Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 442

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第四四十二

三藏法師玄奘 

第二佛母品第四十六
[0226b07] 「復次善現甚深般若波羅蜜多示現示現示現示現意處示現色處示現法處示現眼界示現示現色界示現法界示現眼識界示現意識界示現示現示現所生示現所生示現地界示現識界示現無明示現名色六處老死示現布施波羅蜜多示現淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多示現內空示現外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空本性空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空示現真如示現法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界示現苦聖諦示現道聖諦示現四靜慮示現四無量四無色定示現八解脫示現八勝處九次第定十遍處示現四念住示現四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支示現空解脫門示現無相解脫門示現淨觀示現種性地第八見地薄地離欲地已辦地獨覺菩薩地如來地示現示現離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地示現五眼示現六神通示現如來十力示現四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法示現三十二大士相示現八十隨好示現示現住捨示現預流果示現一來不還阿羅漢果獨覺菩提示現一切菩薩摩訶薩示現諸佛無上菩提示現妙法示現有情示現嚴淨佛土示現成熟有情示現一切陀羅尼門示現一切三摩地示現一切智示現一切相智何以善現如是般若波羅蜜多甚深甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得有色乃至一切智一切相智示現

[0226c19] 「復次善現一切有情三界五趣施設言說有色無色有想無想非有想非無想世界十方無量無數無邊世界有情散心不善無記一切如來正等覺般若波羅蜜多如實知善現云何如來正等覺有情散心不善無記般若波羅蜜多如實知善現一切如來正等覺般若波羅蜜多法性如實知有情散心不善無記。」

[0226c29] 具壽善現白佛:「世尊云何如來正等覺般若波羅蜜多法性如實知有情散心不善無記?」

[0227a02] 佛言:「善現一切如來正等覺般若波羅蜜多如實知法性中法尚無所有不可得有情散心不善無記善現如是如來正等覺般若波羅蜜多法性如實知有情散心不善無記

[0227a08] 「復次善現一切如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情散心不善無記善現云何如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情散心不善無記善現一切如來正等覺般若波羅蜜多寂靜遠離如實知有情散心不善無記。」

[0227a16] 具壽善現白佛:「世尊云何如來正等覺般若波羅蜜多寂靜遠離如實知有情散心不善無記?」

[0227a20] 佛言:「善現一切如來正等覺般若波羅蜜多如實知寂靜遠離尚無所有不可得有情散心不善無記

[0227a23] 「善現如是如來正等覺般若波羅蜜多寂靜遠離如實知有情散心不善無記

[0227a27] 「復次善現一切如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情貪心貪心瞋心瞋心癡心癡心。」

[0227a29] 具壽善現白佛:「世尊云何如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情貪心貪心瞋心瞋心癡心癡心?」

[0227b03] 佛言:「善現一切如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情貪心如實非有貪心貪心何以如實心所法尚無所有不可得貪心貪心如實知有情瞋心如實非有瞋心瞋心何以如實心所法尚無所有不可得瞋心瞋心如實知有情癡心如實非有癡心癡心何以如實心所法尚無所有不可得癡心癡心

[0227b13] 「善現如是如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情貪心瞋心癡心

[0227b15] 「善現一切如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情貪心如實貪心非有貪心何以如實心所法尚無所有不可得貪心貪心如實知有情瞋心如實瞋心非有瞋心何以如實心所法尚無所有不可得瞋心瞋心如實知有情癡心如實癡心非有癡心何以如實心所法尚無所有不可得癡心癡心

[0227b25] 「善現如是如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情貪心瞋心癡心

[0227b28] 「復次善現一切如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情癡心非有癡心癡心何以如是二心不和

[0227c02] 「善現一切如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情癡心癡心非有癡心何以如是二心不和善現如是如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情貪心貪心瞋心瞋心癡心癡心

[0227c08] 「復次善現一切如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情所有廣心。」

[0227c09] 具壽善現白佛:「世尊云何如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情所有廣心?」

