Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 389

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第三百八十九

三藏法師玄奘 

不可品第七十
[1009b21] 「善現本性本性空不異色即是本性本性空即是色本性本性即是本性本性即是

[1009b24] 「善現本性本性即是本性本性即是意處本性本性意處意處即是本性本性即是意處

[1009b29] 「善現眼界本性本性眼界眼界即是本性本性即是眼界本性本性即是本性本性即是

[1009c04] 「善現色界本性本性空不異色色界即是本性本性空即是色法界本性本性法界法界即是本性本性即是法界

[1009c09] 「善現眼識界本性本性眼識界眼識界即是本性本性即是眼識界意識界本性本性意識界意識界即是本性本性即是意識界

[1009c14] 「善現本性本性即是本性本性即是本性本性即是本性本性即是

[1009c18] 「善現所生本性本性所生所生即是本性本性即是所生所生本性本性所生所生即是本性本性即是所生

[1009c25] 「善現地界本性本性異地地界即是本性本性即是地界識界本性本性識界識界即是本性本性即是識界

[1010a01] 「善現因緣本性本性因緣因緣即是本性本性即是因緣等無間緣所緣緣增上緣本性本性等無間緣所緣緣增上緣等無間緣所緣緣增上緣即是本性本性即是等無間緣所緣緣增上緣

[1010a06] 「善現所生諸法本性本性所生諸法所生諸法即是本性本性即是所生諸法

[1010a09] 「善現無明本性本性無明無明即是本性本性即是無明名色六處老死憂惱本性本性乃至老死憂惱名色六處老死憂惱即是本性本性即是乃至老死憂惱

[1010a16] 「善現布施波羅蜜多本性本性布施波羅蜜多布施波羅蜜多即是本性本性即是布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多本性本性淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多即是本性本性即是淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

[1010a23] 「善現以內本性本性內空內空即是本性本性即是內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空本性本性外空乃至無性自性空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空即是本性本性即是外空乃至無性自性空

[1010b04] 「善現四念住本性本性四念住四念住即是本性本性即是四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支本性本性四正斷乃至八聖道支四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支即是本性本性即是四正斷乃至八聖道支

[1010b10] 「善現苦聖諦本性本性苦聖諦苦聖諦即是本性本性即是苦聖諦道聖諦本性本性道聖諦道聖諦即是本性本性即是道聖諦

[1010b15] 「善現四靜慮本性本性四靜慮四靜慮即是本性本性即是四靜慮四無量四無色定本性本性四無量四無色定四無量四無色定即是本性本性即是四無量四無色定

[1010b20] 「善現八解脫本性本性八解脫八解脫即是本性本性即是八解脫八勝處九次第定十遍處本性本性八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處即是本性本性即是八勝處九次第定十遍處

[1010b25] 「善現陀羅尼門本性本性陀羅尼門陀羅尼門即是本性本性即是陀羅尼門三摩地本性本性三摩地三摩地即是本性本性即是三摩地

[1010c01] 「善現空解脫門本性本性空解脫門空解脫門即是本性本性即是空解脫門無相解脫門本性本性無相解脫門無相解脫門即是本性本性即是無相解脫門

[1010c06] 「善現本性本性即是本性本性即是離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地本性本性離垢地乃至法雲地離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地即是本性本性即是離垢地乃至法雲地

[1010c13] 「善現五眼本性本性五眼五眼即是本性本性即是五眼六神通本性本性六神通六神通即是本性本性即是六神通

[1010c17] 「善現佛十力本性本性佛十力佛十力即是本性本性即是佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法本性本性四無所畏乃至十八佛不共法四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法即是本性本性即是四無所畏乃至十八佛不共法

[1010c24] 「善現三十二大士相本性本性三十二大士相三十二大士相即是本性本性即是三十二大士相八十隨好本性本性八十隨好八十隨好即是本性本性即是八十隨好

[1010c29] 「善現本性本性即是本性本性即是住捨本性本性住捨住捨即是本性本性即是住捨

[1011a05] 「善現一切智本性本性一切智一切智即是本性本性即是一切智一切相智本性本性異道一切相智一切相智即是本性本性即是一切相智

[1011a09] 「善現預流果本性本性預流果預流果即是本性本性即是預流果一來不還阿羅漢果獨覺菩提本性本性一來不還阿羅漢果獨覺菩提一來不還阿羅漢果獨覺菩提即是本性本性即是一來不還阿羅漢果獨覺菩提

[1011a15] 「善現一切菩薩摩訶薩本性本性一切菩薩摩訶薩一切菩薩摩訶薩即是本性本性即是一切菩薩摩訶薩諸佛無上菩提本性本性諸佛無上菩提諸佛無上菩提即是本性本性即是諸佛無上菩提諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多一切法本性證得無上菩提

[1011a25] 「何以善現本性空無一法本性空中一法愚夫顛倒別異本性執受本性本性意處本性色處本性法處本性眼界本性本性色界本性法界本性眼識界本性意識界本性本性本性所生本性所生本性地界本性識界本性因緣本性等無間緣所緣緣增上緣本性所生諸法本性無明本性執行名色六處老死憂惱本性布施波羅蜜多本性淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多本性內空本性外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空本性四念住本性四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支本性苦聖諦本性道聖諦本性四靜慮本性四無量四無色定本性八解脫本性八勝處九次第定十遍處本性陀羅尼門本性三摩地本性空解脫門本性無相解脫門本性本性離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地本性五眼本性六神通本性佛十力本性四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法本性三十二大士相本性八十隨好本性本性住捨本性一切智本性一切相智本性預流果本性一來不還阿羅漢果獨覺菩提本性一切菩薩摩訶薩本性諸佛無上菩提本性

[1011c12] 「善現愚夫諸法本性如實知如實知不知便執著執著執著便於我所我所內外後身由此不能解脫生老病死愁憂苦惱往來輪轉無窮

[1011c18] 「由是因緣諸菩薩摩訶薩本性波羅蜜多修行般若波羅蜜多執受壞色不空執受不空執受不空執受意處意處不空執受色處壞色不空執受法處法處不空執受眼界眼界不空執受不空執受色界壞色不空執受法界法界不空執受眼識界眼識界不空執受意識界意識界不空執受不空執受不空執受所生所生不空執受所生所生不空執受地界地界不空執受識界壞水識界不空執受因緣因緣不空執受等無間緣所緣緣增上緣等無間緣所緣緣增上緣不空執受所生諸法所生諸法不空執受無明無明不空執受名色六處老死憂惱乃至老死憂惱不空執受布施波羅蜜多布施波羅蜜多不空執受淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不空執受內空內空不空執受外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空外空乃至無性自性空不空執受四念住四念住不空執受四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支不空執受苦聖諦壞苦聖諦不空執受道聖諦道聖諦不空執受四靜慮四靜慮不空執受四無量四無色定四無量四無色定不空執受八解脫八解脫不空執受八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處不空執受陀羅尼門陀羅尼門不空執受三摩地三摩地不空執受空解脫門空解脫門不空執受無相解脫門無相解脫門不空執受不空執受離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地離垢地乃至法雲地不空執受五眼五眼不空執受六神通六神通不空執受佛十力佛十力不空執受四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法不空執受三十二大士相三十二大士相不空執受八十隨好八十隨好不空執受不空執受住捨住捨不空執受一切智一切智不空執受一切相智一切相智不空執受預流果預流果不空執受一來不還阿羅漢果獨覺菩提一來不還阿羅漢果獨覺菩提不空執受一切菩薩摩訶薩一切菩薩摩訶薩不空執受諸佛無上菩提諸佛無上菩提不空

[1012c07] 「所以者何善現壞色

[1012c10] 「善現意處意處意處

[1012c13] 「善現色處壞色色處法處法處法處

[1012c16] 「善現眼界眼界眼界

[1012c19] 「善現色界壞色色界法界法界法界

[1012c22] 「善現眼識界眼識界眼識界意識界意識界意識界

[1012c25] 「善現

[1012c28] 「善現所生所生所生所生所生所生

[1013a04] 「善現地界地界地界識界壞水識界識界

[1013a07] 「善現因緣因緣因緣等無間緣所緣緣增上緣等無間緣所緣緣增上緣等無間緣所緣緣增上緣

[1013a11] 「善現所生諸法所生諸法所生諸法

[1013a13] 「善現無明無明無明名色六處老死憂惱乃至老死憂惱名色六處老死憂惱

[1013a18] 「善現布施波羅蜜多布施波羅蜜多布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

[1013a22] 「善現內空內空內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空外空乃至無性自性空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空

[1013b02] 「善現四念住四念住四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支