Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 184

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第一百八十四

三藏法師玄奘 

難信品第三十四
[0989a07] 「善現五眼清淨般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨五眼清淨何以五眼清淨般若波羅蜜多清淨無二無二六神通清淨般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨六神通清淨何以六神通清淨般若波羅蜜多清淨無二無二

[0989a13] 「善現佛十力清淨般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨佛十力清淨何以佛十力清淨般若波羅蜜多清淨無二無二四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法清淨般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨何以四無所畏乃至十八佛不共法清淨般若波羅蜜多清淨無二無二

[0989a22] 「善現清淨般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨清淨何以清淨般若波羅蜜多清淨無二無二住捨清淨般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨住捨清淨何以住捨清淨般若波羅蜜多清淨無二無二

[0989a29] 「善現一切智清淨般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨一切智清淨何以一切智清淨般若波羅蜜多清淨無二無二一切相智清淨般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨一切相智清淨何以一切相智清淨般若波羅蜜多清淨無二無二

[0989b07] 「善現一切陀羅尼門清淨般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨一切陀羅尼門清淨何以一切陀羅尼門清淨般若波羅蜜多清淨無二無二一切三摩地清淨般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨一切三摩地清淨何以一切三摩地清淨般若波羅蜜多清淨無二無二

[0989b16] 「善現預流果清淨般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨預流果清淨何以預流果清淨般若波羅蜜多清淨無二無二一來不還阿羅漢果清淨般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨一來不還阿羅漢果清淨何以一來不還阿羅漢果清淨般若波羅蜜多清淨無二無二

[0989b23] 「善現獨覺菩提清淨般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨獨覺菩提清淨何以獨覺菩提清淨般若波羅蜜多清淨無二無二

[0989b27] 「善現一切菩薩摩訶薩清淨般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨一切菩薩摩訶薩清淨何以一切菩薩摩訶薩清淨般若波羅蜜多清淨無二無二

[0989c02] 「善現諸佛無上菩提清淨般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨諸佛無上菩提清淨何以諸佛無上菩提清淨般若波羅蜜多清淨無二無二

[0989c06] 「復次善現清淨一切智智清淨一切智智清淨清淨何以清淨一切智智清淨無二無二清淨一切智智清淨一切智智清淨清淨何以清淨一切智智清淨無二無二

[0989c12] 「善現清淨一切智智清淨一切智智清淨清淨何以清淨一切智智清淨無二無二意處清淨一切智智清淨一切智智清淨意處清淨何以意處清淨一切智智清淨無二無二

[0989c18] 「善現色處清淨一切智智清淨一切智智清淨色處清淨何以色處清淨一切智智清淨無二無二法處清淨一切智智清淨一切智智清淨法處清淨何以法處清淨一切智智清淨無二無二

[0989c25] 「善現眼界清淨一切智智清淨一切智智清淨眼界清淨何以眼界清淨一切智智清淨無二無二色界眼識界所生清淨一切智智清淨一切智智清淨色界乃至所生清淨何以色界乃至所生清淨一切智智清淨無二無二

[0990a03] 「善現清淨一切智智清淨一切智智清淨清淨何以清淨一切智智清淨無二無二耳識所生清淨一切智智清淨一切智智清淨乃至所生清淨何以乃至所生清淨一切智智清淨無二無二

[0990a11] 「善現清淨一切智智清淨一切智智清淨清淨何以清淨一切智智清淨無二無二香界鼻識所生清淨一切智智清淨一切智智清淨香界乃至所生清淨何以香界乃至所生清淨一切智智清淨無二無二

[0990a19] 「善現清淨一切智智清淨一切智智清淨清淨何以清淨一切智智清淨無二無二舌識所生清淨一切智智清淨一切智智清淨乃至所生清淨何以乃至所生清淨一切智智清淨無二無二

[0990a26] 「善現身界清淨一切智智清淨一切智智清淨身界清淨何以身界清淨一切智智清淨無二無二身識所生清淨一切智智清淨一切智智清淨乃至所生清淨何以乃至所生清淨一切智智清淨無二無二

[0990b05] 「善現清淨一切智智清淨一切智智清淨清淨何以清淨一切智智清淨無二無二法界意識界所生清淨一切智智清淨一切智智清淨法界乃至所生清淨何以法界乃至所生清淨一切智智清淨無二無二

[0990b12] 「善現地界清淨一切智智清淨一切智智清淨地界清淨何以地界清淨一切智智清淨無二無二識界清淨一切智智清淨一切智智清淨識界清淨何以識界清淨一切智智清淨無二無二

