Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 387

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第三百八十七

三藏法師玄奘 

不可品第七十
[0998c13] 「復次善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多本性空教授教誡有情精進:『善男子善法精進布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多諸法思惟不二四靜慮四無量四無色定諸法思惟不二四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支諸法思惟不二修空無相解脫門諸法思惟不二內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空諸法思惟不二真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界諸法思惟不二道聖諦諸法思惟不二八解脫八勝處九次第定十遍處諸法思惟不二一切陀羅尼門三摩地諸法思惟不二離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地諸法思惟不二五眼六神通諸法思惟不二佛十力四無所畏四無礙解十八佛不共法諸法思惟不二大慈大悲大喜諸法思惟不二三十二大士相八十隨好諸法思惟不二住捨諸法思惟不二一切智一切相智諸法思惟不二一切佛法諸法思惟不二何以善男子如是諸法本性空本性空思惟不二。』

[0999a19] 「如是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧菩薩行成熟有情有情既成其所漸次安立預流果一來果不還果阿羅漢果獨覺菩提菩薩摩訶薩無上菩提

[0999a25] 「復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多初發心成就如是方便善巧由此方便善巧有情欲境不能寂靜方便三摩地:『善男子修習三摩地散亂等持何以善男子一切法本性空本性空無法可得散亂一心汝等勝定作善速成滿本性空云何名為作善意業布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支修空無相解脫門內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界道聖諦四靜慮四無量四無色定八解脫八勝處九次第定十遍處一切陀羅尼門三摩地菩薩正性離生菩薩摩訶薩五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解十八佛不共法大慈大悲大喜三十二大士相八十隨好住捨一切智一切相智聲聞獨覺菩薩道如來預流果一來果不還果阿羅漢果獨覺菩提無上菩提成熟有情嚴淨佛土如是一切善法勝定速成所願本性空。』

[0999b26] 「如是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧饒益有情初發心乃至究竟作善無間饒益有情一佛一佛供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊諸佛聽受正法捨身無數劫乃至無上菩提其中

[0999c03] 「善現諸菩薩陀羅尼意根無退何以菩薩摩訶薩一切智智有所善思一切智智有所善思一切修習聲聞獨覺菩薩道如來天道勝人諸菩薩神通諸菩薩摩訶薩由此殊勝神通常作饒益無退菩薩摩訶薩殊勝異熟神通有情勝利樂事生死輪迴神通無退如是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多本性空方便善巧善利有情

[0999c14] 「復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多初發心成就如是方便善巧由此方便善巧本性空有情類智愚癡顛倒惡業方便引入智慧門:『善男子般若波羅蜜多一切法本性空汝等般若一切法本性修行意業甘露甘露甘露後邊善男子一切法本性空本性空中有不可得修行無退何以善男子本性空增減增減所以者何本性空非有自性無自性分別戲論無退是故汝等般若波羅蜜多觀本性空應作。』如是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧教授教誡有情般若波羅蜜多觀本性空善業

[1000a02] 「善現菩薩摩訶薩如是教授教誡有情善業所謂常行十善業道常行十善業道受持五戒受持五戒受持八戒受持八戒受持出家受持出家四靜慮四靜慮四無量四無量四無色定四無色定四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支修空無相解脫門修空無相解脫門布施淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧波羅蜜多布施淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧波羅蜜多常住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空常住內空乃至無性自性空常住真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界常住真如乃至不思議界常住道聖諦常住道聖諦八解脫八勝處九次第定十遍處八解脫八勝處九次第定十遍處一切陀羅尼門三摩地一切陀羅尼門三摩地諸菩薩諸菩薩五眼六神通五眼六神通學佛十力四無所畏四無礙解十八佛不共法學佛十力四無所畏四無礙解十八佛不共法大慈大悲大喜大慈大悲大喜三十二大士相八十隨好三十二大士相八十隨好住捨住捨一切智一切相智一切智一切相智預流果不住其中預流果安住一來不還阿羅漢果不住其中一來不還阿羅漢果安住獨覺菩提不住其中獨覺菩提安住無上菩提行道無上菩提行道

[1000b17] 「如是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧自修善業教授教誡有情修善善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧諸菩薩摩訶薩由此方便善巧安立有情實際能不實際。」

[1000b24] 爾時具壽善現白佛:「世尊一切法本性空本性空中有不可得由此無非云何菩薩摩訶薩有情求證無上菩提常作饒益?」

[1000b27] 善現:「如是如是所有本性空本性空中有不可得由此無非善現一切法本性不空諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多安住本性空修證無上菩提饒益有情本性空善現一切法本性空是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多一切法本性空修證無上菩提饒益有情本性空

