Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 187

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第一百八十七

三藏法師玄奘 

難信品第三十四
[1003c24] 「復次善現清淨內空清淨內空清淨清淨何以清淨內空清淨無二無二清淨外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨清淨何以清淨外空乃至無性自性空清淨無二無二

[1004a03] 「有情清淨內空清淨內空清淨有情清淨何以有情清淨內空清淨無二無二有情清淨外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨有情清淨何以有情清淨外空乃至無性自性空清淨無二無二

[1004a12] 「命者清淨內空清淨內空清淨命者清淨何以命者清淨內空清淨無二無二命者清淨外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨命者清淨何以命者清淨外空乃至無性自性空清淨無二無二

[1004a21] 「清淨內空清淨內空清淨清淨何以清淨內空清淨無二無二清淨外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨清淨何以清淨外空乃至無性自性空清淨無二無二

[1004b01] 「養育者清淨內空清淨內空清淨養育者清淨何以養育者清淨內空清淨無二無二養育者清淨外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨養育者清淨何以養育者清淨外空乃至無性自性空清淨無二無二

[1004b10] 「士夫清淨內空清淨內空清淨士夫清淨何以士夫清淨內空清淨無二無二士夫清淨外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨士夫清淨何以士夫清淨外空乃至無性自性空清淨無二無二

[1004b18] 「補特伽羅清淨內空清淨內空清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨內空清淨無二無二補特伽羅清淨外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨外空乃至無性自性空清淨無二無二

[1004b28] 「意生清淨內空清淨內空清淨意生清淨何以意生清淨內空清淨無二無二意生清淨外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨意生清淨何以意生清淨外空乃至無性自性空清淨無二無二

[1004c07] 「儒童清淨內空清淨內空清淨儒童清淨何以儒童清淨內空清淨無二無二儒童清淨外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨儒童清淨何以儒童清淨外空乃至無性自性空清淨無二無二

[1004c16] 「作者清淨內空清淨內空清淨作者清淨何以作者清淨內空清淨無二無二作者清淨外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨作者清淨何以作者清淨外空乃至無性自性空清淨無二無二

[1004c25] 「受者清淨內空清淨內空清淨受者清淨何以受者清淨內空清淨無二無二受者清淨外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨受者清淨何以受者清淨外空乃至無性自性空清淨無二無二

[1005a05] 「知者清淨內空清淨內空清淨知者清淨何以知者清淨內空清淨無二無二知者清淨外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨知者清淨何以知者清淨外空乃至無性自性空清淨無二無二

[1005a14] 「清淨內空清淨內空清淨清淨何以清淨內空清淨無二無二清淨外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨清淨何以清淨外空乃至無性自性空清淨無二無二

[1005a24] 「復次善現清淨即真清淨真如清淨清淨何以清淨真如清淨無二無二清淨法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨清淨何以清淨法界乃至不思議界清淨無二無二

[1005b02] 「有情清淨即真清淨真如清淨有情清淨何以有情清淨真如清淨無二無二有情清淨法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨有情清淨何以有情清淨法界乃至不思議界清淨無二無二

[1005b09] 「命者清淨即真清淨真如清淨命者清淨何以命者清淨真如清淨無二無二命者清淨法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨命者清淨何以命者清淨法界乃至不思議界清淨無二無二

[1005b16] 「清淨即真清淨真如清淨清淨何以清淨真如清淨無二無二清淨法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨清淨何以清淨法界乃至不思議界清淨無二無二

[1005b23] 「養育者清淨即真清淨真如清淨養育者清淨何以養育者清淨真如清淨無二無二養育者清淨法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨養育者清淨何以養育者清淨法界乃至不思議界清淨無二無二

[1005c02] 「士夫清淨即真清淨真如清淨士夫清淨何以士夫清淨真如清淨無二無二士夫清淨法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨士夫清淨何以士夫清淨法界乃至不思議界清淨無二無二

[1005c09] 「補特伽羅清淨即真清淨真如清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨真如清淨無二無二補特伽羅清淨法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨法界乃至不思議界清淨無二無二

[1005c17] 「意生清淨即真清淨真如清淨意生清淨何以意生清淨真如清淨無二無二意生清淨法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨意生清淨何以意生清淨法界乃至不思議界清淨無二無二

[1005c24] 「儒童清淨即真清淨真如清淨儒童清淨何以儒童清淨真如清淨無二無二儒童清淨法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨儒童清淨何以儒童清淨法界乃至不思議界清淨無二無二

[1006a02] 「作者清淨即真清淨真如清淨作者清淨何以作者清淨真如清淨無二無二作者清淨法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨作者清淨何以作者清淨法界乃至不思議界清淨無二無二

[1006a09] 「受者清淨即真清淨真如清淨受者清淨何以受者清淨真如清淨無二無二受者清淨法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨受者清淨何以受者清淨法界乃至不思議界清淨無二無二

[1006a17] 「知者清淨即真清淨真如清淨知者清淨何以知者清淨真如清淨無二無二知者清淨法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨知者清淨何以知者清淨法界乃至不思議界清淨無二無二

[1006a24] 「清淨即真清淨真如清淨清淨何以清淨真如清淨無二無二清淨法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨清淨何以清淨法界乃至不思議界清淨無二無二

[1006b03] 「復次善現清淨苦聖諦清淨苦聖諦清淨清淨何以清淨苦聖諦清淨無二無二清淨道聖諦清淨道聖諦清淨清淨何以清淨道聖諦清淨無二無二

[1006b08] 「有情清淨苦聖諦清淨苦聖諦清淨有情清淨何以有情清淨苦聖諦清淨無二無二有情清淨道聖諦清淨道聖諦清淨有情清淨何以有情清淨道聖諦清淨無二無二

[1006b13] 「命者清淨苦聖諦清淨苦聖諦清淨命者清淨何以命者清淨苦聖諦清淨無二無二命者清淨道聖諦清淨道聖諦清淨命者清淨何以命者清淨道聖諦清淨無二無二

[1006b19] 「清淨苦聖諦清淨苦聖諦清淨清淨何以清淨苦聖諦清淨無二無二清淨道聖諦清淨道聖諦清淨清淨何以清淨道聖諦清淨無二無二

[1006b25] 「養育者清淨苦聖諦清淨苦聖諦清淨養育者清淨何以養育者清淨苦聖諦清淨無二無二養育者清淨道聖諦清淨道聖諦清淨養育者清淨何以養育者清淨道聖諦清淨無二無二

[1006c01] 「士夫清淨苦聖諦清淨苦聖諦清淨士夫清淨何以士夫清淨苦聖諦清淨無二無二士夫清淨道聖諦清淨道聖諦清淨士夫清淨何以士夫清淨道聖諦清淨無二無二

[1006c07] 「補特伽羅清淨苦聖諦清淨苦聖諦清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨苦聖諦清淨無二無二補特伽羅清淨道聖諦清淨道聖諦清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨道聖諦清淨無二無二

[1006c13] 「意生清淨苦聖諦清淨苦聖諦清淨意生清淨何以意生清淨苦聖諦清淨無二無二意生清淨道聖諦清淨道聖諦清淨意生清淨何以意生清淨道聖諦清淨無二無二

[1006c19] 「儒童清淨苦聖諦清淨苦聖諦清淨儒童清淨何以儒童清淨苦聖諦清淨無二無二儒童清淨道聖諦清淨道聖諦清淨儒童清淨何以儒童清淨道聖諦清淨無二無二

[1006c24] 「作者清淨苦聖諦清淨苦聖諦清淨作者清淨何以作者清淨苦聖諦清淨無二無二作者清淨道聖諦清淨道聖諦清淨作者清淨何以作者清淨道聖諦清淨無二無二

[1007a01] 「受者清淨苦聖諦清淨苦聖諦清淨受者清淨何以受者清淨苦聖諦清淨無二無二受者清淨道聖諦清淨道聖諦清淨受者清淨何以受者清淨道聖諦清淨無二無二

[1007a06] 「知者清淨苦聖諦清淨苦聖諦清淨知者清淨何以知者清淨苦聖諦清淨無二無二知者清淨道聖諦清淨道聖諦清淨知者清淨何以知者清淨道聖諦清淨無二無二

[1007a12] 「清淨苦聖諦清淨苦聖諦清淨清淨何以清淨苦聖諦清淨無二無二清淨道聖諦清淨道聖諦清淨清淨何以清淨道聖諦清淨無二無二

[1007a18] 「復次善現清淨四靜慮清淨四靜慮清淨清淨何以清淨四靜慮清淨無二無二清淨四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨清淨何以清淨四無量四無色定清淨無二無二

[1007a23] 「有情清淨四靜慮清淨四靜慮清淨有情清淨何以有情清淨四靜慮清淨無二無二有情清淨四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨有情清淨何以有情清淨四無量四無色定清淨無二無二

[1007a29] 「命者清淨四靜慮清淨四靜慮清淨命者清淨何以命者清淨四靜慮清淨無二無二命者清淨四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨命者清淨何以命者清淨四無量四無色定清淨無二無二

[1007b06] 「清淨四靜慮清淨四靜慮清淨清淨何以清淨四靜慮清淨無二無二清淨四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨清淨何以清淨四無量四無色定清淨無二無二

[1007b12] 「養育者清淨四靜慮清淨四靜慮清淨養育者清淨何以養育者清淨四靜慮清淨無二無二養育者清淨四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨養育者清淨何以養育者清淨四無量四無色定清淨無二無二

[1007b18] 「士夫清淨四靜慮清淨四靜慮清淨士夫清淨何以士夫清淨四靜慮清淨無二無二士夫清淨四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨士夫清淨何以士夫清淨四無量四無色定清淨無二無二

[1007b24] 「補特伽羅清淨四靜慮清淨四靜慮清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨四靜慮清淨無二無二補特伽羅清淨四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨四無量四無色定清淨無二無二

[1007c02] 「意生清淨四靜慮清淨四靜慮清淨意生清淨何以意生清淨四靜慮清淨無二無二意生清淨四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨意生清淨何以意生清淨四無量四無色定清淨無二無二

[1007c08] 「儒童清淨四靜慮清淨四靜慮清淨儒童清淨何以儒童清淨四靜慮清淨無二無二儒童清淨四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨儒童清淨何以儒童清淨四無量四無色定清淨無二無二

[1007c13] 「作者清淨四靜慮清淨四靜慮清淨作者清淨何以作者清淨四靜慮清淨無二無二作者清淨四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨作者清淨何以作者清淨四無量四無色定清淨無二無二

[1007c19] 「受者清淨四靜慮清淨四靜慮清淨受者清淨何以受者清淨四靜慮清淨無二無二受者清淨四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨受者清淨何以受者清淨四無量四無色定清淨無二無二

[1007c25] 「知者清淨四靜慮清淨四靜慮清淨知者清淨何以知者清淨四靜慮清淨無二無二知者清淨四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨知者清淨何以知者清淨四無量四無色定清淨無二無二

[1008a02] 「清淨四靜慮清淨四靜慮清淨清淨何以清淨四靜慮清淨無二無二清淨四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨清淨何以清淨四無量四無色定清淨無二無二

[1008a08] 「復次善現清淨八解脫清淨八解脫清淨清淨何以清淨八解脫清淨無二無二清淨八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨清淨何以清淨八勝處九次第定十遍處清淨無二無二

[1008a14] 「有情清淨八解脫清淨八解脫清淨有情清淨何以有情清淨八解脫清淨無二無二有情清淨八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨有情清淨何以有情清淨八勝處九次第定十遍處清淨無二無二

[1008a21] 「命者清淨八解脫清淨八解脫清淨命者清淨何以命者清淨八解脫清淨無二無二命者清淨八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨命者清淨何以命者清淨八勝處九次第定十遍處清淨無二無二

[1008a27] 「清淨八解脫清淨八解脫清淨清淨何以清淨八解脫清淨無二無二清淨八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨清淨何以清淨八勝處九次第定十遍處清淨無二無二

[1008b05] 「養育者清淨八解脫清淨八解脫清淨養育者清淨何以養育者清淨八解脫清淨無二無二養育者清淨八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨養育者清淨何以養育者清淨八勝處九次第定十遍處清淨無二無二

[1008b11] 「士夫清淨八解脫清淨八解脫清淨士夫清淨何以士夫清淨八解脫清淨無二無二