Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 126

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第一二十六

三藏法師玄奘 

分校功德品第三十二十四
[0689a07] 「慶喜譬如大地眾緣和合生長大地生長依止建立如是般若波羅蜜多迴向一切智智布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多依止建立生長般若波羅蜜多布施乃至靜慮波羅蜜多稱讚般若波羅蜜多

[0689a13] 「慶喜譬如大地眾緣和合生長大地生長依止建立如是般若波羅蜜多迴向一切智智內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空依止建立顯現般若波羅蜜多內空乃至無性自性空稱讚般若波羅蜜多

[0689a23] 「慶喜譬如大地眾緣和合生長大地生長依止建立如是般若波羅蜜多迴向一切智智真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界依止建立顯現般若波羅蜜多真如乃至不思議界稱讚般若波羅蜜多

[0689b01] 「慶喜譬如大地眾緣和合生長大地生長依止建立如是般若波羅蜜多迴向一切智智苦聖諦聖諦聖諦道聖諦依止建立顯現般若波羅蜜多道聖諦稱讚般若波羅蜜多

[0689b08] 「慶喜譬如大地眾緣和合生長大地生長依止建立如是般若波羅蜜多迴向一切智智四靜慮四無量四無色定依止建立生長般若波羅蜜多四靜慮四無量四無色定稱讚般若波羅蜜多

[0689b14] 「慶喜譬如大地眾緣和合生長大地生長依止建立如是般若波羅蜜多迴向一切智智八解脫八勝處九次第定十遍處依止建立生長般若波羅蜜多八解脫八勝處九次第定十遍處稱讚般若波羅蜜多

[0689b21] 「慶喜譬如大地眾緣和合生長大地生長依止建立如是般若波羅蜜多迴向一切智智四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支依止建立生長般若波羅蜜多四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支稱讚般若波羅蜜多

[0689b29] 「慶喜譬如大地眾緣和合生長大地生長依止建立如是般若波羅蜜多迴向一切智智空解脫門無相解脫門解脫門依止建立生長般若波羅蜜多空解脫門無相解脫門解脫門稱讚般若波羅蜜多

[0689c07] 「慶喜譬如大地眾緣和合生長大地生長依止建立如是般若波羅蜜多迴向一切智智五眼六神通依止建立生長般若波羅蜜多五眼六神通稱讚般若波羅蜜多

[0689c12] 「慶喜譬如大地眾緣和合生長大地生長依止建立如是般若波羅蜜多迴向一切智智佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法依止建立生長般若波羅蜜多佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法稱讚般若波羅蜜多

[0689c21] 「慶喜譬如大地眾緣和合生長大地生長依止建立如是般若波羅蜜多迴向一切智智住捨依止建立生長般若波羅蜜多住捨稱讚般若波羅蜜多

[0689c27] 「慶喜譬如大地眾緣和合生長大地生長依止建立如是般若波羅蜜多迴向一切智智一切智一切相智依止建立生長般若波羅蜜多一切智一切相智稱讚般若波羅蜜多

[0690a04] 「慶喜譬如大地眾緣和合生長大地生長依止建立如是般若波羅蜜多迴向一切智智一切陀羅尼門一切三摩地依止建立生長般若波羅蜜多一切陀羅尼門一切三摩地稱讚般若波羅蜜多

[0690a11] 「慶喜譬如大地眾緣和合生長大地生長依止建立如是般若波羅蜜多迴向一切智智菩薩摩訶薩依止建立生長般若波羅蜜多菩薩摩訶薩行為稱讚般若波羅蜜多

[0690a17] 「慶喜譬如大地眾緣和合生長大地生長依止建立如是般若波羅蜜多迴向一切智智無上菩提依止建立生長般若波羅蜜多無上菩提稱讚般若波羅蜜多。」

[0690a24] 爾時天帝釋白佛:「世尊如來正等覺般若波羅蜜多一切功德未盡所以者何世尊般若波羅蜜多功德深廣無邊善男子善女人等於般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟有情宣說流布功德無邊書寫如是般若波羅蜜多種種嚴飾無量華鬘衣服寶幢幡蓋珍奇伎樂燈明一切所有供養恭敬尊重讚嘆功德無邊

[0690b05] 「世尊甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟解說書寫流布由此便十善業道出現世間

[0690b08] 「世尊甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟解說書寫流布由此便四靜慮四無量四無色定五神通出現世間

[0690b11] 「世尊甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟解說書寫流布由此便布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多出現世間

[0690b15] 「世尊甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟解說書寫流布由此便內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空出現世間

[0690b21] 「世尊甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟解說書寫流布由此便真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界出現世間

[0690b25] 「世尊甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟解說書寫流布由此便苦聖諦聖諦聖諦道聖諦出現世間

[0690b29] 「世尊甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟解說書寫流布由此便八解脫八勝處九次第定十遍處出現世間

