Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 462

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第四六十二

三藏法師玄奘 

第二便品第六十八
[0333a28] 爾時具壽善現白佛:「世尊云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀一切法自相?」

[0333b01] 佛言:「善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀應觀應觀應觀意處意處應觀色處色處應觀法處法處應觀眼界眼界應觀應觀色界色界應觀法界法界應觀眼識界眼識界應觀意識界意識界應觀應觀應觀所生所生應觀所生所生應觀地界地界應觀識界識界應觀因緣因緣應觀等無間緣所緣緣增上緣等無間緣所緣緣增上緣應觀無明無明應觀名色六處老死乃至老死應觀布施波羅蜜多布施波羅蜜多應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多應觀內空內空應觀外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空本性空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空外空乃至無性自性空應觀真如真如應觀法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界應觀苦聖諦苦聖諦應觀道聖諦道聖諦應觀四念住四念住應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支應觀四靜慮四靜慮應觀四無量四無色定四無量四無色定應觀八解脫八解脫應觀八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處應觀空解脫門空解脫門應觀無相解脫門無相解脫門應觀淨觀淨觀應觀種姓第八見地薄地離欲地已辦地獨覺菩薩地如來地種姓乃至如來地應觀應觀離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地離垢地乃至法雲地應觀一切陀羅尼門一切陀羅尼門應觀一切三摩地一切三摩地應觀五眼五眼應觀六神通六神通應觀如來十力如來十力應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法應觀三十二大士相三十二大士相應觀八十隨好八十隨好應觀法空應觀住捨住捨性空應觀一切智一切智應觀一切相智一切相智應觀預流果預流果應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提一來不還阿羅漢果獨覺菩提應觀一切菩薩摩訶薩一切菩薩摩訶薩應觀諸佛無上菩提諸佛無上菩提應觀一切智智一切智智如是善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀一切法自相。」

[0334a04] 具壽善現白佛:「如是乃至一切智智一切智智云何菩薩摩訶薩般若波羅蜜多?」

[0334a07] 善現:「菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。」

[0334a08] 具壽善現白佛:「世尊菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多?」

[0334a10] 善現:「般若波羅蜜多不可得菩薩摩訶薩不可得不可得能行由此行處不可得是故善現諸菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多其中一切戲論不可得。」

[0334a14] 具壽善現白佛:「世尊菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多修業菩薩摩訶薩云何般若波羅蜜多?」

[0334a17] 善現:「諸菩薩摩訶薩初發心一切法無所得如是無所得方便布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多內空乃至無性自性空真如乃至不思議界道聖諦四念住乃至八聖道支四靜慮四無量四無色定八解脫乃至十遍處修空無相解脫門菩薩摩訶薩一切陀羅尼門三摩地五眼六神通如來十力乃至十八佛不共法住捨一切智一切相智一切菩薩摩訶薩諸佛無上菩提一切智智。」

[0334b01] 具壽善現白言:「世尊云何有所云何無所得?」

[0334b02] 佛言:「善現二者有所無二無所得。」

[0334b03] 具壽善現白佛:「云何有所云何無二無所得?」

[0334b04] 善現:「乃至有色無色有對有漏無漏有為無為世間出世間生死涅槃異生法異生預流預流乃至獨覺菩提獨覺菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩無上菩提如是一切有戲名為二者有所善現無二乃至非法無二如是乃至無上菩提無二如是一切戲論無二無二無所得。」

[0334b15] 具壽善現白言:「世尊有所無所得無所得無所得?」

[0334b16] 佛言:「善現非有所得無所得無所得無所得有所無所得平等性無所得如是善現諸菩薩摩訶薩有所無所得平等性勤修善現諸菩薩摩訶薩如是學時名學般若波羅蜜多無所得。」

[0334b22] 爾時具壽善現白佛:「世尊菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不著有所不著無所得菩薩摩訶薩云何修行甚深般若波羅蜜多一地一地漸次圓滿無從一地一地漸次圓滿云何一切智智?」

