Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 303

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第三

三藏法師玄奘 

魔事品第四十之一

[0541a29] 爾時具壽善現白佛:「世尊無上菩提修行波羅蜜多成熟有情嚴淨佛國善男子善女人所有功德世尊云何善男子善女人無上菩提留難魔事?」

[0541b04] 佛言:「善現菩薩摩訶薩樂說法要菩薩魔事。」

[0541b06] 「世尊何故菩薩摩訶薩樂說法要魔事?」

[0541b07] 「善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多般若波羅蜜多難得圓滿靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多難得圓滿由此緣故菩薩摩訶薩樂說法要菩薩魔事

[0541b12] 「復次善現菩薩摩訶薩樂修勝行菩薩魔事。」

[0541b13] 「世尊何故菩薩摩訶薩樂修勝行魔事?」

[0541b14] 「善現菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多修行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多便由此緣故菩薩摩訶薩樂修勝行菩薩魔事

[0541b19] 「復次善現書寫般若波羅蜜多甚深菩薩魔事

[0541b21] 「復次善現書寫般若波羅蜜多甚深忽然菩薩魔事

[0541b23] 「復次善現書寫般若波羅蜜多甚深互相輕蔑菩薩魔事

[0541b24] 「復次善現書寫般若波羅蜜多甚深身心擾亂菩薩魔事

[0541b27] 「復次善現書寫般若波羅蜜多甚深文句菩薩魔事

[0541b29] 「復次善現書寫般若波羅蜜多甚深有事究竟菩薩魔事

[0541c02] 「復次善現書寫般若波羅蜜多甚深:『不得滋味書寫?』便棄捨菩薩魔事

[0541c05] 「復次善現受持讀誦思惟修習般若波羅蜜多甚深菩薩魔事

[0541c08] 「復次善現受持讀誦思惟修習般若波羅蜜多甚深忽然菩薩魔事

[0541c11] 「復次善現受持讀誦思惟修習般若波羅蜜多甚深互相輕蔑菩薩魔事

[0541c14] 「復次善現受持讀誦思惟修習般若波羅蜜多甚深身心擾亂菩薩魔事

[0541c17] 「復次善現受持讀誦思惟修習般若波羅蜜多甚深文句菩薩魔事

[0541c20] 「復次善現受持讀誦思惟修習般若波羅蜜多甚深有事究竟菩薩魔事

[0541c23] 「復次善現受持讀誦思惟修習般若波羅蜜多甚深:『不得滋味勤苦?』便棄捨菩薩魔事。」

[0541c27] 具壽善現白佛:「世尊因緣善男子善女人深經不得滋味便棄捨?」

[0541c29] 佛言:「善現善男子善女人過去久修般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多是故甚深般若波羅蜜多不得滋味便棄捨

[0542a04] 「復次善現善男子善女人聞說如是甚深般若波羅蜜多便:『我等不得受記?』不清便棄捨菩薩魔事。」

[0542a08] 具壽善現白佛:「世尊因緣般若波羅蜜多甚深?」

[0542a10] 佛言:「善現菩薩正性離生大菩提

[0542a12] 「復次善現善男子善女人聞說如是甚深般若波羅蜜多便:『我等名字?』不清便棄捨菩薩魔事。」

[0542a16] 具壽善現白佛:「世尊因緣般若波羅蜜多甚深菩薩名字?」

[0542a18] 佛言:「善現菩薩大菩提法爾名字

[0542a20] 「復次善現善男子善女人聞說般若波羅蜜多甚深如是:『我等城邑聚落?』不清便棄捨菩薩魔事。」

[0542a24] 具壽善現白佛:「世尊因緣般若波羅蜜多甚深菩薩城邑聚落?」

[0542a26] 佛言:「善現菩薩名字差別

[0542a28] 「復次善現菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多不清去者不清淨心舉步多少便劫數功德菩提精進無上菩提是故菩薩無上菩提甚深般若波羅蜜多

[0542b06] 「復次善現菩薩乘善男子善女人棄捨般若波羅蜜多甚深經典求學菩薩魔事何以善現善男子善女人棄捨一切智智根本甚深般若波羅蜜多枝葉經典不能大菩提。」

[0542b12] 具壽善現白佛:「世尊何等猶如枝葉不能引發一切智智?」

[0542b13] 佛言:「善現二乘相應四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無相解脫門所有善男子善女人等於修學預流果一來果不還果阿羅漢果獨覺菩提不得無上菩提猶如枝葉不能引發一切智智甚深般若波羅蜜多定能引發一切智智大勢猶如樹根善男子善女人棄捨般若波羅蜜多甚深經典求學不能一切智智何以善現如是般若波羅蜜多甚深經典出生一切菩薩摩訶薩世間出世間功德善現菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多修學一切世間出世間法

[0542b27] 「復次善現譬如主食使求覓當來菩薩乘善男子善女人棄捨一切佛法根本甚深般若波羅蜜多求學二乘相應經典亦復如是菩薩魔事

[0542c03] 「復次善現譬如有人欲求香象云何?」

[0542c04] 善現答言:「。」

[0542c05] 佛言:「善現當來菩薩乘善男子善女人棄捨一切佛法根本甚深般若波羅蜜多求學二乘相應經典亦復如是菩薩魔事

[0542c09] 「復次善現譬如有人欲見大海海岸念言:『大海中水淺深多少?』云何?」

[0542c11] 善現答言:「。」

[0542c12] 佛言:「善現當來菩薩乘善男子善女人棄捨一切佛法根本甚深般若波羅蜜多求學二乘相應經典亦復如是菩薩魔事

[0542c16] 「復次善現工匠弟子大殿天帝釋殊勝殿殿日月宮殿云何如是工匠弟子大殿帝釋殊勝殿?」

[0542c19] 善現答言:「世尊!」

[0542c20] 佛言:「善現云何?」

[0542c20] 善現答言:「愚癡。」

[0542c21] 佛言:「善現當來菩薩乘善男子善女人欲求無上菩提棄捨如是甚深般若波羅蜜多求學二乘相應經典亦復如是云何善男子善女人得無菩提?」

[0542c25] 善現答言世尊!」

[0542c26] 佛言:「善現云何善男子善女人黠慧?」

[0542c27] 善現答言:「愚癡。」

[0542c28] 佛言:「善現如是如是菩薩魔事

[0543a01] 「復次善現求見轉輪聖王不識小王形相如是:『轉輪聖王形相威德?』云何?」

[0543a04] 善現答言:「。」

[0543a04] 佛言:「善現當來菩薩乘善男子善女人欲求無上菩提棄捨如是甚深般若波羅蜜多求學二乘相應經典亦復如是云何善男子善女人證得大菩提?」

[0543a08] 善現答言:「世尊!」

[0543a09] 佛言:「善現云何善男子善女人黠慧?」

[0543a10] 善現答言:「愚癡。」

[0543a11] 佛言:「善現如是如是菩薩魔事

[0543a13] 「復次善現百味云何?」

[0543a14] 善現答言:「。」

[0543a15] 佛言:「善現當來菩薩乘善男子善女人般若波羅蜜多甚深經典求學二乘相應經典欲求一切智智亦復如是云何善男子善女人黠慧?」

[0543a19] 善現答言:「愚癡。」

[0543a19] 佛言:「善現如是如是菩薩魔事

[0543a21] 「復次善現無價寶求取末尼云何?」

[0543a22] 善現答言:「。」

[0543a23] 佛言:「善現當來菩薩乘善男子善女人般若波羅蜜多甚深經典求學二乘相應經典欲求一切智智亦復如是云何善男子善女人黠慧?」

[0543a27] 善現答言:「愚癡。」

[0543a27] 佛言:「善現如是如是菩薩魔事

[0543a29] 「復次善現菩薩乘善男子善女人般若波羅蜜多甚深樂說種種差別法門書寫甚深般若波羅蜜多不得究竟菩薩魔事所謂樂說布施淨戒安忍精進靜慮般若樂說欲界無色界樂說受持讀誦宣說樂說看病福業樂說樂說樂說樂說意處樂說色處樂說法處樂說眼界樂說色界眼識界所生樂說樂說耳識所生樂說樂說香界鼻識所生樂說樂說舌識所生樂說身界樂說身識所生樂說樂說法界意識界所生樂說地界樂說識界樂說無明樂說名色六處老死憂惱樂說布施波羅蜜多樂說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂說內空樂說外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空樂說真如樂說法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界樂說苦聖諦樂說道聖諦樂說四靜慮樂說四無量四無色定樂說八解脫樂說八勝處九次第定十遍處樂說四念住樂說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支樂說空解脫門樂說無相解脫門樂說菩薩十地樂說五眼樂說六神通樂說佛十力樂說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法樂說樂說住捨樂說一切智樂說一切相智樂說一切陀羅尼門樂說一切三摩地樂說預流果樂說一來不還阿羅漢果樂說獨覺菩提樂說一切菩薩摩訶薩樂說諸佛阿耨多羅三藐三菩提

[0543c10] 「何以善現甚深般若波羅蜜多樂說甚深般若波羅蜜多難思議甚深般若波羅蜜多思慮甚深般若波羅蜜多無生甚深般若波羅蜜多無染甚深般若波羅蜜多甚深般若波羅蜜多名言甚深般若波羅蜜多不可說甚深般若波羅蜜多不可得所以者何善現甚深般若波羅蜜多諸法無所有不可得菩薩乘善男子善女人書寫般若波羅蜜多甚深如是諸法擾亂究竟菩薩魔事。」

[0543c22] 爾時具壽善現白佛:「世尊甚深般若波羅蜜多書寫?」

[0543c23] 佛言:「善現甚深般若波羅蜜多不可書寫何以善現般若波羅蜜多甚深自性無所有不可得自性無所有不可得自性無所有不可得意處自性無所有不可得色處自性無所有不可得法處自性無所有不可得眼界自性無所有不可得色界眼識界所生自性無所有不可得自性無所有不可得耳識所生自性無所有不可得自性無所有不可得香界鼻識所生自性無所有不可得自性無所有不可得舌識所生自性無所有不可得身界自性無所有不可得身識所生自性無所有不可得自性無所有不可得法界意識界所生自性無所有不可得地界自性無所有不可得識界自性無所有不可得無明自性無所有不可得名色六處老死憂惱自性無所有不可得布施波羅蜜多自性無所有不可得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多自性無所有不可得內空自性無所有不可得外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空自性無所有不可得真如自性無所有不可得法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界自性無所有不可得苦聖諦自性無所有不可得道聖諦自性無所有不可得四靜慮自性無所有不可得四無量四無色定自性無所有不可得八解脫自性無所有不可得八勝處九次第定十遍處自性無所有不可得四念住自性無所有不可得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支自性無所有不可得空解脫門自性無所有不可得無相解脫門自性無所有不可得菩薩十地自性無所有不可得五眼自性無所有不可得六神通自性無所有不可得佛十力自性無所有不可得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法自性無所有不可得自性無所有不可得住捨自性無所有不可得一切智自性無所有不可得一切相智自性無所有不可得一切陀羅尼門自性無所有不可得一切三摩地自性無所有不可得預流果自性無所有不可得一來不還阿羅漢果自性無所有不可得獨覺菩提自性無所有不可得一切菩薩摩訶薩自性無所有不可得諸佛無上菩提自性無所有不可得

[0544b20] 「善現諸法自性無所有不可得即是無性如是無性即是般若波羅蜜多無性無性是故般若波羅蜜多不可書寫

[0544b23] 「善現菩薩乘善男子善女人如是:『般若波羅蜜多甚深無性無性無性無性意處無性色處無性法處無性眼界無性色界眼識界所生無性無性耳識所生無性無性香界鼻識所生無性無性舌識所生無性身界無性身識所生無性無性法界意識界所生無性地界無性識界無性無明無性名色六處老死憂惱無性布施波羅蜜多無性淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無性內空無性外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空無性真如無性法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無性苦聖諦無性道聖諦無性四靜慮無性四無量四無色定無性八解脫無性八勝處九次第定十遍處無性四念住無性四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無性空解脫門無性無相解脫門無性菩薩十地無性五眼無性六神通無性佛十力無性四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法無性無性住捨無性一切智無性一切相智無性一切陀羅尼門無性一切三摩地無性預流果無性一來不還阿羅漢果無性獨覺菩提無性一切菩薩摩訶薩無性諸佛無上菩提。』菩薩魔事。」

