Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 443

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第四四十三

三藏法師玄奘 

第二品第四十七
[0231c07] 爾時諸天:「如是如是諸天一切法相如如實無相色相如來如實無相領納如來如實無相如來如實無相造作行相如來如實無相了別識相如來如實無相苦惱如來如實無相生長如來如實無相毒害如來如實無相布施波羅蜜多如來如實無相熱惱淨戒波羅蜜多如來如實無相不忿安忍波羅蜜多如來如實無相不可精進波羅蜜如來如實無相散亂靜慮波羅蜜多如來如實無相執著般若波羅蜜多如來如實無相無所有內空如來如實無相顛倒真如如來如實無相不虛四聖諦如來如實無相四靜慮如來如實無相無限四無量如來如實無相四無色定如來如實無相繫縛八解脫如來如實無相制伏八勝處如來如實無相寂靜九次第定如來如實無相無邊十遍處如來如實無相出離三十七菩提分法如來如實無相遠離空解脫門如來如實無相取著無相解脫門如來如實無相求是解脫門如來如實無相三乘十地如來如實無相大覺菩薩十地如來如實無相觀照五眼如來如實無相滯礙六神通如來如實無相如來十力如來如實無相四無所畏如來如實無相斷絕四無礙解如來如實無相利樂大慈如來如實無相大悲如來如實無相善事大喜如來如實無相雜穢如來如實無相十八佛不共法如來如實無相嚴飾相好如來如實無相憶念法相如來如實無相住捨性相如來如實無相攝持一切陀羅尼門如來如實無相攝受一切三摩地如來如實無相受教沙門果如來如實無相開悟獨覺菩提如來如實無相大事一切菩薩摩訶薩行相如來如實無相大作諸佛無上菩提如來如實無相正等覺一切智相如來如實無相通達智相如來如實無相一切相智如來如實無相

[0232b02] 「諸天一切如來正等覺如是一切法如實無相是故一切如來正等覺無礙。」

[0232b06] 爾時世尊具壽善現:「善現甚深般若波羅蜜多諸佛甚深般若波羅蜜多世間諸法實相是故如來正等覺依法供養恭敬尊重讚歎攝受護持即是甚深般若波羅蜜多一切如來正等覺無不依止甚深般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎攝受護持何以善現一切如來正等覺皆因如是甚深般若波羅蜜多生長甚深般若波羅蜜多諸如來正等覺世間諸法實相

[0232b16] 「善現一切如來正等覺報恩善現問言:『報恩?』答言:『報恩。』何以一切世間報恩。」

[0232b19] 具壽善現白佛:「世尊云何如來正等覺報恩?」

[0232b21] 佛言:「善現一切如來正等覺如是如是無上菩提菩提一切供養恭敬尊重讚歎攝受護持此道即是甚深般若波羅蜜多善現如來正等覺報恩

[0232b26] 「復次善現一切如來正等覺無不甚深般若波羅蜜多一切法作用作者無所有一切如來正等覺無不甚深般若波羅蜜多一切法形質不可得善現諸如來正等覺如是甚深般若波羅蜜多一切法作用一切供養恭敬尊重讚歎攝受護持無間真實報恩

[0232c05] 「復次善現一切如來正等覺無不甚深般若波羅蜜多一切法無成無生智因緣是故甚深般若波羅蜜多如來正等覺如實世間相。」

[0232c10] 爾時具壽善現白佛:「世尊如來一切法無生無知如何甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間諸法實相?」

