Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 309

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第三

三藏法師玄奘 

不思議品第四十二
[0573c06] 具壽善現白佛:「世尊因緣不可施設不可思議不可稱量無數等等不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0573c09] 「世尊因緣不可施設不可思議不可稱量無數等等意處不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0573c12] 「世尊因緣色處不可施設不可思議不可稱量無數等等法處不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0573c15] 「世尊因緣眼界不可施設不可思議不可稱量無數等等色界眼識界所生不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0573c19] 「世尊因緣不可施設不可思議不可稱量無數等等耳識所生不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0573c22] 「世尊因緣不可施設不可思議不可稱量無數等等香界鼻識所生不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0573c26] 「世尊因緣不可施設不可思議不可稱量無數等等舌識所生不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0574a01] 「世尊因緣身界不可施設不可思議不可稱量無數等等身識所生不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0574a04] 「世尊因緣不可施設不可思議不可稱量無數等等法界意識界所生不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0574a08] 「世尊因緣地界不可施設不可思議不可稱量無數等等識界不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0574a11] 「世尊因緣無明不可施設不可思議不可稱量無數等等名色六處老死憂惱不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0574a15] 「世尊因緣布施波羅蜜多不可施設不可思議不可稱量無數等等淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0574a19] 「世尊因緣內空不可施設不可思議不可稱量無數等等外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0574a25] 「世尊因緣真如不可施設不可思議不可稱量無數等等法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0574a29] 「世尊因緣苦聖諦不可施設不可思議不可稱量無數等等道聖諦不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0574b03] 「世尊因緣四靜慮不可施設不可思議不可稱量無數等等四無量四無色定不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0574b06] 「世尊因緣八解脫不可施設不可思議不可稱量無數等等八勝處九次第定十遍處不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0574b10] 「世尊因緣四念住不可施設不可思議不可稱量無數等等四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0574b14] 「世尊因緣空解脫門不可施設不可思議不可稱量無數等等無相解脫門不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0574b17] 「世尊因緣菩薩十地不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0574b19] 「世尊因緣五眼不可施設不可思議不可稱量無數等等六神通不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0574b22] 「世尊因緣佛十力不可施設不可思議不可稱量無數等等四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0574b26] 「世尊因緣不可施設不可思議不可稱量無數等等住捨不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0574b29] 「世尊因緣一切智不可施設不可思議不可稱量無數等等一切相智不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0574c03] 「世尊因緣一切陀羅尼門不可施設不可思議不可稱量無數等等一切三摩地不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0574c06] 「世尊因緣預流果不可施設不可思議不可稱量無數等等一來不還阿羅漢果不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0574c10] 「世尊因緣獨覺菩提不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0574c11] 「世尊因緣一切菩薩摩訶薩不可施設不可思議不可稱量無數等等

[0574c13] 「世尊因緣諸佛無上菩提不可施設不可思議不可稱量無數等等?」

[0574c16] 佛言:「善現不可施設思議稱量數量平等不平等不可施設思議稱量數量平等不平等

[0574c18] 「善現不可施設思議稱量數量平等不平等意處不可施設思議稱量數量平等不平等

[0574c21] 「善現色處不可施設思議稱量數量平等不平等法處不可施設思議稱量數量平等不平等

[0574c23] 「善現眼界不可施設思議稱量數量平等不平等色界眼識界所生不可施設思議稱量數量平等不平等

[0574c27] 「善現不可施設思議稱量數量平等不平等耳識所生不可施設思議稱量數量平等不平等

[0575a01] 「善現不可施設思議稱量數量平等不平等香界鼻識所生不可施設思議稱量數量平等不平等

[0575a04] 「善現不可施設思議稱量數量平等不平等舌識所生不可施設思議稱量數量平等不平等

[0575a07] 「善現身界不可施設思議稱量數量平等不平等身識所生不可施設思議稱量數量平等不平等

[0575a10] 「善現不可施設思議稱量數量平等不平等法界意識界所生不可施設思議稱量數量平等不平等

[0575a14] 「善現地界不可施設思議稱量數量平等不平等識界不可施設思議稱量數量平等不平等

[0575a16] 「善現無明不可施設思議稱量數量平等不平等名色六處老死憂惱不可施設思議稱量數量平等不平等

[0575a20] 「善現布施波羅蜜多不可施設思議稱量數量平等不平等淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可施設思議稱量數量平等不平等