[0990b19] 「善現無明清淨一切智智清淨一切智智清淨無明清淨何以無明清淨一切智智清淨無二無二名色六處老死憂惱清淨一切智智清淨一切智智清淨即行乃至老死憂惱清淨何以乃至老死憂惱清淨一切智智清淨無二無二

[0990b27] 「善現布施波羅蜜多清淨一切智智清淨一切智智清淨布施波羅蜜多清淨何以布施波羅蜜多清淨一切智智清淨無二無二淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨一切智智清淨一切智智清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨何以淨戒乃至般若波羅蜜多清淨一切智智清淨無二無二

[0990c06] 「善現內空清淨一切智智清淨一切智智清淨內空清淨何以內空清淨一切智智清淨無二無二外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空清淨一切智智清淨一切智智清淨外空乃至無性自性空清淨何以外空乃至無性自性空清淨一切智智清淨無二無二

[0990c15] 「善現真如清淨一切智智清淨一切智智清淨即真清淨何以真如清淨一切智智清淨無二無二法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨一切智智清淨一切智智清淨法界乃至不思議界清淨何以法界乃至不思議界清淨一切智智清淨無二無二

[0990c23] 「善現苦聖諦清淨一切智智清淨一切智智清淨苦聖諦清淨何以苦聖諦清淨一切智智清淨無二無二道聖諦清淨一切智智清淨一切智智清淨道聖諦清淨何以道聖諦清淨一切智智清淨無二無二

[0990c29] 「善現四靜慮清淨一切智智清淨一切智智清淨四靜慮清淨何以四靜慮清淨一切智智清淨無二無二四無量四無色定清淨一切智智清淨一切智智清淨四無量四無色定清淨何以四無量四無色定清淨一切智智清淨無二無二

[0991a07] 「善現八解脫清淨一切智智清淨一切智智清淨八解脫清淨何以八解脫清淨一切智智清淨無二無二八勝處九次第定十遍處清淨一切智智清淨一切智智清淨八勝處九次第定十遍處清淨何以八勝處九次第定十遍處清淨一切智智清淨無二無二

[0991a14] 「善現四念住清淨一切智智清淨一切智智清淨四念住清淨何以四念住清淨一切智智清淨無二無二四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨一切智智清淨一切智智清淨四正斷乃至八聖道支清淨何以四正斷乃至八聖道支清淨一切智智清淨無二無二

[0991a22] 「善現空解脫門清淨一切智智清淨一切智智清淨空解脫門清淨何以空解脫門清淨一切智智清淨無二無二無相解脫門清淨一切智智清淨一切智智清淨無相解脫門清淨何以無相解脫門清淨一切智智清淨無二無二

[0991a29] 「善現菩薩十地清淨一切智智清淨一切智智清淨菩薩十地清淨何以菩薩十地清淨一切智智清淨無二無二

[0991b04] 「善現五眼清淨一切智智清淨一切智智清淨五眼清淨何以五眼清淨一切智智清淨無二無二六神通清淨一切智智清淨一切智智清淨六神通清淨何以六神通清淨一切智智清淨無二無二

[0991b09] 「善現佛十力清淨一切智智清淨一切智智清淨佛十力清淨何以佛十力清淨一切智智清淨無二無二四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法清淨一切智智清淨一切智智清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨何以四無所畏乃至十八佛不共法清淨一切智智清淨無二無二

[0991b17] 「善現清淨一切智智清淨一切智智清淨清淨何以清淨一切智智清淨無二無二住捨清淨一切智智清淨一切智智清淨住捨清淨何以住捨清淨一切智智清淨無二無二

[0991b24] 「善現一切智清淨一切智智清淨一切智智清淨一切智清淨何以一切智清淨一切智智清淨無二無二一切相智清淨一切智智清淨一切智智清淨一切相智清淨何以一切相智清淨一切智智清淨無二無二

[0991c01] 「善現一切陀羅尼門清淨一切智智清淨一切智智清淨一切陀羅尼門清淨何以一切陀羅尼門清淨一切智智清淨無二無二一切三摩地清淨一切智智清淨一切智智清淨一切三摩地清淨何以一切三摩地清淨一切智智清淨無二無二

[0991c09] 「善現預流果清淨一切智智清淨一切智智清淨預流果清淨何以預流果清淨一切智智清淨無二無二一來不還阿羅漢果清淨一切智智清淨一切智智清淨一來不還阿羅漢果清淨何以一來不還阿羅漢果清淨一切智智清淨無二無二

