Glossary and Vocabulary for The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經, Scroll 302

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 126 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 如是般若波羅蜜多是清淨聚
2 123 děng et cetera; and so on 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
3 123 děng to wait 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
4 123 děng to be equal 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
5 123 děng degree; level 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
6 123 děng to compare 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
7 123 děng same; equal; sama 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
8 110 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 如是般若波羅蜜多是清淨聚
9 110 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 如是般若波羅蜜多是清淨聚
10 110 清淨 qīngjìng concise 如是般若波羅蜜多是清淨聚
11 110 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 如是般若波羅蜜多是清淨聚
12 110 清淨 qīngjìng pure and clean 如是般若波羅蜜多是清淨聚
13 110 清淨 qīngjìng purity 如是般若波羅蜜多是清淨聚
14 110 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 如是般若波羅蜜多是清淨聚
15 89 舍利子 shèlìzi Sariputta 舍利子白佛言
16 84 善男子 shàn nánzi good men 是故大乘諸善男子
17 84 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 是故大乘諸善男子
18 84 善女人 shàn nǚrén good women 善女人等於此般若波羅蜜多
19 84 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 善女人等於此般若波羅蜜多
20 51 甚深 shénshēn very profound; what is deep 以極甚深多諸留難
21 49 to go; to 於此般若波羅蜜多受持
22 49 to rely on; to depend on 於此般若波羅蜜多受持
23 49 Yu 於此般若波羅蜜多受持
24 49 a crow 於此般若波羅蜜多受持
25 41 cháng Chang 善女人等常為如來
26 41 cháng common; general; ordinary 善女人等常為如來
27 41 cháng a principle; a rule 善女人等常為如來
28 41 cháng eternal; nitya 善女人等常為如來
29 40 修習 xiūxí to practice; to cultivate 若欲修習應疾修習
30 40 修習 xiūxí bhāvanā; spiritual cultivation 若欲修習應疾修習
31 39 受持 shòuchí uphold 若欲受持應疾受持
32 39 受持 shòuchí to accept and maintain faith; to uphold 若欲受持應疾受持
33 38 néng can; able 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
34 38 néng ability; capacity 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
35 38 néng a mythical bear-like beast 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
36 38 néng energy 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
37 38 néng function; use 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
38 38 néng talent 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
39 38 néng expert at 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
40 38 néng to be in harmony 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
41 38 néng to tend to; to care for 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
42 38 néng to reach; to arrive at 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
43 38 néng to be able; śak 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
44 38 néng skilful; pravīṇa 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
45 38 善現 shànxiàn Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā 具壽善現復白佛言
46 37 讀誦 dú sòng read aloud; recite repeatedly; svādyāya 若欲讀誦應疾讀誦
47 37 書寫 shūxiě to write 若欲書寫應疾書寫
48 37 書寫 shūxiě to copy 若欲書寫應疾書寫
49 36 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
50 35 圓滿 yuánmǎn satisfactory 由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿
51 35 圓滿 yuánmǎn Perfection 由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿
52 35 圓滿 yuánmǎn perfect; complete; paripūrṇa 由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿
53 34 思惟 sīwéi to think; to consider; to reflect 若欲思惟應疾思惟
54 34 思惟 sīwéi thinking; tought 若欲思惟應疾思惟
55 34 思惟 sīwéi Contemplate 若欲思惟應疾思惟
56 34 思惟 sīwéi reflection; consideration; cintana 若欲思惟應疾思惟
57 34 菩提 pútí bodhi; enlightenment 獨覺菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
58 34 菩提 pútí bodhi 獨覺菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
59 34 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 獨覺菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
60 33 to leave; to depart; to go away; to part 於其中間常不離佛
61 33 a mythical bird 於其中間常不離佛
62 33 li; one of the eight divinatory trigrams 於其中間常不離佛
63 33 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 於其中間常不離佛
64 33 chī a dragon with horns not yet grown 於其中間常不離佛
65 33 a mountain ash 於其中間常不離佛
66 33 vanilla; a vanilla-like herb 於其中間常不離佛
67 33 to be scattered; to be separated 於其中間常不離佛
68 33 to cut off 於其中間常不離佛
69 33 to violate; to be contrary to 於其中間常不離佛
70 33 to be distant from 於其中間常不離佛
71 33 two 於其中間常不離佛
72 33 to array; to align 於其中間常不離佛
73 33 to pass through; to experience 於其中間常不離佛
74 33 transcendence 於其中間常不離佛
75 33 to avoid; to abstain from; viramaṇa 於其中間常不離佛
76 32 lìng to make; to cause to be; to lead 勿令書寫
77 32 lìng to issue a command 勿令書寫
78 32 lìng rules of behavior; customs 勿令書寫
79 32 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 勿令書寫
80 32 lìng a season 勿令書寫
81 32 lìng respected; good reputation 勿令書寫
82 32 lìng good 勿令書寫
83 32 lìng pretentious 勿令書寫
84 32 lìng a transcending state of existence 勿令書寫
85 32 lìng a commander 勿令書寫
86 32 lìng a commanding quality; an impressive character 勿令書寫
87 32 lìng lyrics 勿令書寫
88 32 lìng Ling 勿令書寫
89 32 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 勿令書寫
90 32 yìng to answer; to respond 若欲書寫應疾書寫
91 32 yìng to confirm; to verify 若欲書寫應疾書寫
92 32 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 若欲書寫應疾書寫
93 32 yìng to accept 若欲書寫應疾書寫
94 32 yìng to permit; to allow 若欲書寫應疾書寫
95 32 yìng to echo 若欲書寫應疾書寫
96 32 yìng to handle; to deal with 若欲書寫應疾書寫
97 32 yìng Ying 若欲書寫應疾書寫
98 32 zhèng upright; straight 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
99 32 zhèng to straighten; to correct 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
100 32 zhèng main; central; primary 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
101 32 zhèng fundamental; original 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
102 32 zhèng precise; exact; accurate 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
103 32 zhèng at right angles 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
104 32 zhèng unbiased; impartial 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
105 32 zhèng true; correct; orthodox 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
106 32 zhèng unmixed; pure 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
107 32 zhèng positive (charge) 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
108 32 zhèng positive (number) 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
109 32 zhèng standard 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
110 32 zhèng chief; principal; primary 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
111 32 zhèng honest 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
112 32 zhèng to execute; to carry out 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
113 32 zhèng accepted; conventional 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
114 32 zhèng to govern 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
115 32 zhēng first month 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
116 32 zhēng center of a target 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
117 32 zhèng Righteous 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
118 32 zhèng right manner; nyāya 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
119 31 to go back; to return 具壽善現復白佛言
120 31 to resume; to restart 具壽善現復白佛言
121 31 to do in detail 具壽善現復白佛言
122 31 to restore 具壽善現復白佛言
123 31 to respond; to reply to 具壽善現復白佛言
124 31 Fu; Return 具壽善現復白佛言
125 31 to retaliate; to reciprocate 具壽善現復白佛言
126 31 to avoid forced labor or tax 具壽善現復白佛言
127 31 Fu 具壽善現復白佛言
128 31 doubled; to overlapping; folded 具壽善現復白佛言
129 31 a lined garment with doubled thickness 具壽善現復白佛言
130 31 善根 shàngēn Wholesome Roots 由此善根乃至獲得不退轉地
131 31 善根 shàngēn virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla 由此善根乃至獲得不退轉地
132 30 定當 dìngdāng 1settled; ready; finished 由是因緣定當獲得大財
133 29 不久 bùjiǔ not long; soon 善女人等不久定當圓滿布施波羅蜜多
134 28 suǒ a few; various; some 經爾所時令得究竟
135 28 suǒ a place; a location 經爾所時令得究竟
136 28 suǒ indicates a passive voice 經爾所時令得究竟
137 28 suǒ an ordinal number 經爾所時令得究竟
138 28 suǒ meaning 經爾所時令得究竟
139 28 suǒ garrison 經爾所時令得究竟
140 28 suǒ place; pradeśa 經爾所時令得究竟
141 27 wéi to act as; to serve 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
142 27 wéi to change into; to become 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
143 27 wéi to be; is 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
144 27 wéi to do 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
145 27 wèi to support; to help 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
146 27 wéi to govern 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
147 27 wèi to be; bhū 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
148 27 廣說 guǎngshuō to explain; to teach 而今廣說留難不生
149 26 hòu after; later 佛滅度後何方興盛
150 26 hòu empress; queen 佛滅度後何方興盛
151 26 hòu sovereign 佛滅度後何方興盛
152 26 hòu the god of the earth 佛滅度後何方興盛
153 26 hòu late; later 佛滅度後何方興盛
154 26 hòu offspring; descendents 佛滅度後何方興盛
155 26 hòu to fall behind; to lag 佛滅度後何方興盛
156 26 hòu behind; back 佛滅度後何方興盛
157 26 hòu mother of the designated heir; mother of the crown prince 佛滅度後何方興盛
158 26 hòu Hou 佛滅度後何方興盛
159 26 hòu after; behind 佛滅度後何方興盛
160 26 hòu following 佛滅度後何方興盛
161 26 hòu to be delayed 佛滅度後何方興盛
162 26 hòu to abandon; to discard 佛滅度後何方興盛
163 26 hòu feudal lords 佛滅度後何方興盛
164 26 hòu Hou 佛滅度後何方興盛
165 26 hòu woman of high rank; female deity; mahiṣī 佛滅度後何方興盛
166 26 hòu rear; paścāt 佛滅度後何方興盛
167 26 hòu later; paścima 佛滅度後何方興盛
168 26 由此 yóucǐ hereby; from this 由此因緣歡喜護念
169 25 kōng empty; void; hollow
170 25 kòng free time
171 25 kòng to empty; to clean out
172 25 kōng the sky; the air
173 25 kōng in vain; for nothing
174 25 kòng vacant; unoccupied
175 25 kòng empty space
176 25 kōng without substance
177 25 kōng to not have
178 25 kòng opportunity; chance
179 25 kōng vast and high
180 25 kōng impractical; ficticious
181 25 kòng blank
182 25 kòng expansive
183 25 kòng lacking
184 25 kōng plain; nothing else
185 25 kōng Emptiness
186 25 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence
187 23 infix potential marker 為他說者留難事起不究竟故
188 23 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
189 23 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
190 22 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
191 21 self 我今書寫
192 21 [my] dear 我今書寫
193 21 Wo 我今書寫
194 21 self; atman; attan 我今書寫
195 21 ga 我今書寫
196 20 讚歎 zàntàn praise 尊重讚歎
197 19 尊重 zūnzhòng to esteem; to respect; to honor 尊重讚歎
198 19 尊重 zūnzhòng respected; to be honored 尊重讚歎
199 19 尊重 zūnzhòng to have self-esteem; to be solemn 尊重讚歎
200 19 尊重 zūnzhòng respect 尊重讚歎
201 19 shòu to suffer; to be subjected to
202 19 shòu to transfer; to confer
203 19 shòu to receive; to accept
204 19 shòu to tolerate
205 19 shòu feelings; sensations
206 19 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 供養恭敬
207 19 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 供養恭敬
208 19 供養 gòngyǎng offering 供養恭敬
209 19 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 供養恭敬
210 18 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 經爾所時令得究竟
211 18 děi to want to; to need to 經爾所時令得究竟
212 18 děi must; ought to 經爾所時令得究竟
213 18 de 經爾所時令得究竟
214 18 de infix potential marker 經爾所時令得究竟
215 18 to result in 經爾所時令得究竟
216 18 to be proper; to fit; to suit 經爾所時令得究竟
217 18 to be satisfied 經爾所時令得究竟
218 18 to be finished 經爾所時令得究竟
219 18 děi satisfying 經爾所時令得究竟
220 18 to contract 經爾所時令得究竟
221 18 to hear 經爾所時令得究竟
222 18 to have; there is 經爾所時令得究竟
223 18 marks time passed 經爾所時令得究竟
224 18 obtain; attain; prāpta 經爾所時令得究竟
225 18 留難 liú nán the difficulty of evil spirits left behind to hinder doing of good deed 以極甚深多諸留難
226 18 zhī to know 當知皆是一切如來
227 18 zhī to comprehend 當知皆是一切如來
228 18 zhī to inform; to tell 當知皆是一切如來
229 18 zhī to administer 當知皆是一切如來
230 18 zhī to distinguish; to discern 當知皆是一切如來
231 18 zhī to be close friends 當知皆是一切如來
232 18 zhī to feel; to sense; to perceive 當知皆是一切如來
233 18 zhī to receive; to entertain 當知皆是一切如來
234 18 zhī knowledge 當知皆是一切如來
235 18 zhī consciousness; perception 當知皆是一切如來
236 18 zhī a close friend 當知皆是一切如來
237 18 zhì wisdom 當知皆是一切如來
238 18 zhì Zhi 當知皆是一切如來
239 18 zhī Understanding 當知皆是一切如來
240 18 zhī know; jña 當知皆是一切如來
241 18 恭敬 gōngjìng to bow; to revere; to hold in deferential respect 供養恭敬
242 18 恭敬 gōngjìng Respect 供養恭敬
243 18 恭敬 gōngjìng honor; satkāra 供養恭敬
244 18 恭敬 gōngjìng to honour 供養恭敬
245 17 method; way 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
246 17 France 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
247 17 the law; rules; regulations 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
248 17 the teachings of the Buddha; Dharma 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
249 17 a standard; a norm 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
250 17 an institution 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
251 17 to emulate 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
252 17 magic; a magic trick 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
253 17 punishment 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
254 17 Fa 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
255 17 a precedent 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
256 17 a classification of some kinds of Han texts 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
257 17 relating to a ceremony or rite 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
258 17 Dharma 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
259 17 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
260 17 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
261 17 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
262 17 quality; characteristic 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
