Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 494

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第四九十四

三藏法師玄奘 

第三善現品第三十三
[0510b29] 「復次善現乃至見者無所有眼識界乃至意識界展轉無所有眼識界乃至意識界無所有虛空無所有虛空無所有大乘無所有大乘無所有無量無數無邊展轉無所有無量無數無邊無所有一切法無所有如是大乘譬如虛空容受無量無數無邊有情何以乃至見者眼識界乃至意識界虛空大乘無量無數無邊一切法如是一切無所有不可得

[0510c10] 「復次善現乃至見者無所有乃至展轉無所有乃至無所有虛空無所有虛空無所有大乘無所有大乘無所有無量無數無邊展轉無所有無量無數無邊無所有一切法無所有如是大乘譬如虛空容受無量無數無邊有情何以乃至見者乃至虛空大乘無量無數無邊一切法如是一切無所有不可得

[0510c19] 「復次善現乃至見者無所有所生乃至所生展轉無所有所生乃至所生無所有虛空無所有虛空無所有大乘無所有大乘無所有無量無數無邊展轉無所有無量無數無邊無所有一切法無所有如是大乘譬如虛空容受無量無數無邊有情何以乃至見者所生乃至所生虛空大乘無量無數無邊一切法如是一切無所有不可得

[0511a02] 「復次善現乃至見者無所有地界乃至識界展轉無所有地界乃至識界無所有虛空無所有虛空無所有大乘無所有大乘無所有無量無數無邊展轉無所有無量無數無邊無所有一切法無所有如是大乘譬如虛空容受無量無數無邊有情何以乃至見者地界乃至識界虛空大乘無量無數無邊一切法如是一切無所有不可得

[0511a12] 「復次善現乃至見者無所有因緣乃至增上緣展轉無所有因緣乃至增上緣無所有虛空無所有虛空無所有大乘無所有大乘無所有無量無數無邊展轉無所有無量無數無邊無所有一切法無所有如是大乘譬如虛空容受無量無數無邊有情何以乃至見者因緣乃至增上緣虛空大乘無量無數無邊一切法如是一切無所有不可得

[0511a22] 「復次善現乃至見者無所有無明乃至老死展轉無所有無明乃至老死無所有虛空無所有虛空無所有大乘無所有大乘無所有無量無數無邊展轉無所有無量無數無邊無所有一切法無所有如是大乘譬如虛空容受無量無數無邊有情何以乃至見者無明乃至老死虛空大乘無量無數無邊一切法如是一切無所有不可得

[0511b03] 「復次善現乃至見者無所有布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多展轉無所有布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無所有虛空無所有虛空無所有大乘無所有大乘無所有無量無數無邊展轉無所有無量無數無邊無所有一切法無所有如是大乘譬如虛空容受無量無數無邊有情何以乃至見者布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多虛空大乘無量無數無邊一切法如是一切無所有不可得

[0511b14] 「復次善現乃至見者無所有內空乃至無性自性空展轉無所有內空乃至無性自性空無所有虛空無所有虛空無所有大乘無所有大乘無所有無量無數無邊展轉無所有無量無數無邊無所有一切法無所有如是大乘譬如虛空容受無量無數無邊有情何以乃至見者內空乃至無性自性空虛空大乘無量無數無邊一切法如是一切無所有不可得

[0511b24] 「復次善現乃至見者無所有苦聖諦乃至道聖諦展轉無所有苦聖諦乃至道聖諦無所有虛空無所有虛空無所有大乘無所有大乘無所有無量無數無邊展轉無所有無量無數無邊無所有一切法無所有如是大乘譬如虛空容受無量無數無邊有情何以乃至見者苦聖諦乃至道聖諦虛空大乘無量無數無邊一切法如是一切無所有不可得

[0511c05] 「復次善現乃至見者無所有四念住乃至八聖道支展轉無所有四念住乃至八聖道支無所有虛空無所有虛空無所有大乘無所有大乘無所有無量無數無邊展轉無所有無量無數無邊無所有一切法無所有如是大乘譬如虛空容受無量無數無邊有情何以乃至見者四念住乃至八聖道支虛空大乘無量無數無邊一切法如是一切無所有不可得

[0511c15] 「復次善現乃至見者無所有四靜慮四無量四無色定展轉無所有四靜慮四無量四無色定無所有虛空無所有虛空無所有大乘無所有大乘無所有無量無數無邊展轉無所有無量無數無邊無所有一切法無所有如是大乘譬如虛空容受無量無數無邊有情何以乃至見者四靜慮四無量四無色定虛空大乘無量無數無邊一切法如是一切無所有不可得

[0511c26] 「復次善現乃至見者無所有無相解脫門展轉無所有無相解脫門無所有虛空無所有虛空無所有大乘無所有大乘無所有無量無數無邊展轉無所有無量無數無邊無所有一切法無所有如是大乘譬如虛空容受無量無數無邊有情何以乃至見者無相解脫門虛空大乘無量無數無邊一切法如是一切無所有不可得

[0512a07] 「復次善現乃至見者無所有八解脫九次第定展轉無所有八解脫九次第定無所有虛空無所有虛空無所有大乘無所有大乘無所有無量無數無邊展轉無所有無量無數無邊無所有一切法無所有如是大乘譬如虛空容受無量無數無邊有情何以乃至見者八解脫九次第定虛空大乘無量無數無邊一切法如是一切無所有不可得

[0512a17] 「復次善現乃至見者無所有乃至法雲地展轉無所有乃至法雲地無所有虛空無所有虛空無所有大乘無所有大乘無所有無量無數無邊展轉無所有無量無數無邊無所有一切法無所有如是大乘譬如虛空容受無量無數無邊有情何以乃至見者乃至法雲地虛空大乘無量無數無邊一切法如是一切無所有不可得

[0512a27] 「復次善現乃至見者無所有淨觀乃至如來地展轉無所有淨觀乃至如來地無所有虛空無所有虛空無所有大乘無所有大乘無所有無量無數無邊展轉無所有無量無數無邊無所有一切法無所有如是大乘譬如虛空容受無量無數無邊有情何以乃至見者淨觀乃至如來地虛空大乘無量無數無邊一切法如是一切無所有不可得

[0512b09] 「復次善現乃至見者無所有陀羅尼門三摩地展轉無所有陀羅尼門三摩地無所有虛空無所有虛空無所有大乘無所有大乘無所有無量無數無邊展轉無所有無量無數無邊無所有一切法無所有如是大乘譬如虛空容受無量無數無邊有情何以乃至見者陀羅尼門三摩地虛空大乘無量無數無邊一切法如是一切無所有不可得

[0512b19] 「復次善現乃至見者無所有五眼六神通展轉無所有五眼六神通無所有虛空無所有虛空無所有大乘無所有大乘無所有無量無數無邊展轉無所有無量無數無邊無所有一切法無所有如是大乘譬如虛空容受無量無數無邊有情何以乃至見者五眼六神通虛空大乘無量無數無邊一切法如是一切無所有不可得

[0512b28] 「復次善現乃至見者無所有如來十力乃至十八佛不共法展轉無所有如來十力乃至十八佛不共法無所有虛空無所有虛空無所有大乘無所有大乘無所有無量無數無邊展轉無所有無量無數無邊無所有一切法無所有如是大乘譬如虛空容受無量無數無邊有情何以乃至見者如來十力乃至十八佛不共法虛空大乘無量無數無邊一切法如是一切無所有不可得

[0512c10] 「復次善現乃至見者無所有住捨展轉無所有住捨無所有虛空無所有虛空無所有大乘無所有大乘無所有無量無數無邊展轉無所有無量無數無邊無所有一切法無所有如是大乘譬如虛空容受無量無數無邊有情何以乃至見者住捨虛空大乘無量無數無邊一切法如是一切無所有不可得

[0512c20] 「復次善現乃至見者無所有一切智一切相智展轉無所有一切智一切相智無所有虛空無所有虛空無所有大乘無所有大乘無所有無量無數無邊展轉無所有無量無數無邊無所有一切法無所有如是大乘譬如虛空容受無量無數無邊有情何以乃至見者一切智一切相智虛空大乘無量無數無邊一切法如是一切無所有不可得

[0513a02] 「復次善現乃至見者無所有預流一來不還阿羅漢獨覺菩薩如來展轉無所有預流乃至如來無所有虛空無所有虛空無所有大乘無所有大乘無所有無量無數無邊展轉無所有無量無數無邊無所有一切法無所有如是大乘譬如虛空容受無量無數無邊有情何以乃至見者預流乃至如來虛空大乘無量無數無邊一切法如是一切無所有不可得

[0513a12] 「復次善現乃至見者無所有聲聞乘獨覺乘如來展轉無所有聲聞乘獨覺乘如來無所有虛空無所有虛空無所有大乘無所有大乘無所有無量無數無邊展轉無所有無量無數無邊無所有一切法無所有如是大乘譬如虛空容受無量無數無邊有情何以乃至見者聲聞乘獨覺乘如來虛空大乘無量無數無邊一切法如是一切無所有不可得

[0513a22] 「復次善現涅槃界容受無量無數無邊有情大乘容受無量無數無邊有情由此因緣故作譬如虛空容受無量無數無邊有情大乘容受無量無數無邊有情

[0513a27] 「復次善現虛空無住可見大乘無住可見。』如是如是所以者何一切法無來亦復不住何以一切法不可得由此因緣大乘去處住處所以者何乃至亦復不住乃至本性亦復不住乃至真如亦復不住乃至自性亦復不住乃至自相亦復不住何以乃至本性真如自性自相不可得

[0513b09] 「復次善現乃至意處亦復不住乃至意處本性亦復不住乃至意處真如亦復不住乃至意處自性亦復不住乃至意處自相亦復不住何以乃至意處本性真如自性自相不可得

[0513b15] 「復次善現色處乃至法處亦復不住色處乃至法處本性亦復不住色處乃至法處真如亦復不住色處乃至法處自性亦復不住色處乃至法處自相亦復不住何以色處乃至法處本性真如自性自相不可得

[0513b21] 「復次善現眼界乃至亦復不住眼界乃至本性亦復不住眼界乃至真如亦復不住眼界乃至自性亦復不住眼界乃至自相亦復不住何以眼界乃至本性真如自性自相不可得

[0513b28] 「復次善現色界乃至法界亦復不住色界乃至法界本性亦復不住色界乃至法界真如亦復不住色界乃至法界自性亦復不住色界乃至法界自相亦復不住何以色界乃至法界本性真如自性自相不可得

[0513c05] 「復次善現眼識界乃至意識界亦復不住眼識界乃至意識界本性亦復不住眼識界乃至意識界真如亦復不住眼識界乃至意識界自性亦復不住眼識界乃至意識界自相亦復不住何以眼識界乃至意識界本性真如自性自相不可得

[0513c12] 「復次善現乃至亦復不住乃至本性亦復不住乃至真如亦復不住乃至自性亦復不住乃至自相亦復不住何以乃至本性真如自性自相不可得

[0513c18] 「復次善現所生乃至所生亦復不住所生乃至所生本性亦復不住所生乃至所生真如亦復不住所生乃至所生自性亦復不住所生乃至所生自相亦復不住何以所生乃至所生本性真如自性自相不可得

[0513c29] 「復次善現地界乃至識界亦復不住地界乃至識界本性亦復不住地界乃至識界真如亦復不住地界乃至識界自性亦復不住地界乃至識界自相亦復不住何以地界乃至識界本性真如自性自相不可得

[0514a06] 「復次善現因緣乃至增上緣亦復不住因緣乃至增上緣本性亦復不住因緣乃至增上緣真如亦復不住因緣乃至增上緣自性亦復不住因緣乃至增上緣自相亦復不住何以因緣乃至增上緣本性真如自性自相不可得

[0514a13] 「復次善現無明乃至老死亦復不住無明乃至老死本性亦復不住無明乃至老死真如亦復不住無明乃至老死自性亦復不住無明乃至老死自相亦復不住何以無明乃至老死本性真如自性自相不可得

[0514a19] 「復次善現真如乃至不思議界亦復不住真如乃至不思議界本性亦復不住真如乃至不思議界真如亦復不住真如乃至不思議界自性亦復不住真如乃至不思議界自相亦復不住何以真如乃至不思議界本性真如自性自相不可得

[0514a26] 「復次善現安隱寂靜無生無染淨界無為亦復不住乃至無為本性亦復不住乃至無為真如亦復不住乃至無為自性亦復不住乃至無為自相亦復不住何以乃至無為本性真如自性自相不可得

[0514b05] 「復次善現內空乃至無性自性空亦復不住內空乃至無性自性空本性亦復不住內空乃至無性自性空真如亦復不住內空乃至無性自性空自性亦復不住內空乃至無性自性空自相亦復不住何以以內乃至無性自性空本性真如自性自相不可得

[0514b13] 「復次善現道聖諦亦復不住道聖諦本性亦復不住道聖諦真如亦復不住道聖諦自性亦復不住道聖諦自相亦復不住何以道聖諦本性真如自性自相不可得

[0514b19] 「復次善現布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦復不住布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多本性亦復不住布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多真如亦復不住布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多自性亦復不住布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多自相亦復不住何以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多本性真如自性自相不可得

[0514b28] 「復次善現四念住乃至八聖道支亦復不住四念住乃至八聖道支本性亦復不住四念住乃至八聖道支真如亦復不住四念住乃至八聖道支自性亦復不住四念住乃至八聖道支自相亦復不住何以四念住乃至八聖道支本性真如自性自相不可得

[0514c06] 「復次善現四靜慮四無量四無色定亦復不住四靜慮四無量四無色定本性亦復不住四靜慮四無量四無色定真如亦復不住四靜慮四無量四無色定自性亦復不住四靜慮四無量四無色定自相亦復不住何以四靜慮四無量四無色定本性真如自性自相不可得

[0514c14] 「復次善現八解脫九次第定亦復不住八解脫九次第定本性亦復不住八解脫九次第定真如亦復不住八解脫九次第定自性亦復不住八解脫九次第定自相亦復不住何以八解脫九次第定本性真如自性自相不可得

[0514c21] 「復次善現無相解脫門亦復不住無相解脫門本性亦復不住無相解脫門真如亦復不住無相解脫門自性亦復不住無相解脫門自相亦復不住何以無相解脫門本性真如自性自相不可得

[0514c28] 「復次善現乃至法雲地亦復不住乃至法雲地本性亦復不住乃至法雲地真如亦復不住乃至法雲地自性亦復不住乃至法雲地自相亦復不住何以乃至法雲地本性真如自性自相不可得

[0515a06] 「復次善現淨觀乃至如來地亦復不住淨觀乃至如來地本性亦復不住淨觀乃至如來地真如亦復不住淨觀乃至如來地自性亦復不住淨觀乃至如來地自相亦復不住何以淨觀乃至如來地本性真如自性自相不可得

[0515a13] 「復次善現陀羅尼門三摩地亦復不住陀羅尼門三摩地本性亦復不住陀羅尼門三摩地真如亦復不住陀羅尼門三摩地自性亦復不住陀羅尼門三摩地自相亦復不住何以陀羅尼門三摩地本性真如自性自相不可得

[0515a20] 「復次善現五眼六神通亦復不住五眼六神通本性亦復不住五眼六神通真如亦復不住五眼六神通自性亦復不住五眼六神通自相亦復不住何以五眼六神通本性真如自性自相不可得

[0515a26] 「復次善現如來十力乃至十八佛不共法亦復不住如來十力乃至十八佛不共法本性亦復不住如來十力乃至十八佛不共法真如亦復不住如來十力乃至十八佛不共法自性亦復不住如來十力乃至十八佛不共法自相亦復不住何以如來十力乃至十八佛不共法本性真如自性自相不可得

[0515b05] 「復次善現住捨亦復不住住捨本性亦復不住住捨真如亦復不住住捨自性亦復不住住捨自相亦復不住何以住捨本性真如自性自相不可得

[0515b12] 「復次善現一切智一切相智亦復不住一切智一切相智本性亦復不住一切智一切相智真如