Glossary and Vocabulary for The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經, Scroll 302

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 126 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 如是般若波羅蜜多是清淨聚
2 123 děng et cetera; and so on 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
3 123 děng to wait 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
4 123 děng to be equal 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
5 123 děng degree; level 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
6 123 děng to compare 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
7 110 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 如是般若波羅蜜多是清淨聚
8 110 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 如是般若波羅蜜多是清淨聚
9 110 清淨 qīngjìng concise 如是般若波羅蜜多是清淨聚
10 110 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 如是般若波羅蜜多是清淨聚
11 110 清淨 qīngjìng pure and clean 如是般若波羅蜜多是清淨聚
12 110 清淨 qīngjìng purity 如是般若波羅蜜多是清淨聚
13 110 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 如是般若波羅蜜多是清淨聚
14 89 舍利子 shèlìzi Śariputra; Sariputta 舍利子白佛言
15 84 善女人 shàn nǚrén good women 善女人等於此般若波羅蜜多
16 84 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 善女人等於此般若波羅蜜多
17 84 善男子 shàn nánzǐ good men 是故大乘諸善男子
18 84 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 是故大乘諸善男子
19 51 甚深 shénshēn very profound; what is deep 以極甚深多諸留難
20 49 to go; to 於此般若波羅蜜多受持
21 49 to rely on; to depend on 於此般若波羅蜜多受持
22 49 Yu 於此般若波羅蜜多受持
23 49 a crow 於此般若波羅蜜多受持
24 41 cháng Chang 善女人等常為如來
25 41 cháng common; general; ordinary 善女人等常為如來
26 41 cháng a principle; a rule 善女人等常為如來
27 41 cháng eternal; nitya 善女人等常為如來
28 40 修習 xiūxí to practice; to cultivate 若欲修習應疾修習
29 40 修習 xiūxí bhāvanā; spiritual cultivation 若欲修習應疾修習
30 39 受持 shòuchí uphold 若欲受持應疾受持
31 39 受持 shòuchí to accept and maintain faith; to uphold 若欲受持應疾受持
32 38 善現 shànxiàn Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā 具壽善現復白佛言
33 38 néng can; able 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
34 38 néng ability; capacity 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
35 38 néng a mythical bear-like beast 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
36 38 néng energy 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
37 38 néng function; use 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
38 38 néng talent 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
39 38 néng expert at 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
40 38 néng to be in harmony 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
41 38 néng to tend to; to care for 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
42 38 néng to reach; to arrive at 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
43 38 néng to be able; śak 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
44 37 讀誦 dúsòng to read aloud; to recite 若欲讀誦應疾讀誦
45 37 書寫 shūxiě to write 若欲書寫應疾書寫
46 37 書寫 shūxiě to copy 若欲書寫應疾書寫
47 36 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
48 35 圓滿 yuánmǎn satisfactory 由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿
49 35 圓滿 yuánmǎn Perfection 由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿
50 35 圓滿 yuánmǎn perfect; complete; paripūrṇa 由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿
51 34 菩提 pútí bodhi; enlightenment 獨覺菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
52 34 菩提 pútí bodhi 獨覺菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
53 34 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 獨覺菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
54 34 思惟 sīwéi to think; to consider; to reflect 若欲思惟應疾思惟
55 34 思惟 sīwéi thinking; tought 若欲思惟應疾思惟
56 34 思惟 sīwéi Contemplate 若欲思惟應疾思惟
57 34 思惟 sīwéi reflection; consideration; cintana 若欲思惟應疾思惟
58 33 to leave; to depart; to go away; to part 於其中間常不離佛
59 33 a mythical bird 於其中間常不離佛
60 33 li; one of the eight divinatory trigrams 於其中間常不離佛
61 33 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 於其中間常不離佛
62 33 chī a dragon with horns not yet grown 於其中間常不離佛
63 33 a mountain ash 於其中間常不離佛
64 33 vanilla; a vanilla-like herb 於其中間常不離佛
65 33 to be scattered; to be separated 於其中間常不離佛
66 33 to cut off 於其中間常不離佛
67 33 to violate; to be contrary to 於其中間常不離佛
68 33 to be distant from 於其中間常不離佛
69 33 two 於其中間常不離佛
70 33 to array; to align 於其中間常不離佛
71 33 to pass through; to experience 於其中間常不離佛
72 33 transcendence 於其中間常不離佛
73 32 yìng to answer; to respond 若欲書寫應疾書寫
74 32 yìng to confirm; to verify 若欲書寫應疾書寫
75 32 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 若欲書寫應疾書寫
76 32 yìng to accept 若欲書寫應疾書寫
77 32 yìng to permit; to allow 若欲書寫應疾書寫
78 32 yìng to echo 若欲書寫應疾書寫
79 32 yìng to handle; to deal with 若欲書寫應疾書寫
80 32 yìng Ying 若欲書寫應疾書寫
81 32 zhèng upright; straight 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
82 32 zhèng to straighten; to correct 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
83 32 zhèng main; central; primary 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
84 32 zhèng fundamental; original 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
85 32 zhèng precise; exact; accurate 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
86 32 zhèng at right angles 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
87 32 zhèng unbiased; impartial 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
88 32 zhèng true; correct; orthodox 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
89 32 zhèng unmixed; pure 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
90 32 zhèng positive (charge) 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
91 32 zhèng positive (number) 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
92 32 zhèng standard 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
93 32 zhèng chief; principal; primary 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
94 32 zhèng honest 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
95 32 zhèng to execute; to carry out 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
96 32 zhèng accepted; conventional 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
97 32 zhèng to govern 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
98 32 zhēng first month 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
99 32 zhēng center of a target 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
100 32 zhèng Righteous 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
101 32 zhèng right manner; nyāya 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
102 32 lìng to make; to cause to be; to lead 勿令書寫
103 32 lìng to issue a command 勿令書寫
104 32 lìng rules of behavior; customs 勿令書寫
105 32 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 勿令書寫
106 32 lìng a season 勿令書寫
107 32 lìng respected; good reputation 勿令書寫
108 32 lìng good 勿令書寫
109 32 lìng pretentious 勿令書寫
110 32 lìng a transcending state of existence 勿令書寫
111 32 lìng a commander 勿令書寫
