Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 306

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第三

三藏法師玄奘 

佛母品第四十一
[0557b29] 「復次善現一切如來正等覺甚深般若波羅蜜多如實知如實知。」

[0557c01] 「世尊云何如來正等覺如實知如實知?」

[0557c03] 「善現一切如來正等覺如實知真如如法如法不虛不變無分別無相作用戲論無所得如實知真如如法如法不虛不變無分別無相作用戲論無所得

[0557c07] 「善現如是如來正等覺甚深般若波羅蜜多如實知有情出沒心所法真如如法如法不虛不變無分別無相作用戲論無所得

[0557c11] 「善現有情出沒心所法真如五蘊真如五蘊真如十二處真如十二處真如十八界真如十八界真如六界真如六界真如十二緣起真如十二緣起真如一切法真如一切法真如六波羅蜜多真如六波羅蜜多真如內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空真如內空乃至無性自性空真如即真法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界真如真如乃至不思議界真如道聖諦真如道聖諦真如四念住真如四念住真如四正斷真如四正斷真如四神足真如四神足真如五根真如五根真如五力真如五力真如七等覺支真如七等覺支真如八聖道支真如八聖道支真如四靜慮真如四靜慮真如四無量真如四無量真如四無色定真如四無色定真如八解脫真如八解脫真如八勝處真如八勝處真如九次第定真如九次第定真如十遍處真如十遍處真如三解脫門真如三解脫門真如菩薩十地真如菩薩十地真如五眼真如五眼真如六神通真如六神通真如一切陀羅尼門真如一切陀羅尼門真如一切三摩地真如一切三摩地真如佛十力真如佛十力真如四無所畏真如四無所畏真如四無礙解真如四無礙解真如大慈大悲大喜真如大慈大悲大喜真如十八佛不共法真如十八佛不共法真如真如真如住捨真如住捨真如一切智真如一切智真如真如真如一切相智真如一切相智真如善法真如善法真如不善真如不善真如無記真如記法真如世間法真如世間法真如出世間法真如出世間法真如有漏真如有漏真如無漏法真如無漏法真如有罪真如有罪真如無罪真如無罪真如雜染真如雜染真如清淨真如清淨真如過去真如過去真如未來真如未來真如現在真如現在真如欲界真如欲界真如色界真如色界真如無色界真如無色界真如有為法真如有為法真如無為法真如無為法真如預流果真如預流果真如一來果真如一來果真如不還果真如不還果真如阿羅漢果真如阿羅漢果真如獨覺菩提真如獨覺菩提真如一切菩薩摩訶薩真如一切菩薩摩訶薩真如諸佛無上菩提真如諸佛無上菩提真如一切如來正等覺真如一切如來正等覺真如一切有情真如

[0558b08] 「善現一切如來正等覺真如一切有情真如一切法真如無二真如如是真如別異無盡不可分別善現一切如來正等覺甚深般若波羅蜜多一切法真如究竟得無菩提由此甚深般若波羅蜜多諸佛諸佛諸佛世間實相善現如是如來正等覺甚深般若波羅蜜多如實一切法真如不虛不變如實覺真如來正等覺。」

[0558b18] 具壽善現白佛:「世尊甚深般若波羅蜜多一切法真如不虛不變極為深難見世尊一切如來正等覺一切法真如不虛不變顯示分別諸佛無上菩提世尊一切法真如甚深能信唯有不退菩薩摩訶薩具足正見漏盡阿羅漢佛說甚深真如信解如來真如顯示分別。」

[0558b26] 佛言:「善現如是如是所以者何善現真如無盡是故甚深。」

[0558b27] 「世尊何故真如無盡?」

[0558b28] 「善現一切法無盡真如無盡善現一切如來正等覺真如獲得無上菩提有情顯示分別一切法真如由此真實。」


[0558c03] ◎爾時三千大千世界所有欲界色界天種種華香供養頂禮雙足一面合掌恭敬白佛:「世尊甚深般若波羅蜜多何為?」

[0558c06] 爾時諸天:「天子甚深般若波羅蜜多甚深般若波羅蜜多無相甚深般若波羅蜜多甚深般若波羅蜜多作為甚深般若波羅蜜多無生無滅甚深般若波羅蜜多無染甚深般若波羅蜜多無性甚深般若波羅蜜多無自性甚深般若波羅蜜多無性自性甚深般若波羅蜜多依止甚深般若波羅蜜多非常甚深般若波羅蜜多非一甚深般若波羅蜜多甚深般若波羅蜜多虛空甚深般若波羅蜜多有如無量諸相天子如是諸相一切如來正等覺世俗不依勝義天子甚深般若波羅蜜多如是諸相世間天阿素洛不能何以世間天阿素洛天子諸相不能破壞諸相諸相不能了知諸相諸相不能破壞無相諸相不能了知無相無相不能破壞諸相無相不能了知諸相無相不能破壞無相無相不能了知無相何以無相無相無所有能破所知知者不可得