[0575a23] 「善現內空不可施設思議稱量數量平等不平等外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空不可施設思議稱量數量平等不平等

[0575a29] 「善現真如不可施設思議稱量數量平等不平等法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不可施設思議稱量數量平等不平等

[0575b04] 「善現苦聖諦不可施設思議稱量數量平等不平等道聖諦不可施設思議稱量數量平等不平等

[0575b06] 「善現四靜慮不可施設思議稱量數量平等不平等四無量四無色定不可施設思議稱量數量平等不平等

[0575b09] 「善現八解脫不可施設思議稱量數量平等不平等八勝處九次第定十遍處不可施設思議稱量數量平等不平等

[0575b12] 「善現四念住不可施設思議稱量數量平等不平等四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不可施設思議稱量數量平等不平等

[0575b15] 「善現空解脫門不可施設思議稱量數量平等不平等無相解脫門不可施設思議稱量數量平等不平等

[0575b18] 「善現菩薩十地不可施設思議稱量數量平等不平等

[0575b19] 「善現五眼不可施設思議稱量數量平等不平等六神通不可施設思議稱量數量平等不平等

[0575b22] 「善現佛十力不可施設思議稱量數量平等不平等四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法不可施設思議稱量數量平等不平等

[0575b26] 「善現不可施設思議稱量數量平等不平等住捨不可施設思議稱量數量平等不平等

[0575b28] 「善現一切智不可施設思議稱量數量平等不平等一切相智不可施設思議稱量數量平等不平等

[0575c02] 「善現一切陀羅尼門不可施設思議稱量數量平等不平等一切三摩地不可施設思議稱量數量平等不平等

[0575c05] 「善現預流果不可施設思議稱量數量平等不平等一來不還阿羅漢果不可施設思議稱量數量平等不平等

[0575c08] 「善現獨覺菩提不可施設思議稱量數量平等不平等

[0575c09] 「善現一切菩薩摩訶薩不可施設思議稱量數量平等不平等

[0575c11] 「善現諸佛無上菩提不可施設思議稱量數量平等不平等。」

[0575c13] 具壽善現白佛:「世尊因緣不可施設思議稱量數量平等不平等不可施設思議稱量數量平等不平等

[0575c16] 「世尊因緣不可施設思議稱量數量平等不平等意處不可施設思議稱量數量平等不平等

[0575c18] 「世尊因緣色處不可施設思議稱量數量平等不平等法處不可施設思議稱量數量平等不平等

[0575c21] 「世尊因緣眼界不可施設思議稱量數量平等不平等色界眼識界所生不可施設思議稱量數量平等不平等

[0575c24] 「世尊因緣不可施設思議稱量數量平等不平等耳識所生不可施設思議稱量數量平等不平等

[0575c28] 「世尊因緣不可施設思議稱量數量平等不平等香界鼻識所生不可施設思議稱量數量平等不平等

[0576a02] 「世尊因緣不可施設思議稱量數量平等不平等舌識所生不可施設思議稱量數量平等不平等

[0576a05] 「世尊因緣身界不可施設思議稱量數量平等不平等身識所生不可施設思議稱量數量平等不平等

[0576a09] 「世尊因緣不可施設思議稱量數量平等不平等法界意識界所生不可施設思議稱量數量平等不平等

[0576a12] 「世尊因緣地界不可施設思議稱量數量平等不平等識界不可施設思議稱量數量平等不平等

[0576a15] 「世尊因緣無明不可施設思議稱量數量平等不平等名色六處老死憂惱不可施設思議稱量數量平等不平等

[0576a18] 「世尊因緣布施波羅蜜多不可施設思議稱量數量平等不平等淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可施設思議稱量數量平等不平等

[0576a22] 「世尊因緣內空不可施設思議稱量數量平等不平等外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空不可施設思議稱量數量平等不平等

[0576a27] 「世尊因緣真如不可施設思議稱量數量平等不平等法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不可施設思議稱量數量平等不平等

[0576b03] 「世尊因緣苦聖諦不可施設思議稱量數量平等不平等道聖諦不可施設思議稱量數量平等不平等

[0576b05] 「世尊因緣四靜慮不可施設思議稱量數量平等不平等四無量四無色定不可施設思議稱量數量平等不平等

[0576b08] 「世尊因緣八解脫不可施設思議稱量數量平等不平等八勝處九次第定十遍處不可施設思議稱量數量平等不平等

[0576b11] 「世尊因緣四念住不可施設思議稱量數量平等不平等四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不可施設思議稱量數量平等不平等

[0576b15] 「世尊因緣空解脫門不可施設思議稱量數量平等不平等無相解脫門不可施設思議稱量數量平等不平等

[0576b18] 「世尊因緣菩薩十地不可施設思議稱量數量平等不平等

[0576b19] 「世尊因緣五眼不可施設思議稱量數量平等不平等六神通不可施設思議稱量數量平等不平等

[0576b22] 「世尊因緣佛十力不可施設思議稱量數量平等不平等四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法不可施設思議稱量數量平等不平等

[0576b26] 「世尊因緣不可施設思議稱量數量平等不平等住捨不可施設思議稱量數量平等不平等

[0576b28] 「世尊因緣一切智不可施設思議稱量數量平等不平等一切相智不可施設思議稱量數量平等不平等

[0576c02] 「世尊因緣一切陀羅尼門不可施設思議稱量數量平等不平等一切三摩地不可施設思議稱量數量平等不平等

[0576c05] 「世尊因緣預流果不可施設思議稱量數量平等不平等一來不還阿羅漢果不可施設思議稱量數量平等不平等

[0576c08] 「世尊因緣獨覺菩提不可施設思議稱量數量平等不平等

[0576c10] 「世尊因緣一切菩薩摩訶薩不可施設思議稱量數量平等不平等

[0576c12] 「世尊因緣諸佛無上菩提不可施設思議稱量數量平等不平等?」

[0576c13] 佛言:「善現自性不可思議不可稱量無數等等無自性不可施設思議稱量數量平等不平等自性不可思議不可稱量無數等等無自性不可施設思議稱量數量平等不平等

[0576c19] 「善現自性不可思議不可稱量無數等等無自性不可施設思議稱量數量平等不平等意處自性不可思議不可稱量無數等等無自性意處不可施設思議稱量數量平等不平等

[0576c24] 「善現色處自性不可思議不可稱量無數等等無自性色處不可施設思議稱量數量平等不平等法處自性不可思議不可稱量無數等等無自性法處不可施設思議稱量數量平等不平等

[0576c29] 「善現眼界自性不可思議不可稱量無數等等無自性眼界不可施設思議稱量數量平等不平等色界眼識界所生自性不可思議不可稱量無數等等無自性色界乃至所生不可施設思議稱量數量平等不平等

[0577a07] 「善現自性不可思議不可稱量無數等等無自性不可施設思議稱量數量平等不平等耳識所生自性不可思議不可稱量無數等等無自性乃至所生不可施設思議稱量數量平等不平等

[0577a13] 「善現自性不可思議不可稱量無數等等無自性不可施設思議稱量數量平等不平等香界鼻識所生自性不可思議不可稱量無數等等無自性香界乃至所生不可施設思議稱量數量平等不平等

[0577a19] 「善現自性不可思議不可稱量無數等等無自性不可施設思議稱量數量平等不平等舌識所生自性不可思議不可稱量無數等等無自性乃至所生不可施設思議稱量數量平等不平等

[0577a26] 「善現身界自性不可思議不可稱量無數等等無自性身界不可施設思議稱量數量平等不平等身識所生自性不可思議不可稱量無數等等無自性乃至所生不可施設思議稱量數量平等不平等

[0577b03] 「善現自性不可思議不可稱量無數等等無自性不可施設思議稱量數量平等不平等法界意識界所生自性不可思議不可稱量無數等等無自性法界乃至所生不可施設思議稱量數量平等不平等

[0577b09] 「善現地界自性不可思議不可稱量無數等等無自性地界不可施設思議稱量數量平等不平等識界自性不可思議不可稱量無數等等無自性識界不可施設思議稱量數量平等不平等

[0577b15] 「善現無明自性不可思議不可稱量無數等等無自性無明不可施設思議稱量數量平等不平等名色六處老死憂惱自性不可思議不可稱量無數等等無自性乃至老死憂惱不可施設思議稱量數量平等不平等

