Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 425

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第四二十五

三藏法師玄奘 

第二帝釋品第二十五之一

[0133c29] 爾時三千大千堪忍世界所有四大天王無量俱胝四大諸天來集所有天帝無量俱胝三十三天諸天來集所有蘇夜摩天無量俱胝夜摩天諸天來集所有珊覩史多天無量俱胝諸天來集所有變化天王無量俱胝樂變化天諸天來集所有自在天王無量俱胝他化自在天諸天來集所有大梵天王無量俱胝梵天來集所有極光淨天無量俱胝第二靜慮天眾來集所有遍淨天無量俱胝第三靜慮天眾來集所有廣果天無量俱胝第四靜慮天眾來集所有色究竟天無量俱胝淨居天來集四大王天乃至淨居天所有淨業異熟身光比如常光百分不及不及不及俱胝不及俱胝不及俱胝不及俱胝不及如是乃至計分乃至波尼不及何以如來身常光最勝最上無比無上第一諸天猶如

[0134a26] 爾時天帝釋具壽善現:「三千大千世界所有四大乃至淨居天來集尊者宣說般若波羅蜜多尊者尊者何謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜多云何菩薩摩訶薩般若波羅蜜多云何菩薩摩訶薩般若波羅蜜多?」

[0134b02] 具壽善現告天帝釋:「憍尸迦汝等天眾諦聽諦聽善思威神之力如來諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多菩薩摩訶薩其中如是如是憍尸迦諸天無上菩提憍尸迦入聲獨覺正性離生不復大菩提心何以憍尸迦生死結界無上菩提發心隨喜何以憍尸迦勝人勝法

[0134b14] 「憍尸迦何謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜多?』汝等諦聽

[0134b15] 「憍尸迦菩薩摩訶薩一切智智相應無所得方便思惟乃至無常無我熱惱敗壞衰朽變動可畏不安不可思惟乃至意處思惟色處乃至法處思惟眼界乃至思惟色界乃至法界思惟眼識界乃至意識界思惟乃至思惟所生乃至所生思惟地界乃至識界亦復如是憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

[0134b28] 「復次憍尸迦菩薩摩訶薩一切智智相應無所得方便思惟乃至寂靜遠離無生無染無為思惟乃至意處思惟色處乃至法處思惟眼界乃至思惟色界乃至法界思惟眼識界乃至意識界思惟乃至思惟所生乃至所生思惟地界乃至識界亦復如是憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

[0134c09] 「復次憍尸迦菩薩摩訶薩一切智智相應無所得方便思惟無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死乃至無所得方便思惟無明滅名色名色六處六處生滅生滅老死乃至憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

[0134c19] 「復次憍尸迦菩薩摩訶薩一切智智相應無所得方便安住內空乃至無性自性空安住真如法界實際不思議界安隱憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

[0134c23] 「復次憍尸迦菩薩摩訶薩一切智智相應無所得方便修行四念住乃至八聖道支修行空解脫門無相解脫門修行佛十力乃至十八佛不共法修行一切三摩地陀羅尼門修行一切智一切相智憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

[0134c29] 「復次憍尸迦菩薩摩訶薩一切智智相應無所得方便修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

[0135a04] 「復次憍尸迦菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如是觀:『唯有諸法互相滋潤互相增長互相圓滿思惟校計無我我所。』:『諸菩薩摩訶薩迴向菩提心和合菩提心迴向和合菩薩摩訶薩迴向菩提心無所有不可得菩提心迴向心中無所有不可得諸菩薩摩訶薩如實諸法諸法所見。』憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。」

[0135a13] 天帝釋善現:「云何菩薩摩訶薩迴向菩提心和合菩提心迴向和合云何菩薩摩訶薩迴向菩提心無所有不可得菩提心迴向心中無所有不可得?」

[0135a17] 善現答言:「憍尸迦諸菩薩摩訶薩迴向非心菩提心非心非心迴向非心迴向非心非心迴向迴向何以憍尸迦非心即是不可思議不可思議即是非心如是二種無所有無所有迴向憍尸迦無自性心性無故心所心所無自性迴向憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。」

[0135a26] 爾時世尊善現:「善哉善哉善能諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩生歡喜勤修般若波羅蜜多。」

[0135a29] 具壽善現白言:「世尊何以過去如來正等覺弟子諸菩薩摩訶薩宣說波羅蜜多示現教導慶喜安撫建立得究竟世尊爾時中學無上菩提妙法利樂我等故我佛教諸菩薩摩訶薩宣說波羅蜜多示現教導慶喜安撫建立得究竟無上菩提名為恩德。」

[0135b09] 爾時具壽善現告天帝釋:「憍尸迦云何菩薩摩訶薩般若波羅蜜多?』汝等諦聽諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多住相

[0135b12] 「憍尸迦菩薩菩薩菩薩如是一切無二無二憍尸迦諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0135b16] 「憍尸迦乃至意處意處菩薩菩薩乃至意處菩薩如是一切無二無二憍尸迦諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0135b20] 「憍尸迦色處色處乃至法處法處菩薩菩薩色處乃至法處菩薩如是一切無二無二憍尸迦諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0135b24] 「憍尸迦眼界眼界乃至菩薩菩薩眼界乃至菩薩如是一切無二無二憍尸迦諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0135b27] 「憍尸迦色界色界乃至法界法界菩薩菩薩色界乃至法界菩薩如是一切無二無二憍尸迦諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0135c02] 「憍尸迦眼識界眼識界乃至意識界意識界菩薩菩薩眼識界乃至意識界菩薩如是一切無二無二憍尸迦諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0135c06] 「憍尸迦乃至菩薩菩薩乃至菩薩如是一切無二無二憍尸迦諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0135c10] 「憍尸迦所生所生乃至所生所生菩薩菩薩所生乃至所生菩薩如是一切無二無二憍尸迦諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0135c16] 「憍尸迦地界地界乃至識界識界菩薩菩薩地界乃至識界菩薩如是一切無二無二憍尸迦諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0135c20] 「憍尸迦無明無明乃至老死老死菩薩菩薩無明乃至老死菩薩如是一切無二無二憍尸迦諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0135c24] 「憍尸迦無明滅無明滅乃至老死老死菩薩菩薩無明滅乃至老死菩薩如是一切無二無二憍尸迦諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0135c28] 「憍尸迦布施波羅蜜多布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多般若波羅蜜多菩薩菩薩布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多菩薩如是一切無二無二憍尸迦諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0136a04] 「憍尸迦內空內空乃至無性自性空無性自性空菩薩菩薩內空乃至無性自性空菩薩如是一切無二無二憍尸迦諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0136a09] 「憍尸迦四念住四念住乃至十八佛不共法十八佛不共法菩薩菩薩四念住乃至十八佛不共法菩薩如是一切無二無二憍尸迦諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0136a13] 「憍尸迦一切三摩地一切三摩地一切陀羅尼門一切陀羅尼門菩薩菩薩若一三摩地若一陀羅尼門菩薩如是一切無二無二憍尸迦諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0136a18] 「憍尸迦聲聞乘聲聞乘獨覺乘無上獨覺乘無上乘空菩薩菩薩聲聞乘獨覺乘無上乘空菩薩如是一切無二無二憍尸迦諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0136a23] 「憍尸迦預流預流乃至如來如來菩薩菩薩預流乃至如來菩薩如是一切無二無二憍尸迦諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是

[0136a27] 「憍尸迦一切智一切智一切相智一切相智菩薩菩薩一切智一切相智菩薩如是一切無二無二憍尸迦諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是。」

[0136b03] 天帝釋善現:「云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多?」

[0136b04] 善現答言:「憍尸迦諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多乃至意處色處乃至法處眼界乃至色界乃至法界眼識界乃至意識界乃至所生乃至所生住地乃至識界無明乃至老死無明滅乃至老死布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多內空乃至無性自性空四念住乃至十八佛不共法一切三摩地一切陀羅尼門聲聞乘獨覺乘無上預流乃至如來一切智一切相智何以憍尸迦如是有所

[0136b23] 「復次憍尸迦諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多乃至乃至意處色處乃至法處眼界乃至色界乃至法界眼識界乃至意識界乃至所生乃至所生地界乃至識界無明乃至老死無明滅乃至老死布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多內空乃至無性自性空四念住乃至十八佛不共法一切三摩地一切陀羅尼門聲聞乘獨覺乘無上預流乃至如來一切智一切相智何以憍尸迦如是有所