[0559a01] 「天子如是諸相處所意處色處法處眼界色界眼識界所生耳識所生香界鼻識所生舌識所生非身身識所生非法意識界所生地界識界無明名色六處老死憂惱布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空真如非法法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界苦聖諦道聖諦四靜慮四無量四無色定八解脫八勝處九次第定十遍處四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非空解脫門無相解脫門菩薩十地五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法住捨一切智非道一切相智非一陀羅尼門非一三摩地預流果非一不還阿羅漢果非獨菩提非一菩薩摩訶薩諸佛無上菩提

[0559b08] 「天子如是諸相非人非人非有無漏世間出世間非有無為不可宣說天子甚深般若波羅蜜多遠離甚深般若波羅蜜多何為。」

[0559b13] 諸天:「云何問言虛空如是發問?」

[0559b14] 諸天子曰:「世尊何以虛空無體無相無為。」

[0559b15] 告天:「甚深般若波羅蜜多亦復如是諸法佛法法爾相如實現如來。」

[0559b18] 諸天白佛:「如來覺如諸相極為甚深如來覺如一切法無礙智一切如來正等覺如是分別開示甚深般若波羅蜜多有情諸法方便開示般若波羅蜜多無礙智

[0559b23] 「希有世尊甚深般若波羅蜜多諸如來正等覺所行一切如來正等覺證得無上菩提有情分別開示一切法所謂分別開示色相分別開示識相分別開示分別開示意處分別開示色處分別開示法處分別開示眼界分別開示色界眼識界所生分別開示分別開示耳識所生分別開示分別開示香界鼻識所生分別開示分別開示舌識所生分別開示身界分別開示身識所生分別開示分別開示法界意識界所生分別開示地界分別開示識界分別開示無明分別開示名色六處老死憂惱分別開示布施波羅蜜多分別開示淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多分別開示內空分別開示外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空分別開示真如分別開示法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界分別開示苦聖諦分別開示道聖諦分別開示四靜慮分別開示四無量四無色定分別開示八解脫分別開示八勝處九次第定十遍處分別開示四念住分別開示四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支分別開示空解脫門分別開示無相解脫門分別開示菩薩十地分別開示五眼分別開示六神通分別開示佛十力分別開示四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法分別開示法相分別開示住捨性相分別開示一切智相分別開示一切相智分別開示一切陀羅尼門分別開示一切三摩地分別開示預流果分別開示一來不還阿羅漢果分別開示獨覺菩提分別開示一切菩薩摩訶薩行相分別開示諸佛無上菩提。」

[0560a09] 爾時世尊諸天:「如是如是天子一切法相如如實無相所謂色相如來如實無相領納如來如實無相如來如實無相造作行相如來如實無相了別識相如來如實無相苦惱如來如實無相生長如來如實無相毒害如來如實無相和合緣起如來如實無相布施波羅蜜多如來如實無相熱惱淨戒波羅蜜多如來如實無相不忿安忍波羅蜜多如來如實無相不可精進波羅蜜如來如實無相攝持靜慮波羅蜜多如來如實無相無罣礙般若波羅蜜多如來如實無相無所有內空如來如實無相顛倒真如如來如實無相不虛四聖諦如來如實無相四靜慮如來如實無相無限四無量如來如實無相四無色定如來如實無相繫縛八解脫如來如實無相制伏八勝處如來如實無相散亂九次第定如來如實無相無邊十遍處如來如實無相出離三十七菩提分法如來如實無相遠離空解脫門如來如實無相寂靜無相解脫門如來如實無相眾苦解脫門如來如實無相大覺菩薩十地如來如實無相觀照五眼如來如實無相六神通如來如實無相決定佛十力如來如實無相安立四無所畏如來如實無相斷絕四無礙解如來如實無相利樂大慈如來如實無相大悲如來如實無相善事大喜如來如實無相如來如實無相不可十八佛不共法如來如實無相憶念法相如來如實無相取著住捨性相如來如實無相現等覺一切智相如來如實無相通達智相如來如實無相一切相智如來如實無相攝持一切陀羅尼門如來如實無相攝受一切三摩地如來如實無相受教聲聞果相如來如實無相開悟獨覺菩提如來如實無相一切菩薩摩訶薩行相如來如實無相諸佛無上菩提如來如實無相天子一切如來正等覺如是一切法如實無相由是因緣諸佛無礙智。」