[0545a04] 爾時具壽善現白佛:「世尊菩薩乘善男子善女人書寫如是甚深般若波羅蜜多如是:『文字書寫般若波羅蜜多。』文字般若波羅蜜多菩薩魔事何以

[0545a08] 「世尊般若波羅蜜多甚深文字文字文字意處文字色處文字法處文字眼界文字色界眼識界所生文字文字耳識所生文字文字香界鼻識所生文字文字舌識所生文字身界文字身識所生文字文字法界意識界所生文字地界文字識界文字無明文字名色六處老死憂惱文字布施波羅蜜多文字淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多文字內空文字外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空文字真如文字法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界文字苦聖諦文字道聖諦文字四靜慮文字四無量四無色定文字八解脫文字八勝處九次第定十遍處文字四念住文字四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支文字空解脫門文字無相解脫門文字菩薩十地文字五眼文字六神通文字佛十力文字四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法文字文字住捨文字一切智文字一切相智文字一切陀羅尼門文字一切三摩地文字預流果文字一來不還阿羅漢果文字獨覺菩提文字一切菩薩摩訶薩文字諸佛無上菩提文字是故文字般若波羅蜜多

[0545b18] 「世尊菩薩乘善男子善女人如是:『般若波羅蜜多甚深文字文字文字文字意處文字色處文字法處文字眼界文字色界眼識界所生文字文字耳識所生文字文字香界鼻識所生文字文字舌識所生文字身界文字身識所生文字文字法界意識界所生文字地界文字識界文字無明文字名色六處老死憂惱文字布施波羅蜜多文字淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多文字內空文字外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空文字真如文字法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界文字苦聖諦文字道聖諦文字四靜慮文字四無量四無色定文字八解脫文字八勝處九次第定十遍處文字四念住文字四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支文字空解脫門文字無相解脫門文字菩薩十地文字五眼文字六神通文字佛十力文字四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法文字文字住捨文字一切智文字一切相智文字一切陀羅尼門文字一切三摩地文字預流果文字一來不還阿羅漢果文字獨覺菩提文字一切菩薩摩訶薩文字諸佛無上菩提。』菩薩魔事。」

[0546a01] 佛言:「善現如是如是

[0546a03] 「復次善現菩薩乘善男子善女人書寫受持讀誦修習思惟演說如是般若波羅蜜多甚深國土城邑王都菩薩魔事

[0546a07] 「復次善現菩薩乘善男子善女人書寫受持讀誦修習思惟演說如是般若波羅蜜多甚深軌範同學善友父母妻子兄弟姊妹親戚菩薩魔事

[0546a12] 「復次善現菩薩乘善男子善女人書寫受持讀誦修習思惟演說如是般若波羅蜜多甚深惡獸惡人惡鬼眾會遊戲歡娛報恩報怨無量皆是惡魔引發般若波羅蜜多菩薩魔事

[0546a19] 「復次善現菩薩乘善男子善女人書寫受持讀誦修習思惟演說如是般若波羅蜜多甚深大名恭敬供養所謂衣服飲食臥具醫藥資財善男子善女人愛著作業菩薩魔事

[0546a24] 「復次善現菩薩乘善男子善女人書寫受持讀誦修習思惟演說如是般若波羅蜜多甚深惡魔執持種種世俗二乘相應經典親友授與菩薩廣說世俗廣說緣起三十七菩提分法三解脫門四靜慮經典義趣深奧勤修菩薩乘善男子善女人善巧方便愛著惡魔世俗二乘所以者何世俗二乘經典不能引發一切智智無上菩提方便善現般若波羅蜜多甚深廣說菩薩摩訶薩善巧方便精勤修學無上菩提菩薩乘善男子善女人棄捨般若波羅蜜多甚深經典惡魔世俗二乘菩薩魔事


[0546b11] 「◎復次善現聽法愛樂聽聞書寫受持讀誦修習甚深般若波羅蜜多說法者懈怠菩薩魔事

[0546b14] 「復次善現說法者不著不懈怠甚深般若波羅蜜多方便書寫受持讀誦修習