Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 137

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第一三十七

三藏法師玄奘 

分校功德品第三十三十五
[0743b23] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提八解脫無常八勝處九次第定十遍處無常八解脫八勝處九次第定十遍處八解脫無我八勝處九次第定十遍處無我八解脫不淨八勝處九次第定十遍處不淨如是修行般若行般若波羅蜜般若八解脫無常八勝處九次第定十遍處無常八解脫八勝處九次第定十遍處八解脫無我八勝處九次第定十遍處無我八解脫不淨八勝處九次第定十遍處不淨如是修行般若行般若波羅蜜

[0743c09] 「憍尸迦善男子善女人如是八解脫無常八勝處九次第定十遍處無常八解脫八勝處九次第定十遍處八解脫無我八勝處九次第定十遍處無我八解脫不淨八勝處九次第定十遍處不淨法行般若名為有所相似般若波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似般若波羅蜜多

[0743c20] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提四念住無常四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無常四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四念住無我四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無我四念住不淨四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不淨如是修行般若行般若波羅蜜般若四念住無常四正斷乃至八聖道支無常四念住四正斷乃至八聖道支四念住無我四正斷乃至八聖道支無我四念住不淨四正斷乃至八聖道支不淨如是修行般若行般若波羅蜜

[0744a08] 「憍尸迦善男子善女人如是四念住無常四正斷乃至八聖道支無常四念住四正斷乃至八聖道支四念住無我四正斷乃至八聖道支無我四念住不淨四正斷乃至八聖道支不淨法行般若名為有所相似般若波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似般若波羅蜜多

[0744a18] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提空解脫門無常無相解脫門無常空解脫門無相解脫門空解脫門無我無相解脫門無我空解脫門不淨無相解脫門不淨如是修行般若行般若波羅蜜般若空解脫門無常無相解脫門無常空解脫門無相解脫門空解脫門無我無相解脫門無我空解脫門不淨無相解脫門不淨如是修行般若行般若波羅蜜

[0744b04] 「憍尸迦善男子善女人如是空解脫門無常無相解脫門無常空解脫門無相解脫門空解脫門無我無相解脫門無我空解脫門不淨無相解脫門不淨法行般若名為有所相似般若波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似般若波羅蜜多

[0744b13] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提五眼無常六神通無常五眼六神通五眼無我六神通無我五眼不淨六神通不淨如是修行般若行般若波羅蜜般若五眼無常六神通無常五眼六神通五眼無我六神通無我五眼不淨六神通不淨如是修行般若行般若波羅蜜

[0744b25] 「憍尸迦善男子善女人如是五眼無常六神通無常五眼六神通五眼無我六神通無我五眼不淨六神通不淨法行般若名為有所相似般若波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似般若波羅蜜多

[0744c04] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提佛十力無常四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法無常佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法佛十力無我四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法無我佛十力不淨四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法不淨如是修行般若行般若波羅蜜般若佛十力無常四無所畏乃至十八佛不共法無常佛十力四無所畏乃至十八佛不共法佛十力無我四無所畏乃至十八佛不共法無我佛十力不淨四無所畏乃至十八佛不共法不淨如是修行般若行般若波羅蜜

[0744c23] 「憍尸迦善男子善女人如是佛十力無常四無所畏乃至十八佛不共法無常佛十力四無所畏乃至十八佛不共法佛十力無我四無所畏乃至十八佛不共法無我佛十力不淨四無所畏乃至十八佛不共法不淨法行般若名為有所相似般若波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似般若波羅蜜多

[0745a04] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提無常住捨無常住捨無我住捨無我不淨住捨不淨如是修行般若行般若波羅蜜般若無常住捨無常住捨無我住捨無我不淨住捨不淨如是修行般若行般若波羅蜜

[0745a17] 「憍尸迦善男子善女人如是無常住捨無常住捨無我住捨無我不淨住捨不淨法行般若名為有所相似般若波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似般若波羅蜜多

[0745a26] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提一切智無常說道一切相智無常一切智說道一切相智一切智無我說道一切相智無我一切智不淨說道一切相智不淨如是修行般若行般若波羅蜜般若一切智無常求道一切相智無常一切智求道一切相智一切智無我求道一切相智無我一切智不淨求道一切相智不淨如是修行般若行般若波羅蜜

[0745b11] 「憍尸迦善男子善女人如是一切智無常求道一切相智無常一切智求道一切相智一切智無我求道一切相智無我一切智不淨求道一切相智不淨法行般若名為有所相似般若波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似般若波羅蜜多