[0136c13] 「復次憍尸迦諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多乃至無常無我不淨不空寂靜寂靜遠離不遠乃至意處無常乃至遠離不遠色處乃至法處無常乃至遠離不遠眼界乃至無常乃至遠離不遠色界乃至法界無常乃至遠離不遠眼識界乃至意識界無常乃至遠離不遠乃至無常乃至遠離不遠所生乃至所生無常乃至遠離不遠住地乃至識界無常乃至遠離不遠無明乃至老死無常乃至遠離不遠無明滅乃至老死無常乃至遠離不遠布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無常乃至遠離不遠內空乃至無性自性空無常乃至遠離不遠四念住乃至十八佛不共法無常乃至遠離不遠一切三摩地一切陀羅尼門無常乃至遠離不遠聲聞乘獨覺乘無上無常乃至遠離不遠預流乃至如來無常乃至遠離不遠一切智一切相智無常乃至遠離不遠何以憍尸迦如是有所

[0137a14] 「復次憍尸迦諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多預流果有為無為一來不還阿羅漢果獨覺菩提諸佛無上菩提有為無為何以憍尸迦如是有所

[0137a19] 「復次憍尸迦諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多預流福田一來不還阿羅漢獨覺菩薩如來福田何以憍尸迦如是有所

[0137a22] 「復次憍尸迦諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多初地乃至第十何以憍尸迦如是有所所以者何如是

[0137a27] 「復次憍尸迦諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多初發心便:『圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。』初發心便:『修行四念住乃至八聖道支。』初發心便:『修行無相解脫門乃至十八佛不共法。』:『加行圓滿菩薩正性離生。』:『正性離生菩薩不退轉。』:『圓滿菩薩五通。』:『菩薩圓滿五通無量無數佛禮敬瞻仰供養承事諸佛世尊聽聞正法如理思惟。』何以憍尸迦如是有所

[0137b12] 「復次憍尸迦諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多:『嚴淨十方佛所居淨土。』:『化作十方佛所居淨土。』:『當成有情無上菩提般涅槃人天。』:『往詣無量無數諸佛國土供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊無邊花香瓔珞寶幢幡蓋衣服臥具飲食燈明俱胝那庾多伎樂無量供養。』:『安立無量無數無邊有情無上菩提不退轉。』何以憍尸迦如是有所

[0137b25] 「復次憍尸迦諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多:『當成清淨肉眼天眼慧眼法眼佛眼。』:『當成等持等持自在遊戲。』:『當成總持門總持自在。』:『當成如來十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法。』:『當成三十二相八十隨好莊嚴有情見者歡喜厭倦證得利益安樂。』何以憍尸迦如是有所

[0137c06] 「復次憍尸迦諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多第八補特伽羅隨信隨法行預流七返家家補特伽羅乃至煩惱預流一來至此世間苦際不還不還果般涅槃阿羅漢現在無餘涅槃獨覺如來正等覺

[0137c16] 「:『超聲獨覺菩薩地。』:『具足一切智一切相智一切法一切一切煩惱纏結習氣相續。』:『證得無上菩提如來正等覺妙法輪作諸佛度脫無量無數有情涅槃畢竟安樂。』:『四神足安住如是殊勝等持由此等持增上勢力壽命殑伽沙大劫。』:『獲得壽量無邊。』:『當成三十二相一一莊嚴。』:『當成八十隨好一一有無數量希有。』

[0137c28] 「:『安住嚴淨寬廣十方殑伽沙世界。』:『安坐金剛座廣大量等三千大千世界。』:『大菩提莊嚴妙香有情聞者等心皆除無量無邊菩提樹聲聞獨覺作意無上菩提。』

[0138a06] 「:『嚴淨佛土其土清淨無色名聲識蘊名聲名聲意處名聲無色名聲無聲法處名聲眼界名聲名聲無色界名聲無聲法界名聲眼識界名聲意識界名聲名聲名聲所生名聲所生名聲地界名聲無水識界名聲無明名聲無行名色六處老死名聲唯有布施波羅蜜多名聲乃至唯有般若波羅蜜多名聲唯有內空名聲乃至唯有無性自性空名聲唯有真如名聲乃至唯有不思議界名聲唯有四念住名聲廣說乃至唯有十八佛不共法名聲其中預流一來不還阿羅漢獨覺異生名聲唯有菩薩摩訶薩如來正等覺名聲。』何以憍尸迦如是有所所以者何一切如來正等覺證得無上菩提一切法無所有一切菩薩摩訶薩不退轉諸法無所有

[0138a28] 「憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多住相憍尸迦諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多住相無所得方便如是。」

[0138b03] 爾時舍利子念言:「菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多一切法云何應住般若波羅蜜多?」

[0138b05] 具壽善現舍利子便:「云何諸如來為何?」

[0138b07] 舍利子:「諸如來所以者何善現如來不住色不住不住不住意處不住色不住法處不住眼界不住不住色不住法界不住眼識界不住意識界不住不住不住