Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 436

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第四三十六

三藏法師玄奘 

第二分清品第四十

[0192c20] 爾時舍利子白佛:「世尊清淨最為甚深。」

[0192c21] 佛言:「如是畢竟。」

[0192c21] 舍利子:「何等畢竟清淨最為甚深?」

[0192c22] 佛言:「舍利子畢竟清淨最為甚深畢竟清淨最為甚深乃至意處畢竟清淨最為甚深色處乃至法處畢竟清淨最為甚深眼界乃至畢竟清淨最為甚深色界乃至法界畢竟清淨最為甚深眼識界乃至意識界畢竟清淨最為甚深布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多畢竟清淨最為甚深內空乃至無性自性空畢竟清淨最為甚深四念住乃至八聖道支畢竟清淨最為甚深如是乃至如來十力乃至十八佛不共法畢竟清淨最為甚深一切菩薩摩訶薩畢竟清淨最為甚深諸菩薩摩訶薩畢竟清淨最為甚深諸佛無上菩提畢竟清淨最為甚深一切如來正等覺畢竟清淨最為甚深一切智畢竟清淨最為甚深一切相智畢竟清淨最為甚深。」

[0193a14] 舍利子白佛:「世尊清淨甚為明了。」

[0193a15] 佛言:「如是畢竟。」

[0193a15] 舍利子:「何等畢竟清淨甚為明了?」

[0193a16] 佛言:「舍利子般若波羅蜜多畢竟清淨甚為明了乃至布施波羅蜜多畢竟清淨甚為明了如是乃至一切智畢竟清淨甚為明了一切相智畢竟清淨甚為明了。」

[0193a21] 舍利子白佛:「世尊清淨。」

[0193a23] 佛言:「如是畢竟。」

[0193a23] 舍利子:「何等畢竟清淨?」

[0193a24] 佛言:「舍利子畢竟清淨畢竟清淨如是乃至一切智畢竟清淨一切相智畢竟清淨。」

[0193b01] 舍利子白佛:「世尊清淨雜染。」

[0193b02] 佛言:「如是畢竟。」

[0193b02] 舍利子:「何等畢竟清淨雜染?」

[0193b03] 佛言:「舍利子畢竟清淨雜染畢竟清淨雜染如是乃至一切智畢竟清淨雜染一切相智畢竟清淨雜染。」

[0193b08] 舍利子白佛:「世尊清淨本性光潔。」

[0193b09] 佛言:「如是畢竟。」

[0193b10] 舍利子:「何等畢竟清淨本性光潔?」

[0193b11] 佛言:「舍利子畢竟清淨本性光潔畢竟清淨本性光潔如是乃至一切智畢竟清淨本性光潔一切相智畢竟清淨本性光潔。」

[0193b15] 舍利子白佛:「世尊清淨無得現觀。」

[0193b16] 佛言:「如是畢竟。」

[0193b17] 舍利子:「何等畢竟清淨無得現觀?」

[0193b18] 佛言:「舍利子本性空畢竟清淨無得現觀本性空畢竟清淨無得現觀如是乃至一切智本性空畢竟清淨無得現觀一切相智本性空畢竟清淨無得現觀。」

[0193b23] 舍利子白佛:「世尊清淨無生出現。」

[0193b25] 佛言:「如是畢竟。」

[0193b25] 舍利子:「何等畢竟清淨無生出現?」

[0193b26] 佛言:「舍利子無生畢竟清淨無生出現無生畢竟清淨無生出現如是乃至一切智無生畢竟清淨無生出現一切相智無生畢竟清淨無生出現。」

[0193c03] 舍利子白佛:「世尊清淨不生欲界不生色界不生無色界。」

[0193c05] 佛言:「如是畢竟。」

[0193c05] 舍利子:「云何清淨不生欲界不生色界不生無色界?」

[0193c06] 佛言:「舍利子三界自性不可得清淨不生欲界不生色界不生無色界。」

[0193c08] 舍利子白佛:「世尊清淨本性無知。」

[0193c10] 佛言:「如是畢竟。」

[0193c10] 舍利子:「云何清淨本性無知?」

[0193c11] 佛言:「舍利子一切法本性清淨本性無知。」

[0193c12] 舍利子:「何等本性無知清淨本性無知?」

[0193c13] 佛言:「舍利子本性無知自相空清淨本性無知本性無知自相空清淨本性無知如是乃至一切智本性無知自相空清淨本性無知一切相智本性無知自相空清淨本性無知。」

[0193c19] 舍利子白佛:「世尊一切法本性清淨清淨。」

[0193c20] 佛言:「如是一切法畢竟。」

[0193c21] 舍利子:「云何一切法本性清淨清淨?」

[0193c22] 佛言:「舍利子一切法不可得本性清淨清淨。」

[0193c23] 舍利子白佛:「世尊如是般若波羅蜜多一切相智無益。」

[0193c25] 佛言:「如是畢竟。」

[0193c25] 舍利子:「云何般若波羅蜜多一切相智無益?」

[0193c27] 佛言:「舍利子法性常住如是般若波羅蜜多一切相智無益。」

[0193c28] 舍利子白佛:「世尊如是般若波羅蜜多本性清淨一切法執受。」

[0194a01] 佛言:「如是一切法畢竟。」

[0194a02] 舍利子:「云何般若波羅蜜多本性清淨一切法執受?」

[0194a03] 佛言:「舍利子法界湛然動搖如是般若波羅蜜多本性清淨一切法執受。」

[0194a06] 爾時具壽善現白佛:「世尊清淨清淨。」

[0194a07] 佛言:「如是畢竟。」

[0194a07] 「世尊清淨清淨畢竟?」

[0194a09] 「善現無所有無所有畢竟。」

[0194a10] 「世尊清淨乃至意處清淨。」

[0194a11] 佛言:「如是畢竟。」

[0194a11] 「世尊清淨乃至意處清淨畢竟?」

[0194a13] 「善現無所有乃至意處無所有畢竟。」

[0194a14] 「世尊清淨色處乃至法處清淨。」

[0194a15] 佛言:「如是畢竟。」

[0194a15] 「世尊清淨色處乃至法處清淨畢竟?」

[0194a16] 「善現無所有色處乃至法處無所有畢竟。」

[0194a18] 「世尊清淨眼界乃至清淨。」

[0194a18] 佛言:「如是畢竟。」

[0194a19] 「世尊清淨眼界乃至清淨畢竟?」

[0194a20] 「善現無所有眼界乃至無所有畢竟。」

[0194a22] 「世尊清淨色界乃至法界清淨。」

[0194a22] 佛言:「如是畢竟。」

[0194a23] 「世尊清淨色界乃至法界清淨畢竟?」

[0194a24] 「善現無所有色界乃至法界無所有畢竟。」

[0194a26] 「世尊清淨眼識界乃至意識界清淨。」

[0194a27] 佛言:「如是畢竟。」

[0194a27] 「世尊清淨眼識界乃至意識界清淨畢竟?」

[0194a28] 「善現無所有眼識界乃至意識界無所有畢竟。」

[0194b01] 「世尊清淨布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多清淨。」

[0194b02] 佛言:「如是畢竟。」

[0194b03] 「世尊清淨布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多清淨畢竟?」

[0194b04] 「善現無所有布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無所有畢竟。」

[0194b06] 「世尊清淨內空乃至無性自性空清淨。」

[0194b07] 佛言:「如是畢竟。」

[0194b08] 「世尊清淨內空乃至無性自性空清淨畢竟?」

[0194b09] 「善現無所有內空乃至無性自性空無所有畢竟。」

[0194b11] 「世尊清淨四念住乃至八聖道支清淨。」

[0194b12] 佛言:「如是畢竟。」

[0194b12] 「世尊清淨四念住乃至八聖道支清淨畢竟?」

[0194b14] 「善現無所有四念住乃至八聖道支無所有畢竟。」

[0194b15] 「世尊清淨如來十力乃至十八佛不共法清淨。」

[0194b16] 佛言:「如是畢竟。」

[0194b17] 「世尊清淨如來十力乃至十八佛不共法清淨畢竟?」

[0194b19] 「善現無所有如來十力乃至十八佛不共法無所有畢竟。」

[0194b20] 「世尊清淨預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提無上菩提清淨。」

[0194b22] 佛言:「如是畢竟。」

[0194b22] 「世尊清淨預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提無上菩提清淨畢竟?」

[0194b24] 「善現自相空預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提無上菩提自相空畢竟。」

[0194b26] 「世尊清淨一切智一切相智清淨。」

[0194b27] 佛言:「如是畢竟。」

[0194b28] 「世尊清淨一切智一切相智清淨畢竟?」

[0194b29] 「善現無相無得無念無知一切智一切相智無相無得無念無知畢竟。」

[0194c03] 「世尊清淨無得現觀。」

[0194c03] 佛言:「如是畢竟。」

[0194c04] 「世尊清淨無得現觀畢竟?」

[0194c05] 「善現顛倒染淨無故無得現觀畢竟。」

[0194c07] 具壽善現白佛:「世尊無邊無邊。」

[0194c08] 佛言:「如是畢竟。」

[0194c08] 「世尊無邊無邊畢竟?」

[0194c10] 「善現畢竟無際空畢竟。」

[0194c10] 「世尊無邊乃至意處無邊。」

[0194c11] 佛言:「如是畢竟。」

[0194c12] 「世尊無邊乃至意處無邊畢竟?」

[0194c13] 「善現畢竟無際空畢竟。」

[0194c14] 「世尊無邊色處乃至法處無邊。」

[0194c15] 佛言:「如是畢竟。」

[0194c16] 「世尊無邊色處乃至法處無邊畢竟?」

[0194c17] 「善現畢竟無際空畢竟。」

[0194c18] 「世尊無邊眼界乃至無邊。」

[0194c19] 佛言:「如是畢竟。」

[0194c19] 「世尊無邊眼界乃至無邊畢竟?」

[0194c21] 「善現畢竟無際空畢竟。」

[0194c21] 「世尊無邊色界乃至法界無邊。」

[0194c22] 佛言:「如是畢竟。」

[0194c23] 「世尊無邊色界乃至法界無邊畢竟?」

[0194c24] 「善現畢竟無際空畢竟。」

[0194c25] 「世尊無邊眼識界乃至意識界無邊。」

[0194c26] 佛言:「如是畢竟。」

[0194c27] 「世尊無邊眼識界乃至意識界無邊畢竟?」

[0194c28] 「善現畢竟無際空畢竟。」

[0194c29] 「世尊無邊布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無邊。」

[0195a01] 佛言:「如是畢竟。」

[0195a02] 「世尊無邊布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無邊畢竟?」

[0195a04] 「善現畢竟無際空畢竟。」

[0195a05] 「世尊無邊四念住乃至八聖道支無邊。」

[0195a06] 佛言:「如是畢竟。」

[0195a06] 「世尊無邊四念住乃至八聖道支無邊畢竟?」

[0195a08] 「善現畢竟無際空畢竟。」

[0195a09] 「世尊無邊如來十力乃至十八佛不共法無邊。」

[0195a10] 佛言:「如是畢竟。」

[0195a10] 「世尊無邊如來十力乃至十八佛不共法無邊畢竟?」

[0195a12] 「善現畢竟無際空畢竟。」

[0195a13] 「世尊無邊預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提無上菩提無邊。」

[0195a15] 佛言:「如是畢竟。」

[0195a15] 「世尊無邊預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提無上菩提無邊畢竟?」

[0195a17] 「善現畢竟無際空畢竟。」

[0195a18] 「世尊無邊一切智一切相智無邊。」

[0195a19] 佛言:「如是畢竟。」

[0195a20] 「世尊無邊一切智一切相智無邊畢竟?」

[0195a22] 「善現畢竟無際空畢竟。」

[0195a22] 「世尊菩薩摩訶薩如是般若波羅蜜多。」

[0195a24] 佛言:「如是畢竟。」

[0195a24] 「世尊菩薩摩訶薩如是般若波羅蜜多畢竟?」

[0195a26] 「善現由此成道。」

[0195a26] 「世尊菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧如是:『不知不知不知不知不知不知乃至意處不知意處色處不知色處乃至法處不知法處眼界不知眼界乃至不知色界不知色界乃至法界不知法界眼識界不知眼識界乃至意識界不知意識界過去不知過去未來不知未來現在不知現在布施波羅蜜多不知布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多不知般若波羅蜜多內空不知內空乃至無性自性空不知無性自性空四念住不知四念住乃至八聖道支不知八聖道支如來十力不知如來十力乃至十八佛不共法不知十八佛不共法一切智不知一切智不知道一切相智不知一切相智。』菩薩摩訶薩無上菩提正定。」

[0195b14] 佛言:「善現如是如是。」

[0195b16] 爾時舍利子善現:「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧諸法?」

[0195b18] 善現答言:「舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧:『能行如是能持如是持戒如是精進如是精進入定如是入定如是如是菩薩正性離生如是菩薩正性離生嚴淨佛土如是嚴淨佛土成熟有情如是成熟有情一切相智如是一切相智。』舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧如是一切分別通達內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空本性空一切法空自相空舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧執著。」

[0195c05] 爾時天帝釋善現:「大德云何菩薩乘善男子善女人修行般若波羅蜜多執著?」

[0195c07] 善現答言:「憍尸迦菩薩乘善男子善女人修行般若波羅蜜多方便善巧自心布施布施波羅蜜多淨戒淨戒波羅蜜多安忍安忍波羅蜜多精進精進波羅蜜靜慮靜慮波羅蜜多般若般若波羅蜜多內空外空乃至無性自性空四念住四正斷乃至八聖道支如來十力四無所畏乃至十八佛不共法一切智一切相智無上菩提諸如來正等覺種善根如是種善根合集稱量有情平等共有迴向無上正等覺

[0195c20] 「憍尸迦由此菩薩乘善男子善女人修行般若波羅蜜多執著憍尸迦善男子善女人由此執著繫縛不能修行無著般若波羅蜜多迴向無上菩提何以憍尸迦本性可能迴向本性可能迴向乃至一切智本性可能迴向非道一切相智本性可能迴向

[0195c28] 「復次憍尸迦菩薩摩訶薩無上菩提示現勸導慶喜有情應觀諸法平等實性作意示現勸導慶喜有情:『善男子善女人修行布施波羅蜜多應分能行修行淨戒波羅蜜多應分能持修行安忍波羅蜜多應分修行精進波羅蜜多時應分精進修行靜慮波羅蜜多應分入定修行般若波羅蜜多應分內空應分內空外空乃至無性自性空應分外空乃至無性自性空四念住應分四念住四正斷乃至八聖道支應分四正斷乃至八聖道支如來十力應分如來十力四無所畏乃至十八佛不共法應分四無所畏乃至十八佛不共法一切智應分一切智修道一切相智應分修道一切相智無上菩提應分無上菩提。』

[0196a20] 「憍尸迦諸菩薩摩訶薩無上菩提示現勸導慶喜有情如是示現勸導慶喜有情菩薩摩訶薩無上菩提如是示現勸導慶喜有情諸如來應許示現勸導慶喜有情憍尸迦菩薩乘善男子善女人如是示現勸導慶喜菩薩乘有情便遠離一切執著。」

[0196a28] 爾時世尊善現:「善哉善哉善能諸菩薩執著大乘善男子善女人執著諸菩薩摩訶薩善現微細執著諦聽善思!」

[0196b04] 善現白言:「唯然我等。」

[0196b04] 佛言:「善現菩薩乘善男子善女人無上菩提如來正等覺憶念皆是執著過去未來現在一切如來正等覺無著功德初發心乃至法住所有善根憶念憶念深心隨喜隨喜有情平等共有迴向無上菩提如是一切憶念執著一切如來弟子有情修善憶念深心隨喜隨喜有情平等共有迴向無上菩提如是一切執著何以善現諸如來正等覺弟子有情功德善根憶念分別相者虛妄。」

[0196b18] 具壽善現白佛:「世尊如是般若波羅蜜多最為甚深。」

[0196b19] 佛言:「如是一切法本性。」

[0196b20] 「世尊如是般若波羅蜜多敬禮。」

[0196b20] 佛言:「如是功德般若波羅蜜多無能。」

[0196b22] 「世尊一切法不可。」

[0196b22] 佛言:「如是一切法本性唯一不可得善現諸法即是無性諸法無性即是如是諸法無性實性實性善現菩薩摩訶薩如實知所有無性遠離一切執著。」

[0196b28] 具壽善現白佛:「如是般若波羅蜜多。」

[0196b29] 佛言:「如是由此般若波羅蜜多無能見者無能聞者無能覺者無能知者。」

[0196c02] 「世尊如是般若波羅蜜多不可思議。」

[0196c03] 佛言:「如是由此般若波羅蜜多不可以離心不可以乃至不可以乃至不可以乃至不可以眼識乃至意識不可以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多不可以內空乃至無性自性空不可以四念住乃至八聖道支不可以如來十力乃至十八佛不共法不可以一切智一切相智不可以一切法復次善現如是般若波羅蜜多不從乃至不從一切法。」

[0196c15] 具壽善現白佛:「如是般若波羅蜜多造作。」

[0196c16] 佛言:「如是作者不可得善現不可得故作不可得不可得故作不可得乃至一切法不可得故作不可得善現作者不可得如是般若波羅蜜多造作。」

第二摽幟品第四十一之一

[0196c22] 爾時具壽善現白佛:「世尊云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜?」

[0196c23] 佛言:「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不行行般若波羅蜜不行行般若波羅蜜乃至不行一切智行般若波羅蜜不行一切相智行般若波羅蜜不行無常行般若波羅蜜不行無常行般若波羅蜜如是乃至不行一切智無常行般若波羅蜜不行一切相智無常行般若波羅蜜不行行般若波羅蜜不行行般若波羅蜜如是乃至不行一切智行般若波羅蜜不行一切相智行般若波羅蜜不行無我行般若波羅蜜不行無我行般若波羅蜜如是乃至不行一切智無我行般若波羅蜜不行一切相智無我行般若波羅蜜不行不淨行般若波羅蜜不行不淨行般若波羅蜜如是乃至不行一切智不淨行般若波羅蜜不行一切相智不淨行般若波羅蜜何以善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見無常無我不淨如是乃至不見一切智一切相智一切智一切相智無常無我不淨

[0197a23] 「復次善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不行圓滿不行圓滿行般若波羅蜜不行圓滿不行