Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 204

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第二

三藏法師玄奘 

難信品第三十四二十三
[0016b12] 「復次善現清淨清淨清淨清淨何以清淨清淨無二無二清淨清淨清淨清淨何以清淨清淨無二無二清淨清淨清淨清淨何以清淨清淨無二無二清淨清淨清淨清淨何以清淨清淨無二無二清淨清淨清淨清淨何以清淨清淨無二無二

[0016b22] 「清淨清淨清淨清淨何以清淨清淨無二無二清淨清淨清淨清淨何以清淨清淨無二無二清淨清淨清淨清淨何以清淨清淨無二無二清淨身處清淨身處清淨清淨何以清淨身處清淨無二無二身處清淨故意清淨意處清淨身處清淨何以身處清淨意處清淨無二無二意處清淨色處清淨色處清淨故意清淨何以意處清淨色處清淨無二無二

[0016c08] 「色處清淨清淨清淨色處清淨何以色處清淨清淨無二無二清淨清淨清淨清淨何以清淨清淨無二無二清淨清淨清淨清淨何以清淨清淨無二無二清淨觸處清淨觸處清淨清淨何以清淨觸處清淨無二無二觸處清淨法處清淨法處清淨觸處清淨何以觸處清淨法處清淨無二無二法處清淨眼界清淨眼界清淨法處清淨何以法處清淨眼界清淨無二無二

[0016c22] 「眼界清淨色界清淨色界清淨眼界清淨何以眼界清淨色界清淨無二無二色界清淨眼識界清淨眼識界清淨色界清淨何以色界清淨眼識界清淨無二無二眼識界清淨清淨清淨眼識界清淨何以眼識界清淨清淨無二無二清淨所生清淨所生清淨清淨何以清淨所生清淨無二無二所生清淨清淨清淨所生清淨何以所生清淨清淨無二無二

[0017a08] 「清淨清淨清淨清淨何以清淨清淨無二無二清淨耳識清淨耳識清淨清淨何以清淨耳識清淨無二無二耳識清淨清淨清淨耳識清淨何以耳識清淨清淨無二無二清淨所生清淨所生清淨清淨何以清淨所生清淨無二無二所生清淨清淨清淨所生清淨何以所生清淨清淨無二無二

[0017a23] 「清淨香界清淨香界清淨清淨何以清淨香界清淨無二無二香界清淨鼻識清淨鼻識清淨香界清淨何以香界清淨鼻識清淨無二無二鼻識清淨清淨清淨鼻識清淨何以鼻識清淨清淨無二無二清淨所生清淨所生清淨清淨何以清淨所生清淨無二無二所生清淨清淨清淨所生清淨何以所生清淨清淨無二無二

[0017b08] 「清淨清淨清淨清淨何以清淨清淨無二無二清淨舌識清淨舌識清淨清淨何以清淨舌識清淨無二無二舌識清淨清淨清淨舌識清淨何以舌識清淨清淨無二無二清淨所生清淨所生清淨清淨何以清淨所生清淨無二無二所生清淨身界清淨身界清淨所生清淨何以所生清淨身界清淨無二無二

[0017b23] 「身界清淨清淨清淨身界清淨何以身界清淨清淨無二無二清淨身識清淨身識清淨清淨何以清淨身識清淨無二無二身識清淨清淨清淨身識清淨何以身識清淨清淨無二無二清淨所生清淨所生清淨清淨何以清淨所生清淨無二無二所生清淨故意清淨清淨所生清淨何以所生清淨清淨無二無二

[0017c08] 「清淨法界清淨法界清淨故意清淨何以清淨法界清淨無二無二法界清淨故意識界清淨意識界清淨法界清淨何以法界清淨意識界清淨無二無二意識界清淨故意清淨清淨故意識界清淨何以意識界清淨清淨無二無二清淨故意所生清淨所生清淨故意清淨何以清淨所生清淨無二無二所生清淨故地清淨地界清淨故意所生清淨何以所生清淨地界清淨無二無二

[0017c23] 「地界清淨水界清淨水界清淨故地清淨何以地界清淨水界清淨無二無二水界清淨火界清淨火界清淨水界清淨何以水界清淨火界清淨無二無二火界清淨風界清淨風界清淨火界清淨何以火界清淨風界清淨無二無二風界清淨空界清淨空界清淨風界清淨何以風界清淨空界清淨無二無二空界清淨識界清淨識界清淨空界清淨何以空界清淨識界清淨無二無二識界清淨無明清淨無明清淨識界清淨何以識界清淨無明清淨無二無二

[0018a08] 「無明清淨清淨清淨無明清淨何以無明清淨清淨無二無二清淨清淨清淨清淨何以清淨清淨無二無二清淨名色清淨名色清淨清淨何以清淨名色清淨無二無二名色清淨六處清淨六處清淨名色清淨何以名色清淨六處清淨無二無二六處清淨清淨清淨六處清淨何以六處清淨清淨無二無二清淨清淨清淨清淨何以清淨清淨無二無二清淨清淨清淨清淨何以清淨清淨無二無二清淨清淨清淨清淨何以清淨清淨無二無二清淨清淨清淨清淨何以清淨清淨無二無二清淨清淨清淨清淨何以清淨清淨無二無二清淨老死憂惱清淨老死憂惱清淨清淨何以清淨老死憂惱清淨無二無二老死憂惱清淨布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨老死憂惱清淨何以老死憂惱清淨布施波羅蜜多清淨無二無二

[0018b09] 「布施波羅蜜多清淨淨戒波羅蜜多清淨淨戒波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨何以布施波羅蜜多清淨淨戒波羅蜜多清淨無二無二淨戒波羅蜜多清淨安忍波羅蜜多清淨安忍波羅蜜多清淨淨戒波羅蜜多清淨何以淨戒波羅蜜多清淨安忍波羅蜜多清淨無二無二安忍波羅蜜多清淨精進波羅蜜清淨精進波羅蜜清淨安忍波羅蜜多清淨何以安忍波羅蜜多清淨精進波羅蜜清淨無二無二精進波羅蜜清淨靜慮波羅蜜多清淨靜慮波羅蜜多清淨精進波羅蜜清淨何以精進波羅蜜清淨靜慮波羅蜜多清淨無二無二靜慮波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨靜慮波羅蜜多清淨何以靜慮波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨無二無二般若波羅蜜多清淨內空清淨內空清淨般若波羅蜜多清淨何以般若波羅蜜多清淨內空清淨無二無二

[0018c02] 「內空清淨外空清淨外空清淨內空清淨何以內空清淨外空清淨無二無二外空清淨內外空清淨內外空清淨外空清淨何以外空清淨內外空清淨無二無二內外空清淨空空清淨空空清淨內外空清淨何以內外空清淨空空清淨無二無二空空清淨大空清淨大空清淨空空清淨何以空空清淨大空清淨無二無二大空清淨勝義空清淨勝義空清淨大空清淨何以大空清淨勝義空清淨無二無二勝義空清淨有為空清淨有為空清淨勝義空清淨何以勝義空清淨有為空清淨無二無二有為空清淨無為空清淨無為空清淨有為空清淨何以有為空清淨無為空清淨無二無二無為空清淨畢竟清淨畢竟清淨無為空清淨何以無為空清淨畢竟清淨無二無二畢竟清淨無際空清淨無際空清淨畢竟清淨何以畢竟清淨無際空清淨無二無二無際空清淨清淨清淨無際空清淨何以無際空清淨清淨無二無二清淨變異清淨變異清淨清淨何以清淨變異清淨無二無二變異清淨本性空清淨本性空清淨變異清淨何以變異清淨本性空清淨無二無二本性空清淨自相空清淨自相空清淨本性空清淨何以本性空清淨自相空清淨無二無二自相空清淨共相清淨共相清淨自相空清淨何以自相空清淨共相清淨無二無二共相清淨一切法空清淨一切法空清淨共相清淨何以共相清淨一切法空清淨無二無二一切法空清淨不可得清淨不可得清淨一切法空清淨何以一切法空清淨不可得清淨無二無二不可得清淨無性清淨無性清淨不可得清淨何以不可得清淨無性清淨無二無二無性清淨自性空清淨自性空清淨無性清淨何以無性清淨自性空清淨無二無二自性空清淨無性自性空清淨無性自性空清淨自性空清淨何以自性空清淨無性自性空清淨無二無二無性自性空清淨真如清淨真如清淨無性自性空清淨何以無性自性空清淨真如清淨無二無二

[0019a28] 「真如清淨法界清淨法界清淨真如清淨何以真如清淨法界清淨無二無二法界清淨法性清淨法性清淨法界清淨何以法界清淨法性清淨無二無二法性清淨不虛清淨不虛清淨法性清淨何以法性清淨不虛清淨無二無二不虛清淨不變異性清淨不變異性清淨不虛清淨何以不虛清淨不變異性清淨無二無二不變異性清淨平等性清淨平等性清淨不變異性清淨何以不變異性清淨平等性清淨無二無二平等性清淨離生性清淨離生性清淨平等性清淨何以平等性清淨離生性清淨無二無二離生性清淨法定清淨法定清淨離生性清淨何以離生性清淨法定清淨無二無二法定清淨法住清淨法住清淨法定清淨何以法定清淨法住清淨無二無二法住清淨實際清淨實際清淨法住清淨何以法住清淨實際清淨無二無二實際清淨虛空界清淨虛空界清淨實際清淨何以實際清淨虛空界清淨無二無二虛空界清淨不思議界清淨不思議界清淨虛空界清淨何以虛空界清淨不思議界清淨無二無二不思議界清淨苦聖諦清淨苦聖諦清淨不思議界清淨何以不思議界清淨苦聖諦清淨無二無二

[0019c03] 「苦聖諦清淨聖諦清淨聖諦清淨苦聖諦清淨何以苦聖諦清淨聖諦清淨無二無二聖諦清淨聖諦清淨聖諦清淨聖諦清淨何以聖諦清淨聖諦清淨無二無二聖諦清淨故道聖諦清淨道聖諦清淨聖諦清淨何以聖諦清淨道聖諦清淨無二無二道聖諦清淨四靜慮清淨四靜慮清淨故道聖諦清淨何以道聖諦清淨四靜慮清淨無二無二

[0019c14] 「四靜慮清淨四無量清淨四無量清淨四靜慮清淨何以四靜慮清淨四無量清淨無二無二四無量清淨四無色定清淨四無色定清淨四無量清淨何以四無量清淨四無色定清淨無二無二四無色定清淨八解脫清淨八解脫清淨四無色定清淨何以四無色定清淨八解脫清淨無二無二

[0019c22] 「八解脫清淨八勝處清淨八勝處清淨八解脫清淨何以八解脫清淨八勝處清淨無二無二八勝處清淨九次第定清淨九次第定清淨八勝處清淨何以八勝處清淨九次第定清淨無二無二九次第定清淨十遍處清淨十遍處清淨九次第定清淨何以九次第定清淨十遍處清淨無二無二十遍處清淨四念住清淨四念住清淨十遍處清淨何以十遍處清淨四念住清淨無二無二

[0020a05] 「四念住清淨四正斷清淨四正斷清淨四念住清淨何以四念住清淨四正斷清淨無二無二四正斷清淨四神足清淨四神足清淨四正斷清淨何以四正斷清淨四神足清淨無二無二四神足清淨五根清淨五根清淨四神足清淨何以四神足清淨五根清淨無二無二五根清淨五力清淨五力清淨五根清淨何以五根清淨五力清淨無二無二五力清淨七等覺支清淨七等覺支清淨五力清淨何以五力清淨七等覺支清淨無二無二