[0232c13] 善現:「如是如是一切如來正等覺一切法無生無知世俗甚深般若波羅蜜多如來正等覺如實世間相。」

[0232c16] 具壽善現白佛:「世尊云何諸法無生無知?」

[0232c18] 佛言:「善現一切法空無所有不自在虛誑一切法無生無知復次善現一切法依止由此因緣無生無知善現甚深般若波羅蜜多如來正等覺示現世間實相所生

[0232c23] 「善現甚深般若波羅蜜多不見色相不見識相不見不見意處意處不見色處色處不見法處法處不見眼界眼界不見不見色界色界不見法界法界不見眼識界眼識界不見意識界意識界不見不見不見所生所生不見所生所生不見地界地界不見識界識界不見無明無明不見名色六處老死憂惱乃至老死憂惱不見布施波羅蜜多布施波羅蜜多不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多不見內空內空不見外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空本性空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空外空乃至無性自性空不見真如真如不見法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界不見苦聖諦苦聖諦不見道聖諦道聖諦不見四靜慮四靜慮不見四無量四無色定四無量四無色定不見八解脫八解脫不見八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處不見四念住四念住不見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支不見空解脫門空解脫門不見無相解脫門無相解脫門不見三乘十地三乘十地不見菩薩十地菩薩十地不見五眼五眼不見六神通六神通不見如來十力如來十力不見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法不見三十二大士相三十二大士相不見八十隨好八十隨好不見法相不見住捨住捨性相不見一切陀羅尼門一切陀羅尼門不見一切三摩地一切三摩地不見預流果預流果不見一來不還阿羅漢果獨覺菩提一來不還阿羅漢果獨覺菩提不見一切菩薩摩訶薩一切菩薩摩訶薩行相不見諸佛無上菩提諸佛無上菩提不見一切智一切智相不見一切相智一切相智善現如是甚深般若波羅蜜多世間諸法實相如來如來。」

[0233b27] 爾時具壽善現白佛:「世尊云何如是甚深般若波羅蜜多不見色相不見識相如是乃至不見一切智一切智相不見一切相智一切相智?」

[0233c02] 善現:「甚深般若波羅蜜多不見色相不見識相如是乃至一切智不見一切智一切智相一切相智不見一切相智一切相智善現如是甚深般若波羅蜜多世間諸法實相如來如來

[0233c11] 「復次善現甚深般若波羅蜜多如來世間如來如來世間實相。」

[0233c13] 具壽善現白佛:「世尊云何如是甚深般若波羅蜜多如來世間?」

[0233c15] 佛言:「善現甚深般若波羅蜜多如來顯色世間世間顯眼處世意處世間顯色處世法處世間顯眼世間世間顯色世間法界世間顯眼識界世間意識界世間顯眼世間世間顯眼所生世間所生世間地界世間識界世間十二支緣起世間我見根本六十二見世間十善業道世間四靜慮世間四無量四無色定世間布施波羅蜜多世間乃至般若波羅蜜多世間內空世間乃至無性自性空世間苦聖諦世間道聖諦世間八解脫世間八勝處九次第定十遍處世間四念住世間乃至八聖道支世間空解脫門世間無相解脫門世間三乘十地世間菩薩十地世間五眼世間六神通世間佛十力世間乃至十八佛不共法世間三十二大士相世間八十隨好世間世間住捨世間一切陀羅尼門世間一切三摩地世間預流果世間乃至獨覺菩提世間一切菩薩摩訶薩世間諸佛無上菩提世間一切智世間一切相智世間善現如是甚深般若波羅蜜多如來世間實相如來如來

[0234a18] 「復次善現一切如來正等覺般若波羅蜜多世間顯色世間世間如是乃至一切智世間一切相智世間諸世間世間世間世間世間善現如是甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間實相如來如來

[0234a24] 「復次善現甚深般若波羅蜜多使如來正等覺世間何等世間世間世間如是乃至一切智世間見道一切相智世間善現如是甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間實相如來如來

[0234b01] 「復次善現甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間不可思議如來如來世間實相。」

[0234b04] 具壽善現白佛:「世尊云何如是甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間不可思議?」

[0234b06] 佛言:「善現甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間不可思議世間不可思議如是乃至一切智世間不可思議一切相智世間不可思議善現如是甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間實相如來如來

[0234b12] 「復次善現甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間遠離如來如來世間實相。」

[0234b14] 具壽善現白佛:「世尊云何如是甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間遠離?」

[0234b16] 佛言:「善現甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間遠離世間遠離如是乃至一切智世間遠離一切相智世間遠離善現如是甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間實相如來如來

[0234b22] 「復次善現甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間寂靜如來如來世間實相。」

[0234b24] 具壽善現白佛:「世尊云何如是甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間寂靜?」

[0234b26] 佛言:「善現甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間寂靜世間寂靜如是乃至一切智世間寂靜一切相智世間寂靜善現如是甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間實相如來如來