[0690c03] 「世尊甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟解說書寫流布由此便四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支出現世間

[0690c07] 「世尊甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟解說書寫流布由此便有空解脫門無相解脫門解脫門出現世間

[0690c11] 「世尊甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟解說書寫流布由此便五眼六神通出現世間

[0690c14] 「世尊甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟解說書寫流布由此便佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法出現世間

[0690c18] 「世尊甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟解說書寫流布由此便有無住捨出現世間

[0690c21] 「世尊甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟解說書寫流布由此便一切智一切相智出現世間

[0690c24] 「世尊甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟解說書寫流布由此便一切陀羅尼門一切三摩地出現世間

[0690c28] 「世尊甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟解說書寫流布由此便剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族出現世間

[0691a02] 「世尊甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟解說書寫流布由此便四大三十三天夜摩天樂變化天他化自在天出現世間

[0691a07] 「世尊甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟解說書寫流布由此便梵眾天梵輔天大梵天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天無量廣果天出現世間

[0691a12] 「世尊甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟解說書寫流布由此便有無無熱天善現天善見天色究竟天出現世間

[0691a16] 「世尊甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟解說書寫流布由此便空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天出現世間

[0691a20] 「世尊甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟解說書寫流布由此便預流一來不還阿羅漢預流預流果一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果出現世間

[0691a24] 「世尊甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟解說書寫流布由此便獨覺獨覺菩提出現世間

[0691a28] 「世尊甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟解說書寫流布由此便菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩出現世間

[0691b02] 「世尊甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟解說書寫流布由此便一切如來正等覺無上菩提出現世間。」

[0691b07] 爾時告天帝釋:「憍尸迦甚深般若波羅蜜多有如功德何以如是般若波羅蜜多具足無邊功德憍尸迦般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟有情宣說流布書寫種種嚴飾無量花鬘衣服寶幢幡蓋珍奇伎樂燈明所有供養恭敬尊重讚歎善男子善女人有如功德何以憍尸迦善男子善女人一切智智無所得方便般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟有情宣說流布書寫種種嚴飾無量花鬘衣服寶幢幡蓋珍奇伎樂燈明所有供養恭敬尊重讚歎善男子善女人成就無量殊勝戒蘊成就無量殊勝定蘊成就無量殊勝慧蘊成就無量殊勝解脫蘊成就無量殊勝解脫

[0691b25] 「憍尸迦善男子善女人何以決定阿耨多羅三藐三菩提憍尸迦善男子善女人超過聲聞獨覺何以解脫一切聲獨覺下劣憍尸迦一切聲獨覺成就戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫善男子善女人成就戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫百分不及不及不及俱胝不及俱胝不及俱胝不及俱胝不及俱胝那庾多不及計分乃至波尼不及何以憍尸迦善男子善女人超過一切聲獨覺下劣心想聲聞獨覺乘稱讚一切法無所不知正知無所有

[0691c10] 「憍尸迦善男子善女人一切智智無所得方便般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟有情宣說流布書寫種種嚴飾無量花鬘衣服寶幢幡蓋珍奇伎樂燈明所有供養恭敬尊重讚歎善男子善女人獲得現在未來無量無邊殊勝功德。」

[0691c19] 天帝釋白佛:「世尊善男子善女人一切智智無所得方便般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟有情宣說流布書寫嚴飾種種花鬘衣服寶幢幡蓋珍奇伎樂燈明所有供養恭敬尊重讚歎我等諸天常隨衛護一切人非人種種。」

[0691c27] 爾時告天帝釋:「憍尸迦善男子善女人一切智智無所得方便般若波羅蜜多受持讀誦有無天子聽法來集歡喜踊躍如是甚深般若波羅蜜多

[0692a02] 「憍尸迦善男子善女人一切智智無所得方便宣說如是甚深般若波羅蜜多相應有無諸天來集天威說法者增益辯才無盡

[0692a06] 「憍尸迦善男子善女人一切智智無所得方便宣說如是甚深般若波羅蜜多有無諸天敬重來集天威說法者辯才設有不能遮斷

[0692a10] 「憍尸迦善男子善女人一切智智無所得方便般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟有情宣說流布書寫嚴飾種種花鬘衣服寶幢幡蓋珍奇伎樂燈明所有供養恭敬尊重讚歎善男子善女人等於現在無邊功德勝利眷屬不能侵擾

[0692a18] 「復次憍尸迦善男子善女人等於四眾宣說如是甚深般若波羅蜜多不為一切何以如是甚深般若波羅蜜多加祐般若波羅蜜多祕密分別一切法善法不善無記過去未來現在欲界繫色界繫無色界無學無學世間法出世間法有漏無漏法有為法無為法見法見法有色無色共法不共聲聞獨覺菩薩如來諸如無量種種法門如是善男子善女人內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空不見不見有所不見有所般若波羅蜜多以是憍尸迦善男子善女人由是般若波羅蜜多威神護持不為一切異學

[0692b14] 「復次憍尸迦善男子善女人等於般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟解說書寫流布善男子善女人沈沒所以者何善男子善女人不見有法怖畏沈沒憍尸迦善男子善女人現在無邊功德勝利如是甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟有情宣說流布書寫嚴飾種種花鬘衣服寶幢幡蓋珍奇伎樂燈明所有供養恭敬尊重讚歎

[0692b26] 「復次憍尸迦善男子善女人一切智智無所得方便般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟有情宣說流布書寫嚴飾種種花鬘衣服寶幢幡蓋珍奇伎樂燈明所有供養恭敬尊重讚歎善男子善女人父母師長宗親朋友知識國王大臣沙門婆羅門愛敬十方無邊世界一切如來正等覺菩薩摩訶薩獨覺阿羅漢不還一來預流果愛念世間諸天非人阿素洛愛護

[0692c08] 「善男子善女人成就最勝辯才善男子善女人修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多善男子善女人安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空善男子善女人安住真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界善男子善女人安住苦聖諦聖諦聖諦道聖諦善男子善女人修行四靜慮四無量四無色定善男子善女人修行八解脫八勝處九次第定十遍處善男子善女人修行四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支善男子善女人修行空解脫門無相解脫門解脫門善男子善女人修行五眼六神通善男子善女人修行佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法善男子善女人修行住捨善男子善女人修行一切智一切相智善男子善女人修行一切陀羅尼門一切三摩地善男子善女人成熟有情嚴淨佛土善男子善女人成就菩薩殊勝神通諸佛自在無礙善男子善女人不為一切外道降伏降伏外道

[0693a09] 「憍尸迦善男子善女人如是現在未來無盡功德勝利如是甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟有情宣說流布書寫嚴飾無量花鬘衣服寶幢幡蓋珍奇伎樂燈明所有供養恭敬尊重讚歎

[0693a15] 「復次憍尸迦善男子善女人書寫如是甚深般若波羅蜜多種種莊嚴清淨供養恭敬尊重讚歎三千大千世界所有四大三十三天夜摩天樂變化天他化自在天發阿耨多羅三藐三菩提心觀禮讀誦如是般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎右繞禮拜合掌所有梵眾天梵輔天大梵天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天無量廣果天發阿耨多羅三藐三菩提心觀禮讀誦如是般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎右繞禮拜合掌所有淨居天無熱天善現天善見天色究竟天觀禮讀誦如是般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎右繞禮拜合掌中有大威德藥叉健達縛阿素洛緊捺洛莫呼洛伽人非人觀禮讀誦如是般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎右繞禮拜合掌

[0693b06] 「爾時十方無邊世界所有四大三十三天夜摩天樂變化天他化自在天發阿耨多羅三藐三菩提心觀禮讀誦如是般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎右繞禮拜合掌所有梵眾天梵輔天大梵天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天無量廣果天發阿耨多羅三藐三菩提心觀禮讀誦如是般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎右繞禮拜合掌所有淨居天無熱天善現天善見天色究竟天觀禮讀誦如是般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎右繞禮拜合掌世界大威德藥叉健達縛阿素洛緊捺洛莫呼洛伽人非人觀禮讀誦如是般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎右繞禮拜合掌

[0693b23] 「憍尸迦善男子善女人應作:『三千大千世界十方無邊世界所有四大三十三天夜摩天樂變化天他化自在天梵眾天梵輔天大梵天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天無量廣果天無熱天善現天善見天色究竟天無量大威德藥叉健達縛阿素洛緊捺洛莫呼洛伽人非人至此觀禮讀誦我所書寫甚深般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎右繞禮拜合掌設法。』歡喜踊躍倍復增長

[0693c06] 「憍尸迦善男子善女人由此三千大千世界十方無邊世界所有四大三十三天夜摩天樂變化天他化自在天梵眾天梵輔天大梵天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天無量廣果天無熱天善現天善見天色究竟天無量大威德藥叉健達縛阿素洛緊捺洛莫呼洛伽人非人至此隨逐擁護不為一切人非人惱害宿世惡業現在現世

[0693c17] 「憍尸迦善男子善女人由此般若波羅蜜多威神如是現世種種功德勝利諸天無上菩提佛法殊勝利樂敬重至此隨逐擁護勢力所以者何善男子善女人無上正等覺救拔有情成熟有情棄捨有情利樂有情諸天亦復如是由此因緣常隨擁護。」

大般若波羅蜜多經卷第一二十六

【經文資訊大正藏 05 No. 0220 大般若波羅蜜多經(1-200)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2014.04,完成日期:2014/04/26
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】蘭若提供眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供眾生出版社提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2015 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary