Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 160

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第一六十

三藏法師玄奘 

分校功德品第三十五十八
[0860c24] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說淨戒波羅蜜多如是:『善男子淨戒波羅蜜多應觀地界無常應觀識界無常何以地界地界自性空識界識界自性空地界自性即非自性識界自性自性若非自性即是淨戒波羅蜜多淨戒波羅蜜多地界不可得無常不可得識界不可得無常不可得所以者何尚無地界何況無常如是淨戒淨戒波羅蜜多。』

[0861a07] 「:『善男子淨戒波羅蜜多應觀地界應觀識界何以地界地界自性空識界識界自性空地界自性即非自性識界自性自性若非自性即是淨戒波羅蜜多淨戒波羅蜜多地界不可得不可得識界不可得不可得所以者何尚無地界何況如是淨戒淨戒波羅蜜多。』

[0861a17] 「:『善男子淨戒波羅蜜多應觀地界無我應觀識界無我何以地界地界自性空識界識界自性空地界自性即非自性識界自性自性若非自性即是淨戒波羅蜜多淨戒波羅蜜多地界不可得無我不可得識界不可得無我不可得所以者何尚無地界何況無我如是淨戒淨戒波羅蜜多。』

[0861a27] 「:『善男子淨戒波羅蜜多應觀地界不淨應觀識界不淨何以地界地界自性空識界識界自性空地界自性即非自性識界自性自性若非自性即是淨戒波羅蜜多淨戒波羅蜜多地界不可得不淨不可得識界不可得不淨不可得所以者何尚無地界何況不淨如是淨戒淨戒波羅蜜多。』

[0861b08] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正淨戒波羅蜜多

[0861b11] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說淨戒波羅蜜多如是:『善男子淨戒波羅蜜多應觀無明無常應觀名色六處老死憂惱無常何以無明無明自性空名色六處老死憂惱乃至老死憂惱自性空無明自性即非自性乃至老死憂惱自性自性若非自性即是淨戒波羅蜜多淨戒波羅蜜多無明不可得無常不可得乃至老死憂惱不可得無常不可得所以者何尚無無明何況無常如是淨戒淨戒波羅蜜多。』

[0861b25] 「:『善男子淨戒波羅蜜多應觀無明應觀名色六處老死憂惱何以無明無明自性空名色六處老死憂惱乃至老死憂惱自性空無明自性即非自性乃至老死憂惱自性自性若非自性即是淨戒波羅蜜多淨戒波羅蜜多無明不可得不可得乃至老死憂惱不可得不可得所以者何尚無無明何況如是淨戒淨戒波羅蜜多。』

[0861c08] 「:『善男子淨戒波羅蜜多應觀無明無我應觀名色六處老死憂惱無我何以無明無明自性空名色六處老死憂惱乃至老死憂惱自性空無明自性即非自性乃至老死憂惱自性自性若非自性即是淨戒波羅蜜多淨戒波羅蜜多無明不可得無我不可得乃至老死憂惱不可得無我不可得所以者何尚無無明何況無我如是淨戒淨戒波羅蜜多。』

[0861c20] 「:『善男子淨戒波羅蜜多應觀無明不淨應觀名色六處老死憂惱不淨何以無明無明自性空名色六處老死憂惱乃至老死憂惱自性空無明自性即非自性乃至老死憂惱自性自性若非自性即是淨戒波羅蜜多淨戒波羅蜜多無明不可得不淨不可得乃至老死憂惱不可得不淨不可得所以者何尚無無明何況不淨如是淨戒淨戒波羅蜜多。』

[0862a04] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正淨戒波羅蜜多

[0862a07] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說淨戒波羅蜜多如是:『善男子淨戒波羅蜜多應觀布施波羅蜜多無常應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無常何以布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空布施波羅蜜多自性即非自性淨戒乃至般若波羅蜜多自性自性若非自性即是淨戒波羅蜜多淨戒波羅蜜多布施波羅蜜多不可得無常不可得淨戒乃至般若波羅蜜多不可得無常不可得所以者何尚無布施波羅蜜多何況無常如是淨戒淨戒波羅蜜多。』

[0862a22] 「:『善男子淨戒波羅蜜多應觀布施波羅蜜多應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空布施波羅蜜多自性即非自性淨戒乃至般若波羅蜜多自性自性若非自性即是淨戒波羅蜜多淨戒波羅蜜多布施波羅蜜多不可得不可得淨戒乃至般若波羅蜜多不可得不可得所以者何尚無布施波羅蜜多何況如是淨戒淨戒波羅蜜多。』

[0862b06] 「:『善男子淨戒波羅蜜多應觀布施波羅蜜多無我應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無我何以布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空布施波羅蜜多自性即非自性淨戒乃至般若波羅蜜多自性自性若非自性即是淨戒波羅蜜多淨戒波羅蜜多布施波羅蜜多不可得無我不可得淨戒乃至般若波羅蜜多不可得無我不可得所以者何尚無布施波羅蜜多何況無我如是淨戒淨戒波羅蜜多。』

[0862b19] 「:『善男子淨戒波羅蜜多應觀布施波羅蜜多不淨應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不淨何以布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空布施波羅蜜多自性即非自性淨戒乃至般若波羅蜜多自性自性若非自性即是淨戒波羅蜜多淨戒波羅蜜多布施波羅蜜多不可得不淨不可得淨戒乃至般若波羅蜜多不可得不淨不可得所以者何尚無布施波羅蜜多何況不淨如是淨戒淨戒波羅蜜多。』

[0862c04] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正淨戒波羅蜜多

[0862c06] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說淨戒波羅蜜多如是:『善男子淨戒波羅蜜多應觀內空無常應觀外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空無常何以內空內空自性空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空外空乃至無性自性空自性空內空自性即非自性外空乃至無性自性空自性自性若非自性即是淨戒波羅蜜多淨戒波羅蜜多內空不可得無常不可得外空乃至無性自性空不可得無常不可得所以者何尚無內空何況無常如是淨戒淨戒波羅蜜多。』

[0862c24] 「:『善男子淨戒波羅蜜多應觀內空應觀外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空何以內空內空自性空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空外空乃至無性自性空自性空內空自性即非自性外空乃至無性自性空自性自性若非自性即是淨戒波羅蜜多淨戒波羅蜜多內空不可得不可得外空乃至無性自性空不可得不可得所以者何尚無內空何況如是淨戒淨戒波羅蜜多。』

[0863a11] 「:『善男子淨戒波羅蜜多應觀內空無我應觀外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空無我何以內空內空自性空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空外空乃至無性自性空自性空內空自性即非自性外空乃至無性自性空自性自性若非自性即是淨戒波羅蜜多淨戒波羅蜜多內空不可得無我不可得外空乃至無性自性空不可得無我不可得所以者何尚無內空何況無我如是淨戒淨戒波羅蜜多。』

[0863a28] 「:『善男子淨戒波羅蜜多應觀內空不淨應觀外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空不淨何以內空內空自性空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空外空乃至無性自性空自性空內空自性即非自性外空乃至無性自性空自性自性若非自性即是淨戒波羅蜜多淨戒波羅蜜多內空不可得不淨不可得外空乃至無性自性空不可得不淨不可得所以者何尚無內空何況不淨如是淨戒淨戒波羅蜜多。』

[0863b16] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正淨戒波羅蜜多

[0863b18] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說淨戒波羅蜜多如是:『善男子淨戒波羅蜜多應觀真如無常應觀法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無常何以真如真如自性空法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界自性空真如自性即非自性法界乃至不思議界自性自性若非自性即是淨戒波羅蜜多淨戒波羅蜜多真如不可得無常不可得法界乃至不思議界不可得無常不可得所以者何尚無真如何況無常如是淨戒淨戒波羅蜜多。』

[0863c04] 「:『善男子淨戒波羅蜜多應觀真如應觀法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界何以真如真如自性空法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界自性空真如自性即非自性法界乃至不思議界自性自性若非自性即是淨戒波羅蜜多淨戒波羅蜜多真如不可得不可得法界乃至不思議界不可得不可得所以者何尚無真如何況如是淨戒淨戒波羅蜜多。』

[0863c17] 「:『善男子淨戒波羅蜜多應觀真如無我應觀法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無我何以真如真如自性空法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界自性空真如自性即非自性法界乃至不思議界自性自性若非自性即是淨戒波羅蜜多淨戒波羅蜜多真如不可得無我不可得法界乃至不思議界不可得無我不可得所以者何尚無真如何況無我如是淨戒淨戒波羅蜜多。』