[0560c06] 爾時具壽善現:「善現甚深般若波羅蜜多諸佛甚深般若波羅蜜多世間諸法實相是故如來正等覺依法供養恭敬尊重讚歎攝受護持即是甚深般若波羅蜜多何以善現甚深般若波羅蜜多諸佛諸佛世間諸法實相善現一切如來正等覺報恩善現問言:『報恩?』答言:『報恩。』何以善現一切世間報恩。」

[0560c16] 「世尊云何如來正等覺報恩?」

[0560c17] 「善現一切如來正等覺如是如是無上菩提菩提一切供養恭敬尊重讚歎攝受護持此道即是甚深般若波羅蜜多善現如來正等覺報恩

[0560c22] 「復次善現一切如來正等覺無不甚深般若波羅蜜多有相無相現等覺無實作用作者無所有一切如來正等覺無不甚深般若波羅蜜多有相無相現等覺形質不可得善現諸如來正等覺如是甚深般若波羅蜜多現等覺無相作用一切供養恭敬尊重讚歎攝受護持無有間斷真實報恩

[0561a02] 「復次善現一切如來正等覺無不甚深般若波羅蜜多一切法無成無生智因緣是故甚深般若波羅蜜多諸佛如實世間相。」

[0561a07] 爾時具壽善現白佛:「世尊一切法無生無知如何甚深般若波羅蜜多諸佛諸佛如實世間相?」

[0561a10] 佛言:「善現如是如是一切法無生無知世俗甚深般若波羅蜜多諸佛諸佛如實世間相。」

[0561a13] 「世尊云何諸法無生無知?」

[0561a13] 「善現一切法空無所有不自在虛誑一切法無生無知

[0561a15] 「復次善現一切法依止由是因緣無生無知

[0561a17] 「善現甚深般若波羅蜜多諸佛世間相所生

[0561a18] 「善現甚深般若波羅蜜多不見色相不見識相

[0561a20] 「善現甚深般若波羅蜜多不見不見意處意處

[0561a23] 「善現甚深般若波羅蜜多不見色處色處不見法處法處

[0561a25] 「善現甚深般若波羅蜜多不見眼界眼界不見色界眼識界所生色界乃至所生

[0561a28] 「善現甚深般若波羅蜜多不見不見耳識所生乃至所生

[0561b02] 「善現甚深般若波羅蜜多不見不見香界鼻識所生香界乃至所生

[0561b05] 「善現甚深般若波羅蜜多不見不見舌識所生乃至所生

[0561b08] 「善現甚深般若波羅蜜多不見身界身界不見身識所生乃至所生

[0561b11] 「善現甚深般若波羅蜜多不見示意不見法界意識界所生法界乃至所生

[0561b14] 「善現甚深般若波羅蜜多不見地界地界不見識界識界

[0561b17] 「善現甚深般若波羅蜜多不見無明無明不見名色六處老死憂惱乃至老死憂惱

[0561b20] 「善現甚深般若波羅蜜多不見布施波羅蜜多布施波羅蜜多不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多

[0561b23] 「善現甚深般若波羅蜜多不見內空內空不見外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空外空乃至無性自性空

[0561b29] 「善現甚深般若波羅蜜多不見真如真如不見法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界

[0561c03] 「善現甚深般若波羅蜜多不見苦聖諦苦聖諦不見道聖諦道聖諦

[0561c06] 「善現甚深般若波羅蜜多不見四靜慮四靜慮不見四無量四無色定四無量四無色定

[0561c08] 「善現甚深般若波羅蜜多不見八解脫八解脫不見八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處

[0561c11] 「善現甚深般若波羅蜜多不見四念住四念住不見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支

[0561c14] 「善現甚深般若波羅蜜多不見空解脫門空解脫門不見無相解脫門無相解脫門

[0561c17] 「善現甚深般若波羅蜜多不見菩薩十地菩薩十地

[0561c19] 「善現甚深般若波羅蜜多不見五眼五眼不見六神通六神通

[0561c20] 「善現甚深般若波羅蜜多不見佛十力佛十力不見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法