[0991c15] 「善現獨覺菩提清淨一切智智清淨一切智智清淨獨覺菩提清淨何以獨覺菩提清淨一切智智清淨無二無二

[0991c19] 「善現一切菩薩摩訶薩清淨一切智智清淨一切智智清淨一切菩薩摩訶薩清淨何以一切菩薩摩訶薩清淨一切智智清淨無二無二

[0991c23] 「善現諸佛無上菩提清淨一切智智清淨一切智智清淨諸佛無上菩提清淨何以諸佛無上菩提清淨一切智智清淨無二無二

[0991c27] 「復次善現清淨清淨清淨清淨何以清淨清淨無二無二清淨清淨清淨清淨何以清淨清淨無二無二

[0992a03] 「有情清淨清淨清淨有情清淨何以有情清淨清淨無二無二有情清淨清淨清淨有情清淨何以有情清淨清淨無二無二

[0992a08] 「命者清淨清淨清淨命者清淨何以命者清淨清淨無二無二命者清淨清淨清淨命者清淨何以命者清淨清淨無二無二

[0992a13] 「清淨清淨清淨清淨何以清淨清淨無二無二清淨清淨清淨清淨何以清淨清淨無二無二

[0992a18] 「養育者清淨清淨清淨養育者清淨何以養育者清淨清淨無二無二養育者清淨清淨清淨養育者清淨何以養育者清淨清淨無二無二

[0992a23] 「士夫清淨清淨清淨士夫清淨何以士夫清淨清淨無二無二士夫清淨清淨清淨士夫清淨何以士夫清淨清淨無二無二

[0992a28] 「補特伽羅清淨清淨清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨清淨無二無二補特伽羅清淨清淨清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨清淨無二無二

[0992b05] 「意生清淨清淨清淨意生清淨何以意生清淨清淨無二無二意生清淨清淨清淨意生清淨何以意生清淨清淨無二無二

[0992b10] 「儒童清淨清淨清淨儒童清淨何以儒童清淨清淨無二無二儒童清淨清淨清淨儒童清淨何以儒童清淨清淨無二無二

[0992b15] 「作者清淨清淨清淨作者清淨何以作者清淨清淨無二無二作者清淨清淨清淨作者清淨何以作者清淨清淨無二無二

[0992b20] 「受者清淨清淨清淨受者清淨何以受者清淨清淨無二無二受者清淨清淨清淨受者清淨何以受者清淨清淨無二無二

[0992b25] 「知者清淨清淨清淨知者清淨何以知者清淨清淨無二無二知者清淨清淨清淨知者清淨何以知者清淨清淨無二無二

[0992c01] 「見者清淨清淨清淨見者清淨何以見者清淨清淨無二無二見者清淨清淨清淨見者清淨何以見者清淨清淨無二無二

[0992c07] 「復次善現清淨清淨清淨清淨何以清淨清淨無二無二清淨意處清淨意處清淨清淨何以清淨意處清淨無二無二

[0992c12] 「有情清淨清淨清淨有情清淨何以有情清淨清淨無二無二有情清淨意處清淨意處清淨有情清淨何以有情清淨意處清淨無二無二

[0992c17] 「命者清淨清淨清淨命者清淨何以命者清淨清淨無二無二命者清淨意處清淨意處清淨命者清淨何以命者清淨意處清淨無二無二

[0992c23] 「清淨清淨清淨清淨何以清淨清淨無二無二清淨意處清淨意處清淨清淨何以清淨意處清淨無二無二

[0992c29] 「養育者清淨清淨清淨養育者清淨何以養育者清淨清淨無二無二養育者清淨意處清淨意處清淨養育者清淨何以養育者清淨意處清淨無二無二

[0993a05] 「士夫清淨清淨清淨士夫清淨何以士夫清淨清淨無二無二士夫清淨意處清淨意處清淨士夫清淨何以士夫清淨意處清淨無二無二

[0993a11] 「補特伽羅清淨清淨清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨清淨無二無二補特伽羅清淨意處清淨意處清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨意處清淨無二無二

[0993a17] 「意生清淨清淨清淨意生清淨何以意生清淨清淨無二無二意生清淨意處清淨意處清淨意生清淨何以意生清淨意處清淨無二無二

[0993a23] 「儒童清淨清淨清淨儒童清淨何以儒童清淨清淨無二無二儒童清淨意處清淨意處清淨儒童清淨何以儒童清淨意處清淨無二無二

[0993a29] 「作者清淨清淨清淨作者清淨何以作者清淨清淨無二無二作者清淨意處清淨意處清淨作者清淨何以