112 32 lìng a commanding quality; an impressive character 勿令書寫
113 32 lìng lyrics 勿令書寫
114 32 lìng Ling 勿令書寫
115 32 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 勿令書寫
116 31 善根 shàngēn Wholesome Roots 由此善根乃至獲得不退轉地
117 31 善根 shàngēn virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla 由此善根乃至獲得不退轉地
118 31 to go back; to return 具壽善現復白佛言
119 31 to resume; to restart 具壽善現復白佛言
120 31 to do in detail 具壽善現復白佛言
121 31 to restore 具壽善現復白佛言
122 31 to respond; to reply to 具壽善現復白佛言
123 31 Fu; Return 具壽善現復白佛言
124 31 to retaliate; to reciprocate 具壽善現復白佛言
125 31 to avoid forced labor or tax 具壽善現復白佛言
126 31 Fu 具壽善現復白佛言
127 31 doubled; to overlapping; folded 具壽善現復白佛言
128 31 a lined garment with doubled thickness 具壽善現復白佛言
129 30 定當 dìngdāng 1settled; ready; finished 由是因緣定當獲得大財
130 29 不久 bùjiǔ not long; soon 善女人等不久定當圓滿布施波羅蜜多
131 28 suǒ a few; various; some 經爾所時令得究竟
132 28 suǒ a place; a location 經爾所時令得究竟
133 28 suǒ indicates a passive voice 經爾所時令得究竟
134 28 suǒ an ordinal number 經爾所時令得究竟
135 28 suǒ meaning 經爾所時令得究竟
136 28 suǒ garrison 經爾所時令得究竟
137 28 suǒ place; pradeśa 經爾所時令得究竟
138 27 廣說 guǎngshuō to explain; to teach 而今廣說留難不生
139 27 wéi to act as; to serve 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
140 27 wéi to change into; to become 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
141 27 wéi to be; is 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
142 27 wéi to do 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
143 27 wèi to support; to help 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
144 27 wéi to govern 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
145 26 hòu after; later 佛滅度後何方興盛
146 26 hòu empress; queen 佛滅度後何方興盛
147 26 hòu sovereign 佛滅度後何方興盛
148 26 hòu the god of the earth 佛滅度後何方興盛
149 26 hòu late; later 佛滅度後何方興盛
150 26 hòu offspring; descendents 佛滅度後何方興盛
151 26 hòu to fall behind; to lag 佛滅度後何方興盛
152 26 hòu behind; back 佛滅度後何方興盛
153 26 hòu mother of the designated heir; mother of the crown prince 佛滅度後何方興盛
154 26 hòu Hou 佛滅度後何方興盛
155 26 hòu after; behind 佛滅度後何方興盛
156 26 hòu following 佛滅度後何方興盛
157 26 hòu to be delayed 佛滅度後何方興盛
158 26 hòu to abandon; to discard 佛滅度後何方興盛
159 26 hòu feudal lords 佛滅度後何方興盛
160 26 hòu Hou 佛滅度後何方興盛
161 26 hòu woman of high rank; female deity; mahiṣī 佛滅度後何方興盛
162 26 hòu rear; paścāt 佛滅度後何方興盛
163 26 由此 yóucǐ hereby; from this 由此因緣歡喜護念
164 25 kōng empty; void; hollow
165 25 kòng free time
166 25 kòng to empty; to clean out
167 25 kōng the sky; the air
168 25 kōng in vain; for nothing
169 25 kòng vacant; unoccupied
170 25 kòng empty space
171 25 kōng without substance
172 25 kōng to not have
173 25 kòng opportunity; chance
174 25 kōng vast and high
175 25 kōng impractical; ficticious
176 25 kòng blank
177 25 kòng expansive
178 25 kòng lacking
179 25 kōng plain; nothing else
180 25 kōng Emptiness
181 25 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence
182 23 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
183 23 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
184 23 infix potential marker 為他說者留難事起不究竟故
185 22 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
186 21 self 我今書寫
187 21 [my] dear 我今書寫
188 21 Wo 我今書寫
189 21 self; atman; attan 我今書寫
190 21 ga 我今書寫
191 20 讚歎 zàntàn praise 尊重讚歎
192 19 shòu to suffer; to be subjected to
193 19 shòu to transfer; to confer
194 19 shòu to receive; to accept
195 19 shòu to tolerate
196 19 shòu feelings; sensations
197 19 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 供養恭敬
198 19 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 供養恭敬
199 19 供養 gòngyǎng offering 供養恭敬
200 19 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 供養恭敬
201 19 method; way 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
202 19 France 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
203 19 the law; rules; regulations 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
204 19 the teachings of the Buddha; Dharma 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
205 19 a standard; a norm 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
206 19 an institution 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
207 19 to emulate 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
208 19 magic; a magic trick 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
209 19 punishment 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
210 19 Fa 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
211 19 a precedent 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
212 19 a classification of some kinds of Han texts 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
213 19 relating to a ceremony or rite 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
214 19 Dharma 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
215 19 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
216 19 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
217 19 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
218 19 quality; characteristic 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
219 19 尊重 zūnzhòng to esteem; to respect; to honor 尊重讚歎
220 19 尊重 zūnzhòng respected; to be honored 尊重讚歎
221 19 尊重 zūnzhòng to have self-esteem; to be solemn 尊重讚歎
222 19 尊重 zūnzhòng respect 尊重讚歎
223 18 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 經爾所時令得究竟
224 18 děi to want to; to need to 經爾所時令得究竟
225 18 děi must; ought to 經爾所時令得究竟
226 18 de 經爾所時令得究竟
227 18 de infix potential marker 經爾所時令得究竟
228 18 to result in 經爾所時令得究竟
229 18 to be proper; to fit; to suit 經爾所時令得究竟
230 18 to be satisfied 經爾所時令得究竟
231 18 to be finished 經爾所時令得究竟
232 18 děi satisfying 經爾所時令得究竟
233 18 to contract 經爾所時令得究竟
234 18 to hear 經爾所時令得究竟
235 18 to have; there is 經爾所時令得究竟
236 18 marks time passed 經爾所時令得究竟
237 18 obtain; attain; prāpta 經爾所時令得究竟
238 18 恭敬 gōngjìng to bow; to revere; to hold in deferential respect 供養恭敬
239 18 恭敬 gōngjìng Respect 供養恭敬
240 18 zhī to know 當知皆是一切如來
241 18 zhī to comprehend 當知皆是一切如來
242 18 zhī to inform; to tell 當知皆是一切如來
243 18 zhī to administer 當知皆是一切如來
244 18 zhī to distinguish; to discern 當知皆是一切如來
245 18 zhī to be close friends 當知皆是一切如來
246 18 zhī to feel; to sense; to perceive 當知皆是一切如來
247 18 zhī to receive; to entertain 當知皆是一切如來
248 18 zhī knowledge 當知皆是一切如來
249 18 zhī consciousness; perception 當知皆是一切如來
250 18 zhī a close friend 當知皆是一切如來
251 18 zhì wisdom 當知皆是一切如來
252 18 zhì Zhi 當知皆是一切如來
253 18 zhī Understanding 當知皆是一切如來
254 18 zhī know; jña 當知皆是一切如來
255 18 留難 liú nán the difficulty of evil spirits left behind to hinder doing of good deed 以極甚深多諸留難
256 17 xiū to decorate; to embellish 常不遠離修五眼
257 17 xiū to study; to cultivate 常不遠離修五眼
258 17 xiū to repair 常不遠離修五眼
259 17 xiū long; slender 常不遠離修五眼
260 17 xiū to write; to compile 常不遠離修五眼
261 17 xiū to build; to construct; to shape 常不遠離修五眼
262 17 xiū to practice 常不遠離修五眼
263 17 xiū to cut 常不遠離修五眼
264 17 xiū virtuous; wholesome 常不遠離修五眼
265 17 xiū a virtuous person 常不遠離修五眼