[0577b22] 「善現布施波羅蜜多自性不可思議不可稱量無數等等無自性布施波羅蜜多不可施設思議稱量數量平等不平等淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多自性不可思議不可稱量無數等等無自性淨戒乃至般若波羅蜜多不可施設思議稱量數量平等不平等

[0577b28] 「善現內空自性不可思議不可稱量無數等等無自性內空不可施設思議稱量數量平等不平等外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空自性不可思議不可稱量無數等等無自性外空乃至無性自性空不可施設思議稱量數量平等不平等

[0577c07] 「善現真如自性不可思議不可稱量無數等等無自性真如不可施設思議稱量數量平等不平等法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界自性不可思議不可稱量無數等等無自性法界乃至不思議界不可施設思議稱量數量平等不平等

[0577c14] 「善現苦聖諦自性不可思議不可稱量無數等等無自性苦聖諦不可施設思議稱量數量平等不平等道聖諦自性不可思議不可稱量無數等等無自性道聖諦不可施設思議稱量數量平等不平等

[0577c20] 「善現四靜慮自性不可思議不可稱量無數等等無自性四靜慮不可施設思議稱量數量平等不平等四無量四無色定自性不可思議不可稱量無數等等無自性四無量四無色定不可施設思議稱量數量平等不平等

[0577c25] 「善現八解脫自性不可思議不可稱量無數等等無自性八解脫不可施設思議稱量數量平等不平等八勝處九次第定十遍處自性不可思議不可稱量無數等等無自性八勝處九次第定十遍處不可施設思議稱量數量平等不平等

[0578a02] 「善現四念住自性不可思議不可稱量無數等等無自性四念住不可施設思議稱量數量平等不平等四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支自性不可思議不可稱量無數等等無自性四正斷乃至八聖道支不可施設思議稱量數量平等不平等

[0578a09] 「善現空解脫門自性不可思議不可稱量無數等等無自性空解脫門不可施設思議稱量數量平等不平等無相解脫門自性不可思議不可稱量無數等等無自性無相解脫門不可施設思議稱量數量平等不平等

[0578a15] 「善現菩薩十地自性不可思議不可稱量無數等等無自性菩薩十地不可施設思議稱量數量平等不平等

[0578a17] 「善現五眼自性不可思議不可稱量無數等等無自性五眼不可施設思議稱量數量平等不平等六神通自性不可思議不可稱量無數等等無自性六神通不可施設思議稱量數量平等不平等

[0578a22] 「善現佛十力自性不可思議不可稱量無數等等無自性佛十力不可施設思議稱量數量平等不平等四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法自性不可思議不可稱量無數等等無自性四無所畏乃至十八佛不共法不可施設思議稱量數量平等不平等

[0578a29] 「善現自性不可思議不可稱量無數等等無自性不可施設思議稱量數量平等不平等住捨自性不可思議不可稱量無數等等無自性住捨不可施設思議稱量數量平等不平等

[0578b05] 「善現一切智自性不可思議不可稱量無數等等無自性一切智不可施設思議稱量數量平等不平等一切相智自性不可思議不可稱量無數等等無自性一切相智不可施設思議稱量數量平等不平等

[0578b11] 「善現一切陀羅尼門自性不可思議不可稱量無數等等無自性一切陀羅尼門不可施設思議稱量數量平等不平等一切三摩地自性不可思議不可稱量無數等等無自性一切三摩地不可施設思議稱量數量平等不平等

[0578b17] 「善現預流果自性不可思議不可稱量無數等等無自性預流果不可施設思議稱量數量平等不平等一來不還阿羅漢果自性不可思議不可稱量無數等等無自性一來不還阿羅漢果不可施設思議稱量數量平等不平等

[0578b23] 「善現獨覺菩提自性不可思議不可稱量無數等等無自性獨覺菩提不可施設思議稱量數量平等不平等

[0578b25] 「善現一切菩薩摩訶薩自性不可思議不可稱量無數等等無自性一切菩薩摩訶薩不可施設思議稱量數量平等不平等

[0578b29] 「善現諸佛無上菩提自性不可思議不可稱量無數等等無自性諸佛無上菩提不可施設思議稱量數量平等不平等

大般若波羅蜜多經卷第三

【經文資訊大正藏 06 No. 0220 大般若波羅蜜多經(201-400)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2014.04,完成日期:2014/04/26
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】蘭若提供眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供眾生出版社提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2015 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary