Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 497

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第四九十七

三藏法師玄奘 

第三善現品第三十六
[0526c07] 「復次舍利子尊者緣故諸菩薩摩訶薩假名無自性?』舍利子諸菩薩摩訶薩。」

[0526c09] 舍利子善現:「緣故諸菩薩摩訶薩?」

[0526c11] 善現答言:「一切法十方三世從來一切法無名一切法施設所以者何一切法自性空自性空中一切法無所有不可得諸菩薩摩訶薩亦復如是從來施設諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0526c18] 「舍利子色蘊乃至識蘊所以者何色蘊色蘊色蘊無名無色施設何以色蘊自性空自性空色蘊無所有不可得諸菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名

[0526c25] 「舍利子乃至意處所以者何無名施設何以自性空自性空無所有不可得諸菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0527a03] 「舍利子色處乃至法處所以者何色處色處色處無名無色施設何以色處自性空自性空色處無所有不可得諸菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0527a09] 「舍利子眼界乃至所以者何眼界眼界眼界無名眼界施設何以眼界自性空自性空眼界無所有不可得諸菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0527a16] 「舍利子色界乃至法界所以者何色界色界色界無名無色界施設何以色界自性空自性空色界無所有不可得諸菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0527a23] 「舍利子眼識界乃至意識界所以者何眼識界眼識界眼識界無名眼識界施設何以眼識界自性空自性空眼識界無所有不可得諸菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0527b01] 「舍利子乃至所以者何無名施設何以自性空自性空無所有不可得諸菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0527b08] 「舍利子所生乃至所生所以者何所生所生所生無名所生施設何以所生自性空自性空所生無所有不可得諸菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0527b17] 「舍利子地界乃至識界所以者何地界地界地界無名地界施設何以地界自性空自性空地界無所有不可得諸菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0527b24] 「舍利子因緣乃至增上緣所以者何因緣因緣因緣無名因緣施設何以因緣自性空自性空因緣無所有不可得諸菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0527c02] 「舍利子無明乃至老死所以者何無明無明無明無名無明施設何以無明自性空自性空無明無所有不可得諸菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0527c08] 「舍利子布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多所以者何布施波羅蜜多布施波羅蜜多布施波羅蜜多無名布施波羅蜜多施設何以布施波羅蜜多自性空自性空布施波羅蜜多無所有不可得諸菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0527c17] 「舍利子內空乃至無性自性空所以者何內空內空內空無名內空施設何以以內自性空自性空內空無所有不可得諸菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0527c24] 「舍利子真如乃至不思議界所以者何真如真如真如無名真如施設何以真如自性空自性空真如無所有不可得諸菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0528a02] 「舍利子乃至無為所以者何無名施設何以自性空自性空無所有不可得諸菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0528a08] 「舍利子道聖諦所以者何苦聖諦苦聖諦苦聖諦無名苦聖諦施設何以苦聖諦自性空自性空苦聖諦無所有不可得諸菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0528a15] 「舍利子四念住乃至八聖道支所以者何四念住四念住四念住無名四念住施設何以四念住自性空自性空四念住無所有不可得諸菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0528a23] 「舍利子四靜慮四無量四無色定所以者何四靜慮四靜慮四靜慮無名四靜慮施設何以四靜慮自性空自性空四靜慮無所有不可得諸菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0528b01] 「舍利子八解脫九次第定所以者何八解脫八解脫八解脫無名八解脫施設何以八解脫自性空自性空八解脫無所有不可得諸菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0528b08] 「舍利子無相解脫門所以者何空解脫門非空解脫門空解脫門無名空解脫門施設何以空解脫門自性空自性空空解脫門無所有不可得諸菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0528b16] 「舍利子淨觀乃至如來地所以者何淨觀淨觀淨觀無名淨觀施設何以淨觀自性空自性空淨觀無所有不可得諸菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0528b23] 「舍利子乃至法雲地所以者何無名無極施設何以自性空自性空無所有不可得諸菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0528c01] 「舍利子五眼六神通所以者何五眼五眼五眼無名五眼施設何以五眼自性空自性空五眼無所有不可得諸菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0528c08] 「舍利子如如十力乃至十八佛不共法所以者何如來十力如來十力如來十力無名如來十力施設何以如來十力自性空自性空如來十力無所有不可得諸菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0528c15] 「舍利子住捨所以者何無名施設何以自性空自性空無所有不可得諸菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0528c23] 「舍利子一切智一切相智所以者何一切智一切智一切智無名一切智施設何以一切智自性空自性空中一切智無所有不可得諸菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0529a01] 「舍利子陀羅尼門三摩地所以者何陀羅尼門陀羅尼門陀羅尼門無名陀羅尼門施設何以陀羅尼門自性空自性空陀羅尼門無所有不可得諸菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0529a08] 「舍利子聲聞獨覺大乘所以者何聲聞聲聞聲聞無名無聲施設何以聲聞自性空自性空聲聞無所有不可得諸菩薩摩訶薩亦復如是諸菩薩摩訶薩假名無自性

[0529a16] 「復次舍利子尊者緣故我等畢竟不生假名無自性?』舍利子畢竟無所有不可得云何乃至見者畢竟無所有不可得云何舍利子畢竟無所有不可得云何畢竟無所有不可得云何如是乃至聲聞乘畢竟無所有不可得云何獨覺乘大乘畢竟無所有不可得云何舍利子由此因緣我等畢竟不生假名無自性

[0529a25] 「復次舍利子尊者緣故諸法畢竟不生假名無自性?』舍利子諸法和合自性何以和合有法自性空。」

[0529a28] 舍利子善現:「和合自性?」

[0529a29] 善現答言:「舍利子色蘊和合自性識蘊和合自性如是乃至聲聞乘和合自性獨覺乘大乘和合自性舍利子由此因緣諸法畢竟不生假名無自性

[0529b05] 「復次舍利子一切法非常散失何以非常無盡。」

[0529b06] 舍利子善現:「非常散失?」

[0529b07] 善現答言:「舍利子色蘊非常散失識蘊非常散失如是乃至聲聞乘非常散失獨覺乘大乘非常散失何以舍利子非常無自性無自性無盡

[0529b12] 「復次舍利子一切散失何以無盡。」

[0529b13] 舍利子善現:「散失?」

[0529b14] 善現答言:「色蘊散失識蘊散失如是乃至聲聞乘散失獨覺乘大乘散失何以舍利子無自性無自性無盡。」

[0529b18] 「復次舍利子一切非我散失何以非我無盡。」

[0529b20] 舍利子善現:「非我散失?」

[0529b20] 善現答言:「舍利子色蘊非我散失識蘊非我散失如是乃至聲聞乘非我散失獨覺乘大乘非我散失何以舍利子非我無自性無自性無盡

[0529b25] 「復次舍利子一切法寂靜散失何以寂靜無盡。」

[0529b26] 舍利子善現:「寂靜散失?」

[0529b27] 善現答言:「舍利子色蘊寂靜散失識蘊寂靜散失如是乃至聲聞乘寂靜散失獨覺乘大乘寂靜散失何以舍利子寂靜無自性無自性無盡

[0529c01] 「復次舍利子一切法遠離散失何以法遠無盡。」

[0529c03] 舍利子善現:「法遠散失?」

[0529c04] 善現答言:「舍利子色蘊遠離散失識蘊遠離散失如是乃至聲聞乘遠離散失獨覺乘大乘遠離散失何以舍利子法遠無自性無自性無盡

[0529c08] 「復次舍利子一切法空無相散失何以無相無盡。」

[0529c10] 舍利子善現:「無相散失?」

[0529c12] 善現答言:「舍利子色蘊無相散失識蘊無相散失如是乃至聲聞乘無相散失獨覺乘大乘無相散失何以舍利子無相無自性無自性無盡

[0529c17] 「復次舍利子一切法無罪無漏無染出世清淨無為散失何以無罪無漏無染出世清淨無為無盡。」

[0529c20] 舍利子善現:「無罪無漏出世清淨無為散失?」

[0529c21] 善現答言:「舍利子色蘊無罪無漏出世清淨無為散失識蘊無罪無漏出世清淨無為散失如是乃至聲聞乘無罪無漏出世清淨無為散失獨覺乘大乘無罪無漏出世清淨無為散失何以舍利子無罪無漏出世清淨無為無自性無自性無盡

[0529c29] 「復次舍利子一切法非常。」

[0529c30] 舍利子善現:「非常?」

[0530a01] 善現答言:「舍利子色蘊非常何以本性識蘊非常何以本性如是乃至聲聞乘非常何以本性獨覺乘大乘非常何以本性

[0530a05] 「復次舍利子以要言之善法善法記法無記有罪無罪有漏無漏法有染無染世間法出世間法雜染清淨生死涅槃有為法無為法如是一切非常何以本性舍利子由此因緣諸法畢竟不生假名無自性

[0530a12] 「復次舍利子尊者緣故何等乃至畢竟不生如是乃至何等聲聞獨覺大乘畢竟不生?』舍利子一切乃至本性不生何以乃至本性所以者何空法作者不可得如是乃至一切聲獨覺大乘本性不生何以一切聲獨覺大乘本性所以者何空法作者不可得舍利子由此因緣何等乃至畢竟不生如是乃至何等聲聞獨覺大乘畢竟不生

[0530a22] 「復次舍利子尊者緣故畢竟不生名色乃至如是乃至畢竟不生名聲獨覺大乘?』舍利子乃至本性空本性空不可施設由此緣故畢竟不生名色乃至何以如是乃至聲聞獨覺大乘本性空本性空不可施設由此緣故畢竟不生名聲獨覺大乘何以聲聞獨覺大乘舍利子由此因緣畢竟不生名色乃至如是乃至畢竟不生名聲獨覺大乘

[0530b03] 「復次舍利子尊者緣故豈能畢竟不生般若波羅蜜多教誡教授畢竟不生菩薩摩訶薩?』舍利子畢竟不生即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多即是畢竟不生何以畢竟不生般若波羅蜜多無二無二舍利子畢竟不生即是菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩即是畢竟不生何以畢竟不生菩薩摩訶薩無二無二舍利子由此因緣豈能畢竟不生般若波羅蜜多教誡教授畢竟不生菩薩摩訶薩

[0530b15] 「復次舍利子尊者緣故畢竟不生菩薩摩訶薩能行無上菩提?』舍利子諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不見畢竟不生般若波羅蜜多不見畢竟不生菩薩摩訶薩何以畢竟不生般若波羅蜜多菩薩摩訶薩無二無二舍利子諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不見畢竟不生有色乃至何以畢竟不生乃至無二無二如是乃至諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不見畢竟不生聲聞獨覺大乘何以畢竟不生聲聞獨覺大乘無二無二舍利子由此因緣畢竟不生菩薩摩訶薩能行無上菩提

[0530b30] 「復次舍利子尊者緣故菩薩摩訶薩如是說沈沒菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多?』舍利子諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不見諸法有用一切法如夢光影陽焰變化尋香城其實聞說諸法本性踊躍歡喜深心信樂舍利子由此因緣菩薩摩訶薩如是說沈沒菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多。」

[0530c10] 爾時具壽善現白佛:「世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多觀察諸法菩薩摩訶薩