[0745b21] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提一切陀羅尼門無常一切三摩地無常一切陀羅尼門一切三摩地一切陀羅尼門無我一切三摩地無我一切陀羅尼門不淨一切三摩地不淨如是修行般若行般若波羅蜜般若一切陀羅尼門無常一切三摩地無常一切陀羅尼門一切三摩地一切陀羅尼門無我一切三摩地無我一切陀羅尼門不淨一切三摩地不淨如是修行般若行般若波羅蜜

[0745c07] 「憍尸迦善男子善女人如是一切陀羅尼門無常一切三摩地無常一切陀羅尼門一切三摩地一切陀羅尼門無我一切三摩地無我一切陀羅尼門不淨一切三摩地不淨法行般若名為有所相似般若波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似般若波羅蜜多

[0745c17] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提預流預流果無常一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果無常預流預流果一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果預流預流果無我一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果無我預流預流果不淨一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果不淨如是修行般若行般若波羅蜜般若預流預流果無常一來向乃至阿羅漢果無常預流預流果一來向乃至阿羅漢果預流預流果無我一來向乃至阿羅漢果無我預流預流果不淨一來向乃至阿羅漢果不淨如是修行般若行般若波羅蜜

[0746a07] 「憍尸迦善男子善女人如是預流預流果無常一來向乃至阿羅漢果無常預流預流果一來向乃至阿羅漢果預流預流果無我一來向乃至阿羅漢果無我預流預流果不淨一來向乃至阿羅漢果不淨法行般若名為有所相似般若波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似般若波羅蜜多

[0746a18] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提一切獨覺菩提無常一切獨覺菩提一切獨覺菩提無我一切獨覺菩提不淨如是修行般若行般若波羅蜜般若一切獨覺菩提無常一切獨覺菩提一切獨覺菩提無我一切獨覺菩提不淨如是修行般若行般若波羅蜜

[0746a27] 「憍尸迦善男子善女人如是一切獨覺菩提無常一切獨覺菩提一切獨覺菩提無我一切獨覺菩提不淨法行般若名為有所相似般若波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似般若波羅蜜多

[0746b06] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提一切菩薩摩訶薩無常一切菩薩摩訶薩一切菩薩摩訶薩無我一切菩薩摩訶薩不淨如是修行般若行般若波羅蜜般若一切菩薩摩訶薩無常一切菩薩摩訶薩一切菩薩摩訶薩無我一切菩薩摩訶薩不淨如是修行般若行般若波羅蜜

[0746b16] 「憍尸迦善男子善女人如是一切菩薩摩訶薩無常一切菩薩摩訶薩一切菩薩摩訶薩無我一切菩薩摩訶薩不淨法行般若名為有所相似般若波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似般若波羅蜜多

[0746b24] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提諸佛無上菩提無常諸佛無上菩提諸佛無上菩提無我諸佛無上菩提不淨如是修行般若行般若波羅蜜般若諸佛無上菩提無常諸佛無上菩提諸佛無上菩提無我諸佛無上菩提不淨如是修行般若行般若波羅蜜

[0746c05] 「憍尸迦善男子善女人如是諸佛無上菩提無常諸佛無上菩提諸佛無上菩提無我諸佛無上菩提不淨法行般若名為有所相似般若波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似般若波羅蜜多。」

[0746c13] 天帝釋白佛:「世尊云何善男子善女人有所靜慮波羅蜜多相似靜慮波羅蜜多?」

[0746c16] 佛言:「憍尸迦善男子善女人無上菩提無常無常無我無我不淨不淨如是修行靜慮靜慮波羅蜜多靜慮無常無常無我無我不淨不淨如是修行靜慮靜慮波羅蜜多

[0746c28] 「憍尸迦善男子善女人如是無常無常無我無我不淨不淨法行靜慮名為有所相似靜慮波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似靜慮波羅蜜多

[0747a06] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提無常意處無常意處無我意處無我不淨意處不淨如是修行靜慮靜慮波羅蜜多靜慮無常意處無常意處無我意處無我不淨意處不淨如是修行靜慮靜慮波羅蜜多

[0747a19] 「憍尸迦善男子善女人如是無常意處無常意處無我意處無我不淨意處不淨法行靜慮名為有所相似靜慮波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似靜慮波羅蜜多

[0747a28] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提色處無常法處無常色處法處