[0864a02] 「:『善男子淨戒波羅蜜多應觀真如不淨應觀法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不淨何以真如真如自性空法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界自性空真如自性即非自性法界乃至不思議界自性自性若非自性即是淨戒波羅蜜多淨戒波羅蜜多真如不可得不淨不可得法界乃至不思議界不可得不淨不可得所以者何尚無真如何況不淨如是淨戒淨戒波羅蜜多。』

[0864a15] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正淨戒波羅蜜多

[0864a18] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說淨戒波羅蜜多如是:『善男子淨戒波羅蜜多應觀苦聖諦無常應觀道聖諦無常何以苦聖諦苦聖諦自性空道聖諦道聖諦自性空苦聖諦自性即非自性道聖諦自性自性若非自性即是淨戒波羅蜜多淨戒波羅蜜多苦聖諦不可得無常不可得道聖諦不可得無常不可得所以者何尚無苦聖諦何況無常如是淨戒淨戒波羅蜜多。』

[0864a30] 「:『善男子淨戒波羅蜜多應觀苦聖諦應觀道聖諦何以苦聖諦苦聖諦自性空道聖諦道聖諦自性空苦聖諦自性即非自性道聖諦自性自性若非自性即是淨戒波羅蜜多淨戒波羅蜜多苦聖諦不可得不可得道聖諦不可得不可得所以者何尚無苦聖諦何況如是淨戒淨戒波羅蜜多。』

[0864b10] 「:『善男子淨戒波羅蜜多應觀苦聖諦無我應觀道聖諦無我何以苦聖諦苦聖諦自性空道聖諦道聖諦自性空苦聖諦自性即非自性道聖諦自性自性若非自性即是淨戒波羅蜜多淨戒波羅蜜多苦聖諦不可得無我不可得道聖諦不可得無我不可得所以者何尚無苦聖諦何況無我如是淨戒淨戒波羅蜜多。』

[0864b20] 「:『善男子淨戒波羅蜜多應觀苦聖諦不淨應觀道聖諦不淨何以苦聖諦苦聖諦自性空道聖諦道聖諦自性空苦聖諦自性即非自性道聖諦自性自性若非自性即是淨戒波羅蜜多淨戒波羅蜜多苦聖諦不可得不淨不可得道聖諦不可得不淨不可得所以者何尚無苦聖諦何況不淨如是淨戒淨戒波羅蜜多。』

[0864c02] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正淨戒波羅蜜多

[0864c04] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說淨戒波羅蜜多如是:『善男子淨戒波羅蜜多應觀四靜慮無常應觀四無量四無色定無常何以四靜慮四靜慮自性空四無量四無色定四無量四無色定自性空四靜慮自性即非自性四無量四無色定自性自性若非自性即是淨戒波羅蜜多淨戒波羅蜜多四靜慮不可得無常不可得四無量四無色定不可得無常不可得所以者何尚無四靜慮何況無常如是淨戒淨戒波羅蜜多。』

[0864c16] 「:『善男子淨戒波羅蜜多應觀四靜慮應觀四無量四無色定何以四靜慮四靜慮自性空四無量四無色定四無量四無色定自性空四靜慮自性即非自性四無量四無色定自性自性若非自性即是淨戒波羅蜜多淨戒波羅蜜多四靜慮不可得不可得四無量四無色定不可得不可得所以者何尚無四靜慮何況如是淨戒淨戒波羅蜜多。』

[0864c27] 「:『善男子淨戒波羅蜜多應觀四靜慮無我應觀四無量四無色定無我何以四靜慮四靜慮自性空四無量四無色定四無量四無色定自性空四靜慮自性即非自性四無量四無色定自性自性若非自性即是淨戒波羅蜜多淨戒波羅蜜多四靜慮不可得無我不可得四無量四無色定不可得無我不可得所以者何尚無四靜慮何況無我如是淨戒淨戒波羅蜜多。』

[0865a09] 「:『善男子淨戒波羅蜜多應觀四靜慮不淨應觀四無量四無色定不淨何以四靜慮四靜慮自性空四無量四無色定四無量四無色定自性空四靜慮自性即非自性四無量四無色定自性自性若非自性即是淨戒波羅蜜多淨戒波羅蜜多四靜慮不可得不淨不可得四無量四無色定不可得不淨不可得所以者何尚無四靜慮何況不淨如是淨戒淨戒波羅蜜多。』

[0865a20] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正淨戒波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一六十

【經文資訊大正藏 05 No. 0220 大般若波羅蜜多經(1-200)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2014.04,完成日期:2014/04/26
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】蘭若提供眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供眾生出版社提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2015 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary