Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 302

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第三

三藏法師玄奘 

難聞功德品第三十九
[0535c25] 具壽善現白佛:「世尊如是般若波羅蜜多清淨。」

[0535c26] 佛言:「如是善現清淨般若波羅蜜多清淨清淨般若波羅蜜多清淨

[0535c28] 「善現清淨般若波羅蜜多清淨意處清淨般若波羅蜜多清淨

[0536a01] 「善現色處清淨般若波羅蜜多清淨法處清淨般若波羅蜜多清淨

[0536a03] 「善現眼界清淨般若波羅蜜多清淨色界眼識界所生清淨般若波羅蜜多清淨

[0536a05] 「善現清淨般若波羅蜜多清淨耳識所生清淨般若波羅蜜多清淨

[0536a07] 「善現清淨般若波羅蜜多清淨香界鼻識所生清淨般若波羅蜜多清淨

[0536a10] 「善現清淨般若波羅蜜多清淨舌識所生清淨般若波羅蜜多清淨

[0536a12] 「善現身界清淨般若波羅蜜多清淨身識所生清淨般若波羅蜜多清淨

[0536a15] 「善現清淨般若波羅蜜多清淨法界意識界所生清淨般若波羅蜜多清淨

[0536a17] 「善現地界清淨般若波羅蜜多清淨識界清淨般若波羅蜜多清淨

[0536a19] 「善現無明清淨般若波羅蜜多清淨名色六處老死憂惱清淨般若波羅蜜多清淨

[0536a23] 「善現布施波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨

[0536a25] 「善現內空清淨般若波羅蜜多清淨外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空清淨般若波羅蜜多清淨

[0536b01] 「善現真如清淨般若波羅蜜多清淨法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨般若波羅蜜多清淨

[0536b04] 「善現苦聖諦清淨般若波羅蜜多清淨道聖諦清淨般若波羅蜜多清淨

[0536b06] 「善現四靜慮清淨般若波羅蜜多清淨四無量四無色定清淨般若波羅蜜多清淨

[0536b08] 「善現八解脫清淨般若波羅蜜多清淨八勝處九次第定十遍處清淨般若波羅蜜多清淨

[0536b10] 「善現四念住清淨般若波羅蜜多清淨四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨般若波羅蜜多清淨

[0536b13] 「善現空解脫門清淨般若波羅蜜多清淨無相解脫門清淨般若波羅蜜多清淨

[0536b15] 「善現菩薩十地清淨般若波羅蜜多清淨

[0536b17] 「善現五眼清淨般若波羅蜜多清淨六神通清淨般若波羅蜜多清淨

[0536b18] 「善現佛十力清淨般若波羅蜜多清淨四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法清淨般若波羅蜜多清淨

[0536b21] 「善現清淨般若波羅蜜多清淨住捨清淨般若波羅蜜多清淨

[0536b23] 「善現一切智清淨般若波羅蜜多清淨一切相智清淨般若波羅蜜多清淨

[0536b25] 「善現一切陀羅尼門清淨般若波羅蜜多清淨一切三摩地清淨般若波羅蜜多清淨

[0536b28] 「善現預流果清淨般若波羅蜜多清淨一來不還阿羅漢果清淨般若波羅蜜多清淨

[0536c01] 「善現獨覺菩提清淨般若波羅蜜多清淨

[0536c02] 「善現一切菩薩摩訶薩清淨般若波羅蜜多清淨

[0536c03] 「善現諸佛無上菩提清淨般若波羅蜜多清淨

[0536c05] 「是故般若波羅蜜多清淨。」

[0536c06] 具壽善現白佛:「世尊希有善逝如是般若波羅蜜多甚深留難而今廣說留難不生。」

[0536c08] 佛言:「善現如是如是甚深般若波羅蜜多留難佛神力廣說留難不生是故大乘善男子善女人等於般若波羅蜜多書寫疾書讀誦讀誦受持受持修習修習思惟思惟宣說宣說何以善現甚深般若波羅蜜多留難書寫讀誦受持修習思惟留難究竟

