Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 307

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第三

三藏法師玄奘 

佛母品第四十一
[0562c27] 佛言:「善現甚深般若波羅蜜多不見色相不見識相

[0563a01] 「不見意處不見意處意處

[0563a04] 「色處不見色處色處法處不見法處法處

[0563a07] 「眼界不見眼界眼界色界眼識界所生不見色界乃至所生色界乃至所生

[0563a11] 「不見耳識所生不見乃至所生乃至所生

[0563a16] 「不見香界鼻識所生不見香界乃至所生香界乃至所生

[0563a20] 「不見舌識所生不見乃至所生乃至所生

[0563a25] 「身界不見身界身界身識所生不見乃至所生乃至所生

[0563a29] 「不見示意緣法意識界所生不見法界乃至所生法界乃至所生

[0563b04] 「地界不見地界地界識界不見識界識界

[0563b07] 「無明不見無明無明名色六處老死憂惱不見乃至老死憂惱乃至老死憂惱

[0563b12] 「布施波羅蜜多不見布施波羅蜜多布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不見淨戒乃至般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多

[0563b16] 「內空不見內空內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空不見外空乃至無性自性空外空乃至無性自性空

[0563b23] 「真如不見真如真如緣法法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不見法界乃至不思議界法界乃至不思議界

[0563b27] 「苦聖諦不見苦聖諦苦聖諦道聖諦不見道聖諦道聖諦

[0563c02] 「四靜慮不見四靜慮四靜慮四無量四無色定不見四無量四無色定四無量四無色定

[0563c05] 「八解脫不見八解脫八解脫八勝處九次第定十遍處不見八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處

[0563c09] 「四念住不見四念住四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不見四正斷乃至八聖道支四正斷乃至八聖道支

[0563c13] 「空解脫門不見空解脫門空解脫門無相解脫門不見無相解脫門無相解脫門

[0563c17] 「菩薩十地不見菩薩十地菩薩十地

[0563c18] 「五眼不見五眼五眼六神通不見六神通六神通

[0563c21] 「佛十力不見佛十力佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法不見四無所畏乃至十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法

[0563c26] 「不見法相住捨不見住捨住捨性相

[0563c29] 「一切智不見一切智一切智相一切相智不見一切相智一切相智

[0564a04] 「一切陀羅尼門不見一切陀羅尼門一切陀羅尼門一切三摩地不見一切三摩地一切三摩地

[0564a07] 「預流果不見預流果預流果一來不還阿羅漢果不見一來不還阿羅漢果一來不還阿羅漢果

[0564a11] 「獨覺菩提不見獨覺菩提獨覺菩提

[0564a13] 「一切菩薩摩訶薩不見一切菩薩摩訶薩一切菩薩摩訶薩行相

[0564a15] 「諸佛無上菩提不見諸佛無上菩提諸佛無上菩提

[0564a17] 「善現如是甚深般若波羅蜜多諸佛世間實相諸佛

[0564a20] 「復次善現甚深般若波羅蜜多諸佛世間佛母諸佛世間實相。」

[0564a21] 「世尊云何般若波羅蜜多諸佛世間

[0564a22] 「善現甚深般若波羅蜜多諸佛顯色世間世間顯眼處世意處世間顯色處世法處世間顯眼世間顯色眼識界所生世間世間耳識所生世間世間香界鼻識所生世間世間舌識所生世間身界世間身識所生世間世間法界意識界所生世間地界世間識界世間無明世間名色六處老死憂惱世間布施波羅蜜多世間淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間內空世間外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空世間真如世間法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界世間苦聖諦世間道聖諦世間四靜慮世間四無量四無色定世間八解脫世間八勝處九次第定十遍處世間四念住世間四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世間空解脫門世間無相解脫門世間菩薩十地世間五眼世間六神通世間佛十力世間四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法世間世間住捨世間一切智世間一切相智世間一切陀羅尼門世間一切三摩地世間預流果世間一來不還阿羅漢果世間獨覺菩提世間一切菩薩摩訶薩世間諸佛無上菩提世間