266 17 xiū Xiu 常不遠離修五眼
267 17 xiū to unknot 常不遠離修五眼
268 17 xiū to prepare; to put in order 常不遠離修五眼
269 17 xiū excellent 常不遠離修五眼
270 17 xiū to perform [a ceremony] 常不遠離修五眼
271 17 xiū Cultivation 常不遠離修五眼
272 17 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 常不遠離修五眼
273 17 xiū pratipanna; spiritual practice 常不遠離修五眼
274 16 shēng to be born; to give birth
275 16 shēng to live
276 16 shēng raw
277 16 shēng a student
278 16 shēng life
279 16 shēng to produce; to give rise
280 16 shēng alive
281 16 shēng a lifetime
282 16 shēng to initiate; to become
283 16 shēng to grow
284 16 shēng unfamiliar
285 16 shēng not experienced
286 16 shēng hard; stiff; strong
287 16 shēng having academic or professional knowledge
288 16 shēng a male role in traditional theatre
289 16 shēng gender
290 16 shēng to develop; to grow
291 16 shēng to set up
292 16 shēng a prostitute
293 16 shēng a captive
294 16 shēng a gentleman
295 16 shēng Kangxi radical 100
296 16 shēng unripe
297 16 shēng nature
298 16 shēng to inherit; to succeed
299 16 shēng destiny
300 16 shēng birth
301 16 chù to touch; to feel
302 16 chù to butt; to ram; to gore
303 16 chù touch; contact; sparśa
304 16 zhù to dwell; to live; to reside 恒住捨性清淨故般若波羅蜜多清淨
305 16 zhù to stop; to halt 恒住捨性清淨故般若波羅蜜多清淨
306 16 zhù to retain; to remain 恒住捨性清淨故般若波羅蜜多清淨
307 16 zhù to lodge at [temporarily] 恒住捨性清淨故般若波羅蜜多清淨
308 16 zhù verb complement 恒住捨性清淨故般若波羅蜜多清淨
309 16 zhù attaching; abiding; dwelling on 恒住捨性清淨故般若波羅蜜多清淨
310 15 護念 hùniàn Safeguard the Mind 諸佛世尊皆共護念修行般若波羅蜜多諸菩薩故
311 15 護念 hùniàn for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple 諸佛世尊皆共護念修行般若波羅蜜多諸菩薩故
312 15 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 法爾應為十方世界無量無數無邊如來
313 15 無量 wúliàng immeasurable; unlimited; aparimāṇa 法爾應為十方世界無量無數無邊如來
314 15 無量 wúliàng immeasurable 法爾應為十方世界無量無數無邊如來
315 15 無量 wúliàng Atula 法爾應為十方世界無量無數無邊如來
316 15 shí time; a point or period of time
317 15 shí a season; a quarter of a year
318 15 shí one of the 12 two-hour periods of the day
319 15 shí fashionable
320 15 shí fate; destiny; luck
321 15 shí occasion; opportunity; chance
322 15 shí tense
323 15 shí particular; special
324 15 shí to plant; to cultivate
325 15 shí an era; a dynasty
326 15 shí time [abstract]
327 15 shí seasonal
328 15 shí to wait upon
329 15 shí hour
330 15 shí appropriate; proper; timely
331 15 shí Shi
332 15 shí a present; currentlt
333 15 shí time; kāla
334 15 shí at that time; samaya
335 14 yóu Kangxi radical 102 彼由如是勝善根故
336 14 yóu to follow along 彼由如是勝善根故
337 14 yóu cause; reason 彼由如是勝善根故
338 14 yóu You 彼由如是勝善根故
339 14 to reach 眼識界及眼觸
340 14 to attain 眼識界及眼觸
341 14 to understand 眼識界及眼觸
342 14 able to be compared to; to catch up with 眼識界及眼觸
343 14 to be involved with; to associate with 眼識界及眼觸
344 14 passing of a feudal title from elder to younger brother 眼識界及眼觸
345 14 and; ca; api 眼識界及眼觸
346 14 shēn deep 善女人等於此般若波羅蜜多深生信解
347 14 shēn profound; penetrating 善女人等於此般若波羅蜜多深生信解
348 14 shēn dark; deep in color 善女人等於此般若波羅蜜多深生信解
349 14 shēn remote in time 善女人等於此般若波羅蜜多深生信解
350 14 shēn depth 善女人等於此般若波羅蜜多深生信解
351 14 shēn far 善女人等於此般若波羅蜜多深生信解
352 14 shēn to withdraw; to recede 善女人等於此般若波羅蜜多深生信解
353 14 shēn thick; lush 善女人等於此般若波羅蜜多深生信解
354 14 shēn intimate; close 善女人等於此般若波羅蜜多深生信解
355 14 shēn late 善女人等於此般若波羅蜜多深生信解
356 14 shēn great 善女人等於此般若波羅蜜多深生信解
357 14 shēn grave; serious 善女人等於此般若波羅蜜多深生信解
358 14 shēn to dig; to go deep into; to be well versed in 善女人等於此般若波羅蜜多深生信解
359 14 shēn to survey; to probe 善女人等於此般若波羅蜜多深生信解
360 14 一切 yīqiè temporary 一切陀羅尼門清淨故般若波羅蜜多清淨
361 14 一切 yīqiè the same 一切陀羅尼門清淨故般若波羅蜜多清淨
362 14 正等覺 zhèng děngjué Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness 正等覺現說法者之所護念
363 14 信解 xìnjiě adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal 善女人等於此般若波羅蜜多深生信解
364 13 菩薩乘 púsà shèng Bodhisattva Vehicle 住菩薩乘諸善男子
365 13 ér Kangxi radical 126 而有書寫
366 13 ér as if; to seem like 而有書寫
367 13 néng can; able 而有書寫
368 13 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而有書寫
369 13 ér to arrive; up to 而有書寫
370 13 有情 yǒuqíng having feelings for 教諸有情得預流果而自不證
371 13 有情 yǒuqíng friends with 教諸有情得預流果而自不證
372 13 有情 yǒuqíng having emotional appeal 教諸有情得預流果而自不證
373 13 有情 yǒuqíng sentient being 教諸有情得預流果而自不證
374 13 有情 yǒuqíng sentient beings 教諸有情得預流果而自不證
375 13 bǎi one hundred 大般若波羅蜜多經卷第三百二
376 13 bǎi many 大般若波羅蜜多經卷第三百二
377 13 bǎi Bai 大般若波羅蜜多經卷第三百二
378 13 bǎi all 大般若波羅蜜多經卷第三百二
379 13 bǎi hundred; sata 大般若波羅蜜多經卷第三百二
380 12 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 是誰神力令彼惡魔不能留難諸菩薩摩訶薩書寫
381 12 zhèng proof 教諸有情得預流果而自不證
382 12 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 教諸有情得預流果而自不證
383 12 zhèng to advise against 教諸有情得預流果而自不證
384 12 zhèng certificate 教諸有情得預流果而自不證
385 12 zhèng an illness 教諸有情得預流果而自不證
386 12 zhèng to accuse 教諸有情得預流果而自不證
387 12 zhèng realization; adhigama 教諸有情得預流果而自不證
388 12 xīn heart [organ] 善女人等久發無上正等覺心
389 12 xīn Kangxi radical 61 善女人等久發無上正等覺心
390 12 xīn mind; consciousness 善女人等久發無上正等覺心
391 12 xīn the center; the core; the middle 善女人等久發無上正等覺心
392 12 xīn one of the 28 star constellations 善女人等久發無上正等覺心
393 12 xīn heart 善女人等久發無上正等覺心
394 12 xīn emotion 善女人等久發無上正等覺心
395 12 xīn intention; consideration 善女人等久發無上正等覺心
396 12 xīn disposition; temperament 善女人等久發無上正等覺心
397 12 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 善女人等久發無上正等覺心
398 12 惡魔 èmó demon 惡魔於彼欲作留難
399 12 惡魔 èmó Māra 惡魔於彼欲作留難
400 12 interesting 後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離
401 12 to turn towards; to approach 後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離
402 12 to urge 後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離
403 12 purport; an objective 後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離
404 12 a delight; a pleasure; an interest 後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離
405 12 an inclination 後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離
406 12 a flavor; a taste 後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離
407 12 to go quickly towards 後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離
408 12 realm; destination 後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離
409 12 zhě ca 為他說者留難事起不究竟故
410 12 to use; to grasp 以極甚深多諸留難
411 12 to rely on 以極甚深多諸留難
412 12 to regard 以極甚深多諸留難
413 12 to be able to 以極甚深多諸留難
414 12 to order; to command 以極甚深多諸留難
415 12 used after a verb 以極甚深多諸留難
416 12 a reason; a cause 以極甚深多諸留難
417 12 Israel 以極甚深多諸留難
418 12 Yi 以極甚深多諸留難
419 12 use; yogena 以極甚深多諸留難
420 11 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 為他說者留難事起不究竟故
421 11 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 為他說者留難事起不究竟故
422 11 shuì to persuade 為他說者留難事起不究竟故
423 11 shuō to teach; to recite; to explain 為他說者留難事起不究竟故
424 11 shuō a doctrine; a theory 為他說者留難事起不究竟故
425 11 shuō to claim; to assert 為他說者留難事起不究竟故
426 11 shuō allocution 為他說者留難事起不究竟故
427 11 shuō to criticize; to scold 為他說者留難事起不究竟故
428 11 shuō to indicate; to refer to 為他說者留難事起不究竟故
