yán

 1. yán verb to speak; to say; said
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 言 means 说. For example, 自言自语 'talk to oneself' (CCI p. 24; GHC '言' 1, 2; Kroll 2015 '言' 1).
 2. yán noun language; talk; words; utterance; speech
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: For example, in literary Chinese, 忠言逆耳 'honest advice, [although] unpleasant to the ear[, induces good conduct]', from Han Feizi's Wai Chu Shuo Zuo Shang (DCP 'Z137'; Kroll 2015 '言' 2).
 3. yán noun Kangxi radical 149
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Radicals
  Notes: To speak (ABC back cover; GHC p. 7)
 4. yán particle a particle with no meaning
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words
  Notes: (GHC '言' 5; Kroll 2015 '言' 3)
 5. yán noun phrase; sentence
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '言' 2a)
 6. yán noun a word; a syllable
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GHC '言' 4; Kroll 2015 '言' 2b)
 7. yán noun a theory; a doctrine
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 学说 (GHC '言' 3; Kroll 2015 '言' 4)
 8. yán verb to regard as
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '言' 5)
 9. yán verb to act as
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '言' 5a)

Contained in

Also contained in

赘言常言闭口不言一言不发言过其实北梦琐言超文本标记语言叙言自然语言诺言言行相顾预言言听计从食言陆法言谄言金玉良言出言语言政策新闻发言人不言而喻大言不惭视觉方言木讷寡言口出狂言缄口不言规范语言文言莫言纳言不恤人言客家方言肺腑之言人造语言出言有章甜言语言匮乏无稽之言沉默寡言大言美言不信言不可传杯酒言欢

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 四分律行事鈔資持記 — count: 510
 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 四分律行事鈔資持記 — count: 500
 • Scroll 4 Notes on the Viṁśatikāvṛtti 成唯識論述記 — count: 437
 • Scroll 1 Shijia Pu 釋迦譜 — count: 394
 • Scroll 1 Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 俱舍論記 — count: 363
 • Scroll 7 Notes on the Viṁśatikāvṛtti 成唯識論述記 — count: 360
 • Scroll 2 Notes on the Viṁśatikāvṛtti 成唯識論述記 — count: 351
 • Scroll 3 Shengman Bao Ku 勝鬘寶窟 — count: 347
 • Scroll 2 Miliṇḍapañha (Questions of Miliṇḍa) 那先比丘經 — count: 345
 • Scroll 2 Jingang Sanmei Jing Lun 金剛三昧經論 — count: 342

Collocations

 • 白佛言 (白佛言) 叉手合掌白佛言 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 1 — count: 73
 • 婆罗门言 (婆羅門言) 婆羅門言 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 7 — count: 26
 • 报言 (報言) 佛報言 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 4 — count: 19
 • 偈言 (偈言) 世尊而說偈言 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 1 — count: 14
 • 阿难言 (阿難言) 告阿難言 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 2 — count: 9
 • 白王言 (白王言) 諸相師即白王言 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 1 — count: 9
 • 迦叶言 (迦葉言) 弊宿婆羅門語童女迦葉言 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 7 — count: 9
 • 比丘言 (比丘言) 諸比丘言 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 3 — count: 8
 • 世尊言 (世尊言) 般遮翼白世尊言 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 5 — count: 7
 • 其所言 (其所言) 若其所言非經 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 3 — count: 7