Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 310

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第三

三藏法師玄奘 

不思議品第四十二
[0578c11] 「善現云何色不可思議不可稱無數等等無自性不可思議不可稱無數等等無自性

[0578c14] 「善現云何不可思議不可稱無數等等無自性意處不可思議不可稱無數等等無自性中耳意處

[0578c18] 「善現云何色處不可思議不可稱無數等等無自性色處法處不可思議不可稱無數等等無自性中聲法處

[0578c21] 「善現云何眼界不可思議不可稱無數等等無自性眼界色界眼識界所生不可思議不可稱無數等等無自性色界乃至所生

[0578c26] 「善現云何不可思議不可稱無數等等無自性中耳耳識所生不可思議不可稱無數等等無自性中聲乃至所生

[0579a01] 「善現云何不可思議不可稱無數等等無自性香界鼻識所生不可思議不可稱無數等等無自性香界乃至所生

[0579a06] 「善現云何不可思議不可稱無數等等無自性舌識所生不可思議不可稱無數等等無自性乃至所生

[0579a11] 「善現云何身界不可思議不可稱無數等等無自性身界身識所生不可思議不可稱無數等等無自性乃至所生

[0579a15] 「善現云何不可思議不可稱無數等等無自性中意法界意識界所生不可思議不可稱無數等等無自性中法乃至所生

[0579a20] 「善現云何地界不可思議不可稱無數等等無自性地界識界不可思議不可稱無數等等無自性中水識界

[0579a24] 「善現云何無明不可思議不可稱無數等等無自性無明名色六處老死憂惱不可思議不可稱無數等等無自性乃至老死憂惱

[0579a28] 「善現云何布施波羅蜜多不可思議不可稱無數等等無自性布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可思議不可稱無數等等無自性淨戒乃至般若波羅蜜多

[0579b04] 「善現云何內空不可思議不可稱無數等等無自性內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空不可思議不可稱無數等等無自性中外乃至無性自性空

[0579b11] 「善現云何真如不可思議不可稱無數等等無自性真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不可思議不可稱無數等等無自性中法乃至不思議界

[0579b16] 「善現云何苦聖諦不可思議不可稱無數等等無自性苦聖諦道聖諦不可思議不可稱無數等等無自性道聖諦

[0579b20] 「善現云何四靜慮不可思議不可稱無數等等無自性四靜慮四無量四無色定不可思議不可稱無數等等無自性四無量四無色定

[0579b24] 「善現云何八解脫不可思議不可稱無數等等無自性八解脫八勝處九次第定十遍處不可思議不可稱無數等等無自性八勝處九次第定十遍處

[0579b28] 「善現云何四念住不可思議不可稱無數等等無自性四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不可思議不可稱無數等等無自性四正斷乃至八聖道支

[0579c04] 「善現云何空解脫門不可思議不可稱無數等等無自性中空解脫門無相解脫門不可思議不可稱無數等等無自性無相解脫門

[0579c08] 「善現云何菩薩十地不可思議不可稱無數等等無自性菩薩十地

[0579c10] 「善現云何五眼不可思議不可稱無數等等無自性五眼六神通不可思議不可稱無數等等無自性六神通

[0579c13] 「善現云何佛十力不可思議不可稱無數等等無自性佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法不可思議不可稱無數等等無自性四無所畏乃至十八佛不共法

[0579c18] 「善現云何不可思議不可稱無數等等無自性住捨不可思議不可稱無數等等無自性住捨

[0579c22] 「善現云何一切智不可思議不可稱無數等等無自性一切智一切相智不可思議不可稱無數等等無自性中道一切相智

[0579c25] 「善現云何一切陀羅尼門不可思議不可稱無數等等無自性中一陀羅尼門一切三摩地不可思議不可稱無數等等無自性中一三摩地

[0580a01] 「善現云何預流果不可思議不可稱無數等等無自性預流果一來不還阿羅漢果不可思議不可稱無數等等無自性中一不還阿羅漢果

[0580a05] 「善現云何獨覺菩提不可思議不可稱無數等等無自性獨覺菩提

[0580a07] 「善現云何一切菩薩摩訶薩不可思議不可稱無數等等無自性中一菩薩摩訶薩

[0580a09] 「善現云何諸佛無上菩提不可思議不可稱無數等等無自性諸佛無上菩提?」

[0580a12] 善現答言:「世尊!」

[0580a12] 佛言:「善現如是如是由此因緣一切法不可思議不可稱無數等等善現一切法不可思議不可稱無數等等一切如來正等覺所有佛法如來自然法一切智智不可思議不可稱無數等等

[0580a18] 「善現一切如來正等覺所有佛法如來自然法一切智智不可思議思議不可稱稱量無數數量等等等等善現由此因緣一切法亦不可思議不可稱無數等等

[0580a22] 「善現一切如來正等覺所有佛法如來自然法一切智智不可思議思議不可稱稱量無數數量等等等等善現由此因緣一切法亦不可思議不可稱無數等等

[0580a27] 「善現不可思議不可思議增語不可稱不可稱增語無數有無數量增語等等有無等等增語善現由此因緣一切如來正等覺所有佛法如來自然法一切智智不可思議不可稱無數等等

[0580b04] 「善現不可思議虛空不可思議不可稱虛空不可稱無數虛空無數等等虛空等等善現由此因緣一切如來正等覺所有佛法如來自然法一切智智不可思議不可稱無數等等

[0580b10] 「善現一切如來正等覺所有佛法如來自然法一切智智聲聞獨覺世間天阿素洛不能思議稱量數量等等善現由此因緣一切如來正等覺所有佛法如來自然法一切智智不可思議不可稱無數等等。」

[0580b15] 佛說如是不可思議不可稱無數等等中有五百苾芻不受心得解脫苾芻尼不受心得解脫鄔波索迦諸法遠塵離垢淨法眼三萬七千鄔波斯迦諸法遠塵離垢淨法眼菩薩摩訶薩無生法忍賢劫受記作佛

辦事品第四十三之一

[0580b24] 爾時具壽善現白佛:「世尊甚深般若波羅蜜多大事出現世間甚深般若波羅蜜多不可思議事出現世間甚深般若波羅蜜多不可稱事故出現世間甚深般若波羅蜜多無數事故出現世間甚深般若波羅蜜多等等事故出現世間。」

[0580c01] 佛言:「善現如是如是甚深般若波羅蜜多大事出現世間不可思議事出現世間不可稱事故出現世間無數事故出現世間等等事故出現世間何以

[0580c05] 「善現甚深般若波羅蜜多布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

[0580c07] 「善現甚深般若波羅蜜多內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空

[0580c11] 「善現甚深般若波羅蜜多真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界

[0580c13] 「善現甚深般若波羅蜜多苦聖諦聖諦聖諦道聖諦

[0580c15] 「善現甚深般若波羅蜜多四靜慮四無量四無色定

[0580c16] 「善現甚深般若波羅蜜多八解脫八勝處九次第定十遍處

[0580c18] 「善現甚深般若波羅蜜多四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支

[0580c20] 「善現甚深般若波羅蜜多空解脫門無相解脫門解脫門

[0580c22] 「善現甚深般若波羅蜜多菩薩十地

[0580c23] 「善現甚深般若波羅蜜多五眼六神通

[0580c24] 「善現甚深般若波羅蜜多佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法

[0580c26] 「善現甚深般若波羅蜜多住捨

[0580c27] 「善現甚深般若波羅蜜多一切智一切相智

[0580c29] 「善現甚深般若波羅蜜多一切陀羅尼門一切三摩地

[0581a01] 「善現甚深般若波羅蜜多預流果一來果不還果阿羅漢果

[0581a03] 「善現甚深般若波羅蜜多獨覺菩提

[0581a04] 「善現甚深般若波羅蜜多一切菩薩摩訶薩

[0581a05] 「善現甚深般若波羅蜜多諸佛無上菩提

[0581a07] 「善現剎帝利灌頂大王威德自在降伏一切國事付囑大臣端拱無為安隱快樂善現如來大法聲聞獨覺菩薩諸佛付囑甚深般若波羅蜜多由此般若波羅蜜多一切事業

[0581a12] 「是故善現甚深般若波羅蜜多大事出現世間不可思議事出現世間不可稱事故出現世間無數事故出現世間等等事故出現世間所以者何

[0581a16] 「善現甚深般若波羅蜜多取著出現世間辦事取著出現世間辦事

[0581a18] 「善現甚深般若波羅蜜多取著出現世間辦事取著意處出現世間辦事

[0581a20] 「善現甚深般若波羅蜜多取著色處出現世間辦事取著法處出現世間辦事

[0581a23] 「善現甚深般若波羅蜜多取著眼界出現世間辦事取著色界眼識界所生出現世間辦事

[0581a26] 「善現甚深般若波羅蜜多取著出現世間辦事取著耳識所生出現世間辦事

[0581a29] 「善現甚深般若波羅蜜多取著出現世間辦事取著香界鼻識所生出現世間辦事

[0581b03] 「善現甚深般若波羅蜜多取著出現世間辦事取著舌識所生出現世間辦事

[0581b06] 「善現甚深般若波羅蜜多取著身界出現世間辦事取著身識所生出現世間辦事

[0581b09] 「善現甚深般若波羅蜜多取著出現世間辦事取著法界意識界所生出現世間辦事

[0581b12] 「善現甚深般若波羅蜜多取著地界出現世間辦事取著識界出現世間辦事

[0581b14] 「善現甚深般若波羅蜜多取著無明出現世間辦事取著名色六處老死憂惱出現世間辦事

[0581b18] 「善現甚深般若波羅蜜多取著布施波羅蜜多出現世間辦事取著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多出現世間辦事

[0581b21] 「善現甚深般若波羅蜜多取著內空出現世間辦事取著外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空出現世間辦事

[0581b26] 「善現甚深般若波羅蜜多取著真如出現世間辦事取著法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界出現世間辦事

[0581c01] 「善現甚深般若波羅蜜多取著苦聖諦出現世間辦事取著道聖諦出現世間辦事

[0581c03] 「善現甚深般若波羅蜜多取著四靜慮出現世間辦事取著四無量四無色定出現世間辦事

[0581c06] 「善現甚深般若波羅蜜多取著八解脫出現世間辦事取著八勝處九次第定十遍處出現世間辦事

[0581c09] 「善現甚深般若波羅蜜多取著四念住出現世間辦事取著四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支出現世間辦事

[0581c12] 「善現甚深般若波羅蜜多取著空解脫門出現世間辦事取著無相解脫門出現世間辦事

[0581c14] 「善現甚深般若波羅蜜多取著菩薩十地出現世間辦事

[0581c17] 「善現甚深般若波羅蜜多取著五眼出現世間辦事取著六神通出現世間辦事

[0581c19] 「善現甚深般若波羅蜜多取著佛十力出現世間辦事取著四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法出現世間辦事

[0581c22] 「善現甚深般若波羅蜜多取著出現世間辦事取著住捨出現世間辦事

[0581c25] 「善現甚深般若波羅蜜多取著一切智出現世間辦事取著一切相智出現世間辦事

[0581c27] 「善現甚深般若波羅蜜多取著一切陀羅尼門出現世間辦事取著一切三摩地出現世間辦事

[0582a02] 「善現甚深般若波羅蜜多取著預流果出現世間辦事取著一來不還阿羅漢果出現世間辦事

[0582a04] 「善現甚深般若波羅蜜多取著獨覺菩提出現世間辦事

[0582a06] 「善現甚深般若波羅蜜多取著一切菩薩摩訶薩出現世間辦事

[0582a08] 「善現甚深般若波羅蜜多取著諸佛無上菩提出現世間辦事。」

[0582a10] 爾時具壽善現白佛:「世尊云何甚深般若波羅蜜多出現世間取著取著

[0582a12] 「世尊云何甚深般若波羅蜜多出現世間取著取著意處

[0582a13] 「世尊云何甚深般若波羅蜜多出現世間取著色處取著法處

[0582a15] 「世尊云何甚深般若波羅蜜多出現世間取著眼界取著色界眼識界所生

[0582a18] 「世尊云何甚深般若波羅蜜多出現世間取著取著耳識所生

[0582a20] 「世尊云何甚深般若波羅蜜多出現世間取著取著香界鼻識所生

[0582a22] 「世尊云何甚深般若波羅蜜多出現世間取著取著舌識所生

[0582a25] 「世尊云何甚深般若波羅蜜多出現世間取著身界取著身識所生

[0582a27] 「世尊云何甚深般若波羅蜜多出現世間取著取著法界意識界所生

[0582a29] 「世尊云何甚深般若波羅蜜多出現世間取著地界取著識界

[0582b02] 「世尊云何甚深般若波羅蜜多出現世間取著無明取著名色六處老死憂惱

[0582b05] 「世尊云何甚深般若波羅蜜多出現世間取著布施波羅蜜多取著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

[0582b07] 「世尊云何甚深般若波羅蜜多出現世間取著內空取著外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空

[0582b12] 「世尊云何甚深般若波羅蜜多出現世間取著真如取著法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界

[0582b15] 「世尊云何甚深般若波羅蜜多出現世間取著苦聖諦取著道聖諦

[0582b17] 「世尊云何甚深般若波羅蜜多出現世間取著四靜慮取著四無量四無色定

[0582b18] 「世尊云何甚深般若波羅蜜多出現世間取著八解脫取著八勝處九次第定十遍處

[0582b21] 「世尊云何甚深般若波羅蜜多出現世間取著四念住取著四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支

[0582b23] 「世尊云何甚深般若波羅蜜多出現世間取著空解脫門取著無相解脫門

[0582b25] 「世尊云何甚深般若波羅蜜多出現世間取著菩薩十地

[0582b26] 「世尊云何甚深般若波羅蜜多出現世間取著五眼取著六神通

[0582b28] 「世尊云何甚深般若波羅蜜多出現世間取著佛十力取著四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法

[0582c02] 「世尊云何甚深般若波羅蜜多出現世間取著取著住捨

[0582c03] 「世尊云何甚深般若波羅蜜多出現世間取著一切智取著一切相智

[0582c05] 「世尊云何甚深般若波羅蜜多出現世間取著一切陀羅尼門取著一切三摩地

[0582c07] 「世尊云何甚深般若波羅蜜多出現世間取著預流果取著一來不還阿羅漢果

[0582c09] 「世尊云何甚深般若波羅蜜多出現世間取著獨覺菩提

[0582c11] 「世尊云何甚深般若波羅蜜多出現世間取著一切菩薩摩訶薩

[0582c12] 「世尊云何甚深般若波羅蜜多出現世間取著諸佛無上菩提?」

[0582c15] 佛言:「善現云何可取可取有法由是有著?」

[0582c17] 善現答言:「世尊!」

[0582c18] 「善現云何可取意處可取有法由是有著?」

[0582c21] 「世尊!」

[0582c21] 「善現云何色處可取法處可取有法由是有著?」

[0582c24] 「世尊!」

[0582c24] 「善現云何眼界可取色界眼識界所生可取有法由是有著?」

[0582c27] 「世尊!」

[0582c28] 「善現云何可取耳識所生可取有法由是有著?」

[0583a02] 「世尊!」

[0583a02] 「善現云何可取香界鼻識所生可取有法由是有著?」

[0583a06] 「世尊!」

[0583a06] 「善現云何可取舌識所生可取有法由是有著?」

[0583a09] 「世尊!」

[0583a10] 「善現云何身界可取身識所生可取有法由是有著?」

[0583a13] 「世尊!」

[0583a13] 「善現云何可取見法意識界所生可取有法由是有著?」

[0583a17] 「世尊!」

[0583a17] 「善現云何見地可取識界可取有法由是有著?」

[0583a20] 「世尊!」

[0583a20] 「善現云何無明可取名色六處老死憂惱可取有法由是有著?」

[0583a24] 「世尊!」

[0583a24] 「善現云何布施波羅蜜多可取淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可取有法由是有著?」

[0583a28] 「世尊!」

[0583a28] 「善現云何內空可取見外內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空可取有法由是有著?」

[0583b05] 「世尊!」

[0583b05] 「善現云何真如可取見法法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界可取有法