429 11 shuō speach; vāda 為他說者留難事起不究竟故
430 11 shuō to speak; bhāṣate 為他說者留難事起不究竟故
431 11 jiè border; boundary 眼識界及眼觸
432 11 jiè kingdom 眼識界及眼觸
433 11 jiè territory; region 眼識界及眼觸
434 11 jiè the world 眼識界及眼觸
435 11 jiè scope; extent 眼識界及眼觸
436 11 jiè erathem; stratigraphic unit 眼識界及眼觸
437 11 jiè to divide; to define a boundary 眼識界及眼觸
438 11 jiè to adjoin 眼識界及眼觸
439 11 jiè dhatu; realm; field; domain 眼識界及眼觸
440 11 yán to speak; to say; said 具壽善現復白佛言
441 11 yán language; talk; words; utterance; speech 具壽善現復白佛言
442 11 yán Kangxi radical 149 具壽善現復白佛言
443 11 yán phrase; sentence 具壽善現復白佛言
444 11 yán a word; a syllable 具壽善現復白佛言
445 11 yán a theory; a doctrine 具壽善現復白佛言
446 11 yán to regard as 具壽善現復白佛言
447 11 yán to act as 具壽善現復白佛言
448 11 yán speech; vāc 具壽善現復白佛言
449 11 yán speak; vad 具壽善現復白佛言
450 11 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
451 11 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
452 11 Kangxi radical 49 善女人等已近無上正等菩提
453 11 to bring to an end; to stop 善女人等已近無上正等菩提
454 11 to complete 善女人等已近無上正等菩提
455 11 to demote; to dismiss 善女人等已近無上正等菩提
456 11 to recover from an illness 善女人等已近無上正等菩提
457 11 former; pūrvaka 善女人等已近無上正等菩提
458 11 other; another; some other 為他說者留難事起不究竟故
459 11 other 為他說者留難事起不究竟故
460 11 tha 為他說者留難事起不究竟故
461 11 ṭha 為他說者留難事起不究竟故
462 11 other; anya 為他說者留難事起不究竟故
463 11 xíng to walk
464 11 xíng capable; competent
465 11 háng profession
466 11 xíng Kangxi radical 144
467 11 xíng to travel
468 11 xìng actions; conduct
469 11 xíng to do; to act; to practice
470 11 xíng all right; OK; okay
471 11 háng horizontal line
472 11 héng virtuous deeds
473 11 hàng a line of trees
474 11 hàng bold; steadfast
475 11 xíng to move
476 11 xíng to put into effect; to implement
477 11 xíng travel
478 11 xíng to circulate
479 11 xíng running script; running script
480 11 xíng temporary
481 11 háng rank; order
482 11 háng a business; a shop
483 11 xíng to depart; to leave
484 11 xíng to experience
485 11 xíng path; way
486 11 xíng xing; ballad
487 11 xíng Xing
488 11 xíng Practice
489 11 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
490 11 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior
491 10 desire 若欲書寫應疾書寫
492 10 to desire; to wish 若欲書寫應疾書寫
493 10 to desire; to intend 若欲書寫應疾書寫
494 10 lust 若欲書寫應疾書寫
495 10 desire; intention; wish; kāma 若欲書寫應疾書寫
496 10 摩訶薩 móhēsà mahasattva 是誰神力令彼惡魔不能留難諸菩薩摩訶薩書寫
497 10 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 是誰神力令彼惡魔不能留難諸菩薩摩訶薩書寫
498 10 sàn to scatter 散空
499 10 sàn to spread 散空
500 10 sàn to dispel 散空

Frequencies of all Words

Top 801

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 126 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 如是般若波羅蜜多是清淨聚
2 123 děng et cetera; and so on 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
3 123 děng to wait 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
4 123 děng degree; kind 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
5 123 děng plural 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
6 123 děng to be equal 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
7 123 děng degree; level 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
8 123 děng to compare 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
9 110 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 如是般若波羅蜜多是清淨聚
10 110 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 如是般若波羅蜜多是清淨聚
11 110 清淨 qīngjìng concise 如是般若波羅蜜多是清淨聚
12 110 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 如是般若波羅蜜多是清淨聚
13 110 清淨 qīngjìng pure and clean 如是般若波羅蜜多是清淨聚
14 110 清淨 qīngjìng purity 如是般若波羅蜜多是清淨聚
15 110 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 如是般若波羅蜜多是清淨聚
16 89 舍利子 shèlìzi Śariputra; Sariputta 舍利子白佛言
17 84 善女人 shàn nǚrén good women 善女人等於此般若波羅蜜多
18 84 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 善女人等於此般若波羅蜜多
19 84 善男子 shàn nánzǐ good men 是故大乘諸善男子
20 84 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 是故大乘諸善男子
21 80 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 色清淨故般若波羅蜜多清淨
22 80 old; ancient; former; past 色清淨故般若波羅蜜多清淨
23 80 reason; cause; purpose 色清淨故般若波羅蜜多清淨
24 80 to die 色清淨故般若波羅蜜多清淨
25 80 so; therefore; hence 色清淨故般若波羅蜜多清淨
26 80 original 色清淨故般若波羅蜜多清淨
27 80 accident; happening; instance 色清淨故般若波羅蜜多清淨
28 80 a friend; an acquaintance; friendship 色清淨故般若波羅蜜多清淨
29 80 something in the past 色清淨故般若波羅蜜多清淨
30 80 deceased; dead 色清淨故般若波羅蜜多清淨
31 80 still; yet 色清淨故般若波羅蜜多清淨
32 58 shì is; are; am; to be 如是般若波羅蜜多是清淨聚
33 58 shì is exactly 如是般若波羅蜜多是清淨聚
34 58 shì is suitable; is in contrast 如是般若波羅蜜多是清淨聚
35 58 shì this; that; those 如是般若波羅蜜多是清淨聚
36 58 shì really; certainly 如是般若波羅蜜多是清淨聚
37 58 shì correct; yes; affirmative 如是般若波羅蜜多是清淨聚
38 58 shì true 如是般若波羅蜜多是清淨聚
39 58 shì is; has; exists 如是般若波羅蜜多是清淨聚
40 58 shì used between repetitions of a word 如是般若波羅蜜多是清淨聚
41 58 shì a matter; an affair 如是般若波羅蜜多是清淨聚
42 58 shì Shi 如是般若波羅蜜多是清淨聚
43 58 shì is; bhū 如是般若波羅蜜多是清淨聚
44 58 shì this; idam 如是般若波羅蜜多是清淨聚
45 51 甚深 shénshēn very profound; what is deep 以極甚深多諸留難
46 49 zhū all; many; various 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
47 49 zhū Zhu 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
48 49 zhū all; members of the class 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
49 49 zhū interrogative particle 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
50 49 zhū him; her; them; it 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
51 49 zhū of; in 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
52 49 zhū all; many; sarva 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
53 49 in; at 於此般若波羅蜜多受持
54 49 in; at 於此般若波羅蜜多受持
55 49 in; at; to; from 於此般若波羅蜜多受持
56 49 to go; to 於此般若波羅蜜多受持
57 49 to rely on; to depend on 於此般若波羅蜜多受持
58 49 to go to; to arrive at 於此般若波羅蜜多受持
59 49 from 於此般若波羅蜜多受持
60 49 give 於此般若波羅蜜多受持
61 49 oppposing 於此般若波羅蜜多受持
62 49 and 於此般若波羅蜜多受持
63 49 compared to 於此般若波羅蜜多受持
64 49 by 於此般若波羅蜜多受持
65 49 and; as well as 於此般若波羅蜜多受持
66 49 for 於此般若波羅蜜多受持
67 49 Yu 於此般若波羅蜜多受持
68 49 a crow 於此般若波羅蜜多受持
69 49 whew; wow 於此般若波羅蜜多受持
70 47 如是 rúshì thus; so 如是般若波羅蜜多是清淨聚
71 47 如是 rúshì thus, so 如是般若波羅蜜多是清淨聚
72 46 that; those 惡魔於彼欲作留難
73 46 another; the other 惡魔於彼欲作留難
74 46 that; tad 惡魔於彼欲作留難
75 41 cháng always; ever; often; frequently; constantly 善女人等常為如來
76 41 cháng Chang 善女人等常為如來
77 41 cháng long-lasting 善女人等常為如來
78 41 cháng common; general; ordinary 善女人等常為如來
79 41 cháng a principle; a rule 善女人等常為如來
80 41 cháng eternal; nitya 善女人等常為如來
81 40 修習 xiūxí to practice; to cultivate 若欲修習應疾修習
82 40 修習 xiūxí bhāvanā; spiritual cultivation 若欲修習應疾修習
83 39 受持 shòuchí uphold 若欲受持應疾受持
84 39 受持 shòuchí to accept and maintain faith; to uphold 若欲受持應疾受持
85 38 善現 shànxiàn Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā 具壽善現復白佛言
86 38 néng can; able 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
87 38 néng ability; capacity 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
88 38 néng a mythical bear-like beast 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
89 38 néng energy 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
90 38 néng function; use 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
91 38 néng may; should; permitted to 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
92 38 néng talent 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
93 38 néng expert at 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
94 38 néng to be in harmony 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
95 38 néng to tend to; to care for 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
96 38 néng to reach; to arrive at 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
97 38 néng as long as; only 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
98 38 néng even if 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
99 38 néng but 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
100 38 néng in this way 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
101 38 néng to be able; śak 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
102 37 讀誦 dúsòng to read aloud; to recite 若欲讀誦應疾讀誦
103 37 書寫 shūxiě to write 若欲書寫應疾書寫
104 37 書寫 shūxiě to copy 若欲書寫應疾書寫
105 36 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
106 35 圓滿 yuánmǎn satisfactory 由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿
107 35 圓滿 yuánmǎn Perfection 由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿
108 35 圓滿 yuánmǎn perfect; complete; paripūrṇa 由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿
109 34 菩提 pútí bodhi; enlightenment 獨覺菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
110 34 菩提 pútí bodhi 獨覺菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
111 34 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 獨覺菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
112 34 思惟 sīwéi to think; to consider; to reflect 若欲思惟應疾思惟
113 34 思惟 sīwéi thinking; tought 若欲思惟應疾思惟
114 34 思惟 sīwéi Contemplate 若欲思惟應疾思惟
115 34 思惟 sīwéi reflection; consideration; cintana 若欲思惟應疾思惟
116 33 不遠 bùyuǎn not far; not long ago 常不遠離布施波羅蜜多
117 33 to leave; to depart; to go away; to part 於其中間常不離佛
118 33 a mythical bird 於其中間常不離佛
119 33 li; one of the eight divinatory trigrams 於其中間常不離佛
120 33 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 於其中間常不離佛
121 33 chī a dragon with horns not yet grown 於其中間常不離佛
122 33 a mountain ash 於其中間常不離佛
123 33 vanilla; a vanilla-like herb 於其中間常不離佛
124 33 to be scattered; to be separated 於其中間常不離佛
125 33 to cut off 於其中間常不離佛
126 33 to violate; to be contrary to 於其中間常不離佛
127 33 to be distant from 於其中間常不離佛
128 33 two 於其中間常不離佛
129 33 to array; to align 於其中間常不離佛
130 33 to pass through; to experience 於其中間常不離佛
131 33 transcendence 於其中間常不離佛
132 32 yīng should; ought 若欲書寫應疾書寫
133 32 yìng to answer; to respond 若欲書寫應疾書寫
134 32 yìng to confirm; to verify 若欲書寫應疾書寫
135 32 yīng soon; immediately 若欲書寫應疾書寫
136 32 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 若欲書寫應疾書寫
137 32 yìng to accept 若欲書寫應疾書寫
138 32 yīng or; either 若欲書寫應疾書寫
139 32 yìng to permit; to allow 若欲書寫應疾書寫
140 32 yìng to echo 若欲書寫應疾書寫
141 32 yìng to handle; to deal with 若欲書寫應疾書寫
142 32 yìng Ying 若欲書寫應疾書寫
143 32 yīng suitable; yukta 若欲書寫應疾書寫
144 32 zhèng upright; straight 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
145 32 zhèng just doing something; just now 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
146 32 zhèng to straighten; to correct 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
147 32 zhèng main; central; primary 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
148 32 zhèng fundamental; original 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
149 32 zhèng precise; exact; accurate 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
150 32 zhèng at right angles 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
151 32 zhèng unbiased; impartial 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
152 32 zhèng true; correct; orthodox 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
153 32 zhèng unmixed; pure 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
154 32 zhèng positive (charge) 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
155 32 zhèng positive (number) 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
156 32 zhèng standard 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
157 32 zhèng chief; principal; primary 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
158 32 zhèng honest 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
159 32 zhèng to execute; to carry out 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
160 32 zhèng precisely 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
161 32 zhèng accepted; conventional 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
162 32 zhèng to govern 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
163 32 zhèng only; just 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
164 32 zhēng first month 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
165 32 zhēng center of a target 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
166 32 zhèng Righteous 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
167 32 zhèng right manner; nyāya 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
168 32 lìng to make; to cause to be; to lead 勿令書寫
169 32 lìng to issue a command 勿令書寫
170 32 lìng rules of behavior; customs 勿令書寫
171 32 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 勿令書寫
172 32 lìng a season 勿令書寫
173 32 lìng respected; good reputation 勿令書寫
174 32 lìng good 勿令書寫
175 32 lìng pretentious 勿令書寫
176 32 lìng a transcending state of existence 勿令書寫
177 32 lìng a commander 勿令書寫
178 32 lìng a commanding quality; an impressive character 勿令書寫
179 32 lìng lyrics 勿令書寫
180 32 lìng Ling 勿令書寫
181 32 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 勿令書寫
182 31 善根 shàngēn Wholesome Roots 由此善根乃至獲得不退轉地
183 31 善根 shàngēn virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla 由此善根乃至獲得不退轉地
184 31 again; more; repeatedly 具壽善現復白佛言
185 31 to go back; to return 具壽善現復白佛言
186 31 to resume; to restart 具壽善現復白佛言
187 31 to do in detail 具壽善現復白佛言
188 31 to restore 具壽善現復白佛言
189 31 to respond; to reply to 具壽善現復白佛言
190 31 after all; and then 具壽善現復白佛言
191 31 even if; although 具壽善現復白佛言
192 31 Fu; Return 具壽善現復白佛言
193 31 to retaliate; to reciprocate 具壽善現復白佛言
194 31 to avoid forced labor or tax 具壽善現復白佛言
195 31 particle without meaing 具壽善現復白佛言
196 31 Fu 具壽善現復白佛言
197 31 repeated; again 具壽善現復白佛言
198 31 doubled; to overlapping; folded 具壽善現復白佛言
199 31 a lined garment with doubled thickness 具壽善現復白佛言
200 31 again; punar 具壽善現復白佛言
201 30 定當 dìngdāng 1settled; ready; finished 由是因緣定當獲得大財
202 30 定當 dìngdāng necessarily 由是因緣定當獲得大財
203 29 不久 bùjiǔ not long; soon 善女人等不久定當圓滿布施波羅蜜多
204 28 乃至 nǎizhì and even 乃至一歲
205 28 乃至 nǎizhì as much as; yavat 乃至一歲
206 28 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 經爾所時令得究竟