263 17 xiū to decorate; to embellish 常不遠離修五眼
264 17 xiū to study; to cultivate 常不遠離修五眼
265 17 xiū to repair 常不遠離修五眼
266 17 xiū long; slender 常不遠離修五眼
267 17 xiū to write; to compile 常不遠離修五眼
268 17 xiū to build; to construct; to shape 常不遠離修五眼
269 17 xiū to practice 常不遠離修五眼
270 17 xiū to cut 常不遠離修五眼
271 17 xiū virtuous; wholesome 常不遠離修五眼
272 17 xiū a virtuous person 常不遠離修五眼
273 17 xiū Xiu 常不遠離修五眼
274 17 xiū to unknot 常不遠離修五眼
275 17 xiū to prepare; to put in order 常不遠離修五眼
276 17 xiū excellent 常不遠離修五眼
277 17 xiū to perform [a ceremony] 常不遠離修五眼
278 17 xiū Cultivation 常不遠離修五眼
279 17 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 常不遠離修五眼
280 17 xiū pratipanna; spiritual practice 常不遠離修五眼
281 16 shēng to be born; to give birth
282 16 shēng to live
283 16 shēng raw
284 16 shēng a student
285 16 shēng life
286 16 shēng to produce; to give rise
287 16 shēng alive
288 16 shēng a lifetime
289 16 shēng to initiate; to become
290 16 shēng to grow
291 16 shēng unfamiliar
292 16 shēng not experienced
293 16 shēng hard; stiff; strong
294 16 shēng having academic or professional knowledge
295 16 shēng a male role in traditional theatre
296 16 shēng gender
297 16 shēng to develop; to grow
298 16 shēng to set up
299 16 shēng a prostitute
300 16 shēng a captive
301 16 shēng a gentleman
302 16 shēng Kangxi radical 100
303 16 shēng unripe
304 16 shēng nature
305 16 shēng to inherit; to succeed
306 16 shēng destiny
307 16 shēng birth
308 16 chù to touch; to feel
309 16 chù to butt; to ram; to gore
310 16 chù touch; contact; sparśa
311 16 chù tangible; spraṣṭavya
312 15 護念 hùniàn Safeguard the Mind 諸佛世尊皆共護念修行般若波羅蜜多諸菩薩故
313 15 護念 hùniàn for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple 諸佛世尊皆共護念修行般若波羅蜜多諸菩薩故
314 15 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 法爾應為十方世界無量無數無邊如來
315 15 無量 wúliàng immeasurable 法爾應為十方世界無量無數無邊如來
316 15 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 法爾應為十方世界無量無數無邊如來
317 15 無量 wúliàng Atula 法爾應為十方世界無量無數無邊如來
318 15 shí time; a point or period of time
319 15 shí a season; a quarter of a year
320 15 shí one of the 12 two-hour periods of the day
321 15 shí fashionable
322 15 shí fate; destiny; luck
323 15 shí occasion; opportunity; chance
324 15 shí tense
325 15 shí particular; special
326 15 shí to plant; to cultivate
327 15 shí an era; a dynasty
328 15 shí time [abstract]
329 15 shí seasonal
330 15 shí to wait upon
331 15 shí hour
332 15 shí appropriate; proper; timely
333 15 shí Shi
334 15 shí a present; currentlt
335 15 shí time; kāla
336 15 shí at that time; samaya
337 14 一切 yīqiè temporary 一切陀羅尼門清淨故般若波羅蜜多清淨
338 14 一切 yīqiè the same 一切陀羅尼門清淨故般若波羅蜜多清淨
339 14 to reach 眼識界及眼觸
340 14 to attain 眼識界及眼觸
341 14 to understand 眼識界及眼觸
342 14 able to be compared to; to catch up with 眼識界及眼觸
343 14 to be involved with; to associate with 眼識界及眼觸
344 14 passing of a feudal title from elder to younger brother 眼識界及眼觸
345 14 and; ca; api 眼識界及眼觸
346 14 yóu Kangxi radical 102 彼由如是勝善根故
347 14 yóu to follow along 彼由如是勝善根故
348 14 yóu cause; reason 彼由如是勝善根故
349 14 yóu You 彼由如是勝善根故
350 14 信解 xìnjiě resolution; determination; zeal 善女人等於此般若波羅蜜多深生信解
351 14 shēn deep 善女人等於此般若波羅蜜多深生信解
352 14 shēn profound; penetrating 善女人等於此般若波羅蜜多深生信解
353 14 shēn dark; deep in color 善女人等於此般若波羅蜜多深生信解
354 14 shēn remote in time 善女人等於此般若波羅蜜多深生信解
355 14 shēn depth 善女人等於此般若波羅蜜多深生信解
356 14 shēn far 善女人等於此般若波羅蜜多深生信解
357 14 shēn to withdraw; to recede 善女人等於此般若波羅蜜多深生信解
358 14 shēn thick; lush 善女人等於此般若波羅蜜多深生信解
359 14 shēn intimate; close 善女人等於此般若波羅蜜多深生信解
360 14 shēn late 善女人等於此般若波羅蜜多深生信解
361 14 shēn great 善女人等於此般若波羅蜜多深生信解
362 14 shēn grave; serious 善女人等於此般若波羅蜜多深生信解
363 14 shēn to dig; to go deep into; to be well versed in 善女人等於此般若波羅蜜多深生信解
364 14 shēn to survey; to probe 善女人等於此般若波羅蜜多深生信解
365 14 shēn deep; gambhīra 善女人等於此般若波羅蜜多深生信解
366 14 正等覺 zhèng děngjué Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness 正等覺現說法者之所護念
367 13 ér Kangxi radical 126 而有書寫
368 13 ér as if; to seem like 而有書寫
369 13 néng can; able 而有書寫
370 13 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而有書寫
371 13 ér to arrive; up to 而有書寫
372 13 bǎi one hundred 大般若波羅蜜多經卷第三百二
373 13 bǎi many 大般若波羅蜜多經卷第三百二
374 13 bǎi Bai 大般若波羅蜜多經卷第三百二
375 13 bǎi all 大般若波羅蜜多經卷第三百二
376 13 bǎi hundred; śata 大般若波羅蜜多經卷第三百二
377 13 zhù to dwell; to live; to reside 住菩薩乘諸善男子
378 13 zhù to stop; to halt 住菩薩乘諸善男子
379 13 zhù to retain; to remain 住菩薩乘諸善男子
380 13 zhù to lodge at [temporarily] 住菩薩乘諸善男子
381 13 zhù verb complement 住菩薩乘諸善男子
382 13 zhù attaching; abiding; dwelling on 住菩薩乘諸善男子
383 13 菩薩乘 púsà shèng Bodhisattva Vehicle 住菩薩乘諸善男子
384 13 有情 yǒuqíng having feelings for 教諸有情得預流果而自不證
385 13 有情 yǒuqíng friends with 教諸有情得預流果而自不證
386 13 有情 yǒuqíng having emotional appeal 教諸有情得預流果而自不證
387 13 有情 yǒuqíng sentient being 教諸有情得預流果而自不證
388 13 有情 yǒuqíng sentient beings 教諸有情得預流果而自不證
389 12 惡魔 èmó demon 惡魔於彼欲作留難
390 12 惡魔 èmó Māra 惡魔於彼欲作留難
391 12 interesting 後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離
392 12 to turn towards; to approach 後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離
393 12 to urge 後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離
394 12 purport; an objective 後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離
395 12 a delight; a pleasure; an interest 後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離
396 12 an inclination 後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離
397 12 a flavor; a taste 後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離
398 12 to go quickly towards 後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離
399 12 realm; destination 後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離
400 12 to use; to grasp 以極甚深多諸留難
401 12 to rely on 以極甚深多諸留難
402 12 to regard 以極甚深多諸留難
403 12 to be able to 以極甚深多諸留難
404 12 to order; to command 以極甚深多諸留難
405 12 used after a verb 以極甚深多諸留難
406 12 a reason; a cause 以極甚深多諸留難
407 12 Israel 以極甚深多諸留難
408 12 Yi 以極甚深多諸留難
409 12 use; yogena 以極甚深多諸留難
410 12 xīn heart [organ] 善女人等久發無上正等覺心
411 12 xīn Kangxi radical 61 善女人等久發無上正等覺心
412 12 xīn mind; consciousness 善女人等久發無上正等覺心
413 12 xīn the center; the core; the middle 善女人等久發無上正等覺心
414 12 xīn one of the 28 star constellations 善女人等久發無上正等覺心
415 12 xīn heart 善女人等久發無上正等覺心
416 12 xīn emotion 善女人等久發無上正等覺心
417 12 xīn intention; consideration 善女人等久發無上正等覺心
418 12 xīn disposition; temperament 善女人等久發無上正等覺心
419 12 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 善女人等久發無上正等覺心
420 12 zhèng proof 教諸有情得預流果而自不證
421 12 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 教諸有情得預流果而自不證
422 12 zhèng to advise against 教諸有情得預流果而自不證
423 12 zhèng certificate 教諸有情得預流果而自不證
424 12 zhèng an illness 教諸有情得預流果而自不證
425 12 zhèng to accuse 教諸有情得預流果而自不證
426 12 zhèng realization; adhigama 教諸有情得預流果而自不證
427 12 zhèng obtaining; prāpti 教諸有情得預流果而自不證
428 12 jiè border; boundary 耳界清淨故般若波羅蜜多清淨
429 12 jiè kingdom 耳界清淨故般若波羅蜜多清淨
430 12 jiè territory; region 耳界清淨故般若波羅蜜多清淨
431 12 jiè the world 耳界清淨故般若波羅蜜多清淨
432 12 jiè scope; extent 耳界清淨故般若波羅蜜多清淨
433 12 jiè erathem; stratigraphic unit 耳界清淨故般若波羅蜜多清淨
434 12 jiè to divide; to define a boundary 耳界清淨故般若波羅蜜多清淨
435 12 jiè to adjoin 耳界清淨故般若波羅蜜多清淨
436 12 jiè dhatu; realm; field; domain 耳界清淨故般若波羅蜜多清淨
437 12 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 是誰神力令彼惡魔不能留難諸菩薩摩訶薩書寫
438 11 xíng to walk
439 11 xíng capable; competent
440 11 háng profession
441 11 xíng Kangxi radical 144
442 11 xíng to travel
443 11 xìng actions; conduct
444 11 xíng to do; to act; to practice
445 11 xíng all right; OK; okay
446 11 háng horizontal line
447 11 héng virtuous deeds
448 11 hàng a line of trees
449 11 hàng bold; steadfast
450 11 xíng to move
451 11 xíng to put into effect; to implement
452 11 xíng travel
453 11 xíng to circulate
454 11 xíng running script; running script
455 11 xíng temporary
456 11 háng rank; order
457 11 háng a business; a shop
458 11 xíng to depart; to leave
459 11 xíng to experience
460 11 xíng path; way
461 11 xíng xing; ballad
462 11 xíng Xing
463 11 xíng Practice
464 11 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
465 11 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior
466 11 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 為他說者留難事起不究竟故
467 11 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 為他說者留難事起不究竟故
468 11 shuì to persuade 為他說者留難事起不究竟故
469 11 shuō to teach; to recite; to explain 為他說者留難事起不究竟故
470 11 shuō a doctrine; a theory 為他說者留難事起不究竟故
471 11 shuō to claim; to assert 為他說者留難事起不究竟故
472 11 shuō allocution 為他說者留難事起不究竟故
473 11 shuō to criticize; to scold 為他說者留難事起不究竟故
474 11 shuō to indicate; to refer to 為他說者留難事起不究竟故
475 11 shuō speach; vāda 為他說者留難事起不究竟故
476 11 shuō to speak; bhāṣate 為他說者留難事起不究竟故
477 11 shuō to instruct 為他說者留難事起不究竟故
478 11 other; another; some other 為他說者留難事起不究竟故
479 11 other 為他說者留難事起不究竟故
480 11 tha 為他說者留難事起不究竟故
481 11 ṭha 為他說者留難事起不究竟故
482 11 other; anya 為他說者留難事起不究竟故
483 11 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
484 11 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
485 11 yán to speak; to say; said 具壽善現復白佛言
486 11 yán language; talk; words; utterance; speech 具壽善現復白佛言
487 11 yán Kangxi radical 149 具壽善現復白佛言
488 11 yán phrase; sentence 具壽善現復白佛言
489 11 yán a word; a syllable 具壽善現復白佛言
490 11 yán a theory; a doctrine 具壽善現復白佛言
491 11 yán to regard as 具壽善現復白佛言
492 11 yán to act as 具壽善現復白佛言
493 11 yán word; vacana 具壽善現復白佛言
494 11 yán speak; vad 具壽善現復白佛言
495 10 sàn to scatter 散空
496 10 sàn to spread 散空
497 10 sàn to dispel 散空
498 10 sàn to fire; to discharge 散空
499 10 sǎn relaxed; idle 散空
500 10 sǎn scattered 散空

Frequencies of all Words

Top 869

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 126 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 如是般若波羅蜜多是清淨聚
2 123 děng et cetera; and so on 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
3 123 děng to wait 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
4 123 děng degree; kind 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
5 123 děng plural 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
6 123 děng to be equal 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
7 123 děng degree; level 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
8 123 děng to compare 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
9 123 děng same; equal; sama 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
10 110 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 如是般若波羅蜜多是清淨聚
11 110 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 如是般若波羅蜜多是清淨聚
12 110 清淨 qīngjìng concise 如是般若波羅蜜多是清淨聚
13 110 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 如是般若波羅蜜多是清淨聚
14 110 清淨 qīngjìng pure and clean 如是般若波羅蜜多是清淨聚
15 110 清淨 qīngjìng purity 如是般若波羅蜜多是清淨聚
16 110 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 如是般若波羅蜜多是清淨聚
17 89 舍利子 shèlìzi Sariputta 舍利子白佛言
18 84 善男子 shàn nánzi good men 是故大乘諸善男子
19 84 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 是故大乘諸善男子
20 84 善女人 shàn nǚrén good women 善女人等於此般若波羅蜜多
21 84 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 善女人等於此般若波羅蜜多
22 80 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 色清淨故般若波羅蜜多清淨
23 80 old; ancient; former; past 色清淨故般若波羅蜜多清淨
24 80 reason; cause; purpose 色清淨故般若波羅蜜多清淨
25 80 to die 色清淨故般若波羅蜜多清淨
26 80 so; therefore; hence 色清淨故般若波羅蜜多清淨
27 80 original 色清淨故般若波羅蜜多清淨
28 80 accident; happening; instance 色清淨故般若波羅蜜多清淨
29 80 a friend; an acquaintance; friendship 色清淨故般若波羅蜜多清淨
30 80 something in the past 色清淨故般若波羅蜜多清淨
31 80 deceased; dead 色清淨故般若波羅蜜多清淨
32 80 still; yet 色清淨故般若波羅蜜多清淨
33 80 therefore; tasmāt 色清淨故般若波羅蜜多清淨
34 58 shì is; are; am; to be 如是般若波羅蜜多是清淨聚
35 58 shì is exactly 如是般若波羅蜜多是清淨聚
36 58 shì is suitable; is in contrast 如是般若波羅蜜多是清淨聚
37 58 shì this; that; those 如是般若波羅蜜多是清淨聚
38 58 shì really; certainly 如是般若波羅蜜多是清淨聚
39 58 shì correct; yes; affirmative 如是般若波羅蜜多是清淨聚
40 58 shì true 如是般若波羅蜜多是清淨聚
41 58 shì is; has; exists 如是般若波羅蜜多是清淨聚
42 58 shì used between repetitions of a word 如是般若波羅蜜多是清淨聚
43 58 shì a matter; an affair 如是般若波羅蜜多是清淨聚
44 58 shì Shi 如是般若波羅蜜多是清淨聚
45 58 shì is; bhū 如是般若波羅蜜多是清淨聚
46 58 shì this; idam 如是般若波羅蜜多是清淨聚
47 51 甚深 shénshēn very profound; what is deep 以極甚深多諸留難
48 49 in; at 於此般若波羅蜜多受持
49 49 in; at 於此般若波羅蜜多受持
50 49 in; at; to; from 於此般若波羅蜜多受持
51 49 to go; to 於此般若波羅蜜多受持
52 49 to rely on; to depend on 於此般若波羅蜜多受持
53 49 to go to; to arrive at 於此般若波羅蜜多受持
54 49 from 於此般若波羅蜜多受持
55 49 give 於此般若波羅蜜多受持
56 49 oppposing 於此般若波羅蜜多受持
57 49 and 於此般若波羅蜜多受持
58 49 compared to 於此般若波羅蜜多受持
59 49 by 於此般若波羅蜜多受持
60 49 and; as well as 於此般若波羅蜜多受持
61 49 for 於此般若波羅蜜多受持
62 49 Yu 於此般若波羅蜜多受持
63 49 a crow 於此般若波羅蜜多受持
64 49 whew; wow 於此般若波羅蜜多受持
65 49 near to; antike 於此般若波羅蜜多受持
66 49 zhū all; many; various 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
67 49 zhū Zhu 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
68 49 zhū all; members of the class 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
69 49 zhū interrogative particle 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
70 49 zhū him; her; them; it 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
71 49 zhū of; in 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
72 49 zhū all; many; sarva 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
73 47 如是 rúshì thus; so 如是般若波羅蜜多是清淨聚
74 47 如是 rúshì thus, so 如是般若波羅蜜多是清淨聚
75 47 如是 rúshì thus; evam 如是般若波羅蜜多是清淨聚
76 47 如是 rúshì thus; evam 如是般若波羅蜜多是清淨聚
77 46 that; those 惡魔於彼欲作留難
78 46 another; the other 惡魔於彼欲作留難
79 46 that; tad 惡魔於彼欲作留難
80 41 cháng always; ever; often; frequently; constantly 善女人等常為如來
81 41 cháng Chang 善女人等常為如來
82 41 cháng long-lasting 善女人等常為如來
83 41 cháng common; general; ordinary 善女人等常為如來
84 41 cháng a principle; a rule 善女人等常為如來
85 41 cháng eternal; nitya 善女人等常為如來
86 40 修習 xiūxí to practice; to cultivate 若欲修習應疾修習
87 40 修習 xiūxí bhāvanā; spiritual cultivation 若欲修習應疾修習
88 39 受持 shòuchí uphold 若欲受持應疾受持
89 39 受持 shòuchí to accept and maintain faith; to uphold 若欲受持應疾受持
90 38 néng can; able 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
91 38 néng ability; capacity 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
92 38 néng a mythical bear-like beast 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
93 38 néng energy 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
94 38 néng function; use 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
95 38 néng may; should; permitted to 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
96 38 néng talent 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
97 38 néng expert at 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
98 38 néng to be in harmony 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
99 38 néng to tend to; to care for 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
100 38 néng to reach; to arrive at 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
101 38 néng as long as; only 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
102 38 néng even if 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
103 38 néng but 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
104 38 néng in this way 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
105 38 néng to be able; śak 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
106 38 néng skilful; pravīṇa 書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者
107 38 善現 shànxiàn Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā 具壽善現復白佛言
108 37 讀誦 dú sòng read aloud; recite repeatedly; svādyāya 若欲讀誦應疾讀誦
109 37 書寫 shūxiě to write 若欲書寫應疾書寫
110 37 書寫 shūxiě to copy 若欲書寫應疾書寫
111 36 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
112 35 圓滿 yuánmǎn satisfactory 由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿
113 35 圓滿 yuánmǎn Perfection 由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿
114 35 圓滿 yuánmǎn perfect; complete; paripūrṇa 由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿
115 34 思惟 sīwéi to think; to consider; to reflect 若欲思惟應疾思惟
116 34 思惟 sīwéi thinking; tought 若欲思惟應疾思惟
117 34 思惟 sīwéi Contemplate 若欲思惟應疾思惟
118 34 思惟 sīwéi reflection; consideration; cintana 若欲思惟應疾思惟
119 34 菩提 pútí bodhi; enlightenment 獨覺菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
120 34 菩提 pútí bodhi 獨覺菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
121 34 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 獨覺菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
122 33 to leave; to depart; to go away; to part 於其中間常不離佛
123 33 a mythical bird 於其中間常不離佛
124 33 li; one of the eight divinatory trigrams 於其中間常不離佛
125 33 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 於其中間常不離佛
126 33 chī a dragon with horns not yet grown 於其中間常不離佛
127 33 a mountain ash 於其中間常不離佛
128 33 vanilla; a vanilla-like herb 於其中間常不離佛
129 33 to be scattered; to be separated 於其中間常不離佛
130 33 to cut off 於其中間常不離佛
131 33 to violate; to be contrary to 於其中間常不離佛
132 33 to be distant from 於其中間常不離佛
133 33 two 於其中間常不離佛
134 33 to array; to align 於其中間常不離佛
135 33 to pass through; to experience 於其中間常不離佛
136 33 transcendence 於其中間常不離佛
137 33 to avoid; to abstain from; viramaṇa 於其中間常不離佛
138 33 不遠 bùyuǎn not far; not long ago 常不遠離布施波羅蜜多
139 32 lìng to make; to cause to be; to lead 勿令書寫
140 32 lìng to issue a command 勿令書寫
141 32 lìng rules of behavior; customs 勿令書寫
142 32 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 勿令書寫
143 32 lìng a season 勿令書寫
144 32 lìng respected; good reputation 勿令書寫
145 32 lìng good 勿令書寫
146 32 lìng pretentious 勿令書寫
147 32 lìng a transcending state of existence 勿令書寫
148 32 lìng a commander 勿令書寫
149 32 lìng a commanding quality; an impressive character 勿令書寫
150 32 lìng lyrics 勿令書寫
151 32 lìng Ling 勿令書寫
152 32 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 勿令書寫
153 32 yīng should; ought 若欲書寫應疾書寫
154 32 yìng to answer; to respond 若欲書寫應疾書寫
155 32 yìng to confirm; to verify 若欲書寫應疾書寫
156 32 yīng soon; immediately 若欲書寫應疾書寫
157 32 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 若欲書寫應疾書寫
158 32 yìng to accept 若欲書寫應疾書寫
159 32 yīng or; either 若欲書寫應疾書寫
160 32 yìng to permit; to allow 若欲書寫應疾書寫
161 32 yìng to echo 若欲書寫應疾書寫
162 32 yìng to handle; to deal with 若欲書寫應疾書寫
163 32 yìng Ying 若欲書寫應疾書寫
164 32 yīng suitable; yukta 若欲書寫應疾書寫
165 32 zhèng upright; straight 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
166 32 zhèng just doing something; just now 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
167 32 zhèng to straighten; to correct 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
168 32 zhèng main; central; primary 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
169 32 zhèng fundamental; original 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
170 32 zhèng precise; exact; accurate 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
171 32 zhèng at right angles 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
172 32 zhèng unbiased; impartial 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
173 32 zhèng true; correct; orthodox 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
174 32 zhèng unmixed; pure 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
175 32 zhèng positive (charge) 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
176 32 zhèng positive (number) 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
177 32 zhèng standard 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
178 32 zhèng chief; principal; primary 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
179 32 zhèng honest 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
180 32 zhèng to execute; to carry out 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
181 32 zhèng precisely 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
182 32 zhèng accepted; conventional 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
183 32 zhèng to govern 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
184 32 zhèng only; just 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
185 32 zhēng first month 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
186 32 zhēng center of a target 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
187 32 zhèng Righteous 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
188 32 zhèng right manner; nyāya 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
189 31 again; more; repeatedly 具壽善現復白佛言
190 31 to go back; to return 具壽善現復白佛言
191 31 to resume; to restart 具壽善現復白佛言
192 31 to do in detail 具壽善現復白佛言
193 31 to restore 具壽善現復白佛言
194 31 to respond; to reply to 具壽善現復白佛言
195 31 after all; and then 具壽善現復白佛言
196 31 even if; although 具壽善現復白佛言
197 31 Fu; Return 具壽善現復白佛言
198 31 to retaliate; to reciprocate 具壽善現復白佛言
199 31 to avoid forced labor or tax 具壽善現復白佛言
200 31 particle without meaing 具壽善現復白佛言
201 31 Fu 具壽善現復白佛言
202 31 repeated; again 具壽善現復白佛言
203 31 doubled; to overlapping; folded 具壽善現復白佛言
204 31 a lined garment with doubled thickness 具壽善現復白佛言
205 31 again; punar 具壽善現復白佛言
206 31 善根 shàngēn Wholesome Roots 由此善根乃至獲得不退轉地
207 31 善根 shàngēn virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla 由此善根乃至獲得不退轉地
208 30 定當 dìngdāng 1settled; ready; finished 由是因緣定當獲得大財
209 30 定當 dìngdāng necessarily 由是因緣定當獲得大財
210 29 不久 bùjiǔ not long; soon 善女人等不久定當圓滿布施波羅蜜多
211 28 乃至 nǎizhì and even 乃至一歲
212 28 乃至 nǎizhì as much as; yavat 乃至一歲
213 28 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 經爾所時令得究竟
214 28 suǒ an office; an institute 經爾所時令得究竟
215 28 suǒ introduces a relative clause 經爾所時令得究竟
216 28 suǒ it 經爾所時令得究竟
217 28 suǒ if; supposing 經爾所時令得究竟
218 28 suǒ a few; various; some 經爾所時令得究竟
219 28 suǒ a place; a location 經爾所時令得究竟
220 28 suǒ indicates a passive voice 經爾所時令得究竟
221 28 suǒ that which 經爾所時令得究竟
222 28 suǒ an ordinal number 經爾所時令得究竟
223 28 suǒ meaning 經爾所時令得究竟
224 28 suǒ garrison 經爾所時令得究竟
225 28 suǒ place; pradeśa 經爾所時令得究竟
226 28 suǒ that which; yad 經爾所時令得究竟
227 27 wèi for; to 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
228 27 wèi because of 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
229 27 wéi to act as; to serve 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
230 27 wéi to change into; to become 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
231 27 wéi to be; is 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
232 27 wéi to do 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
233 27 wèi for 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
234 27 wèi because of; for; to 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
235 27 wèi to 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
236 27 wéi in a passive construction 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
237 27 wéi forming a rehetorical question 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
238 27 wéi forming an adverb 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
239 27 wéi to add emphasis 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
240 27 wèi to support; to help 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
241 27 wéi to govern 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
242 27 wèi to be; bhū 眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨
243 27 廣說 guǎngshuō to explain; to teach 而今廣說留難不生
244 26 hòu after; later 佛滅度後何方興盛
245 26 hòu empress; queen 佛滅度後何方興盛
246 26 hòu sovereign 佛滅度後何方興盛
247 26 hòu behind 佛滅度後何方興盛
248 26 hòu the god of the earth 佛滅度後何方興盛
249 26 hòu late; later 佛滅度後何方興盛
250 26 hòu arriving late 佛滅度後何方興盛
251 26 hòu offspring; descendents 佛滅度後何方興盛
252 26 hòu to fall behind; to lag 佛滅度後何方興盛
253 26 hòu behind; back 佛滅度後何方興盛
254 26 hòu then 佛滅度後何方興盛
255 26 hòu mother of the designated heir; mother of the crown prince 佛滅度後何方興盛
256 26 hòu Hou 佛滅度後何方興盛
257 26 hòu after; behind 佛滅度後何方興盛
258 26 hòu following 佛滅度後何方興盛
259 26 hòu to be delayed 佛滅度後何方興盛
260 26 hòu to abandon; to discard 佛滅度後何方興盛
261 26 hòu feudal lords 佛滅度後何方興盛
262 26 hòu Hou 佛滅度後何方興盛
263 26 hòu woman of high rank; female deity; mahiṣī 佛滅度後何方興盛
264 26 hòu rear; paścāt 佛滅度後何方興盛
265 26 hòu later; paścima 佛滅度後何方興盛
266 26 由此 yóucǐ hereby; from this 由此因緣歡喜護念
267 25 kōng empty; void; hollow
268 25 kòng free time
269 25 kòng to empty; to clean out
270 25 kōng the sky; the air
271 25 kōng in vain; for nothing
272 25 kòng vacant; unoccupied
273 25 kòng empty space
274 25 kōng without substance
275 25 kōng to not have
276 25 kòng opportunity; chance
277 25 kōng vast and high
278 25 kōng impractical; ficticious
279 25 kòng blank
280 25 kòng expansive
281 25 kòng lacking
282 25 kōng plain; nothing else
283 25 kōng Emptiness
284 25 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence
285 24 ruò to seem; to be like; as 若欲書寫應疾書寫
286 24 ruò seemingly 若欲書寫應疾書寫
287 24 ruò if 若欲書寫應疾書寫
288 24 ruò you 若欲書寫應疾書寫
289 24 ruò this; that 若欲書寫應疾書寫
290 24 ruò and; or 若欲書寫應疾書寫
291 24 ruò as for; pertaining to 若欲書寫應疾書寫
292 24 pomegranite 若欲書寫應疾書寫
293 24 ruò to choose 若欲書寫應疾書寫
294 24 ruò to agree; to accord with; to conform to 若欲書寫應疾書寫
295 24 ruò thus 若欲書寫應疾書寫
296 24 ruò pollia 若欲書寫應疾書寫
297 24 ruò Ruo 若欲書寫應疾書寫
298 24 ruò only then 若欲書寫應疾書寫
299 24 ja 若欲書寫應疾書寫
300 24 jñā 若欲書寫應疾書寫
301 24 ruò if; yadi 若欲書寫應疾書寫
302 23 not; no 為他說者留難事起不究竟故
303 23 expresses that a certain condition cannot be acheived 為他說者留難事起不究竟故
304 23 as a correlative 為他說者留難事起不究竟故
305 23 no (answering a question) 為他說者留難事起不究竟故
306 23 forms a negative adjective from a noun 為他說者留難事起不究竟故
307 23 at the end of a sentence to form a question 為他說者留難事起不究竟故
308 23 to form a yes or no question 為他說者留難事起不究竟故
309 23 infix potential marker 為他說者留難事起不究竟故
310 23 no; na 為他說者留難事起不究竟故
311 23 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
312 23 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
313 22 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
314 21 I; me; my 我今書寫
315 21 self 我今書寫
316 21 we; our 我今書寫
317 21 [my] dear 我今書寫
318 21 Wo 我今書寫
319 21 self; atman; attan 我今書寫
320 21 ga 我今書寫
321 21 I; aham 我今書寫
322 21 dāng to be; to act as; to serve as 當知皆是一切如來
323 21 dāng at or in the very same; be apposite 當知皆是一切如來
324 21 dāng dang (sound of a bell) 當知皆是一切如來
325 21 dāng to face 當知皆是一切如來
326 21 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當知皆是一切如來
327 21 dāng to manage; to host 當知皆是一切如來
328 21 dāng should 當知皆是一切如來
329 21 dāng to treat; to regard as 當知皆是一切如來
330 21 dǎng to think 當知皆是一切如來
331 21 dàng suitable; correspond to 當知皆是一切如來
332 21 dǎng to be equal 當知皆是一切如來
333 21 dàng that 當知皆是一切如來
334 21 dāng an end; top 當知皆是一切如來
335 21 dàng clang; jingle 當知皆是一切如來
336 21 dāng to judge 當知皆是一切如來
337 21 dǎng to bear on one's shoulder 當知皆是一切如來
338 21 dàng the same 當知皆是一切如來
339 21 dàng to pawn 當知皆是一切如來
340 21 dàng to fail [an exam] 當知皆是一切如來
341 21 dàng a trap 當知皆是一切如來
342 21 dàng a pawned item 當知皆是一切如來
343 21 dāng will be; bhaviṣyati 當知皆是一切如來
344 20 讚歎 zàntàn praise 尊重讚歎
345 20 this; these 善女人等於此般若波羅蜜多
346 20 in this way 善女人等於此般若波羅蜜多
347 20 otherwise; but; however; so 善女人等於此般若波羅蜜多
348 20 at this time; now; here 善女人等於此般若波羅蜜多
349 20 this; here; etad 善女人等於此般若波羅蜜多
350 19 尊重 zūnzhòng to esteem; to respect; to honor 尊重讚歎
351 19 尊重 zūnzhòng respected; to be honored 尊重讚歎
352 19 尊重 zūnzhòng to have self-esteem; to be solemn 尊重讚歎
353 19 尊重 zūnzhòng respect 尊重讚歎
354 19 shòu to suffer; to be subjected to
355 19 shòu to transfer; to confer
356 19 shòu to receive; to accept
357 19 shòu to tolerate
358 19 shòu suitably
359 19 shòu feelings; sensations
360 19 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 供養恭敬
361 19 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 供養恭敬
362 19 供養 gòngyǎng offering 供養恭敬
363 19 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 供養恭敬
364 18 de potential marker 經爾所時令得究竟
365 18 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 經爾所時令得究竟
366 18 děi must; ought to 經爾所時令得究竟
367 18 děi to want to; to need to 經爾所時令得究竟
368 18 děi must; ought to 經爾所時令得究竟
369 18 de 經爾所時令得究竟
370 18 de infix potential marker 經爾所時令得究竟
371 18 to result in 經爾所時令得究竟
372 18 to be proper; to fit; to suit 經爾所時令得究竟
373 18 to be satisfied 經爾所時令得究竟
374 18 to be finished 經爾所時令得究竟
375 18 de result of degree 經爾所時令得究竟
376 18 de marks completion of an action 經爾所時令得究竟
377 18 děi satisfying 經爾所時令得究竟
378 18 to contract 經爾所時令得究竟
379 18 marks permission or possibility 經爾所時令得究竟
380 18 expressing frustration 經爾所時令得究竟
381 18 to hear 經爾所時令得究竟
382 18 to have; there is 經爾所時令得究竟
383 18 marks time passed 經爾所時令得究竟
384 18 obtain; attain; prāpta 經爾所時令得究竟
385 18 留難 liú nán the difficulty of evil spirits left behind to hinder doing of good deed 以極甚深多諸留難
386 18 zhī to know 當知皆是一切如來
387 18 zhī to comprehend 當知皆是一切如來
388 18 zhī to inform; to tell 當知皆是一切如來
389 18 zhī to administer 當知皆是一切如來
390 18 zhī to distinguish; to discern 當知皆是一切如來
391 18 zhī to be close friends 當知皆是一切如來
392 18 zhī to feel; to sense; to perceive 當知皆是一切如來
393 18 zhī to receive; to entertain 當知皆是一切如來
394 18 zhī knowledge 當知皆是一切如來
395 18 zhī consciousness; perception 當知皆是一切如來
396 18 zhī a close friend 當知皆是一切如來
397 18 zhì wisdom 當知皆是一切如來
398 18 zhì Zhi 當知皆是一切如來
399 18 zhī Understanding 當知皆是一切如來
400 18 zhī know; jña 當知皆是一切如來
401 18 恭敬 gōngjìng to bow; to revere; to hold in deferential respect 供養恭敬
402 18 恭敬 gōngjìng Respect 供養恭敬
403 18 恭敬 gōngjìng honor; satkāra 供養恭敬
404 18 恭敬 gōngjìng to honour 供養恭敬
405 17 method; way 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
406 17 France 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
407 17 the law; rules; regulations 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
408 17 the teachings of the Buddha; Dharma 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
409 17 a standard; a norm 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
410 17 an institution 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
411 17 to emulate 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
412 17 magic; a magic trick 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
413 17 punishment 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
414 17 Fa 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
415 17 a precedent 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
416 17 a classification of some kinds of Han texts 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
417 17 relating to a ceremony or rite 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
418 17 Dharma 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
419 17 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
420 17 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
421 17 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
422 17 quality; characteristic 無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨
423 17 xiū to decorate; to embellish 常不遠離修五眼
424 17 xiū to study; to cultivate 常不遠離修五眼
425 17 xiū to repair 常不遠離修五眼
426 17 xiū long; slender 常不遠離修五眼
427 17 xiū to write; to compile 常不遠離修五眼
428 17 xiū to build; to construct; to shape 常不遠離修五眼
429 17 xiū to practice 常不遠離修五眼
430 17 xiū to cut 常不遠離修五眼
431 17 xiū virtuous; wholesome 常不遠離修五眼
432 17 xiū a virtuous person 常不遠離修五眼
433 17 xiū Xiu 常不遠離修五眼
434 17 xiū to unknot 常不遠離修五眼
435 17 xiū to prepare; to put in order 常不遠離修五眼
436 17 xiū excellent 常不遠離修五眼
437 17 xiū to perform [a ceremony] 常不遠離修五眼
438 17 xiū Cultivation 常不遠離修五眼
439 17 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 常不遠離修五眼
440 17 xiū pratipanna; spiritual practice 常不遠離修五眼
441 16 shēng to be born; to give birth
442 16 shēng to live
443 16 shēng raw
444 16 shēng a student
445 16 shēng life
446 16 shēng to produce; to give rise
447 16 shēng alive
448 16 shēng a lifetime
449 16 shēng to initiate; to become
450 16 shēng to grow
451 16 shēng unfamiliar
452 16 shēng not experienced
453 16 shēng hard; stiff; strong
454 16 shēng very; extremely
455 16 shēng having academic or professional knowledge
456 16 shēng a male role in traditional theatre
457 16 shēng gender
458 16 shēng to develop; to grow
459 16 shēng to set up
460 16 shēng a prostitute
461 16 shēng a captive
462 16 shēng a gentleman
463 16 shēng Kangxi radical 100
464 16 shēng unripe
465 16 shēng nature
466 16 shēng to inherit; to succeed
467 16 shēng destiny
468 16 shēng birth
469 16 chù to touch; to feel
470 16 chù to butt; to ram; to gore
471 16 chù touch; contact; sparśa
472 16 chù tangible; spraṣṭavya
473 15 護念 hùniàn Safeguard the Mind 諸佛世尊皆共護念修行般若波羅蜜多諸菩薩故
474 15 護念 hùniàn for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple 諸佛世尊皆共護念修行般若波羅蜜多諸菩薩故
475 15 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 法爾應為十方世界無量無數無邊如來
476 15 無量 wúliàng immeasurable 法爾應為十方世界無量無數無邊如來
477 15 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 法爾應為十方世界無量無數無邊如來
478 15 無量 wúliàng Atula 法爾應為十方世界無量無數無邊如來
479 15 shí time; a point or period of time
480 15 shí a season; a quarter of a year
481 15 shí one of the 12 two-hour periods of the day
482 15 shí at that time
483 15 shí fashionable
484 15 shí fate; destiny; luck
485 15 shí occasion; opportunity; chance
486 15 shí tense
487 15 shí particular; special
488 15 shí to plant; to cultivate
489 15 shí hour (measure word)
490 15 shí an era; a dynasty
491 15 shí time [abstract]
492 15 shí seasonal
493 15 shí frequently; often
494 15 shí occasionally; sometimes
495 15 shí on time
496 15 shí this; that
497 15 shí to wait upon
498 15 shí hour
499 15 shí appropriate; proper; timely
500 15 shí Shi

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
děng same; equal; sama
清净 清凈
 1. qīngjìng
 2. qīngjìng
 1. purity
 2. pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi
舍利子 shèlìzi Sariputta
善男子
 1. shàn nánzi
 2. shàn nánzi
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人
 1. shàn nǚrén
 2. shàn nǚrén
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
therefore; tasmāt
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
什深 甚深 shénshēn very profound; what is deep
near to; antike

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
北方 98 The North
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大般若波罗蜜经 大般若波羅蜜多經 100 The Large Sutra Perfection of Wisdom; Mahāprajñāpāramitāsūtra
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛十力 70 the ten powers of the Buddha
六波罗蜜多 六波羅蜜多 108 Six Paramitas; Six Perfections
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
菩萨乘 菩薩乘 112 Bodhisattva Vehicle
菩萨十地 菩薩十地 112 the ten grounds of the bodhisattva path; dashabhumi
庆喜 慶喜 113 Ānanda; Ananda
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
善现 善現 115 Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā
舍利子 115 Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
十遍处 十遍處 115 Ten Kasinas
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
无上正觉 無上正覺 119 anuttara bodhi; unexcelled enlightenment
无忧 無憂 119
 1. did not worry
 2. Carefree
 3. without sorrow
 4. no sorrow
 5. Aśoka; Asoka; Ashoka
西北方 120 northwest; northwestern
玄奘 120
 1. Xuanzang; Hsuan-Tsang
 2. Xuanzang; Hsuan-Tsang
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 168.

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening; arhathood
安立 196
 1. to establish; to find a place for; to help settle down; to arrange for
 2. to begin to speak
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
安忍 196
 1. tolerance
 2. Patience
 3. to bear adversity with calmness
 4. Abiding Patience
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
八胜处 八勝處 98 eight abodes of superiority; eight stations of mastery; eight abhibhāyatana
八圣道支 八聖道支 98 The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白佛 98 to address the Buddha
般涅槃 98 parinirvana
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
鼻识 鼻識 98 sense of smell
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
苾刍尼 苾蒭尼 98
 1. a nun
 2. a nun
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不堕恶趣 不墮惡趣 98 will not descend into an evil rebirth
不思议界 不思議界 98 acintyadhātu; the realm beyond thought and words
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
常生 99 immortality
出离 出離 99
 1. to leave; to transcend the mundane world
 2. renunciation, transcendence
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大空 100 the great void
道圣谛 道聖諦 100 the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
灯明 燈明 100 a lamp held before the Buddha
等身 100 a life-size image
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
独觉 獨覺 100 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
耳识 耳識 196 auditory consciousness; śrotravijñāna
法尔 法爾 102 the nature of phenonema
法处 法處 102 mental objects
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
方便善巧 102 skillful means; expedient means; skillful and expedient means
法住 102 dharma abode
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛灭度 佛滅度 102 Buddha's Nirvāṇa
佛土 102 Buddha land
佛眼观 佛眼觀 70 observe them through the Buddha eye
广说 廣說 103 to explain; to teach
果报 果報 103 fruition; the result of karma
过去佛 過去佛 103 past Buddhas
弘誓愿 弘誓願 104 great vows
后生 後生 104 later rebirths; subsequent births
后五 後五 104 following five hundred years
华鬘 華鬘 104 hair tied with flowers; wreath; necklace of flowers
华香 華香 104 incense and flowers
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
九次第定 106 nine graduated concentrations
伎乐 伎樂 106 music
卷第三 106 scroll 3
具寿 具壽 106 friend; brother; venerable; āyuṣman
空解脱门 空解脫門 107 the door of deliverance of emptiness
空空 107 the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness
苦圣谛 苦聖諦 107 the noble truth of the existence of suffering
兰若 蘭若 108
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; aranya
 3. temple; monastery
利乐 利樂 108 blessing and joy
离生性 離生性 108 the nature of leaving the cycle of birth and death
离苦 離苦 108 to transcend suffering
六处 六處 108 the six sense organs; sadayatana
留难 留難 108 the difficulty of evil spirits left behind to hinder doing of good deed
六神通 108 the six supernatural powers
妙色 109 wonderful form
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
恼害 惱害 110 malicious feeling
那庾多 110 a nayuta
内外空 內外空 110 inside and outside are empty; intrinsically empty
内空 內空 110 empty within
毘奈耶 112 monastic discipline; vinaya
平等性 112 universal nature
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
七等觉支 七等覺支 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
契经 契經 113 a sutra; a sūtra; a scripture; a discourse
劝请 勸請 113 to request; to implore
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色界 115
 1. realm of form; rupadhatu
 2. dwelling in the realm of form; rūpāvacara
色处 色處 115 the visible realm
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
身识 身識 115 body consciousness; sense of touch
圣谛 聖諦 115 noble truth; absolute truth; supreme truth
生天 115 highest rebirth
胜义空 勝義空 115 transcendental emptiness; unsurpassed emptiness
身界 115 ashes or relics after cremation
身命 115 body and life
什深 甚深 115 very profound; what is deep
舌识 舌識 115 sense of taste
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. to protect; to uphold; received and taken care of; kindness
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十八佛不共法 115 eighteen characterisitics unique to Buddhas
十方世界 115 the worlds in all ten directions
识界 識界 115 vijñāna-dhātu; the realm of consciousness
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
说法者 說法者 115 expounder of the Dharma
四静虑 四靜慮 115 four jhanas; four stages of meditative concentration
四念住 115 four foundations of mindfulness; satipatthana
四神足 115 the four kinds of teleportation
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四无碍解 四無礙解 115 the four unhindered powers of understanding
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四无色定 四無色定 115
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
四正断 四正斷 115 four right efforts; four right exertions
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
外空 119 emptiness external to the body
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
五力 119 pañcabala; the five powers
无边世界 無邊世界 119 the unbounded world
邬波斯迦 鄔波斯迦 119 a female lay Buddhist
邬波索迦 鄔波索迦 119 upasaka; upasika; a male lay Buddhist
无价宝珠 無價寶珠 119 mani jewel; cintāmaṇi
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无上正等觉 無上正等覺 119 anuttara-samyak-sambodhi; unexcelled complete enlightenment
无为空 無為空 119 emptiness of the unconditioned
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
五眼 119 the five eyes; pañcacakṣūs
香界 120 a Buddhist temple
信解 120 resolution; determination; zeal
心行 120 mental activity
修善 120 to cultivate goodness
虚空界 虛空界 120 visible space
严净 嚴淨 121 majestic and pure
眼识界 眼識界 121 visual consciousness element
一佛 121 one Buddha
已近 121 having approached; āsannībhūta
意处 意處 121 mental basis of cognition
应作 應作 121 a manifestation
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切相智 121 knowledge of all bases; vastujñāna
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
意识界 意識界 121 realm of consciousness
异熟 異熟 121 vipāka; the result of karma; indirect effect
勇猛精进 勇猛精進 121 bold advance
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
有为空 有為空 121 emptiness of the conditioned; the emptiness of all conditioned phenomena
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
预流果 預流果 121 fruit of stream entry
赞歎 讚歎 122 praise
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
住持 122
 1. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
 2. the abbot of a monastery; the director of a monastery
 3. to uphold the Dharma
自相空 122 emptiness of essence
自性空 122
 1. The Intrinsically Empty Nature
 2. emptiness of self-nature
 3. svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature
作善 122 to do good deeds