[1000c07] 「善現何等諸法本性菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實了知本性空本性空說法

[1000c09] 「善現本性空本性空菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實了知如是本性空本性空有情宣說如是本性空

[1000c12] 「善現本性空意處本性空色處本性空法處本性空菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實了知如是諸處本性空本性空有情宣說如是本性空

[1000c17] 「善現眼界本性空本性空色界本性空法界本性空眼識界本性空意識界本性空本性空本性空所生本性空所生本性空地界本性空識界本性空菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實了知如是本性空本性空有情宣說如是本性空

[1000c25] 「善現因緣本性空等無間緣所緣緣增上緣本性空所生諸法本性空無明本性空名色六處老死憂惱本性空菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實了知如是緣起本性空本性空有情宣說如是本性空

[1001a02] 「善現布施波羅蜜多本性空淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧波羅蜜多本性空菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實了知到彼岸本性空本性空有情宣說如是本性空

[1001a07] 「善現四靜慮本性空四無量四無色定本性空菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實了知如是靜慮無量無色本性空本性空有情宣說如是本性空

[1001a10] 「善現四念住本性空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支本性空菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實了知四念住菩提分法本性空本性空有情宣說如是本性空

[1001a15] 「善現空解脫門本性空無相解脫門本性空菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實了知解脫門本性空本性空有情宣說如是本性空

[1001a18] 「善現內空本性空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空本性空菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實了知如是空性本性空本性空有情宣說如是本性空

[1001a25] 「善現苦聖諦本性空道聖諦本性空菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實了知如是聖諦本性空本性空有情宣說如是本性空

[1001a29] 「善現八解脫本性空八勝處九次第定十遍處本性空菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實了知解脫勝處遍處本性空本性空有情宣說如是本性空

[1001b03] 「善現一切陀羅尼門本性空一切三摩地本性空菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實了知陀羅尼門三摩地本性空本性空有情宣說如是本性空

[1001b07] 「善現菩薩本性空菩薩離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地本性空菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實了知菩薩本性空本性空有情宣說如是本性空

[1001b12] 「善現五眼本性空六神通本性空菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實了知神通本性空本性空有情宣說如是本性空

[1001b16] 「善現佛十力本性空四無所畏四無礙解十八佛不共法本性空菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實了知諸力無畏無礙解不共本性空本性空有情宣說如是本性空

[1001b20] 「善現大慈本性空大悲大喜本性空菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實了知無量本性空本性空有情宣說如是本性空

[1001b23] 「善現三十二大士相本性空八十隨好本性空菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實了知諸相本性空本性空有情宣說如是本性空

[1001b27] 「善現本性空住捨本性空菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實了知住捨本性空本性空有情宣說如是本性空

[1001c01] 「善現一切智本性空一切相智本性空菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實了知如是本性空本性空有情宣說如是本性空

[1001c05] 「善現預流果本性空一來不還阿羅漢果獨覺菩提本性空菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實了知聲聞乘獨覺菩提本性空本性空有情宣說如是本性空

[1001c09] 「善現一切菩薩摩訶薩本性空諸佛無上菩提本性空一切煩惱習相續本性空菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實了知諸菩薩菩提涅槃本性空本性空有情宣說如是本性空

[1001c15] 「復次善現內空本性不空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空本性不空諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多有情一切法本性空本性空本性空不可壞非常所以者何本性空無處從來如是空理法住無法無生無滅無染一切法諸菩薩摩訶薩安住其中無上菩提不見諸法有所發趣發趣一切法法住諸菩薩摩訶薩安住修行般若波羅蜜多一切法本性空定於無上菩提不退轉所以者何菩薩摩訶薩不見有法障礙一切法無障礙便於無上菩提不生疑惑是故不退

[1002a03] 「復次善現本性空不可得有情不可得有情施設不可得命者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者使受者使受者知者見者不可得

[1002a07] 「善現本性空不可得不可得

[1002a08] 「善現本性空不可得意處不可得

[1002a09] 「善現本性空色處不可得法處不可得

[1002a11] 「善現本性空眼界不可得不可得

[1002a12] 「善現本性空色界不可得法界不可得

[1002a13] 「善現本性空眼識界不可得意識界不可得

[1002a15] 「善現本性空不可得不可得

[1002a16] 「善現本性空所生不可得所生不可得

[1002a18] 「善現本性空地界不可得識界不可得

[1002a19] 「善現本性空因緣不可得等無間緣所緣緣增上緣不可得

[1002a21] 「善現本性空所生諸法不可得

[1002a21] 「善現本性空無明不可得名色六處老死憂惱不可得

[1002a23] 「善現本性空布施波羅蜜多不可得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得

[1002a25] 「善現本性空內空不可得外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空不可得

[1002b01] 「善現本性空四念住不可得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不可得

[1002b03] 「善現本性空苦聖諦不可得道聖諦不可得

[1002b04] 「善現本性空四靜慮不可得四無量四無色定不可得

[1002b05] 「善現本性空八解脫不可得八勝處九次第定十遍處不可得

[1002b07] 「善現本性空中一陀羅尼門不可得一切三摩地不可得

[1002b08] 「善現本性空中空解脫門不可得無相解脫門不可得

[1002b10] 「善現本性空菩薩不可得離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地不可得

[1002b13] 「善現本性空五眼不可得六神通不可得

[1002b14] 「善現本性空佛十力不可得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法不可得

[1002b16] 「善現本性空不可得住捨不可得

[1002b17] 「善現本性空中一切智不可得一切相智不可得

[1002b18] 「善現本性空預流果不可得一來不還阿羅漢果獨覺菩提不可得

[1002b20] 「善現本性空中一菩薩摩訶薩不可得諸佛無上菩提不可得

[1002b22] 「善現本性空色法不可得有對有漏無漏有為無為不可得

[1002b24] 「善現本性空三十二大士相不可得八十隨好不可得

[1002b25] 「善現佛化四眾所謂苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦假使化佛俱胝那庾多四眾宣說法要云何如是頗有預流果一來果不還果阿羅漢果獨覺菩提得無菩提?」

[1002c01] 善現答言:「世尊善逝何以無實無實。」

[1002c04] 佛言:「善現諸法本性空無實何等菩薩摩訶薩為何有情何等預流果一來果不還果阿羅漢果獨覺菩提無上菩提

[1002c08] 「善現諸菩薩摩訶薩有情宣說種種本性空有情不可得哀愍顛倒拔濟顛倒顛倒無分別無分別顛倒有分顛倒等流

[1002c12] 「善現無分別顛倒無我無有命者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者使受者使受者知者見者無色意處無色無聲法處眼界無色界無聲法界眼識界意識界所生所生地界無水識界因緣等無間緣所緣緣增上緣無從所生諸法無明無行名色六處老死憂惱布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支苦聖諦道聖諦四靜慮四無量四無色定八解脫八勝處九次第定十遍處一切陀羅尼門一切三摩地空解脫門無相解脫門無極離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法住捨一切智無道一切相智預流果一來不還阿羅漢果獨覺菩提一切菩薩摩訶薩無諸無上菩提無色色法無有有對有漏無漏有為無為三十二大士相八十隨好

[1003a16] 「善現無所有本性空諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多安住有情顛倒方便善巧解脫解脫無我無有命者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者使受者使受者知者見者有情乃至見者解脫無色色想解脫意處意處解脫無色色處無聲法處法處解脫眼界眼界解脫無色界色界無聲法界法界解脫眼識界眼識界意識界意識界解脫解脫所生所生受想所生所生受想解脫地界地界無水識界識界解脫因緣因緣等無間緣所緣緣增上緣等無間緣所緣緣增上緣解脫無從所生諸法所生諸法解脫無明無明無行名色六處老死憂惱乃至老死憂惱解脫布施波羅蜜多布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多解脫內空內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空外空乃至無性自性空解脫四念住四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支解脫苦聖諦苦聖諦道聖諦道聖諦解脫四靜慮四靜慮四無量四無色定四無量四無色定解脫八解脫八解脫八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處解脫陀羅尼門陀羅尼門三摩地三摩地解脫空解脫門空解脫門無相解脫門無相解脫門解脫無極地想離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地離垢地乃至法雲地解脫五眼五眼六神通六神通解脫佛十力佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法解脫法想住捨住捨解脫一切智一切智無道一切相智一切相智解脫預流果預流果一來不還阿羅漢果獨覺菩提一來不還阿羅漢果獨覺菩提解脫一切菩薩摩訶薩行一菩薩摩訶薩無諸無上菩提諸佛無上菩提解脫無色色法色法無有有對有漏無漏有為無為