207 28 suǒ an office; an institute 經爾所時令得究竟
208 28 suǒ introduces a relative clause 經爾所時令得究竟
209 28 suǒ it 經爾所時令得究竟
210 28 suǒ if; supposing 經爾所時令得究竟
211 28 suǒ a few; various; some 經爾所時令得究竟
212 28 suǒ a place; a location 經爾所時令得究竟
213 28 suǒ indicates a passive voice 經爾所時令得究竟
214 28 suǒ that which 經爾所時令得究竟
215 28 suǒ an ordinal number 經爾所時令得究竟
216 28 suǒ meaning 經爾所時令得究竟
217 28 suǒ garrison 經爾所時令得究竟
218 28 suǒ place; pradeśa 經爾所時令得究竟
219 28 suǒ that which; yad 經爾所時令得究竟
220 27 廣說 guǎngshuō to explain; to teach 而今廣說留難不生
221 27 wèi for; to 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
222 27 wèi because of 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
223 27 wéi to act as; to serve 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
224 27 wéi to change into; to become 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
225 27 wéi to be; is 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
226 27 wéi to do 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
227 27 wèi for 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
228 27 wèi because of; for; to 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
229 27 wèi to 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
230 27 wéi in a passive construction 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
231 27 wéi forming a rehetorical question 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
232 27 wéi forming an adverb 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
233 27 wéi to add emphasis 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
234 27 wèi to support; to help 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
235 27 wéi to govern 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
236 26 hòu after; later 佛滅度後何方興盛
237 26 hòu empress; queen 佛滅度後何方興盛
238 26 hòu sovereign 佛滅度後何方興盛
239 26 hòu behind 佛滅度後何方興盛
240 26 hòu the god of the earth 佛滅度後何方興盛
241 26 hòu late; later 佛滅度後何方興盛
242 26 hòu arriving late 佛滅度後何方興盛
243 26 hòu offspring; descendents 佛滅度後何方興盛
244 26 hòu to fall behind; to lag 佛滅度後何方興盛
245 26 hòu behind; back 佛滅度後何方興盛
246 26 hòu then 佛滅度後何方興盛
247 26 hòu mother of the designated heir; mother of the crown prince 佛滅度後何方興盛
248 26 hòu Hou 佛滅度後何方興盛
249 26 hòu after; behind 佛滅度後何方興盛
250 26 hòu following 佛滅度後何方興盛
251 26 hòu to be delayed 佛滅度後何方興盛
252 26 hòu to abandon; to discard 佛滅度後何方興盛
253 26 hòu feudal lords 佛滅度後何方興盛
254 26 hòu Hou 佛滅度後何方興盛
255 26 hòu woman of high rank; female deity; mahiṣī 佛滅度後何方興盛
256 26 hòu rear; paścāt 佛滅度後何方興盛
257 26 由此 yóucǐ hereby; from this 由此因緣歡喜護念
258 25 kōng empty; void; hollow
259 25 kòng free time
260 25 kòng to empty; to clean out
261 25 kōng the sky; the air
262 25 kōng in vain; for nothing
263 25 kòng vacant; unoccupied
264 25 kòng empty space
265 25 kōng without substance
266 25 kōng to not have
267 25 kòng opportunity; chance
268 25 kōng vast and high
269 25 kōng impractical; ficticious
270 25 kòng blank
271 25 kòng expansive
272 25 kòng lacking
273 25 kōng plain; nothing else
274 25 kōng Emptiness
275 25 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence
276 24 ruò to seem; to be like; as 若欲書寫應疾書寫
277 24 ruò seemingly 若欲書寫應疾書寫
278 24 ruò if 若欲書寫應疾書寫
279 24 ruò you 若欲書寫應疾書寫
280 24 ruò this; that 若欲書寫應疾書寫
281 24 ruò and; or 若欲書寫應疾書寫
282 24 ruò as for; pertaining to 若欲書寫應疾書寫
283 24 pomegranite 若欲書寫應疾書寫
284 24 ruò to choose 若欲書寫應疾書寫
285 24 ruò to agree; to accord with; to conform to 若欲書寫應疾書寫
286 24 ruò thus 若欲書寫應疾書寫
287 24 ruò pollia 若欲書寫應疾書寫
288 24 ruò Ruo 若欲書寫應疾書寫
289 24 ruò only then 若欲書寫應疾書寫
290 24 ja 若欲書寫應疾書寫
291 24 jñā 若欲書寫應疾書寫
292 23 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
293 23 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
294 23 not; no 為他說者留難事起不究竟故
295 23 expresses that a certain condition cannot be acheived 為他說者留難事起不究竟故
296 23 as a correlative 為他說者留難事起不究竟故
297 23 no (answering a question) 為他說者留難事起不究竟故
298 23 forms a negative adjective from a noun 為他說者留難事起不究竟故
299 23 at the end of a sentence to form a question 為他說者留難事起不究竟故
300 23 to form a yes or no question 為他說者留難事起不究竟故
301 23 infix potential marker 為他說者留難事起不究竟故
302 23 no; na 為他說者留難事起不究竟故
303 22 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
304 21 dāng to be; to act as; to serve as 當知皆是一切如來
305 21 dāng at or in the very same; be apposite 當知皆是一切如來
306 21 dāng dang (sound of a bell) 當知皆是一切如來
307 21 dāng to face 當知皆是一切如來
308 21 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當知皆是一切如來
309 21 dāng to manage; to host 當知皆是一切如來
310 21 dāng should 當知皆是一切如來
311 21 dāng to treat; to regard as 當知皆是一切如來
312 21 dǎng to think 當知皆是一切如來
313 21 dàng suitable; correspond to 當知皆是一切如來
314 21 dǎng to be equal 當知皆是一切如來
315 21 dàng that 當知皆是一切如來
316 21 dāng an end; top 當知皆是一切如來
317 21 dàng clang; jingle 當知皆是一切如來
318 21 dāng to judge 當知皆是一切如來
319 21 dǎng to bear on one's shoulder 當知皆是一切如來
320 21 dàng the same 當知皆是一切如來
321 21 dàng to pawn 當知皆是一切如來
322 21 dàng to fail [an exam] 當知皆是一切如來
323 21 dàng a trap 當知皆是一切如來
324 21 dàng a pawned item 當知皆是一切如來
325 21 I; me; my 我今書寫
326 21 self 我今書寫
327 21 we; our 我今書寫
328 21 [my] dear 我今書寫
329 21 Wo 我今書寫
330 21 self; atman; attan 我今書寫
331 21 ga 我今書寫
332 21 I; aham 我今書寫
333 20 this; these 善女人等於此般若波羅蜜多
334 20 in this way 善女人等於此般若波羅蜜多
335 20 otherwise; but; however; so 善女人等於此般若波羅蜜多
336 20 at this time; now; here 善女人等於此般若波羅蜜多
337 20 this; here; etad 善女人等於此般若波羅蜜多
338 20 讚歎 zàntàn praise 尊重讚歎
339 19 shòu to suffer; to be subjected to
340 19 shòu to transfer; to confer
341 19 shòu to receive; to accept
342 19 shòu to tolerate
343 19 shòu suitably
344 19 shòu feelings; sensations
345 19 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 供養恭敬
346 19 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 供養恭敬
347 19 供養 gòngyǎng offering 供養恭敬
348 19 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 供養恭敬
349 19 method; way 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
350 19 France 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
351 19 the law; rules; regulations 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
352 19 the teachings of the Buddha; Dharma 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
353 19 a standard; a norm 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
354 19 an institution 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
355 19 to emulate 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
356 19 magic; a magic trick 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
357 19 punishment 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
358 19 Fa 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
359 19 a precedent 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
360 19 a classification of some kinds of Han texts 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
361 19 relating to a ceremony or rite 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
362 19 Dharma 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
363 19 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
364 19 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
365 19 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
366 19 quality; characteristic 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
367 19 尊重 zūnzhòng to esteem; to respect; to honor 尊重讚歎
368 19 尊重 zūnzhòng respected; to be honored 尊重讚歎
369 19 尊重 zūnzhòng to have self-esteem; to be solemn 尊重讚歎
370 19 尊重 zūnzhòng respect 尊重讚歎
371 18 de potential marker 經爾所時令得究竟
372 18 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 經爾所時令得究竟
373 18 děi must; ought to 經爾所時令得究竟
374 18 děi to want to; to need to 經爾所時令得究竟
375 18 děi must; ought to 經爾所時令得究竟
376 18 de 經爾所時令得究竟
377 18 de infix potential marker 經爾所時令得究竟
378 18 to result in 經爾所時令得究竟
379 18 to be proper; to fit; to suit 經爾所時令得究竟
380 18 to be satisfied 經爾所時令得究竟
381 18 to be finished 經爾所時令得究竟
382 18 de result of degree 經爾所時令得究竟
383 18 de marks completion of an action 經爾所時令得究竟
384 18 děi satisfying 經爾所時令得究竟
385 18 to contract 經爾所時令得究竟
386 18 marks permission or possibility 經爾所時令得究竟
387 18 expressing frustration 經爾所時令得究竟
388 18 to hear 經爾所時令得究竟
389 18 to have; there is 經爾所時令得究竟
390 18 marks time passed 經爾所時令得究竟
391 18 obtain; attain; prāpta 經爾所時令得究竟
392 18 恭敬 gōngjìng to bow; to revere; to hold in deferential respect 供養恭敬
393 18 恭敬 gōngjìng Respect 供養恭敬
394 18 zhī to know 當知皆是一切如來
395 18 zhī to comprehend 當知皆是一切如來
396 18 zhī to inform; to tell 當知皆是一切如來
397 18 zhī to administer 當知皆是一切如來
398 18 zhī to distinguish; to discern 當知皆是一切如來
399 18 zhī to be close friends 當知皆是一切如來
400 18 zhī to feel; to sense; to perceive 當知皆是一切如來
401 18 zhī to receive; to entertain 當知皆是一切如來
402 18 zhī knowledge 當知皆是一切如來
403 18 zhī consciousness; perception 當知皆是一切如來
404 18 zhī a close friend 當知皆是一切如來
405 18 zhì wisdom 當知皆是一切如來
406 18 zhì Zhi 當知皆是一切如來
407 18 zhī Understanding 當知皆是一切如來
408 18 zhī know; jña 當知皆是一切如來
409 18 留難 liú nán the difficulty of evil spirits left behind to hinder doing of good deed 以極甚深多諸留難
410 17 xiū to decorate; to embellish 常不遠離修五眼
411 17 xiū to study; to cultivate 常不遠離修五眼
412 17 xiū to repair 常不遠離修五眼
413 17 xiū long; slender 常不遠離修五眼
414 17 xiū to write; to compile 常不遠離修五眼
415 17 xiū to build; to construct; to shape 常不遠離修五眼
416 17 xiū to practice 常不遠離修五眼
417 17 xiū to cut 常不遠離修五眼
418 17 xiū virtuous; wholesome 常不遠離修五眼
419 17 xiū a virtuous person 常不遠離修五眼
420 17 xiū Xiu 常不遠離修五眼
421 17 xiū to unknot 常不遠離修五眼
422 17 xiū to prepare; to put in order 常不遠離修五眼
423 17 xiū excellent 常不遠離修五眼
424 17 xiū to perform [a ceremony] 常不遠離修五眼
425 17 xiū Cultivation 常不遠離修五眼
426 17 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 常不遠離修五眼
427 17 xiū pratipanna; spiritual practice 常不遠離修五眼
428 16 shēng to be born; to give birth
429 16 shēng to live
430 16 shēng raw
431 16 shēng a student
432 16 shēng life
433 16 shēng to produce; to give rise
434 16 shēng alive
435 16 shēng a lifetime
436 16 shēng to initiate; to become
437 16 shēng to grow
438 16 shēng unfamiliar
439 16 shēng not experienced
440 16 shēng hard; stiff; strong
441 16 shēng very; extremely
442 16 shēng having academic or professional knowledge
443 16 shēng a male role in traditional theatre
444 16 shēng gender
445 16 shēng to develop; to grow
446 16 shēng to set up
447 16 shēng a prostitute
448 16 shēng a captive
449 16 shēng a gentleman
450 16 shēng Kangxi radical 100
451 16 shēng unripe
452 16 shēng nature
453 16 shēng to inherit; to succeed
454 16 shēng destiny
455 16 shēng birth
456 16 chù to touch; to feel
457 16 chù to butt; to ram; to gore
458 16 chù touch; contact; sparśa
459 16 zhù to dwell; to live; to reside 恒住捨性清淨故般若波羅蜜多清淨
460 16 zhù to stop; to halt 恒住捨性清淨故般若波羅蜜多清淨
461 16 zhù to retain; to remain 恒住捨性清淨故般若波羅蜜多清淨
462 16 zhù to lodge at [temporarily] 恒住捨性清淨故般若波羅蜜多清淨
463 16 zhù firmly; securely 恒住捨性清淨故般若波羅蜜多清淨
464 16 zhù verb complement 恒住捨性清淨故般若波羅蜜多清淨
465 16 zhù attaching; abiding; dwelling on 恒住捨性清淨故般若波羅蜜多清淨
466 15 護念 hùniàn Safeguard the Mind 諸佛世尊皆共護念修行般若波羅蜜多諸菩薩故
467 15 護念 hùniàn for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple 諸佛世尊皆共護念修行般若波羅蜜多諸菩薩故
468 15 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 法爾應為十方世界無量無數無邊如來
469 15 無量 wúliàng immeasurable; unlimited; aparimāṇa 法爾應為十方世界無量無數無邊如來
470 15 無量 wúliàng immeasurable 法爾應為十方世界無量無數無邊如來
471 15 無量 wúliàng Atula 法爾應為十方世界無量無數無邊如來
472 15 shí time; a point or period of time
473 15 shí a season; a quarter of a year
474 15 shí one of the 12 two-hour periods of the day
475 15 shí at that time
476 15 shí fashionable
477 15 shí fate; destiny; luck
478 15 shí occasion; opportunity; chance
479 15 shí tense
480 15 shí particular; special
481 15 shí to plant; to cultivate
482 15 shí hour (measure word)
483 15 shí an era; a dynasty
484 15 shí time [abstract]
485 15 shí seasonal
486 15 shí frequently; often
487 15 shí occasionally; sometimes
488 15 shí on time
489 15 shí this; that
490 15 shí to wait upon
491 15 shí hour
492 15 shí appropriate; proper; timely
493 15 shí Shi
494 15 shí a present; currentlt
495 15 shí time; kāla
496 15 shí at that time; samaya
497 14 yóu follow; from; it is for...to 彼由如是勝善根故
498 14 yóu Kangxi radical 102 彼由如是勝善根故
499 14 yóu to follow along 彼由如是勝善根故
500 14 yóu cause; reason 彼由如是勝善根故

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
清净 清凈
 1. qīngjìng
 2. qīngjìng
 1. purity
 2. pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi
舍利子 shèlìzi Śariputra; Sariputta
善女人
 1. shàn nǚrén
 2. shàn nǚrén
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善男子
 1. shàn nánzǐ
 2. shàn nánzi
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
什深 甚深 shénshēn very profound; what is deep
zhū all; many; sarva
如是 rúshì thus, so
that; tad

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
北方 98 The North
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大般若波罗蜜经 大般若波羅蜜多經 100 The Large Sutra Perfection of Wisdom; Mahāprajñāpāramitāsūtra
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛十力 70 the ten powers of the Buddha
六波罗蜜多 六波羅蜜多 108 Six Paramitas; Six Perfections
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
菩萨乘 菩薩乘 112 Bodhisattva Vehicle
菩萨十地 菩薩十地 112 the ten grounds of the bodhisattva path; dashabhumi
庆喜 慶喜 113 Ānanda; Ananda
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
善现 善現 115 Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā
舍利子 115 Śariputra; Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
十遍处 十遍處 115 Ten Kasinas
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
无上正觉 無上正覺 119 anuttara bodhi; unexcelled enlightenment
无忧 無憂 119
 1. did not worry
 2. Carefree
 3. without sorrow
 4. no sorrow
 5. Aśoka; Asoka; Ashoka
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
西北方 120 northwest; northwestern
玄奘 120
 1. Xuanzang; Hsuan-Tsang
 2. Xuanzang; Hsuan-Tsang
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 161.

