Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 285

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第二百八十五

三藏法師玄奘 

清淨品第三十五之一

[0448a19] 爾時具壽舍利子白佛:「世尊如是清淨最為甚深。」

[0448a20] 佛言:「如是畢竟。」

[0448a20] 舍利子:「畢竟清淨最為甚深?」

[0448a21] 佛言:「舍利子畢竟清淨最為甚深畢竟清淨最為甚深

[0448a23] 「舍利子畢竟清淨最為甚深意處畢竟清淨最為甚深

[0448a25] 「舍利子色處畢竟清淨最為甚深法處畢竟清淨最為甚深

[0448a27] 「舍利子眼界畢竟清淨最為甚深色界眼識界所生畢竟清淨最為甚深

[0448b01] 「舍利子畢竟清淨最為甚深耳識所生畢竟清淨最為甚深

[0448b04] 「舍利子畢竟清淨最為甚深香界鼻識所生畢竟清淨最為甚深

[0448b06] 「舍利子畢竟清淨最為甚深舌識所生畢竟清淨最為甚深

[0448b09] 「舍利子身界畢竟清淨最為甚深身識所生畢竟清淨最為甚深

[0448b12] 「舍利子畢竟清淨最為甚深法界意識界所生畢竟清淨最為甚深

[0448b15] 「舍利子地界畢竟清淨最為甚深識界畢竟清淨最為甚深

[0448b17] 「舍利子無明畢竟清淨最為甚深名色六處老死憂惱畢竟清淨最為甚深

[0448b21] 「舍利子布施波羅蜜多畢竟清淨最為甚深淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多畢竟清淨最為甚深

[0448b23] 「舍利子內空畢竟清淨最為甚深外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空畢竟清淨最為甚深

[0448b28] 「舍利子真如畢竟清淨最為甚深法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界畢竟清淨最為甚深

[0448c03] 「舍利子苦聖諦畢竟清淨最為甚深道聖諦畢竟清淨最為甚深

[0448c05] 「舍利子四靜慮畢竟清淨最為甚深四無量四無色定畢竟清淨最為甚深

[0448c07] 「舍利子八解脫畢竟清淨最為甚深八勝處九次第定十遍處畢竟清淨最為甚深

[0448c10] 「舍利子四念住畢竟清淨最為甚深四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支畢竟清淨最為甚深

[0448c12] 「舍利子空解脫門畢竟清淨最為甚深無相解脫門畢竟清淨最為甚深

[0448c15] 「舍利子菩薩十地畢竟清淨最為甚深

[0448c17] 「舍利子五眼畢竟清淨最為甚深六神通畢竟清淨最為甚深

[0448c18] 「舍利子佛十力畢竟清淨最為甚深四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法畢竟清淨最為甚深

[0448c21] 「舍利子畢竟清淨最為甚深住捨畢竟清淨最為甚深

[0448c23] 「舍利子一切智畢竟清淨最為甚深一切相智畢竟清淨最為甚深

[0448c26] 「舍利子一切陀羅尼門畢竟清淨最為甚深一切三摩地畢竟清淨最為甚深

[0448c29] 「舍利子預流果畢竟清淨最為甚深一來不還阿羅漢果畢竟清淨最為甚深

[0449a02] 「舍利子獨覺菩提畢竟清淨最為甚深

[0449a03] 「舍利子一切菩薩摩訶薩畢竟清淨最為甚深

[0449a04] 「舍利子諸佛無上菩提畢竟清淨最為甚深。」

[0449a07] 舍利子白佛:「世尊如是清淨極為明了。」

[0449a08] 佛言:「如是畢竟。」

[0449a08] 舍利子:「畢竟清淨極為明了?」

[0449a09] 佛言:「舍利子般若波羅蜜多畢竟清淨極為明了靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多畢竟清淨極為明了

[0449a12] 「舍利子內空畢竟清淨極為明了外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空畢竟清淨極為明了

[0449a17] 「舍利子真如畢竟清淨極為明了法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界畢竟清淨極為明了

[0449a20] 「舍利子苦聖諦畢竟清淨極為明了道聖諦畢竟清淨極為明了

[0449a23] 「舍利子四靜慮畢竟清淨極為明了四無量四無色定畢竟清淨極為明了

[0449a25] 「舍利子八解脫畢竟清淨極為明了八勝處九次第定十遍處畢竟清淨極為明了

[0449a27] 「舍利子四念住畢竟清淨極為明了四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支畢竟清淨極為明了

[0449b01] 「舍利子空解脫門畢竟清淨極為明了無相解脫門畢竟清淨極為明了

[0449b03] 「舍利子菩薩十地畢竟清淨極為明了

[0449b05] 「舍利子五眼畢竟清淨極為明了六神通畢竟清淨極為明了

[0449b06] 「舍利子佛十力畢竟清淨極為明了四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法畢竟清淨極為明了

[0449b09] 「舍利子畢竟清淨極為明了住捨畢竟清淨極為明了

[0449b11] 「舍利子一切智畢竟清淨極為明了一切相智畢竟清淨極為明了

[0449b14] 「舍利子一切陀羅尼門畢竟清淨極為明了一切三摩地畢竟清淨極為明了

[0449b17] 「舍利子預流果畢竟清淨極為明了一來不還阿羅漢果畢竟清淨極為明了

[0449b19] 「舍利子獨覺菩提畢竟清淨極為明了

[0449b20] 「舍利子一切菩薩摩訶薩畢竟清淨極為明了

[0449b21] 「舍利子諸佛無上菩提畢竟清淨極為明了。」

[0449b24] 舍利子白佛:「世尊如是清淨。」

[0449b25] 佛言:「如是畢竟。」

[0449b25] 舍利子:「畢竟清淨?」

[0449b26] 佛言:「舍利子畢竟清淨畢竟清淨

[0449b28] 「舍利子畢竟清淨意處畢竟清淨

[0449c01] 「舍利子色處畢竟清淨法處畢竟清淨

[0449c03] 「舍利子眼界畢竟清淨色界眼識界所生畢竟清淨

[0449c06] 「舍利子畢竟清淨耳識所生畢竟清淨

[0449c09] 「舍利子畢竟清淨香界鼻識所生畢竟清淨

[0449c11] 「舍利子畢竟清淨舌識所生畢竟清淨

[0449c14] 「舍利子身界畢竟清淨身識所生畢竟清淨

[0449c17] 「舍利子畢竟清淨法界意識界所生畢竟清淨

[0449c20] 「舍利子地界畢竟清淨識界畢竟清淨

[0449c22] 「舍利子無明畢竟清淨名色六處老死憂惱畢竟清淨

[0449c25] 「舍利子布施波羅蜜多畢竟清淨淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多畢竟清淨

[0449c27] 「舍利子內空畢竟清淨外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空畢竟清淨

[0450a03] 「舍利子真如畢竟清淨法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界畢竟清淨

[0450a07] 「舍利子苦聖諦畢竟清淨道聖諦畢竟清淨

[0450a09] 「舍利子四靜慮畢竟清淨四無量四無色定畢竟清淨

[0450a11] 「舍利子八解脫畢竟清淨八勝處九次第定十遍處畢竟清淨

[0450a13] 「舍利子四念住畢竟清淨四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支畢竟清淨

[0450a16] 「舍利子空解脫門畢竟清淨無相解脫門畢竟清淨

[0450a18] 「舍利子菩薩十地畢竟清淨

[0450a20] 「舍利子五眼畢竟清淨六神通畢竟清淨

[0450a21] 「舍利子佛十力畢竟清淨四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法畢竟清淨

[0450a24] 「舍利子畢竟清淨住捨畢竟清淨

[0450a27] 「舍利子一切智畢竟清淨一切相智畢竟清淨

[0450a29] 「舍利子一切陀羅尼門畢竟清淨一切三摩地畢竟清淨

[0450b03] 「舍利子預流果畢竟清淨一來不還阿羅漢果畢竟清淨

[0450b05] 「舍利子獨覺菩提畢竟清淨

[0450b06] 「舍利子一切菩薩摩訶薩畢竟清淨

[0450b07] 「舍利子諸佛無上菩提畢竟清淨。」

[0450b10] 舍利子白佛:「世尊如是清淨雜染。」

[0450b11] 佛言:「如是畢竟。」

[0450b11] 舍利子:「畢竟清淨雜染?」

[0450b12] 佛言:「舍利子畢竟清淨雜染畢竟清淨雜染

[0450b14] 「舍利子畢竟清淨雜染意處畢竟清淨雜染

[0450b16] 「舍利子色處畢竟清淨雜染法處畢竟清淨雜染

[0450b18] 「舍利子眼界畢竟清淨雜染色界眼識界所生畢竟清淨雜染

[0450b21] 「舍利子畢竟清淨雜染耳識所生畢竟清淨雜染

[0450b24] 「舍利子畢竟清淨雜染香界鼻識所生畢竟清淨雜染

[0450b26] 「舍利子畢竟清淨雜染舌識所生畢竟清淨雜染

[0450b29] 「舍利子身界畢竟清淨雜染身識所生畢竟清淨雜染

[0450c03] 「舍利子畢竟清淨雜染法界意識界所生畢竟清淨雜染

[0450c05] 「舍利子地界畢竟清淨雜染識界畢竟清淨雜染

[0450c07] 「舍利子無明畢竟清淨雜染名色六處老死憂惱畢竟清淨雜染

[0450c11] 「舍利子布施波羅蜜多畢竟清淨雜染淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多畢竟清淨雜染

[0450c13] 「舍利子內空畢竟清淨雜染外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空畢竟清淨雜染

[0450c18] 「舍利子真如畢竟清淨雜染法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界畢竟清淨雜染

[0450c22] 「舍利子苦聖諦畢竟清淨雜染道聖諦畢竟清淨雜染

[0450c24] 「舍利子四靜慮畢竟清淨雜染四無量四無色定畢竟清淨雜染

[0450c26] 「舍利子八解脫畢竟清淨雜染八勝處九次第定十遍處畢竟清淨雜染

[0450c29] 「舍利子四念住畢竟清淨雜染四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支畢竟清淨雜染

[0451a02] 「舍利子空解脫門畢竟清淨雜染無相解脫門畢竟清淨雜染

[0451a05] 「舍利子菩薩十地畢竟清淨雜染

[0451a07] 「舍利子五眼畢竟清淨雜染六神通畢竟清淨雜染

[0451a08] 「舍利子佛十力畢竟清淨雜染四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法畢竟清淨雜染

[0451a11] 「舍利子畢竟清淨雜染住捨畢竟清淨雜染

[0451a13] 「舍利子一切智畢竟清淨雜染一切相智畢竟清淨雜染

[0451a16] 「舍利子一切陀羅尼門畢竟清淨雜染一切三摩地畢竟清淨雜染

[0451a19] 「舍利子預流果畢竟清淨雜染一來不還阿羅漢果畢竟清淨雜染

[0451a21] 「舍利子獨覺菩提畢竟清淨雜染

[0451a22] 「舍利子一切菩薩摩訶薩畢竟清淨雜染

[0451a23] 「舍利子諸佛無上菩提畢竟清淨雜染。」

[0451a26] 舍利子白佛:「世尊如是清淨本性光潔。」

[0451a27] 佛言:「如是畢竟。」

[0451a27] 舍利子:「畢竟清淨本性光潔?」

[0451a28] 佛言:「舍利子畢竟清淨本性光潔畢竟清淨本性光潔

[0451b01] 「舍利子畢竟清淨本性光潔意處畢竟清淨本性光潔

[0451b03] 「舍利子色處畢竟清淨本性光潔法處畢竟清淨本性光潔

[0451b05] 「舍利子眼界畢竟清淨本性光潔色界眼識界所生畢竟清淨本性光潔

[0451b08] 「舍利子畢竟清淨本性光潔耳識所生畢竟清淨本性光潔

[0451b11] 「舍利子畢竟清淨本性光潔香界鼻識所生畢竟清淨本性光潔

[0451b13] 「舍利子畢竟清淨本性光潔舌識所生畢竟清淨本性光潔

[0451b16] 「舍利子身界畢竟清淨本性光潔身識所生畢竟清淨本性光潔

[0451b19] 「舍利子畢竟清淨本性光潔法界意識界所生畢竟清淨本性光潔

[0451b21] 「舍利子地界畢竟清淨本性光潔識界畢竟清淨本性光潔

[0451b23] 「舍利子無明畢竟清淨本性光潔名色六處老死憂惱畢竟清淨本性光潔

[0451b27] 「舍利子布施波羅蜜多畢竟清淨本性光潔淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多畢竟清淨本性光潔

[0451b29] 「舍利子內空畢竟清淨本性光潔外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空畢竟清淨本性光潔

[0451c05] 「舍利子真如畢竟清淨本性光潔法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界畢竟清淨本性光潔

[0451c09] 「舍利子苦聖諦畢竟清淨本性光潔道聖諦畢竟清淨本性光潔

[0451c11] 「舍利子四靜慮畢竟清淨本性光潔四無量四無色定畢竟清淨本性光潔

[0451c13] 「舍利子八解脫畢竟清淨本性光潔八勝處九次第定十遍處畢竟清淨本性光潔

[0451c16] 「舍利子四念住畢竟清淨本性光潔四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支畢竟清淨本性光潔

[0451c18] 「舍利子空解脫門畢竟清淨本性光潔無相解脫門畢竟清淨本性光潔

[0451c21] 「舍利子菩薩十地畢竟清淨本性光潔

[0451c23] 「舍利子五眼畢竟清淨本性光潔六神通畢竟清淨本性光潔

[0451c24] 「舍利子佛十力畢竟清淨本性光潔四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法畢竟清淨本性光潔

[0451c27] 「舍利子畢竟清淨本性光潔住捨畢竟清淨本性光潔

[0452a01] 「舍利子一切智畢竟清淨本性光潔一切相智畢竟清淨本性光潔

[0452a03] 「舍利子一切陀羅尼門畢竟清淨本性光潔一切三摩地畢竟清淨本性光潔

[0452a06] 「舍利子預流果畢竟清淨本性光潔一來不還阿羅漢果畢竟清淨本性光潔

[0452a08] 「舍利子獨覺菩提畢竟清淨本性光潔

[0452a09] 「舍利子一切菩薩摩訶薩畢竟清淨本性光潔

[0452a10] 「舍利子諸佛無上菩提畢竟清淨本性光潔。」

[0452a13] 舍利子白佛:「世尊如是清淨無得。」

[0452a14] 佛言:「如是畢竟。」

[0452a14] 舍利子:「畢竟清淨無得?」

[0452a15] 佛言:「舍利子畢竟清淨無得畢竟清淨無得

[0452a17] 「舍利子畢竟清淨無得意處畢竟清淨無得

[0452a19] 「舍利子色處畢竟清淨無得法處畢竟清淨無得

[0452a21] 「舍利子眼界畢竟清淨無得色界眼識界所生畢竟清淨無得

[0452a24] 「舍利子畢竟清淨無得耳識所生畢竟