Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 308

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第三百八

三藏法師玄奘 

佛母品第四十一
[0568b21] 「復次善現甚深般若波羅蜜多諸佛世間自性空諸佛諸佛世間實相。」

[0568b23] 「世尊云何般若波羅蜜多諸佛世間自性空?」

[0568b24] 「善現甚深般若波羅蜜多諸佛世間自性空世間自性空諸佛處世自性空意處世間自性空諸佛色處世間自性空法處世間自性空諸佛眼界世間自性空色界眼識界所生世間自性空諸佛世間自性空耳識所生世間自性空諸佛世間自性空香界鼻識所生世間自性空諸佛世間自性空舌識所生世間自性空諸佛身界世間自性空身識所生世間自性空諸佛世間自性空法界意識界所生世間自性空諸佛地界世間自性空識界世間自性空諸佛無明世間自性空名色六處老死憂惱世間自性空諸佛布施波羅蜜多世間自性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間自性空諸佛內空世間自性空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空世間自性空諸佛真如世間自性空法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界世間自性空諸佛苦聖諦世間自性空道聖諦世間自性空諸佛四靜慮世間自性空四無量四無色定世間自性空諸佛八解脫世間自性空八勝處九次第定十遍處世間自性空諸佛四念住世間自性空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世間自性空諸佛空解脫門世間自性空無相解脫門世間自性空諸佛菩薩十地世間自性空諸佛五眼世間自性空六神通世間自性空諸佛佛十力世間自性空四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法世間自性空諸佛世間自性空住捨世間自性空諸佛一切智世間自性空一切相智世間自性空諸佛一切陀羅尼門世間自性空一切三摩地世間自性空諸佛預流果世間自性空一來不還阿羅漢果世間自性空諸佛獨覺菩提世間自性空諸佛一切菩薩摩訶薩世間自性空諸佛諸佛無上菩提世間自性空

[0569a16] 「善現如是甚深般若波羅蜜多諸佛世間實相諸佛

[0569a18] 「復次善現甚深般若波羅蜜多諸佛世間無性自性空諸佛諸佛世間實相。」

[0569a20] 「世尊云何般若波羅蜜多諸佛世間無性自性空?」

[0569a21] 「善現甚深般若波羅蜜多諸佛世間無性自性空世間無性自性空諸佛處世無性自性空意處世間無性自性空諸佛色處世間無性自性空法處世間無性自性空諸佛眼界世間無性自性空色界眼識界所生世間無性自性空諸佛世間無性自性空耳識所生世間無性自性空諸佛世間無性自性空香界鼻識所生世間無性自性空諸佛世間無性自性空舌識所生世間無性自性空諸佛身界世間無性自性空身識所生世間無性自性空諸佛世間無性自性空法界意識界所生世間無性自性空諸佛地界世間無性自性空識界世間無性自性空諸佛無明世間無性自性空名色六處老死憂惱世間無性自性空諸佛布施波羅蜜多世間無性自性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間無性自性空諸佛內空世間無性自性空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空世間無性自性空諸佛真如世間無性自性空法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界世間無性自性空諸佛苦聖諦世間無性自性空道聖諦世間無性自性空諸佛四靜慮世間無性自性空四無量四無色定世間無性自性空諸佛八解脫世間無性自性空八勝處九次第定十遍處世間無性自性空諸佛四念住世間無性自性空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世間無性自性空諸佛空解脫門世間無性自性空無相解脫門世間無性自性空諸佛菩薩十地世間無性自性空諸佛五眼世間無性自性空六神通世間無性自性空諸佛佛十力世間無性自性空四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法世間無性自性空諸佛世間無性自性空住捨世間無性自性空諸佛一切智世間無性自性空一切相智世間無性自性空諸佛一切陀羅尼門世間無性自性空一切三摩地世間無性自性空諸佛預流果世間無性自性空一來不還阿羅漢果世間無性自性空諸佛獨覺菩提世間無性自性空諸佛一切菩薩摩訶薩世間無性自性空諸佛諸佛無上菩提世間無性自性空

[0569c19] 「善現如是甚深般若波羅蜜多諸佛世間實相諸佛。」

[0569c21] 「復次善現甚深般若波羅蜜多諸佛世間諸佛諸佛世間實相。」

[0569c22] 「世尊云何般若波羅蜜多諸佛世間?」

[0569c24] 「善現甚深般若波羅蜜多諸佛世間世間諸佛處世意處世間諸佛色處世間法處世間諸佛眼界世間色界眼識界所生世間諸佛世間耳識所生世間諸佛世間香界鼻識所生世間諸佛世間舌識所生世間諸佛身界世間身識所生世間諸佛世間法界意識界所生世間諸佛地界世間識界世間諸佛無明世間名色六處老死憂惱世間諸佛布施波羅蜜多世間淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間諸佛內空世間外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空世間諸佛真如世間法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界世間諸佛苦聖諦世間道聖諦世間諸佛四靜慮世間四無量四無色定世間諸佛八解脫世間八勝處九次第定十遍處世間諸佛四念住世間四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世間諸佛空解脫門世間無相解脫門世間諸佛菩薩十地世間諸佛五眼世間六神通世間諸佛佛十力世間四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法世間諸佛世間住捨世間諸佛一切智世間一切相智世間諸佛一切陀羅尼門世間一切三摩地世間諸佛預流果世間一來不還阿羅漢果世間諸佛獨覺菩提世間諸佛一切菩薩摩訶薩世間諸佛諸佛無上菩提世間

[0570b13] 「善現如是甚深般若波羅蜜多諸佛世間實相諸佛。」

[0570b15] 「復次善現甚深般若波羅蜜多諸佛世間無相諸佛諸佛世間實相。」

[0570b17] 「世尊云何般若波羅蜜多諸佛世間無相?」

[0570b18] 「善現甚深般若波羅蜜多諸佛世間無相世間無相諸佛處世無相意處世間無相諸佛色處世間無相法處世間無相諸佛眼界世間無相色界眼識界所生世間無相諸佛世間無相耳識所生世間無相諸佛世間無相香界鼻識所生世間無相諸佛世間無相舌識所生世間無相諸佛身界世間無相身識所生世間無相諸佛世間無相法界意識界所生世間無相諸佛地界世間無相識界世間無相諸佛無明世間無相名色六處老死憂惱世間無相諸佛布施波羅蜜多世間無相淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間無相諸佛內空世間無相外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空世間無相諸佛真如世間無相法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界世間無相諸佛苦聖諦世間無相道聖諦世間無相諸佛四靜慮世間無相四無量四無色定世間無相諸佛八解脫世間無相八勝處九次第定十遍處世間無相諸佛四念住世間無相四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世間無相諸佛空解脫門世間無相無相解脫門世間無相諸佛菩薩十地世間無相諸佛五眼世間無相六神通世間無相諸佛佛十力世間無相四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法世間無相諸佛世間無相住捨世間無相諸佛一切智世間無相一切相智世間無相諸佛一切陀羅尼門世間無相一切三摩地世間無相諸佛預流果世間無相一來不還阿羅漢果世間無相諸佛獨覺菩提世間無相諸佛一切菩薩摩訶薩世間無相諸佛諸佛無上菩提世間無相

[0571a16] 「善現如是甚深般若波羅蜜多諸佛世間實相諸佛

[0571a18] 「復次善現甚深般若波羅蜜多諸佛世間相世間世間所以者何無法。」


不思議品第四十二之一

[0571a23] ◎爾時具壽善現白佛:「世尊甚深般若波羅蜜多大事故而

[0571a24] 「世尊甚深般若波羅蜜多不可思議事故而

[0571a25] 「世尊甚深般若波羅蜜多不可稱量事故

[0571a27] 「世尊甚深般若波羅蜜多無數事故

[0571a28] 「世尊甚深般若波羅蜜多等等事故。」

[0571a29] 佛言:「善現如是如是甚深般若波羅蜜多大事故而甚深般若波羅蜜多不可思議事故而甚深般若波羅蜜多不可稱量事故甚深般若波羅蜜多無數事故甚深般若波羅蜜多等等事故

