zhī

 1. zhī verb to know
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '知'; XHZD '知' 1)
 2. zhī verb to comprehend
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 懂得,了解, or 理会 (Guoyu '知' v 1; Unihan '知')
 3. zhī verb to inform; to tell
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 通知 (XHZD '知' 2)
 4. zhī verb to administer
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 管理 (Guoyu '知' v 5; XHZD '知' 4)
 5. zhī verb to distinguish; to discern
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 识别 (Guoyu '知' 2)
 6. zhī verb to be close friends
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 赏识 (Guoyu '知' v 3; XHZD '知' 5)
 7. zhī verb to feel; to sense; to perceive
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 感到,感觉, or 察觉 (Unihan '知')
 8. zhī verb to receive; to entertain
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 招待 (Guoyu '知' v 4)
 9. zhī noun knowledge
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 识见 or 学问 (Guoyu '知' n 1; XHZD '知' 3)
 10. zhī noun consciousness; perception
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 知觉 (Guoyu '知' n 2)
 11. zhī noun a close friend
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 知己 (Guoyu '知' n 3)
 12. zhì noun wisdom
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 知 is synonomous with 智慧 or 才智; same as 智 in some classical writings (Guoyu '知' zhì)
 13. zhì proper noun Zhi
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '知' zhì n 2)
 14. zhī verb Understanding
  Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan
  Notes: (Glossary of Humanistic Buddhism)
 15. zhī verb know; jña
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: √jñā, or: jña, or: jānāti, Japanese: chi (BCSD '知', p. 885; Dhammajoti 2013, p. 17; DJBT '知', p. 425; MW 'jña'; SH '知', p. 275)

Contained in

Also contained in

可知论会面安可知录取通知书认知科学家人不知鬼不觉身在福中不知福不知就里刘知远技术知识不知科学知识箚知知过改过后知识经济他乡遇故知未知数不得而知自知燕雀安知鸿鹄之志不知所措认知心理学知其不可而为之知之为知之,不知为不知知己察知遐迩皆知认知革命槟知

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 20 Dasheng Yi Zhang 大乘義章 — count: 401
 • Scroll 76 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經 — count: 365 , has parallel version
 • Scroll 180 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經 — count: 364 , has parallel version
 • Scroll 2 Commentary on the Hundred Treatise 百論疏 — count: 313
 • Scroll 179 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經 — count: 299 , has parallel version
 • Scroll 359 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經 — count: 262 , has parallel version
 • Scroll 2 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 四分律刪繁補闕行事鈔 — count: 247
 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 四分律行事鈔資持記 — count: 245
 • Scroll 6 Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 眾事分阿毘曇論 — count: 240
 • Scroll 6 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 大般涅槃經義記 — count: 234

Collocations

 • 宜知 (宜知) 宜知是時 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 1 — count: 11
 • 尽知 (儘知) 盡知過去無數劫事 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 1 — count: 10
 • 知时 (知時) 世尊知時故問阿難 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 2 — count: 9
 • 如来知 (如來知) 如來知已 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 9 — count: 8
 • 知今 (知今) 當知今王地主年已朽邁 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 5 — count: 7
 • 知灭 (知滅) 度有想無想處住想知滅 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 8 — count: 6
 • 世尊知 (世尊知) 世尊知而故問 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 1 — count: 4
 • 知过去 (知過去) 乃知過去無數諸佛 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 1 — count: 4
 • 缘知 (緣知) 以何緣知 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 7 — count: 4
 • 知受 (知受) 知受由觸生 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 1 — count: 3