[0536c16] 「善現善男子善女人一月乃至書寫如是甚深般若波羅蜜多究竟精進繫念書寫時令得究竟善現善男子善女人一月乃至般若波羅蜜多受持讀誦修習思惟宣說究竟精進繫念受持乃至宣說時令得究竟何以善現甚深般若波羅蜜多無價寶珠留難。」

[0536c26] 爾時善現白佛:「世尊希有善逝甚深般若波羅蜜多無價寶珠留難書寫受持讀誦修習思惟惡魔留難書寫乃至演說。」

[0536c29] 佛言:「善現惡魔甚深般若波羅蜜多欲留書寫受持讀誦修習思惟演說無力可能留難菩薩摩訶薩書寫受持般若。」

[0537a05] 爾時舍利子白佛:「世尊神力惡魔不能留難諸菩薩摩訶薩書寫受持讀誦修習思惟廣說甚深般若波羅蜜多?」

[0537a07] 佛言:「舍利子佛神力惡魔不能留難諸菩薩摩訶薩書寫受持讀誦修習思惟廣說甚深般若波羅蜜多舍利子十方一切世界諸佛神力惡魔不能留難諸菩薩摩訶薩書寫受持讀誦修習思惟廣說甚深般若波羅蜜多舍利子諸佛世尊護念修行般若波羅蜜多諸菩薩惡魔不能留難一切菩薩摩訶薩書寫受持讀誦修習思惟甚深般若波羅蜜多何以舍利子諸佛世尊護念修行般若波羅蜜多諸菩薩作善惡魔不能留難

[0537a19] 「舍利子菩薩摩訶薩如是甚深般若波羅蜜多書寫受持讀誦修習思惟廣說法爾十方世界無量無數無邊如來正等覺說法者護念諸佛護念法爾惡魔不能留難舍利子善男子善女人如是甚深般若波羅蜜多書寫受持讀誦修習思惟廣說應作:『書寫受持讀誦修習思惟甚深般若波羅蜜多皆是十方無量無數無邊如來正等覺說法者神力護念。』」

[0537a29] 舍利子白佛:「世尊善男子善女人如是甚深般若波羅蜜多書寫受持讀誦修習思惟廣說一切皆是十方世界諸佛如來神力護念殊勝善業一切惡魔不能留難。」

[0537b04] 佛言:「舍利子如是如是舍利子善男子善女人如是甚深般若波羅蜜多書寫受持讀誦修習思惟廣說皆是一切如來正等覺神力護念。」

[0537b09] 舍利子白佛:「世尊善男子善女人如是甚深般若波羅蜜多書寫受持讀誦修習思惟廣說十方世界無量無數無邊如來正等覺說法者共識善男子善女人書寫受持讀誦修習思惟廣說甚深般若波羅蜜多由此因緣歡喜護念

[0537b15] 「世尊善男子善女人如是甚深般若波羅蜜多書寫受持讀誦修習思惟廣說善男子善女人十方無量無數無邊世界一切如來正等覺說法者佛眼觀由此因緣慈悲護念。」

[0537b19] 佛言:「舍利子如是如是舍利子善男子善女人書寫受持讀誦修習思惟廣說甚深般若波羅蜜多善男子善女人十方無量無數無邊世界一切如來正等覺說法者佛眼觀見識護念惡魔不能修善舍利子菩薩乘善男子善女人甚深般若波羅蜜多書寫受持讀誦修習思惟廣說善男子善女人已近無上菩提惡魔不能留難。」

[0537c01] 「復次舍利子菩薩乘善男子善女人書寫甚深般若波羅蜜多種種莊嚴受持讀誦善男子善女人等於般若波羅蜜多信解甚深般若波羅蜜多華香寶幢幡蓋衣服瓔珞伎樂燈明供養恭敬尊重讚歎善男子善女人如來正等覺佛眼觀見識護念由是因緣定當獲得大勝異熟

[0537c09] 「舍利子善男子善女人書寫受持讀誦供養恭敬尊重讚歎甚深般若波羅蜜多由此善根乃至獲得不退轉其中正法不墮惡趣

[0537c12] 「舍利子善男子善女人由此善根乃至無上菩提不遠布施波羅蜜多不遠淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

[0537c15] 「舍利子善男子善女人由此善根乃至無上菩提不遠內空不遠外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空

[0537c21] 「舍利子善男子善女人由此善根乃至無上菩提不遠真如不遠法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界

[0537c24] 「舍利子善男子善女人由此善根乃至無上菩提不遠離苦聖諦不遠道聖諦

[0537c27] 「舍利子善男子善女人由此善根乃至無上菩提不遠四靜慮不遠四無量四無色定

[0537c29] 「舍利子善男子善女人由此善根乃至無上菩提不遠八解脫不遠八勝處九次第定十遍處

[0538a03] 「舍利子善男子善女人由此善根乃至無上菩提不遠四念住不遠四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支

[0538a06] 「舍利子善男子善女人由此善根乃至無上菩提不遠空解脫門不遠無相解脫門

[0538a08] 「舍利子善男子善女人由此善根乃至無上菩提不遠五眼不遠六神通

[0538a10] 「舍利子善男子善女人由此善根乃至無上菩提不遠佛十力不遠四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法

[0538a14] 「舍利子善男子善女人由此善根乃至無上菩提不遠不遠住捨

[0538a16] 「舍利子善男子善女人由此善根乃至無上菩提不遠一切智不遠修道一切相智

[0538a19] 「舍利子善男子善女人由此善根乃至無上菩提不遠一切陀羅尼門不遠一切三摩地

[0538a21] 「舍利子善男子善女人由此善根乃至無上菩提不遠方便善巧有情預流果不遠方便善巧有情一來不還阿羅漢果

[0538a25] 「舍利子善男子善女人由此善根乃至無上菩提不遠方便善巧有情獨覺菩提

[0538a28] 「舍利子善男子善女人由此善根乃至無上菩提不遠遊戲菩薩自在神通一佛一佛供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊諸菩薩摩訶薩

[0538b03] 「舍利子善男子善女人由此善根乃至無上菩提不遠嚴淨佛土成熟有情

[0538b05] 「舍利子善男子善女人由此善根乃至無上菩提不遠自在神通諸佛勸請諸佛妙法無量

[0538b07] 「舍利子善男子善女人由此善根乃至無上菩提不遠一切菩薩摩訶薩

[0538b09] 「舍利子由此因緣菩薩乘善男子善女人等於般若波羅蜜多書寫受持讀誦修習思惟廣說。」

[0538b13] 爾時舍利子白佛:「世尊甚深般若波羅蜜多佛滅度何方興盛?」

[0538b14] 佛言:「舍利子甚深般若波羅蜜多滅度東南興盛菩薩乘苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦國王大臣長者居士如是甚深般若波羅蜜多信解書寫受持讀誦修習思惟廣說種種華鬘衣服瓔珞寶幢幡蓋伎樂燈明供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多如是善根畢竟惡趣常生天人富貴妙樂勢力增益波羅蜜多圓滿因此供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊三乘漸次修習出離

[0538b27] 「舍利子甚深般若波羅蜜多滅度東南南方興盛菩薩乘苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦國王大臣長者居士如是甚深般若波羅蜜多信解書寫受持讀誦修習思惟廣說種種華鬘衣服瓔珞寶幢幡蓋伎樂燈明供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多如是善根畢竟惡趣常生天人富貴妙樂勢力增益波羅蜜多圓滿因此供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊三乘漸次修習出離

[0538c10] 「舍利子甚深般若波羅蜜多滅度南方西南興盛菩薩乘苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦國王大臣長者居士如是甚深般若波羅蜜多信解書寫受持讀誦修習思惟廣說種種華鬘衣服瓔珞寶幢幡蓋伎樂燈明供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多如是善根畢竟惡趣常生天人富貴妙樂勢力增益波羅蜜多圓滿因此供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊三乘漸次修習出離

[0538c22] 「舍利子甚深般若波羅蜜多滅度西南西北方興盛菩薩乘苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦國王大臣長者居士如是甚深般若波羅蜜多信解書寫受持讀誦修習思惟廣說種種華鬘衣服瓔珞寶幢幡蓋伎樂燈明供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多如是善根畢竟惡趣常生天人富貴妙樂勢力增益波羅蜜多圓滿因此供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊三乘漸次修習出離

[0539a05] 「舍利子甚深般若波羅蜜多滅度西北方北方興盛菩薩乘苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦國王大臣長者居士如是甚深般若波羅蜜多信解書寫受持讀誦修習思惟廣說種種華鬘衣服瓔珞寶幢幡蓋伎樂燈明供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多如是善根畢竟惡趣常生天人富貴妙樂勢力增益波羅蜜多圓滿因此供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊三乘漸次修習出離

[0539a17] 「舍利子甚深般若波羅蜜多滅度北方東北方興盛菩薩乘苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦國王大臣長者居士如是甚深般若波羅蜜多信解書寫受持讀誦修習思惟廣說種種華鬘衣服瓔珞寶幢幡蓋伎樂燈明供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多如是善根畢竟惡趣常生天人富貴妙樂勢力增益波羅蜜多圓滿因此供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊三乘漸次修習出離

[0539a29] 「舍利子滅度後五甚深般若波羅蜜多東北方大作佛事何以舍利子一切如來正等覺尊重即是般若波羅蜜多如是般若波羅蜜多一切如來正等覺護念舍利子所得毘奈耶無上正法諸佛所得毘奈耶無上正法即是般若波羅蜜多舍利子東北方善男子善女人甚深般若波羅蜜多信解受持讀誦修習思惟廣說護念善男子善女人惱害

[0539b10] 「舍利子東北方善男子善女人書寫甚深般若波羅蜜多種種華鬘衣服瓔珞寶幢幡蓋伎樂燈明供養恭敬尊重讚歎甚深般若波羅蜜多善男子善女人由此善根畢竟惡趣生天人中妙樂勢力增益波羅蜜多因此供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊三乘漸次修習般涅槃何以舍利子佛眼觀見證稱譽讚歎善男子善女人功德東西南北四維上下無量無數無邊世界一切如來正等覺安隱住持說法者佛眼觀見證稱譽讚歎善男子善女人功德。」

[0539b24] 爾時舍利子白佛:「世尊甚深般若波羅蜜多佛滅度後五東北方流布?」

[0539b26] 佛言:「舍利子如是如是甚深般若波羅蜜多滅度後五東北方流布舍利子滅度後五東北方善男子善女人甚深般若波羅蜜多信解書寫受持讀誦修習思惟廣說善男子善女人無上正等覺久修菩薩摩訶薩供養諸佛多事善友種善根成熟如是甚深般若波羅蜜多信解書寫受持讀誦修習思惟廣說。」

[0539c08] 舍利子白佛:「世尊佛滅度後五東北方幾許菩薩乘善男子善女人如是甚深般若波羅蜜多信解書寫受持讀誦修習思惟廣說?」

[0539c12] 佛言:「舍利子滅度後五東北方有無菩薩乘善男子善女人甚深般若波羅蜜多信解無憂書寫受持讀誦修習思惟廣說舍利子善男子善女人般若波羅蜜多無憂信解書寫受持讀誦修習思惟廣說甚為希有何以舍利子善男子善女人親近供養恭敬尊重讚歎無量如來正等覺諸菩薩摩訶薩請問如是甚深般若波羅蜜多相應義趣

[0539c23] 「舍利子善男子善女人不久定當圓滿布施波羅蜜多不久定當圓滿淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

[0539c25] 「舍利子善男子善女人不久定當圓滿內空不久定當圓滿外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空

[0540a01] 「舍利子善男子善女人不久定當圓滿真如不久定當圓滿法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界

[0540a04] 「舍利子善男子善女人不久定當圓滿苦聖諦不久定當圓滿道聖諦

[0540a06] 「舍利子善男子善女人不久定當圓滿四靜慮不久定當圓滿四無量四無色定

[0540a08] 「舍利子善男子善女人不久定當圓滿八解脫不久定當圓滿八勝處九次第定十遍處

[0540a10] 「舍利子善男子善女人不久定當圓滿四念住不久定當圓滿四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支

[0540a13] 「舍利子善男子善女人不久定當圓滿空解脫門不久定當圓滿無相解脫門

[0540a15] 「舍利子善男子善女人不久定當圓滿菩薩十地

[0540a17] 「舍利子善男子善女人不久定當圓滿五眼不久定當圓滿六神通

[0540a18] 「舍利子善男子善女人不久定當圓滿佛十力不久定當圓滿四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法