[0227c12] 佛言:「善現一切如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情所有廣心所以者何自性畢竟何以自性無所有不可得善現如是如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情所有廣心。」

[0227c19] 「復次善現一切如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情所有大心。」

[0227c21] 具壽善現白佛:「世尊云何如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情所有大心?」

[0227c23] 佛言:「善現一切如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情所有大心無大無小無生無滅無住無異無染所以者何自性畢竟不見大有有染何以自性無所有不可得善現如是如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情所有大心

[0228a04] 「復次善現一切如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情所有無量。」

[0228a06] 具壽善現白佛:「世尊云何如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情所有無量?」

[0228a08] 佛言:「善現一切如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情所有無量非有無量不住所以者何自性畢竟不見有無不住何以無量心性依止如何有無不住自性無所有不可得無量何不何不善現如是如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情所有無量。」

[0228a18] 「復次善現一切如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情所有對心。」

[0228a20] 具壽善現白佛:「世尊云何如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情所有對心?」

[0228a23] 佛言:「善現一切如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情所有對心無心何以一切自相空善現如是如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情所有對心

[0228a28] 「復次善現一切如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情所有無色不可。」

[0228b01] 具壽善現白佛:「世尊云何如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情所有無色不可?」

[0228b03] 佛言:「善現一切如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情所有無色不可諸佛五眼不能何以一切自性空善現如是如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情所有無色不可

[0228b10] 「復次善現一切如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情心所法。」

[0228b12] 具壽善現白佛:「世尊云何如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情心所法。」

[0228b15] 佛言:「善現一切如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情出沒屈伸心所法善現如是如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情心所法諸如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情出沒屈伸心所法世間愚妄世間無常愚妄世間無常愚妄世間非常無常愚妄世間愚妄世間無常愚妄世間無常愚妄世間非常無常愚妄世間愚妄世間無常愚妄世間無常愚妄世間非常無常愚妄世間愚妄世間無常愚妄世間無常愚妄世間非常無常愚妄世間愚妄世間無常愚妄世間無常愚妄世間非常無常愚妄

[0228c15] 「世間愚妄世間無邊愚妄世間無邊愚妄世間非有無邊愚妄世間愚妄世間無邊愚妄世間無邊愚妄世間非有無邊愚妄世間愚妄世間無邊愚妄世間無邊愚妄世間非有無邊愚妄世間愚妄世間無邊愚妄世間無邊愚妄世間非有無邊愚妄世間愚妄世間無邊愚妄世間無邊愚妄世間非有無邊愚妄

[0229a09] 「命者愚妄命者愚妄命者愚妄命者愚妄命者愚妄命者愚妄命者愚妄命者愚妄命者愚妄命者愚妄

[0229a19] 「如來死後愚妄如來死後非有愚妄如來死後非有愚妄如來死後非有非非有愚妄如來死後愚妄如來死後非有愚妄如來死後非有愚妄如來死後非有非非有愚妄如來死後愚妄如來死後非有愚妄如來死後非有愚妄如來死後非有非非有愚妄如來死後愚妄如來死後非有愚妄如來死後非有愚妄如來死後非有非非有愚妄如來死後愚妄如來死後非有愚妄如來死後非有愚妄如來死後非有非非有愚妄善現如是如來正等覺般若波羅蜜多如實知有情心所法

[0229b15] 「復次善現一切如來正等覺般若波羅蜜多如實知如實知。」

[0229b16] 具壽善現白佛:「世尊云何如來正等覺般若波羅蜜多如實知如實知?」

[0229b19] 佛言:「善現一切如來正等覺般若波羅蜜多如實知真如變異無分別無相作用戲論無所得如實知真如變異無分別無相作用戲論無所得善現如是如來正等覺般若波羅蜜多如實知如實知

[0229b25] 「復次善現五蘊真如有情真如有情真如出沒真如出沒真如五蘊真如五蘊真如十二處真如十二處真如十八界真如十八界真如一切法真如一切法真如六波羅蜜多真如六波羅蜜多真如三十七菩提分法真如三十七菩提分法真如十八空真如十八空真如八解脫真如八解脫真如八勝處真如八勝處真如九次第定真如九次第定真如如來十力真如如來十力真如四無所畏真如四無所畏真如四無礙解真如四無礙解真如大慈大悲大喜真如大慈大悲大喜真如十八佛不共法真如十八佛不共法真如一切智真如一切智真如真如真如一切相智真如一切相智真如善法真如善法真如不善真如不善真如無記真如記法真如世間法真如世間法真如出世間法真如出世間法真如有漏真如有漏真如無漏法真如無漏法真如有為法真如有為法真如無為法真如無為法真如過去真如過去真如未來真如未來真如現在真如現在真如預流果真如預流果真如一來果真如一來果真如不還果真如不還果真如阿羅漢果真如阿羅漢果真如獨覺菩提真如獨覺菩提真如一切菩薩摩訶薩真如一切菩薩摩訶薩真如諸佛無上菩提真如諸佛無上菩提真如一切如來正等覺真如一切如來正等覺真如一切有情真如

[0229c27] 「善現一切如來正等覺真如一切有情真如一切法真如無二無二真如如是真如別異無盡不可分別善現一切如來正等覺般若波羅蜜多一切法真如究竟得無菩提由此甚深般若波羅蜜多諸佛諸佛諸佛世間實相善現如是如來正等覺般若波羅蜜多如實覺知一切法真如不虛不變異性如實覺真如來正等覺。」

[0230a08] 具壽善現白佛:「世尊甚深般若波羅蜜多一切法真如不虛不變異性極為深難見世尊一切如來正等覺一切法真如不虛不變異性顯示分別諸佛無上菩提世尊一切法真如甚深能信唯有不退菩薩摩訶薩正見漏盡阿羅漢佛說甚深真如信解如來真如顯示分別。」

[0230a16] 佛言:「善現如是如是所以者何善現真如無盡是故甚深唯有如來等正覺無盡真如。」

[0230a18] 具壽善現白佛:「世尊無盡真如?」

[0230a19] 佛言:「善現真如如是無盡真如。」

[0230a20] 具壽善現白佛:「世尊如來無盡真如?」

[0230a22] 佛言:「善現一切法無盡真如善現一切如來正等覺證得一切法無盡真如獲得無上菩提有情分別顯示一切法真如由此真實。」

第二品第四十七之一

[0230a27] 爾時三千大千世界所有欲界色界諸天種種花香世尊供養頂禮雙足一面白佛:「世尊甚深般若波羅蜜多何為?」

[0230b01] 爾時諸天:「甚深般若波羅蜜多甚深般若波羅蜜多無相甚深般若波羅蜜多甚深般若波羅蜜多作為甚深般若波羅蜜多無生無滅甚深般若波羅蜜多無染甚深般若波羅蜜多無性無相甚深般若波羅蜜多無依無住甚深般若波羅蜜多非常甚深般若波羅蜜多非一甚深般若波羅蜜多甚深般若波羅蜜多虛空甚深般若波羅蜜多有如無量諸相

[0230b13] 「諸天如是諸相一切如來正等覺饒益世間天阿素洛世俗諦施設言說不依勝義諸天甚深般若波羅蜜多如是諸相世間天阿素洛不能何以世間天阿素洛有相諸天諸相不能破壞諸相諸相不能了知諸相諸相不能破壞無相諸相不能了知無相無相不能破壞諸相無相不能了知諸相無相不能破壞無相無相不能了知無相何以無相無相無所有能破所知知者不可得

[0230b24] 「諸天如是諸相處所意處色處法處眼界色界法界眼識界意識界所生所生布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空本性空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空真如非法