[0234c03] 「復次善現甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間畢竟如來如來世間實相。」

[0234c05] 具壽善現白佛:「世尊云何如是甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間畢竟?」

[0234c07] 佛言:「善現甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間畢竟世間畢竟如是乃至一切智世間畢竟一切相智世間畢竟善現如是甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間實相如來如來

[0234c13] 「復次善現甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間無性如來如來世間實相。」

[0234c15] 具壽善現白佛:「世尊云何如是甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間無性?」

[0234c17] 佛言:「善現甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間無性世間無性如是乃至一切智世間無性一切相智世間無性善現如是甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間實相如來如來

[0234c23] 「復次善現甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間自性空如來如來世間實相。」

[0234c25] 具壽善現白佛:「世尊云何如是甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間自性空?」

[0234c27] 佛言:「善現甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間自性空世間自性空如是乃至一切智世間自性空一切相智世間自性空善現如是甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間實相如來如來

[0235a04] 「復次善現甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間無性自性空如來如來世間實相。」

[0235a06] 具壽善現白佛:「世尊云何如是甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間無性自性空?」

[0235a09] 佛言:「善現甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間無性自性空世間無性自性空如是乃至一切智世間無性自性空一切相智世間無性自性空善現如是甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間實相如來如來

[0235a15] 「復次善現甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間如來如來世間實相。」

[0235a17] 具壽善現白佛:「世尊云何如是甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間?」

[0235a19] 佛言:「善現甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間世間如是乃至一切智世間一切相智世間善現如是甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間實相如來如來

[0235a25] 「復次善現甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間無我如來如來世間實相。」

[0235a27] 具壽善現白佛:「世尊云何如是甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間無我?」

[0235a29] 佛言:「善現甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間無我世間無我如是乃至一切智世間無我一切相智世間無我善現如是甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間實相如來如來

[0235b06] 「復次善現甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間相世間世間所以者何一切法無所有不可得無可世間世間。」

[0235b11] 爾時具壽善現白佛:「世尊甚深般若波羅蜜多大事出現世間不可思議事出現世間不可稱量事故出現世間無數事故出現世間等等事故出現世間。」

[0235b15] 佛言:「善現如是如是甚深般若波羅蜜多大事出現世間不可思議事出現世間不可稱量事故出現世間無數事故出現世間等等事故出現世間

[0235b19] 「善現云何如是甚深般若波羅蜜多大事出現世間善現一切如來正等覺救拔一切有情大事甚深般若波羅蜜多為此大事出現世間

[0235b23] 「善現云何如是甚深般若波羅蜜多不可思議事出現世間善現一切如來正等覺所有正等覺如來自然一切智不可思議甚深般若波羅蜜多為此不可思議事出現世間

[0235b27] 「善現云何如是甚深般若波羅蜜多不可稱量事故出現世間善現一切如來正等覺所有正等覺如來自然一切智無有有情三界五趣四生可能稱量甚深般若波羅蜜多為此不可稱量事故出現世間

[0235c04] 「善現云何如是甚深般若波羅蜜多無數事故出現世間善現一切如來正等覺所有正等覺如來自然一切智無有有情三界五趣四生數量甚深般若波羅蜜多為此無數事故出現世間

[0235c09] 「善現云何如是甚深般若波羅蜜多等等事故出現世間善現一切如來正等覺所有正等覺如來自然一切智一切世間有情無等者甚深般若波羅蜜多為此等等事故出現世間。」

[0235c14] 具壽善現白佛:「世尊如來正等覺所有正等覺如來自然一切智不可思議不可稱量無數等等有餘?」

[0235c18] 佛言:「善現非但如來正等覺所有正等覺如來自然一切智不可思議不可稱量無數等等有餘不可思議不可稱量無數等等善現不可思議不可稱量無數等等不可思議不可稱量無數等等如是乃至一切智不可思議不可稱量無數等等一切相智不可思議不可稱量無數等等善現一切法亦不可思議不可稱量無數等等善現一切法真法性心所不可得

[0235c28] 「復次善現不可施設不可思議不可稱量無數等等不可施設不可思議不可稱量無數等等如是乃至一切智不可施設不可思議不可稱量無數等等