Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 289

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第二百八十九

三藏法師玄奘 

不著品第三十六
[0468b17] 具壽善現白佛:「世尊菩薩摩訶薩云何般若波羅蜜多?」

[0468b18] 佛言:「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多不行般若波羅蜜多不行般若波羅蜜多不行無常般若波羅蜜多不行無常般若波羅蜜多不行般若波羅蜜多不行般若波羅蜜多不行無我般若波羅蜜多不行無我般若波羅蜜多不行不淨般若波羅蜜多不行不淨般若波羅蜜多何以善現尚無所有有色無常無我不淨尚無所有無常無我不淨

[0468c04] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多不行般若波羅蜜多不行意處般若波羅蜜多不行無常般若波羅蜜多不行意處無常般若波羅蜜多不行般若波羅蜜多不行意處般若波羅蜜多不行無我般若波羅蜜多不行意處無我般若波羅蜜多不行不淨般若波羅蜜多不行意處不淨般若波羅蜜多何以善現尚無所有無常無我不淨意處尚無所有意處無常無我不淨

[0468c19] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多不行色處般若波羅蜜多不行法處般若波羅蜜多不行色處無常般若波羅蜜多不行法處無常般若波羅蜜多不行色處般若波羅蜜多不行法處般若波羅蜜多不行色處無我般若波羅蜜多不行法處無我般若波羅蜜多不行色處不淨般若波羅蜜多不行法處不淨般若波羅蜜多何以善現色處尚無所有有色無常無我不淨法處尚無所有法處無常無我不淨

[0469a07] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多不行眼界般若波羅蜜多不行色界眼識界所生般若波羅蜜多不行眼界無常般若波羅蜜多不行色界乃至所生無常般若波羅蜜多不行眼界般若波羅蜜多不行色界乃至所生般若波羅蜜多不行眼界無我般若波羅蜜多不行色界乃至所生無我般若波羅蜜多不行眼界不淨般若波羅蜜多不行色界乃至所生不淨般若波羅蜜多何以善現眼界尚無所有眼界無常無我不淨色界乃至所生受性尚無所有有色乃至所生無常無我不淨

[0469a25] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多不行般若波羅蜜多不行耳識所生般若波羅蜜多不行無常般若波羅蜜多不行乃至所生無常般若波羅蜜多不行般若波羅蜜多不行乃至所生般若波羅蜜多不行無我般若波羅蜜多不行乃至所生無我般若波羅蜜多不行不淨般若波羅蜜多不行乃至所生不淨般若波羅蜜多何以善現尚無所有無常無我不淨乃至所生受性尚無所有乃至所生無常無我不淨

[0469b14] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多不行般若波羅蜜多不行香界鼻識所生般若波羅蜜多不行無常般若波羅蜜多不行香界乃至所生無常般若波羅蜜多不行般若波羅蜜多不行香界乃至所生般若波羅蜜多不行無我般若波羅蜜多不行香界乃至所生無我般若波羅蜜多不行不淨般若波羅蜜多不行香界乃至所生不淨般若波羅蜜多何以善現尚無所有無常無我不淨香界乃至所生受性尚無所有香界乃至所生無常無我不淨

[0469c04] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多不行般若波羅蜜多不行舌識所生般若波羅蜜多不行無常般若波羅蜜多不行乃至所生無常般若波羅蜜多不行般若波羅蜜多不行乃至所生般若波羅蜜多不行無我般若波羅蜜多不行乃至所生無我般若波羅蜜多不行不淨般若波羅蜜多不行乃至所生不淨般若波羅蜜多何以善現尚無所有無常無我不淨乃至所生受性尚無所有有味乃至所生無常無我不淨

[0469c22] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多不行身界般若波羅蜜多不行身識所生般若波羅蜜多不行身界無常般若波羅蜜多不行乃至所生無常般若波羅蜜多不行身界般若波羅蜜多不行乃至所生般若波羅蜜多不行身界無我般若波羅蜜多不行乃至所生無我般若波羅蜜多不行身界不淨般若波羅蜜多不行乃至所生不淨般若波羅蜜多何以善現身界尚無所有有身無常無我不淨乃至所生受性尚無所有乃至所生無常無我不淨

[0470a12] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多不行般若波羅蜜多不行法界意識界所生般若波羅蜜多不行無常般若波羅蜜多不行法界乃至所生無常般若波羅蜜多不行般若波羅蜜多不行法界乃至所生般若波羅蜜多不行無我般若波羅蜜多不行法界乃至所生無我般若波羅蜜多不行不淨般若波羅蜜多不行法界乃至所生不淨般若波羅蜜多何以善現尚無所有有意無常無我不淨法界乃至所生受性尚無所有有法乃至所生無常無我不淨

[0470b02] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多不行地界般若波羅蜜多不行識界般若波羅蜜多不行地界無常般若波羅蜜多不行識界無常般若波羅蜜多不行地界般若波羅蜜多不行識界般若波羅蜜多不行地界無我般若波羅蜜多不行識界無我般若波羅蜜多不行地界不淨般若波羅蜜多不行識界不淨般若波羅蜜多何以善現地界尚無所有地界無常無我不淨識界尚無所有有水識界無常無我不淨

[0470b18] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多不行無明般若波羅蜜多不行名色六處老死憂惱般若波羅蜜多不行無明無常般若波羅蜜多不行乃至老死憂惱無常般若波羅蜜多不行無明般若波羅蜜多不行乃至老死憂惱般若波羅蜜多不行無明無我般若波羅蜜多不行乃至老死憂惱無我般若波羅蜜多不行無明不淨般若波羅蜜多不行乃至老死憂惱不淨般若波羅蜜多何以善現無明尚無所有有無無常無我不淨乃至老死憂惱尚無所有乃至老死憂惱無常無我不淨

[0470c07] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多無常般若波羅蜜多不行淨戒乃至般若波羅蜜多無常般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多般若波羅蜜多不行淨戒乃至般若波羅蜜多般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多無我般若波羅蜜多不行淨戒乃至般若波羅蜜多無我般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多不淨般若波羅蜜多不行淨戒乃至般若波羅蜜多不淨般若波羅蜜多何以善現布施波羅蜜多尚無所有布施波羅蜜多無常無我不淨淨戒乃至般若波羅蜜多尚無所有淨戒乃至般若波羅蜜多無常無我不淨

[0470c26] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多不行內空般若波羅蜜多不行外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空般若波羅蜜多不行內空無常般若波羅蜜多不行外空乃至無性自性空無常般若波羅蜜多不行內空般若波羅蜜多不行外空乃至無性自性空般若波羅蜜多不行內空無我般若波羅蜜多不行外空乃至無性自性空無我般若波羅蜜多不行內空不淨般若波羅蜜多不行外空乃至無性自性空不淨般若波羅蜜多何以善現內空尚無所有內空無常無我不淨外空乃至無性自性空尚無所有外空乃至無性自性空無常無我不淨

[0471a17] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多不行真如般若波羅蜜多不行法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界般若波羅蜜多不行真如無常般若波羅蜜多不行法界乃至不思議界無常般若波羅蜜多不行真如般若波羅蜜多不行法界乃至不思議界般若波羅蜜多不行真如無我般若波羅蜜多不行法界乃至不思議界無我般若波羅蜜多不行真如不淨般若波羅蜜多不行法界乃至不思議界不淨般若波羅蜜多何以善現真如尚無所有真如無常無我不淨法界乃至不思議界尚無所有有法乃至不思議界無常無我不淨

[0471b06] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多不行苦聖諦般若波羅蜜多不行道聖諦般若波羅蜜多不行苦聖諦無常般若波羅蜜多不行道聖諦無常般若波羅蜜多不行苦聖諦般若波羅蜜多不行道聖諦般若波羅蜜多不行苦聖諦無我般若波羅蜜多不行道聖諦無我般若波羅蜜多不行苦聖諦不淨般若波羅蜜多不行道聖諦不淨般若波羅蜜多何以善現苦聖諦尚無所有苦聖諦無常無我不淨道聖諦尚無所有道聖諦無常無我不淨

[0471b21] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多不行四靜慮般若波羅蜜多不行四無量四無色定般若波羅蜜多不行四靜慮無常般若波羅蜜多不行四無量四無色定無常般若波羅蜜多不行四靜慮般若波羅蜜多不行四無量四無色定般若波羅蜜多不行四靜慮無我般若波羅蜜多不行四無量四無色定無我般若波羅蜜多不行四靜慮不淨般若波羅蜜多不行四無量四無色定不淨般若波羅蜜多何以善現四靜慮尚無所有四靜慮無常無我不淨四無量四無色定尚無所有四無量四無色定無常無我不淨

[0471c10] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多不行八解脫般若波羅蜜多不行八勝處九次第定十遍處般若波羅蜜多不行八解脫無常般若波羅蜜多不行八勝處九次第定十遍處無常般若波羅蜜多不行八解脫般若波羅蜜多不行八勝處九次第定十遍處般若波羅蜜多不行八解脫無我般若波羅蜜多不行八勝處九次第定十遍處無我般若波羅蜜多不行八解脫不淨般若波羅蜜多不行八勝處九次第定十遍處不淨般若波羅蜜多何以善現八解脫尚無所有八解脫無常無我不淨八勝處九次第定十遍處尚無所有八勝處九次第定十遍處無常無我不淨

[0471c28] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多不行四念住般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支般若波羅蜜多不行四念住無常般若波羅蜜多不行四正斷乃至八聖道支無常般若波羅蜜多不行四念住般若波羅蜜多不行四正斷乃至八聖道支般若波羅蜜多不行四念住無我般若波羅蜜多不行四正斷乃至八聖道支無我般若波羅蜜多不行四念住不淨般若波羅蜜多不行四正斷乃至八聖道支不淨般若波羅蜜多何以善現四念住尚無所有四念住無常無我不淨四正斷乃至八聖道支尚無所有四正斷乃至八聖道支無常無我不淨

[0472a18] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多不行空解脫門般若波羅蜜多不行無相解脫門般若波羅蜜多不行空解脫門無常般若波羅蜜多不行無相解脫門無常般若波羅蜜多不行空解脫門般若波羅蜜多不行無相解脫門般若波羅蜜多不行空解脫門無我般若波羅蜜多不行無相解脫門無我般若波羅蜜多不行空解脫門不淨般若波羅蜜多不行無相解脫門不淨般若波羅蜜多何以善現空解脫門尚無所有有空解脫門無常無我不淨無相解脫門尚無所有有無解脫門無常無我