[0334b27] 佛言:「善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時有所般若波羅蜜多一地一地漸次圓滿一切智智無所得般若波羅蜜多一地一地漸次圓滿一切智智所以者何善現甚深般若波羅蜜多無所得一切智智無所得般若波羅蜜多無所得無所得無所得善現諸菩薩摩訶薩如是甚深般若波羅蜜多。」

[0334c06] 具壽善現白佛:「甚深般若波羅蜜多不可得一切智智不可得能行般若波羅蜜多不可得云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時一切法常樂決擇乃至意處色處乃至法處眼界乃至色界乃至法界眼識界乃至意識界乃至所生乃至所生地界乃至識界因緣乃至增上緣無明乃至老死布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多內空乃至無性自性空真如乃至不思議界道聖諦四念住乃至八聖道支四靜慮四無量四無色定八解脫乃至十遍處無相解脫門淨觀乃至如來地乃至法雲地一切陀羅尼門三摩地五眼六神通如來十力乃至十八佛不共法三十二大士相八十隨好住捨一切智一切相智預流果乃至獨覺菩提一切菩薩摩訶薩諸佛無上菩提一切智智?」

[0334c28] 善現:「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時諸法常樂決擇不得不得乃至不得一切智智。」

[0335a02] 具壽善現白佛:「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不得不得乃至不得一切智智云何圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多不能圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多云何菩薩正性離生不能菩薩正性離生云何成熟有情不能成熟有情云何嚴淨佛土不能嚴淨佛土云何一切智智不能一切智智云何轉正法輪諸佛不能轉正法輪諸佛云何解脫無量無數俱胝那庾多有情眾生老病得究竟安樂涅槃?」

[0335a14] 善現:「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不為般若波羅蜜多不為般若波羅蜜多乃至不為一切智智般若波羅蜜多。」

[0335a18] 具壽善現白佛:「諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時為何事故般若波羅蜜多?」

[0335a20] 善現:「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時所為般若波羅蜜多何以善現一切法無為甚深般若波羅蜜多無為一切智智無為諸菩薩摩訶薩無為如是善現諸菩薩摩訶薩無為方便般若波羅蜜多。」

[0335a26] 具壽善現白佛:「一切法無為施設三乘聲聞乘獨覺乘無上。」

[0335a28] 善現:「無為作法施設要有作法施設所以者何善現愚夫異生執著執著乃至執著一切智智執著得色識得乃至一切智智一切智智思惟:『定當一切智智有情生老病死得究竟安樂涅槃。』善現愚夫異生顛倒故作思惟謗佛所以者何善現五眼不可得不可得乃至一切智智不可得有情不可得愚夫異生執著諸法證得一切智智有情生老病死得究竟安樂涅槃!」

[0335b12] 具壽善現白佛:「諸如來正等覺五眼不可得不可得乃至一切智智不可得有情不可得證得一切智智有情生老病死得究竟安樂涅槃云何世尊證得一切智智安立有情三聚差別正性邪性定聚不定?」

[0335b18] 善現:「無上菩提五眼如實觀察無有證得一切智智安立有情三聚差別有情愚癡顛倒實法實法實有實有虛妄世俗不依勝義。」

[0335b23] 具壽善現白佛:「如來勝義證得一切智智?」

[0335b25] 佛言:「!」

[0335b25] 善現:「如來顛倒證得一切智智?」

[0335b26] 佛言:「!」

[0335b26] 善現:「如來不住勝義證得一切智智不住顛倒證得一切智智如來不能證得一切智智?」

[0335b28] 佛言:「善現證得一切智智不住有為不住無為善現譬如如來所變化者不住有為不住無為去來行住坐臥善現變化布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多內空乃至無性自性空真如乃至不思議界道聖諦四念住乃至八聖道支四靜慮四無量四無色定八解脫乃至十遍處修空無相解脫門乃至法雲地一切陀羅尼門三摩地五眼六神通如來十力乃至十八佛不共法住捨一切智一切相智一切菩薩摩訶薩諸佛無上菩提一切智智轉法輪諸佛變化復轉化作無量有情安立三聚差別善現云何如來所變化者實有去來行住坐臥乃至實有安立有情三聚?」

[0335c18] 善現對曰:「世尊!」

[0335c18] 佛言:「善現如來一切法變化一切法變化有所真實有情變化變化有情如是善現諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如來所變化者有所執著。」

[0335c23] 具壽善現白佛:「一切法變化如來如來變化差別?」

[0335c25] 善現:「如來變化一切法差別所以者何善現如來一切事業變化如來是故如來變化一切法差別。」

[0335c29] 具壽善現白佛:「無由變化如來如來變化?」

[0336a02] 佛言:「。」

[0336a03] 善現問曰:「其事云何?」

[0336a03] 善現:「有如正等覺善寂菩薩堪受便化作一佛住世無餘大涅槃化佛諸佛過半菩薩大菩提入涅槃諸天阿素洛入涅槃化佛起滅如是善現諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多一切法變化。」

[0336a11] 具壽善現白佛:「如來身變化差別云何世間施主真淨福田有情涅槃如來供養恭敬無盡乃至最後無餘般涅槃如是有為涅槃供養恭敬變化無盡乃至最後無餘般涅槃。」

[0336a17] 善現:「如來身法性阿素洛福田變化亦復如是法性阿素洛福田如如身受施主供養恭敬施主生死際無盡變化亦復如是施主供養恭敬施主生死際無盡善現供養恭敬如來變化功德善男子善女人如來心思憶念善男子善女人善根無盡乃至最後邊際善現置於心思憶念功德善男子善女人供養虛空善男子善女人善根無盡乃至最後邊際善現供養虛空功德善男子善女人南謨佛陀大調善男子善女人善根無盡乃至最後邊際如是善現諸如來正等覺大福供養恭敬如是大功德難測是故善現如來變化施主真淨福田差別諸法定量

[0336b09] 「復次善現諸菩薩摩訶薩如是諸法法性定量般若波羅蜜多方便善巧諸法法性諸法法性不分般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多法性內空乃至無性自性空內空乃至無性自性空法性真如乃至不思議界真如乃至不思議界法性道聖諦道聖諦法性四念住乃至八聖道支四念住乃至八聖道支法性四靜慮四無量四無色定四靜慮四無量四無色定法性八解脫乃至十遍處八解脫乃至十遍處法性無相解脫門無相解脫門法性乃至法雲地乃至法雲地法性一切陀羅尼門三摩地一切陀羅尼門三摩地法性五眼六神通五眼六神通法性如來十力乃至十八佛不共法如來十力乃至十八佛不共法法性三十二大士相八十隨好三十二大士相八十隨好法性住捨住捨法性一切智一切相智一切智一切相智法性預流果乃至獨覺菩提預流果乃至獨覺菩提法性一切菩薩摩訶薩一切菩薩摩訶薩行法諸佛無上菩提諸佛無上菩提法性一切智智一切智智法性善現諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是分別諸法法性差別法性。」

[0336c10] 具壽善現白言:「世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應分諸法法性法性云何世尊諸法法性差別法性世尊乃至意處色處乃至法處眼界乃至色界乃至法界眼識界乃至意識界乃至所生乃至所生地界乃至識界因緣乃至增上緣無明乃至老死內法外法善法是非善法記法無記有漏無漏法世間法出世間法共法不共無諍有為法無為法世尊如是種種差別世尊法性?」

[0336c25] 佛言:「善現諸法法性名相方便假說有情悟入諸法法性平等出離生死證得涅槃是故善現一切如來正等覺雖說諸法種種名相能不諸法實性。」

[0336c29] 具壽善現白佛:「名相假說諸法法性有情方便悟入法性平等出離生死證得涅槃云何無名名相而言?」

[0337a04] 善現:「世俗一切法名相有情方便宣說執著善現愚夫聞說執著名相不了假說諸如來佛弟子聞說執著名相如實知世俗無有真實諸法名相善現聖者名著無相無相真如真如法界著法實際著實無為無為善現一切法唯有假名唯有假相真實聖者執著假名如是善現諸菩薩摩訶薩一切法假名般若波羅蜜多其中執著。」

[0337a16] 具壽善現白佛:「一切法名相諸菩薩摩訶薩為何事故發菩提心勤苦菩薩行勤苦修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多安住內空乃至無性自性空安住真如乃至不思議界安住道聖諦修行四念住乃至八聖道支修行四靜慮四無量四無色定修行八解脫乃至十遍處修行無相解脫門修行乃至法雲地修行一切陀羅尼門三摩地修行五眼六神通修行如來十力乃至十八佛不共法修行住捨修行一切智一切相智修行一切菩薩摩訶薩修行諸佛無上菩提修行一切智智圓滿。」

[0337a29] 善現:「一切法有名如是名相施設名相性空有情顛倒執著沈淪生死涅槃是故菩薩摩訶薩發菩提心勤苦菩薩行漸次證得一切智智自證一切智智轉正法輪三乘方便拔濟出生無餘般涅槃名相無生無滅無住施設。」

[0337b08] 爾時具壽善現白佛:「世尊佛說一切智智一切智智?」

[0337b09] 佛言:「善現一切智智一切智智。」

[0337b10] 具壽善現白佛:「如來一切智智一切智一切相智如是三智云何差別?」

[0337b12] 善現:「一切智聲聞獨覺智者菩薩摩訶薩一切相智諸如來正等覺不共妙智。」

[0337b15] 具壽善現白佛:「何故一切智聲聞獨覺?」

[0337b16] 善現:「一切智五蘊十二處十八界等差法門聲聞獨覺了知法門差別不能一切一切法一切一切智聲聞獨覺。」

[0337b20] 具壽善現白佛:「何故菩薩摩訶薩?」

[0337b21] 善現:「諸菩薩摩訶薩遍知一切聲聞獨覺菩薩道如來諸菩薩摩訶薩修學圓滿此道應作實際菩薩摩訶薩。」

[0337b26] 具壽善現白佛:「諸菩薩摩訶薩如來圓滿實際?」

[0337b28] 善現:「諸菩薩摩訶薩成熟有情嚴淨佛土大願圓滿實際圓滿實際。」

[0337c01] 具壽善現問世:「諸菩薩摩訶薩實際?」

[0337c03] 佛言:「!」

[0337c03] 善現:「諸菩薩摩訶薩非道實際?」

[0337c04] 佛言:「!」

[0337c04] 善現:「諸菩薩摩訶薩非道實際?」

[0337c06] 佛言:「!」

[0337c06] 善現:「諸菩薩摩訶薩非道非道實際?」

[0337c07] 佛言:「!」

[0337c07] 具壽善現白佛:「世尊若爾諸菩薩摩訶薩為何實際?」

[0337c09] 佛言:「善現云何心解脫?」

[0337c10] 「世尊!」

[0337c10] 「善現非道心解脫?」

[0337c11] 「世尊!」

[0337c11] 「善現非道心解脫?」

[0337c12] 「世尊!」

[0337c13] 「善現非道非道心解脫?」

[0337c14] 「世尊!」

[0337c14] 佛言:「善現何所解脫?」

[0337c15] 善現對曰:「非我解脫心得解脫。」

[0337c17] 善現:「諸菩薩摩訶薩亦復如是般若波羅蜜多實際。」

[0337c18] 具壽善現白佛:「何故一切相智一切相智?」

[0337c19] 善現:「一切法同一寂滅是故名為一切相智復次善現諸法如來如實覺知由是