應相應真如相應相應如來法性相應相應相應相應如來法性色法相應相應法性相應相應

[0510b19] 「憍尸迦如來相應相應相應相應如來真如相應相應真如相應相應如來色法相應相應法性相應相應如來真如相應相應相應相應如來真如真如相應相應真如相應相應如來法性相應相應相應相應如來法性色法相應相應法性相應相應

[0510c03] 「憍尸迦如來相應相應意處相應相應如來真如相應相應意處真如相應相應如來法性相應相應意處法性相應相應如來真如相應相應意處相應相應如來真如真如相應相應意處真如相應相應如來法性相應相應意處相應相應如來法性法性相應相應意處法性相應相應

[0510c15] 「憍尸迦如來相應相應意處相應相應如來真如相應相應意處真如相應相應如來法性相應相應意處法性相應相應如來真如相應相應意處相應相應如來真如真如相應相應意處真如相應相應如來法性相應相應意處相應相應如來法性法性相應相應意處法性相應相應

[0511a01] 「憍尸迦如來色處相應相應法處相應相應如來色處真如相應相應法處真如相應相應如來色處法性相應相應法處法性相應相應如來真如色處相應相應法處相應相應如來真如色處真如相應相應法處真如相應相應如來法性色處相應相應法處相應相應如來法性色處法性相應相應法處法性相應相應

[0511a13] 「憍尸迦如來色處相應相應法處相應相應如來色處真如相應相應法處真如相應相應如來色處法性相應相應法處法性相應相應如來真如色處相應相應法處相應相應如來真如色處真如相應相應法處真如相應相應如來法性色處相應相應法處相應相應如來法性色處法性相應相應法處法性相應相應

[0511a28] 「憍尸迦如來眼界相應相應色界眼識界所生相應相應如來眼界真如相應相應色界乃至所生真如相應相應如來眼界法性相應相應色界乃至所生受法相應相應如來真如眼界相應相應色界乃至所生相應相應如來真如眼界真如相應相應色界乃至所生真如相應相應如來法性眼界相應相應色界乃至所生相應相應如來法性眼界法性相應相應色界乃至所生受法相應相應

[0511b14] 「憍尸迦如來眼界相應相應色界眼識界所生相應相應如來眼界真如相應相應色界乃至所生真如相應相應如來眼界法性相應相應色界乃至所生受法相應相應如來真如眼界相應相應色界乃至所生相應相應如來真如眼界真如相應相應色界乃至所生真如相應相應如來法性眼界相應相應色界乃至所生相應相應如來法性眼界法性相應相應色界乃至所生受法相應相應

[0511c02] 「憍尸迦如來相應相應耳識所生相應相應如來真如相應相應乃至所生真如相應相應如來法性相應相應乃至所生受法相應相應如來真如相應相應乃至所生相應相應如來真如真如相應相應乃至所生真如相應相應如來法性相應相應乃至所生相應相應如來法性法性相應相應乃至所生受法相應相應

[0511c17] 「憍尸迦如來相應相應耳識所生相應相應如來真如相應相應乃至所生真如相應相應如來法性相應相應乃至所生受法相應相應如來真如相應相應乃至所生相應相應如來真如真如相應相應乃至所生真如相應相應如來法性相應相應乃至所生相應相應如來法性法性相應相應乃至所生受法相應相應

[0512a05] 「憍尸迦如來相應相應香界鼻識所生相應相應如來真如相應相應香界乃至所生真如相應相應如來法性相應相應香界乃至所生受法相應相應如來真如相應相應香界乃至所生相應相應如來真如真如相應相應香界乃至所生真如相應相應如來法性相應相應香界乃至所生相應相應如來法性法性相應相應香界乃至所生受法相應相應

[0512a20] 「憍尸迦如來相應相應香界鼻識所生相應相應如來真如相應相應香界乃至所生真如相應相應如來法性相應相應香界乃至所生受法相應相應如來真如相應相應香界乃至所生相應相應如來真如真如相應相應香界乃至所生真如相應相應如來法性相應相應香界乃至所生相應相應如來法性法性相應相應香界乃至所生受法相應相應

[0512b08] 「憍尸迦如來相應相應舌識所生相應相應如來真如相應相應乃至所生真如相應相應如來法性相應相應乃至所生受法相應相應如來真如相應相應乃至所生相應相應如來真如真如相應相應乃至所生真如相應相應如來法性相應相應乃至所生相應相應如來法性法性相應相應乃至所生受法相應相應

[0512b23] 「憍尸迦如來相應相應舌識所生相應相應如來真如相應相應乃至所生真如相應相應如來法性相應相應乃至所生受法相應相應如來真如相應相應乃至所生相應相應如來真如真如相應相應乃至所生真如相應相應如來法性相應相應乃至所生相應相應如來法性法性相應相應乃至所生受法相應相應

[0512c11] 「憍尸迦如來身界相應相應身識所生相應相應如來身界真如相應相應乃至所生真如相應相應如來身界法性相應相應乃至所生受法相應相應如來真如身界相應相應乃至所生相應相應如來真如身界真如相應相應乃至所生真如相應相應如來法性身界相應相應乃至所生相應相應如來法性身界法性相應相應乃至所生受法相應相應

[0512c26] 「憍尸迦如來身界相應相應身識所生相應相應如來身界真如相應相應乃至所生真如相應相應如來身界法性相應相應乃至所生受法相應相應如來真如身界相應相應乃至所生相應相應如來真如身界真如相應相應乃至所生真如相應相應如來法性身界相應相應乃至所生相應相應如來法性身界法性相應相應乃至所生受法相應相應

[0513a14] 「憍尸迦如來相應相應法界意識界所生相應相應如來真如相應相應法界乃至所生真如相應相應如來法性相應相應法界乃至所生受法相應相應如來真如相應相應法界乃至所生相應相應如來真如真如相應相應法界乃至所生真如相應相應如來法性相應相應法界乃至所生相應相應如來法性法性相應相應法界乃至所生受法相應相應

[0513a29] 「憍尸迦如來相應相應法界意識界所生相應相應如來真如相應相應法界乃至所生真如相應相應如來法性相應相應法界乃至所生受法相應相應如來真如相應相應法界乃至所生相應相應如來真如真如相應相應法界乃至所生真如相應相應如來法性相應相應法界乃至所生相應相應如來法性法性相應相應法界乃至所生受法相應相應

[0513b17] 「憍尸迦如來地界相應相應識界相應相應如來地界真如相應相應識界真如相應相應如來地界法性相應相應識界法性相應相應如來真如地界相應相應識界相應相應如來真如地界真如相應相應識界真如相應相應如來法性地界相應相應識界相應相應如來法性地界法性相應相應識界法性相應相應

[0513b29] 「憍尸迦如來地界相應相應識界相應相應如來地界真如相應相應識界真如相應相應如來地界法性相應相應識界法性相應相應如來真如地界相應相應識界相應相應如來真如地界真如相應相應識界真如相應相應如來法性地界相應相應識界相應相應如來法性地界法性相應相應