[0564c03] 「善現如是甚深般若波羅蜜多諸佛世間實相諸佛

[0564c05] 「復次善現甚深般若波羅蜜多使如來正等覺諸世間世間世間世間世間善現如是甚深般若波羅蜜多諸佛世間實相諸佛

[0564c09] 「復次善現甚深般若波羅蜜多諸佛世間諸佛諸佛世間實相。」

[0564c10] 「世尊云何般若波羅蜜多諸佛世間

[0564c11] 「善現甚深般若波羅蜜多諸佛世間世間諸佛處世意處世間諸佛色處世間法處世間諸佛眼界世間色界眼識界所生世間諸佛世間耳識所生世間諸佛世間香界鼻識所生世間諸佛世間舌識所生世間諸佛身界世間身識所生世間諸佛世間法界意識界所生世間諸佛地界世間識界世間諸佛無明世間名色六處老死憂惱世間諸佛布施波羅蜜多世間淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間諸佛內空世間外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空世間諸佛真如世間法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界世間諸佛苦聖諦世間道聖諦世間諸佛四靜慮世間四無量四無色定世間諸佛八解脫世間八勝處九次第定十遍處世間諸佛四念住世間四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世間諸佛空解脫門世間無相解脫門世間諸佛菩薩十地世間諸佛五眼世間六神通世間諸佛佛十力世間四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法世間諸佛世間住捨世間諸佛一切智世間一切相智世間諸佛一切陀羅尼門世間一切三摩地世間諸佛預流果世間一來不還阿羅漢果世間諸佛獨覺菩提世間諸佛一切菩薩摩訶薩世間諸佛無上菩提世間

[0565a27] 「善現如是甚深般若波羅蜜多諸佛世間實相諸佛

[0565a29] 「復次善現甚深般若波羅蜜多諸佛世間不可思議諸佛諸佛世間實相。」

[0565b02] 「世尊云何般若波羅蜜多諸佛世間不可思議?」

[0565b03] 「善現甚深般若波羅蜜多諸佛世間不可思議世間不可思議諸佛處世不可思議意處世間不可思議諸佛色處世間不可思議法處世間不可思議諸佛眼界世間不可思議色界眼識界所生世間不可思議諸佛世間不可思議耳識所生世間不可思議諸佛世間不可思議香界鼻識所生世間不可思議諸佛世間不可思議舌識所生世間不可思議諸佛身界世間不可思議身識所生世間不可思議諸佛世間不可思議法界意識界所生世間不可思議諸佛地界世間不可思議識界世間不可思議諸佛無明世間不可思議名色六處老死憂惱世間不可思議諸佛布施波羅蜜多世間不可思議淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間不可思議諸佛內空世間不可思議外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空世間不可思議諸佛真如世間不可思議法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界世間不可思議諸佛苦聖諦世間不可思議道聖諦世間不可思議諸佛四靜慮世間不可思議四無量四無色定世間不可思議諸佛八解脫世間不可思議八勝處九次第定十遍處世間不可思議諸佛四念住世間不可思議四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世間不可思議諸佛空解脫門世間不可思議無相解脫門世間不可思議諸佛菩薩十地世間不可思議諸佛五眼世間不可思議六神通世間不可思議諸佛佛十力世間不可思議四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法世間不可思議諸佛世間不可思議住捨世間不可思議諸佛一切智世間不可思議一切相智世間不可思議諸佛一切陀羅尼門世間不可思議一切三摩地世間不可思議諸佛預流果世間不可思議一來不還阿羅漢果世間不可思議諸佛獨覺菩提世間不可思議諸佛一切菩薩摩訶薩世間不可思議諸佛無上菩提世間不可思議

[0565c27] 「善現如是甚深般若波羅蜜多諸佛世間實相諸佛

[0566a01] 「復次善現甚深般若波羅蜜多諸佛世間遠離諸佛諸佛世間實相。」

[0566a02] 「世尊云何般若波羅蜜多諸佛世間遠離?」

[0566a04] 「善現甚深般若波羅蜜多諸佛世間遠離世間遠離諸佛處世間遠意處世間遠離諸佛色處世間遠離法處世間遠離諸佛眼界世間遠離色界眼識界所生世間遠離諸佛世間遠離耳識所生世間遠離諸佛世間遠離香界鼻識所生世間遠離諸佛世間遠離舌識所生世間遠離諸佛身界世間遠離身識所生世間遠離諸佛世間遠離法界意識界所生世間遠離諸佛地界世間遠離識界世間遠離諸佛無明世間遠離名色六處老死憂惱世間遠離諸佛布施波羅蜜多世間遠離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間遠離諸佛內空世間遠離外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空世間遠離諸佛真如世間遠離法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界世間遠離諸佛苦聖諦世間遠離道聖諦世間遠離諸佛四靜慮世間遠離四無量四無色定世間遠離諸佛八解脫世間遠離八勝處九次第定十遍處世間遠離諸佛四念住世間遠離四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世間遠離諸佛空解脫門世間遠離無相解脫門世間遠離諸佛菩薩十地世間遠離諸佛五眼世間遠離六神通世間遠離諸佛佛十力世間遠離四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法世間遠離諸佛世間遠離住捨世間遠離諸佛一切智世間遠離一切相智世間遠離諸佛一切陀羅尼門世間遠離一切三摩地世間遠離諸佛預流果世間遠離