[0571b06] 「世尊云何甚深般若波羅蜜多大事故而?」

[0571b07] 「善現一切如來正等覺救拔一切有情大事甚深般若波羅蜜多為此大事故而。」

[0571b10] 「世尊云何甚深般若波羅蜜多不可思議事故而?」

[0571b11] 「善現一切如來正等覺所有佛性如來自然法一切智智皆是不可思議事甚深般若波羅蜜多為此不可思議事故而。」

[0571b14] 「世尊云何甚深般若波羅蜜多不可稱量事故?」

[0571b16] 「善現一切如來正等覺所有佛性如來自然法一切智智無有稱量甚深般若波羅蜜多為此不可稱量事故。」

[0571b19] 「世尊云何甚深般若波羅蜜多無數事故?」

[0571b20] 「善現一切如來正等覺所有佛性如來自然法一切智智無有如實知數量甚深般若波羅蜜多為此無數事故。」

[0571b23] 「世尊云何甚深般若波羅蜜多等等事故?」

[0571b24] 「善現一切如來正等覺所有佛性如來自然法一切智智甚深般若波羅蜜多為此等等事故。」

[0571b28] 具壽善現白佛:「世尊如來正等覺所有佛性如來自然法一切智智不可思議不可稱量無數等等有餘?」

[0571c02] 佛言:「善現非但如來正等覺所有佛性如來自然法一切智智不可思議不可稱量無數等等

[0571c04] 「善現不可思議不可稱量無數等等不可思議不可稱量無數等等

[0571c06] 「善現不可思議不可稱量無數等等意處不可思議不可稱量無數等等

[0571c09] 「善現色處不可思議不可稱量無數等等法處不可思議不可稱量無數等等

[0571c11] 「善現眼界不可思議不可稱量無數等等色界眼識界所生不可思議不可稱量無數等等

[0571c14] 「善現不可思議不可稱量無數等等耳識所生不可思議不可稱量無數等等

[0571c17] 「善現不可思議不可稱量無數等等香界鼻識所生不可思議不可稱量無數等等

[0571c20] 「善現不可思議不可稱量無數等等舌識所生不可思議不可稱量無數等等

[0571c22] 「善現身界不可思議不可稱量無數等等身識所生不可思議不可稱量無數等等

[0571c25] 「善現不可思議不可稱量無數等等法界意識界所生不可思議不可稱量無數等等

[0571c28] 「善現地界不可思議不可稱量無數等等識界不可思議不可稱量無數等等

[0572a02] 「善現無明不可思議不可稱量無數等等名色六處老死憂惱不可思議不可稱量無數等等

[0572a05] 「善現布施波羅蜜多不可思議不可稱量無數等等淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可思議不可稱量無數等等

[0572a08] 「善現內空不可思議不可稱量無數等等外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空不可思議不可稱量無數等等

[0572a13] 「善現真如不可思議不可稱量無數等等法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不可思議不可稱量無數等等

[0572a17] 「善現苦聖諦不可思議不可稱量無數等等道聖諦不可思議不可稱量無數等等

[0572a19] 「善現四靜慮不可思議不可稱量無數等等四無量四無色定不可思議不可稱量無數等等

[0572a21] 「善現八解脫不可思議不可稱量無數等等八勝處九次第定十遍處不可思議不可稱量無數等等

[0572a24] 「善現四念住不可思議不可稱量無數等等四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不可思議不可稱量無數等等

[0572a27] 「善現空解脫門不可思議不可稱量無數等等無相解脫門不可思議不可稱量無數等等

[0572a29] 「善現菩薩十地不可思議不可稱量無數等等

[0572b01] 「善現五眼不可思議不可稱量無數等等六神通不可思議不可稱量無數等等

[0572b03] 「善現佛十力不可思議不可稱量無數等等四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法不可思議不可稱量無數等等

[0572b06] 「善現不可思議不可稱量無數等等住捨不可思議不可稱量無數等等

[0572b08] 「善現一切智不可思議不可稱量無數等等一切相智不可思議不可稱量無數等等

[0572b11] 「善現一切陀羅尼門不可思議不可稱量無數等等一切三摩地不可思議不可稱量無數等等

[0572b14] 「善現預流果不可思議不可稱量無數等等一來不還阿羅漢果不可思議不可稱量無數等等

[0572b16] 「善現獨覺菩提不可思議不可稱量無數等等

[0572b17] 「善現一切菩薩摩訶薩不可思議不可稱量無數等等

[0572b19] 「善現諸佛無上菩提不可思議不可稱量無數等等

[0572b20] 「善現一切法亦不可思議不可稱量無數等等

[0572b21] 「善現一切法真法性心所不可得

[0572b23] 「復次善現不可施設不可思議不可稱量無數等等不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0572b25] 「善現不可施設不可思議不可稱量無數等等意處不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0572b28] 「善現色處不可施設不可思議不可稱量無數等等法處不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0572c02] 「善現眼界不可施設不可思議不可稱量無數等等色界眼識界所生不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0572c05] 「善現不可施設不可思議不可稱量無數等等耳識所生不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0572c09] 「善現不可施設不可思議不可稱量無數等等香界鼻識所生不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0572c12] 「善現不可施設不可思議不可稱量無數等等舌識所生不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0572c15] 「善現身界不可施設不可思議不可稱量無數等等身識所生不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0572c19] 「善現不可施設不可思議不可稱量無數等等法界意識界所生不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0572c22] 「善現地界不可施設不可思議不可稱量無數等等識界不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0572c25] 「善現無明不可施設不可思議不可稱量無數等等名色六處老死憂惱不可施設不可思議不可稱量