[0540a21] 「舍利子善男子善女人不久定當圓滿不久定當圓滿住捨

[0540a23] 「舍利子善男子善女人不久定當圓滿一切智不久定當圓滿一切相智

[0540a25] 「舍利子善男子善女人不久定當圓滿一切陀羅尼門不久定當圓滿一切三摩地

[0540a28] 「舍利子善男子善女人不久定當圓滿一切菩薩摩訶薩

[0540a29] 「舍利子善男子善女人不久定當圓滿阿耨多羅三藐三菩提

[0540b03] 「復次舍利子善男子善女人一切如來護念無量善友攝受殊勝善根住持饒益眾生無上菩提何以舍利子善男子善女人一切智智相應過去如來正等覺善男子善女人一切智智相應由此因緣善男子善女人後生無上菩提說法無上菩提

[0540b11] 「舍利子善男子善女人等身心安惡魔眷屬不能無上正等覺何況其餘樂行毀謗般若波羅蜜多無上正覺

[0540b15] 「舍利子如是大乘善男子善女人甚深般若波羅蜜多心得廣大妙法喜樂安立無量眾生善法無上菩提

[0540b19] 「舍利子善男子善女人弘誓願:『安立無量俱胝那庾多有情無上正等覺諸菩薩摩訶薩示現勸導慶喜無上菩提乃至不退轉。』

[0540b24] 「舍利子隨喜何以舍利子如是菩薩乘善男子善女人弘願相應善男子善女人等於當來定能安立無量俱胝那庾多有情無上正等覺諸菩薩摩訶薩示現勸導慶喜無上菩提乃至不退轉

[0540c01] 「舍利子善男子善女人過去無量弘誓願:『安立無量俱胝那庾多有情無上正等覺諸菩薩摩訶薩示現勸導慶喜無上菩提乃至不退轉。』

[0540c06] 「舍利子過去諸佛隨喜何以舍利子過去諸佛如是菩薩乘善男子善女人弘願相應善男子善女人等於當來定能安立無量俱胝那庾多有情無上正等覺諸菩薩摩訶薩示現勸導慶喜無上菩提乃至不退轉

[0540c13] 「舍利子善男子善女人信解廣大妙色廣大種殖廣大善根因此善根攝受廣大果報攝受如是廣大果報利樂一切有情有情內外一切所有如是種善根他方諸佛國土現有如來正等覺宣說如是甚深般若波羅蜜多無上法處如是甚深般若波羅蜜多無上安立佛土無量俱胝那庾多有情無上正等覺諸菩薩摩訶薩示現勸導慶喜無上菩提不退轉。」

[0540c25] 舍利子白佛:「世尊希有善逝過去未來現在所有無不一切法真如法界法性無不諸法無不有情心行差別無不過去佛菩薩聲聞佛土無不未來菩薩聲聞佛土無不現在菩薩聲聞佛土無不十方一切如來正等覺說法菩薩聲聞佛土無不

[0541a04] 「世尊菩薩摩訶薩六波羅蜜多勇猛精進不息六波羅蜜多不得?」

[0541a06] 佛言:「舍利子善男子善女人六波羅蜜多勇猛精進不息一切得無不得何以舍利子善男子善女人六波羅蜜多勇猛精進不息諸佛菩薩護念。」

[0541a11] 舍利子:「世尊善男子善女人不得六波羅蜜多相應如何六波羅蜜多?」

[0541a13] 佛言:「舍利子善男子善女人六波羅蜜多勇猛不顧身命有時不得相應無有何以舍利子善男子善女人無上菩提示現勸導慶喜有情六波羅蜜多相應經典受持讀誦思惟修學由此善根所生六波羅蜜多相應契經受持讀誦勇猛精進修行成熟有情嚴淨佛土無上菩提。」


大般若波羅蜜多經卷第三

【經文資訊大正藏 06 No. 0220 大般若波羅蜜多經(201-400)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2014.04,完成日期:2014/04/26
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】蘭若提供眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供眾生出版社提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2015 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary