Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 496

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第四九十六

三藏法師玄奘 

第三善現品第三十五
[0521a11] 爾時具壽善現白佛:「世尊諸菩薩摩訶薩不可得後際不可得不可得色蘊乃至識蘊無邊菩薩摩訶薩無邊乃至意處無邊菩薩摩訶薩無邊色處乃至法處無邊菩薩摩訶薩無邊眼界乃至無邊菩薩摩訶薩無邊色界乃至法界無邊菩薩摩訶薩無邊眼識界乃至意識界無邊菩薩摩訶薩無邊乃至無邊菩薩摩訶薩無邊所生乃至所生無邊菩薩摩訶薩無邊地界乃至識界無邊菩薩摩訶薩無邊因緣乃至增上緣無邊菩薩摩訶薩無邊無明乃至老死無邊菩薩摩訶薩無邊布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無邊菩薩摩訶薩無邊四念住乃至八聖道支無邊菩薩摩訶薩無邊四靜慮四無量四無色定無邊菩薩摩訶薩無邊八解脫九次第定無邊菩薩摩訶薩無邊無相解脫門無邊菩薩摩訶薩無邊五眼六神通無邊菩薩摩訶薩無邊如來十力乃至十八佛不共法無邊菩薩摩訶薩無邊住捨無邊菩薩摩訶薩無邊一切智一切相智無邊菩薩摩訶薩無邊一切陀羅尼門三摩地無邊菩薩摩訶薩無邊淨觀乃至如來地無邊菩薩摩訶薩無邊乃至法雲地無邊菩薩摩訶薩無邊道聖諦無邊菩薩摩訶薩無邊內空乃至無性自性空無邊菩薩摩訶薩無邊真如乃至不思議界無邊菩薩摩訶薩無邊乃至無為無邊菩薩摩訶薩無邊聲聞獨覺大乘無邊菩薩摩訶薩無邊

[0521b18] 「復次世尊色蘊乃至識蘊菩薩摩訶薩無所有不可得色蘊乃至識蘊菩薩摩訶薩無所有不可得如是乃至聲聞獨覺大乘菩薩摩訶薩無所有不可得聲聞獨覺大乘菩薩摩訶薩無所有不可得如是世尊一切法一切一切處一切菩薩摩訶薩所見不可得云何般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩

[0521b26] 「復次世尊諸菩薩摩訶薩假名無自性我等畢竟不生假名無自性諸法畢竟不生假名無自性世尊何等乃至畢竟不生畢竟不生名色乃至如是乃至何等聲聞獨覺大乘畢竟不生畢竟不生名聲獨覺大乘

[0521c03] 「世尊豈能畢竟不生般若波羅蜜多教誡教授畢竟不生菩薩摩訶薩

[0521c04] 「世尊畢竟不生菩薩摩訶薩能行無上菩提

[0521c06] 「世尊菩薩摩訶薩如是說沈沒菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多。」

[0521c08] 爾時具壽舍利子具壽善現:「緣故諸菩薩摩訶薩不可得後際不可得不可得

[0521c10] 「緣故色蘊乃至識蘊無邊菩薩摩訶薩無邊如是乃至聲聞獨覺大乘無邊菩薩摩訶薩無邊

[0521c13] 「緣故色蘊乃至識蘊菩薩摩訶薩無所有不可得色蘊乃至識蘊菩薩摩訶薩無所有不可得如是乃至聲聞獨覺大乘菩薩摩訶薩無所有不可得聲聞獨覺大乘菩薩摩訶薩無所有不可得

[0521c18] 「緣故一切法一切一切處一切菩薩摩訶薩所見不可得云何般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩

[0521c21] 「緣故諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0521c22] 「緣故我等畢竟不生假名無自性

[0521c23] 「緣故諸法畢竟不生假名無自性

[0521c24] 「緣故何等乃至畢竟不生如是乃至何等聲聞獨覺大乘畢竟不生

[0521c26] 「緣故畢竟不生名色乃至如是乃至畢竟不生名聲獨覺大乘

[0521c28] 「緣故豈能畢竟不生般若波羅蜜多教誡教授畢竟不生菩薩摩訶薩

[0522a01] 「緣故畢竟不生菩薩摩訶薩能行無上菩提

[0522a02] 「緣故菩薩摩訶薩如是說沈沒菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多

[0522a05] 「具壽演說。」

[0522a07] 爾時具壽善現舍利子:「尊者緣故諸菩薩摩訶薩不可得後際不可得不可得?』舍利子有情無所有諸菩薩摩訶薩不可得有情諸菩薩摩訶薩不可得有情遠離諸菩薩摩訶薩不可得有情無自性諸菩薩摩訶薩不可得

[0522a13] 「舍利子色蘊乃至識蘊無所有諸菩薩摩訶薩不可得色蘊乃至識蘊諸菩薩摩訶薩不可得色蘊乃至識蘊遠離諸菩薩摩訶薩不可得色蘊乃至識蘊無自性諸菩薩摩訶薩不可得

[0522a19] 「舍利子乃至意處無所有諸菩薩摩訶薩不可得乃至意處諸菩薩摩訶薩不可得乃至意處遠離諸菩薩摩訶薩不可得乃至意處無自性諸菩薩摩訶薩不可得

[0522a24] 「舍利子色處乃至法處無所有諸菩薩摩訶薩不可得色處乃至法處諸菩薩摩訶薩不可得色處乃至法處遠離諸菩薩摩訶薩不可得色處乃至法處無自性諸菩薩摩訶薩不可得

[0522a29] 「舍利子眼界乃至無所有諸菩薩摩訶薩不可得眼界乃至諸菩薩摩訶薩不可得眼界乃至遠離諸菩薩摩訶薩不可得眼界乃至無自性諸菩薩摩訶薩不可得

[0522b06] 「舍利子色界乃至法界無所有諸菩薩摩訶薩不可得色界乃至法界諸菩薩摩訶薩不可得色界乃至法界遠離諸菩薩摩訶薩不可得色界乃至法界無自性諸菩薩摩訶薩不可得

[0522b11] 「舍利子眼識界乃至意識界無所有諸菩薩摩訶薩不可得眼識界乃至意識界諸菩薩摩訶薩不可得眼識界乃至意識界遠離諸菩薩摩訶薩不可得眼識界乃至意識界無自性諸菩薩摩訶薩不可得

[0522b17] 「舍利子乃至無所有諸菩薩摩訶薩不可得乃至諸菩薩摩訶薩不可得乃至遠離諸菩薩摩訶薩不可得乃至無自性諸菩薩摩訶薩不可得

[0522b22] 「舍利子所生乃至所生無所有諸菩薩摩訶薩不可得所生乃至所生諸菩薩摩訶薩不可得所生乃至所生遠離諸菩薩摩訶薩不可得所生乃至所生無自性諸菩薩摩訶薩不可得

[0522c01] 「舍利子地界乃至識界無所有諸菩薩摩訶薩不可得地界乃至識界諸菩薩摩訶薩不可得地界乃至識界遠離諸菩薩摩訶薩不可得地界乃至識界無自性諸菩薩摩訶薩不可得

[0522c06] 「舍利子因緣乃至增上緣無所有諸菩薩摩訶薩不可得因緣乃至增上緣諸菩薩摩訶薩不可得因緣乃至增上緣遠離諸菩薩摩訶薩不可得因緣乃至增上緣無自性諸菩薩摩訶薩不可得

[0522c12] 「舍利子無明乃至老死無所有諸菩薩摩訶薩不可得無明乃至老死諸菩薩摩訶薩不可得無明乃至老死遠離諸菩薩摩訶薩不可得無明乃至老死無自性諸菩薩摩訶薩不可得

[0522c17] 「舍利子布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無所有諸菩薩摩訶薩不可得布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不可得布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多遠離諸菩薩摩訶薩不可得布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無自性諸菩薩摩訶薩不可得

[0522c24] 「舍利子四念住乃至八聖道支無所有諸菩薩摩訶薩不可得四念住乃至八聖道支諸菩薩摩訶薩不可得四念住乃至八聖道支遠離諸菩薩摩訶薩不可得四念住乃至八聖道支無自性諸菩薩摩訶薩不可得

[0523a02] 「舍利子四靜慮四無量四無色定無所有諸菩薩摩訶薩不可得四靜慮四無量四無色定諸菩薩摩訶薩不可得四靜慮四無量四無色定遠離諸菩薩摩訶薩不可得四靜慮四無量四無色定無自性諸菩薩摩訶薩不可得

[0523a08] 「舍利子八解脫九次第定無所有諸菩薩摩訶薩不可得八解脫九次第定諸菩薩摩訶薩不可得八解脫九次第定遠離諸菩薩摩訶薩不可得八解脫九次第定無自性諸菩薩摩訶薩不可得

[0523a13] 「舍利子無相解脫門無所有諸菩薩摩訶薩不可得無相解脫門諸菩薩摩訶薩不可得無相解脫門遠離諸菩薩摩訶薩不可得無相解脫門無自性諸菩薩摩訶薩不可得

[0523a19] 「舍利子五眼六神通無所有諸菩薩摩訶薩不可得五眼六神通諸菩薩摩訶薩不可得五眼六神通遠離諸菩薩摩訶薩不可得五眼六神通無自性諸菩薩摩訶薩不可得

[0523a24] 「舍利子如來十力乃至十八佛不共法無所有諸菩薩摩訶薩不可得如來十力乃至十八佛不共法諸菩薩摩訶薩不可得如來十力乃至十八佛不共法遠離諸菩薩摩訶薩不可得如來十力乃至十八佛不共法無自性諸菩薩摩訶薩不可得

[0523b02] 「舍利子住捨無所有諸菩薩摩訶薩不可得住捨性空諸菩薩摩訶薩不可得住捨遠離諸菩薩摩訶薩不可得住捨無自性諸菩薩摩訶薩不可得

[0523b08] 「舍利子一切智一切相智無所有諸菩薩摩訶薩不可得一切智一切相智諸菩薩摩訶薩不可得一切智一切相智遠離諸菩薩摩訶薩不可得一切智一切相智無自性諸菩薩摩訶薩不可得

[0523b14] 「舍利子一切陀羅尼門三摩地無所有諸菩薩摩訶薩不可得一切陀羅尼門三摩地諸菩薩摩訶薩不可得一切陀羅尼門三摩地遠離諸菩薩摩訶薩不可得一切陀羅尼門三摩地無自性諸菩薩摩訶薩不可得

[0523b20] 「舍利子淨觀乃至如來地無所有諸菩薩摩訶薩不可得淨觀乃至如來地諸菩薩摩訶薩不可得淨觀乃至如來地遠離諸菩薩摩訶薩不可得淨觀乃至如來地無自性諸菩薩摩訶薩不可得

[0523b26] 「舍利子乃至法雲地無所有諸菩薩摩訶薩不可得乃至法雲地諸菩薩摩訶薩不可得乃至法雲地遠離諸菩薩摩訶薩不可得乃至法雲地無自性諸菩薩摩訶薩不可得

[0523c03] 「舍利子道聖諦無所有諸菩薩摩訶薩不可得道聖諦諸菩薩摩訶薩不可得道聖諦遠離諸菩薩摩訶薩不可得道聖諦無自性諸菩薩摩訶薩不可得

[0523c08] 「舍利子內空乃至無性自性空無所有諸菩薩摩訶薩不可得內空乃至無性自性空諸菩薩摩訶薩不可得內空乃至無性自性空遠離諸菩薩摩訶薩不可得內空乃至無性自性空無自性諸菩薩摩訶薩不可得

[0523c14] 「舍利子真如乃至不思議界無所有諸菩薩摩訶薩不可得真如乃至不思議界諸菩薩摩訶薩不可得真如乃至不思議界遠離諸菩薩摩訶薩不可得真如乃至不思議界無自性諸菩薩摩訶薩不可得

[0523c20] 「舍利子乃至無為無所有諸菩薩摩訶薩不可得乃至無為諸菩薩摩訶薩不可得乃至無為遠離諸菩薩摩訶薩不可得乃至無為無自性諸菩薩摩訶薩不可得

[0523c26] 「舍利子聲聞獨覺大乘無所有諸菩薩摩訶薩不可得聲聞獨覺大乘諸菩薩摩訶薩不可得聲聞獨覺大乘遠離諸菩薩摩訶薩不可得聲聞獨覺大乘無自性諸菩薩摩訶薩不可得

[0524a02] 「何以舍利子有情乃至大乘無所有遠離無自性諸菩薩摩訶薩不可得舍利子非有情乃至大乘無所有非有情乃至大乘空有非有情乃至大乘遠離非有情乃至大乘無自性菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩後際菩薩摩訶薩

[0524a09] 「舍利子有情乃至大乘無所有有情乃至大乘有情乃至大乘遠離有情乃至大乘無自性菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩後際菩薩摩訶薩如是一切無二無二舍利子由此因緣諸菩薩摩訶薩不可得

[0524a15] 「復次舍利子尊者緣故色蘊乃至識蘊無邊菩薩摩訶薩無邊如是乃至聲聞獨覺大乘無邊菩薩摩訶薩無邊?』舍利子色蘊乃至大乘虛空所以者何太虛空前不可得不可得虛空色蘊乃至大乘亦復如是不可得何以色蘊乃至大乘性空空中後際不可得不可得舍利子由此因緣色蘊乃至識蘊無邊菩薩摩訶薩無邊如是乃至聲聞獨覺大乘無邊菩薩摩訶薩無邊

[0524a27] 「復次舍利子尊者緣故色蘊乃至識蘊菩薩摩訶薩無所有不可得色蘊乃至識蘊菩薩摩訶薩無所有不可得如是乃至聲聞獨覺大乘菩薩摩訶薩無所有不可得聲聞獨覺大乘菩薩摩訶薩無所有不可得?』舍利子色蘊乃至大乘色蘊乃至大乘性空何以色蘊乃至大乘性空色蘊乃至大乘無所有不可得諸菩薩摩訶薩無所有不可得

[0524b06] 「舍利子色蘊乃至大乘色蘊乃至大乘性空何以色蘊乃至大乘性空色蘊乃至大乘無所有不可得諸菩薩摩訶薩無所有不可得舍利子由此因緣色蘊乃至識蘊菩薩摩訶薩無所有不可得色蘊乃至識蘊菩薩摩訶薩無所有不可得如是乃至聲聞獨覺大乘菩薩摩訶薩無所有不可得聲聞獨覺大乘菩薩摩訶薩無所有不可得

[0524b16] 「復次舍利子尊者緣故一切法一切一切處一切菩薩摩訶薩所見不可得云何般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩?』舍利子不可得不可得不可得不可得不可得不可得不可得不可得不可得不可得

[0524b24] 「舍利子處於不可得處於意處不可得處於不可得處於意處不可得處於不可得處於意處不可得處於不可得處於意處不可得身處身處不可得身處意處不可得意處意處不可得意處身處不可得

[0524c03] 「舍利子色處色處不可得色處法處不可得處於不可得處於法處不可得處於不可得處於法處不可得處於不可得處於法處不可得觸處觸處不可得觸處法處不可得法處法處不可得法處觸處不可得

[0524c10] 「舍利子眼界眼界不可得眼界不可得不可得不可得不可得不可得不可得不可得身界身界不可得身界不可得不可得身界不可得

[0524c18] 「舍利子色界色界不可得色界法界不可得不可得法界不可得香界香界不可得香界法界不可得不可得法界不可得不可得法界不可得法界法界不可得法界不可得

[0524c26] 「舍利子眼識界眼識界不可得眼識界意識界不可得耳識耳識不可得耳識意識界不可得鼻識鼻識不可得鼻識意識界不可得舌識舌識不可得舌識意識界不可得身識身識不可得身識意識界不可得意識界意識界不可得意識界身識不可得

[0525a06] 「舍利子不可得不可得不可得不可得不可得不可得不可得不可得不可得不可得不可得不可得

[0525a13] 「舍利子所生所生不可得所生所生不可得所生所生不可得所生所生不可得所生所生不可得所生所生不可得所生所生不可得所生所生不可得所生所生不可得所生所生不可得所生所生不可得所生所生不可得

[0525a29] 「舍利子地界地界不可得地界識界不可得水界水界不可得水界識界不可得火界火界不可得火界識界不可得風界風界不可得風界識界不可得空界空界不可得空界識界不可得識界識界不可得識界空界不可得

[0525b08] 「舍利子因緣因緣不可得因緣等無間緣所緣緣增上緣不可得等無間緣等無間緣不可得等無間緣因緣所緣緣增上緣不可得所緣緣所緣緣不可得所緣緣因緣等無間緣增上緣不可得增上緣增上緣不可得增上緣因緣等無間緣所緣緣不可得

[0525b14] 「舍利子無明無明不可得無明名色六處老死不可得不可得無明名色六處老死不可得不可得無明名色六處老死不可得名色名色不可得名色無明六處老死不可得六處六處不可得六處無明名色老死不可得不可得無明名色六處老死不可得不可得無明名色六處老死不可得不可得無明名色六處老死不可得不可得無明名色六處老死不可得不可得無明名色六處老死不可得不可得無明名色六處老死不可得老死老死不可得老死無明名色六處不可得

[0525c05] 「舍利子布施波羅蜜多布施波羅蜜多不可得布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多不可得如是乃至般若波羅蜜多般若波羅蜜多不可得般若波羅蜜多布施波羅蜜多不可得

[0525c09] 「舍利子四靜慮四靜慮不可得四靜慮四無量四無色定不可得四無量四無量不可得四無量四靜慮四無色定不可得四無色定四無色定不可得四無色定四靜慮四無量不可得

[0525c14] 「舍利子四念住四念住不可得四念住四正斷不可得如是乃至八聖道支八聖道支不可得八聖道支四念住不可得

[0525c17] 「舍利子八解脫八解脫不可得八解脫八勝處九次第定十遍處不可得八勝處八勝處不可得八勝處八解脫九次第定十遍處不可得九次第定九次第定不可得九次第定八解脫八勝處十遍處不可得十遍處十遍處不可得十遍處八解脫八勝處九次第定不可得

[0525c24] 「舍利子空解脫門空解脫門不可得空解脫門無相解脫門不可得無相解脫門無相解脫門不可得無相解脫門解脫門不可得解脫門解脫門不可得解脫門無相解脫門不可得

[0525c29] 「舍利子五眼五眼不可得五眼六神通不可得六神通六神通不可得六神通五眼不可得

[0526a03] 「舍利子如來十力如來十力不可得如來十力四無所畏