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening
安立 196
 1. to establish; to find a place for; to help settle down; to arrange for
 2. to begin to speak
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
安忍 196
 1. tolerance
 2. Patience
 3. to bear adversity with calmness
 4. Abiding Patience
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
八胜处 八勝處 98 eight abodes of superiority; eight stations of mastery; eight abhibhāyatana
八圣道支 八聖道支 98 The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白佛 98 to address the Buddha
般涅槃 98 parinirvana
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
苾刍尼 苾蒭尼 98
 1. a nun
 2. a nun
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不堕恶趣 不墮惡趣 98 will not descend into an evil rebirth
不思议界 不思議界 98 acintyadhātu; the realm beyond thought and words
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
常生 99 immortality
出离 出離 99
 1. to leave Samsara; to transcend the mundane world
 2. to leave
 3. renunciation, transcendence
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大空 100 the great void
道圣谛 道聖諦 100 the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
灯明 燈明 100 a lamp held before the Buddha
等身 100 a life-size image
独觉 獨覺 100 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
耳识 耳識 196 auditory consciousness; śrotravijñāna
法处 法處 102 dharmayatana; dharmāyatana; mental objects
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
方便善巧 102 skillful means; expedient means; skillful and expedient means
法住 102 dharma abode
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛灭度 佛滅度 102 Buddha's Nirvāṇa
佛土 102 buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth
佛眼观 佛眼觀 70 observe them through the Buddha eye
广说 廣說 103 to explain; to teach
果报 果報 103 vipāka; the result of karma; indirect effect
过去佛 過去佛 103 past Buddhas
弘誓愿 弘誓願 104 great vows
后生 後生 104 later rebirths; subsequent births
后五 後五 104 following five hundred years
华鬘 華鬘 104 hair tied with flowers; wreath; necklace of flowers
华香 華香 104 incense and flowers
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
九次第定 106 nine graduated concentrations
伎乐 伎樂 106 music
卷第三 106 scroll 3
具寿 具壽 106 friend; brother; āyuṣman
空解脱门 空解脫門 107 the door of deliverance of emptiness
空空 107 the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness
苦圣谛 苦聖諦 107 the noble truth of the existence of suffering
兰若 蘭若 108
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; aranya
 3. temple; monastery
利乐 利樂 108 blessing and joy
离生性 離生性 108 the nature of leaving the cycle of birth and death
离苦 離苦 108 to transcend suffering
六处 六處 108 the six sense organs; sadayatana
留难 留難 108 the difficulty of evil spirits left behind to hinder doing of good deed
六神通 108 the six supernatural powers
妙色 109 wonderful form
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
恼害 惱害 110 malicious feeling
那庾多 110 a nayuta
内外空 內外空 110 inside and outside are empty; intrinsically empty
内空 內空 110 empty within
毘奈耶 112 monastic discipline; vinaya
平等性 112 universal nature
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
七等觉支 七等覺支 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
契经 契經 113 a sutra; a sūtra; a scripture; a discourse
劝请 勸請 113 to request; to implore
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色界 115 realm of form; rupadhatu
色处 色處 115 the visible realm
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
身识 身識 115 body consciousness; consciousness of touch; kāyavijñāna
圣谛 聖諦 115 paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
生天 115 highest rebirth
胜义空 勝義空 115 transcendental emptiness; unsurpassed emptiness
身界 115 ashes or relics after cremation
身命 115 body and life
什深 甚深 115 very profound; what is deep
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十八佛不共法 115 eighteen characterisitics unique to Buddhas
十方世界 115 the worlds in all ten directions
识界 識界 115 vijñāna-dhātu; the realm of consciousness
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
四静虑 四靜慮 115 four jhanas; four stages of meditative concentration
四念住 115 four foundations of mindfulness; satipatthana
四神足 115 the four kinds of teleportation
四维 四維 115
 1. the four half points of the compass
 2. four social bonds
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四无碍解 四無礙解 115 the four unhindered powers of understanding
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四无色定 四無色定 115
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
四正断 四正斷 115 four right efforts; four right exertions
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
外空 119 emptiness external to the body
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
五力 119 pañcabala; the five powers
无边世界 無邊世界 119 the unbounded world
邬波斯迦 鄔波斯迦 119 a female lay Buddhist
邬波索迦 鄔波索迦 119 upasaka; upasika; a male lay Buddhist
无价宝珠 無價寶珠 119 mani jewel; cintāmaṇi
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无上正等觉 無上正等覺 119 anuttara-samyak-sambodhi; unexcelled complete enlightenment
无为空 無為空 119 emptiness of the unconditioned
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
五眼 119 the five eyes; pañcacakṣūs
香界 120 a Buddhist temple
信解 120 adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
心行 120 mental activity
修善 120 to cultivate goodness
虚空界 虛空界 120 visible space
严净 嚴淨 121 majestic and pure
眼识 眼識 121 visual perception; cakṣurvijñāna; cakkhuviññāṇa
一佛 121 one Buddha
意处 意處 121 mental basis of cognition
应作 應作 121 a manifestation
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切相智 121 knowledge of all bases; vastujñāna
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
意识界 意識界 121 realm of consciousness
异熟 異熟 121 vipāka; the result of karma; indirect effect
勇猛精进 勇猛精進 121 bold advance
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
有为空 有為空 121 emptiness of the conditioned; the emptiness of all conditioned phenomena
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
预流果 預流果 121 srotāpanna
赞歎 讚歎 122 praise
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
住持 122
 1. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
 2. the abbot of a monastery; the director of a monastery
 3. to uphold the Dharma
自相空 122 emptiness of essence
自性空 122
 1. The Intrinsically Empty Nature
 2. emptiness of self-nature
 3. svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature
作善 122 to do good deeds