Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 512

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第五十二

三藏法師玄奘 

第三善友品第十八

[0613a11] 爾時具壽善現白佛:「世尊新學大乘諸菩薩摩訶薩云何般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多?」

[0613a13] 善現:「新學大乘諸菩薩摩訶薩般若乃至布施波羅蜜多親近承事供養宣說分別般若乃至布施波羅蜜多真淨善友般若波羅蜜多甚深教誡教授新學大乘諸菩薩:『善男子勤修布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多勤修無所得方便一切有情平等共有迴向無上菩提色蘊乃至識蘊無上菩提乃至意處無上菩提色處乃至法處無上菩提眼界乃至無上菩提色界乃至法界無上菩提眼識界乃至意識界無上菩提乃至無上菩提所生乃至所生無上菩提地界乃至識界無上菩提因緣乃至增上緣無上菩提無明乃至老死無上菩提布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無上菩提以內乃至無性自性空無上菩提真如乃至不思議界無上菩提道聖諦無上菩提四念住乃至八聖道支無上菩提四靜慮四無量四無色定無上菩提八解脫八勝處九次第定十遍處無上菩提無相解脫門無上菩提淨觀乃至如來地無上菩提乃至法雲地無上菩提一切陀羅尼門三摩地無上菩提五眼六神通無上菩提如來十力乃至十八佛不共法無上菩提三十二相八十隨好無上菩提住捨無上菩提預流果乃至獨覺菩提無上菩提一切菩薩摩訶薩諸佛無上菩提無上菩提一切智一切相智無上菩提何以善男子便得無菩提乃至一切相智便得無菩提

[0613b27] 「『善男子行深般若波羅蜜多時貪著廣說乃至一切相智所以者何乃至一切相智貪著何以善男子一切法自性空。』」

[0613c02] 爾時善現白佛:「諸菩薩摩訶薩為難一切法自相空希求無上菩提無上菩提。」

[0613c04] 善現:「如是如是諸菩薩摩訶薩為難一切法自相空希求無上菩提無上菩提善現諸菩薩摩訶薩諸法廣說乃至尋香城自相世間義利發趣無上菩提世間利益發趣無上菩提世間安樂發趣無上菩提拔濟諸世間發趣無上菩提世間歸依發趣無上菩提世間發趣無上菩提世間究竟發趣無上菩提世間發趣無上菩提世間日月發趣無上菩提世間燈燭發趣無上菩提世間導師發趣無上菩提世間將帥發趣無上菩提世間發趣無上菩提

[0613c20] 「云何菩薩摩訶薩世間義利發趣無上菩提善現菩薩摩訶薩解脫一切有情苦惱修行布施乃至般若發趣無上菩提菩薩摩訶薩世間義利發趣無上菩提

[0613c25] 「云何菩薩摩訶薩世間利益發趣無上菩提善現菩薩摩訶薩五趣怖畏有情置於涅槃無畏彼岸發趣無上菩提菩薩摩訶薩世間利益發趣無上菩提

[0614a01] 「云何菩薩摩訶薩世間安樂發趣無上菩提善現菩薩摩訶薩憂苦愁惱有情置於涅槃安隱彼岸發趣無上菩提菩薩摩訶薩世間安樂發趣無上菩提

[0614a05] 「云何菩薩摩訶薩拔濟諸世間發趣無上菩提善現菩薩摩訶薩有情三惡趣拔濟修善三乘出離發趣無上菩提菩薩摩訶薩拔濟諸世間發趣無上菩提

[0614a10] 「云何菩薩摩訶薩世間歸依發趣無上菩提善現菩薩摩訶薩一切生老病死憂苦有情解脫眾苦無餘般涅槃發趣無上菩提菩薩摩訶薩世間歸依發趣無上菩提

[0614a16] 「云何菩薩摩訶薩世間發趣無上菩提善現菩薩摩訶薩有情一切法不和發趣無上菩提菩薩摩訶薩世間發趣無上菩提。」

[0614a20] 具壽善現白佛:「世尊云何一切法不和?」

[0614a21] 善現:「諸色不和無生無生不和廣說乃至一切相智亦復如是諸菩薩摩訶薩有情一切法有如不和合相發趣無上菩提

[0614a26] 「云何菩薩摩訶薩世間究竟發趣無上菩提善現菩薩摩訶薩發趣無上菩提有情如是彼岸即非彼岸即非廣說乃至一切智彼岸即非一切智一切相智彼岸即非一切相智善現彼岸一切法。」

[0614b04] 具壽善現便白佛:「一切法彼岸相者云何菩薩摩訶薩一切法應現等覺所以者何彼岸中有如是分別廣說乃至一切相智廣說乃至一切相智彼岸中有如是分別廣說乃至一切相智。」

[0614b10] 善現:「如是如是彼岸中有如是分別廣說乃至一切相智如是乃至一切相智彼岸中有如是分別廣說乃至一切相智一切法本性空善現諸菩薩摩訶薩甚為一切法寂滅甚深微妙沈沒念言:『現等覺證得無上菩提有情宣說開示如是寂滅深妙。』菩薩摩訶薩世間究竟發趣無上菩提

[0614b19] 「云何菩薩摩訶薩世間發趣無上菩提善現譬如大小海河高地如是善現乃至前後廣說乃至一切相智前後由此後際一切法一切法前後即是寂滅微妙如實空無所得無餘雜染究竟涅槃善現菩薩摩訶薩求證無上菩提有情宣說開示如是諸法前後甚深寂滅微妙如實菩薩摩訶薩世間發趣無上菩提

[0614c01] 「云何菩薩摩訶薩世間日月發趣無上菩提善現菩薩摩訶薩長夜無明[-+]有情黑闇有情無知明朗一切愚冥有情照明發趣無上菩提菩薩摩訶薩世間日月發趣無上菩提

[0614c07] 「云何菩薩摩訶薩世間燈燭發趣無上菩提善現菩薩摩訶薩有情宣說波羅蜜多四攝事相應經典真實義方便教導勤修除滅種種無明黑闇發趣無上菩提菩薩摩訶薩世間燈燭發趣無上菩提

[0614c13] 「云何菩薩摩訶薩世間導師發趣無上菩提善現菩薩摩訶薩邪道有情行處一道歸正雜染清淨愁惱歡悅憂苦喜樂非理如理流轉還滅發趣無上菩提菩薩摩訶薩世間導師發趣無上菩提

[0614c20] 「云何菩薩摩訶薩世間將帥發趣無上菩提善現菩薩摩訶薩希求無上菩提有情宣說開示無生無滅無染無生無滅無染廣說乃至一切智無生無滅無染一切相智無生無滅無染菩薩摩訶薩世間將帥發趣無上菩提

[0614c27] 「云何菩薩摩訶薩世間發趣無上菩提善現菩薩摩訶薩希求無上菩提有情宣說開示虛空虛空廣說乃至一切智虛空一切相智虛空一切法虛空無所有有情宣說開示何以性空空中無趣無不何以性空空中無趣無不廣說乃至一切智何以一切智性空空中無趣無不一切相智何以一切相智性空空中無趣無不菩薩摩訶薩世間發趣無上菩提所以者何

[0615a12] 「善現一切法無相諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以無相不可得

[0615a15] 「善現一切法作為諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以不可得

[0615a17] 「善現一切法無生無滅諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以無生無滅不可得

[0615a20] 「善現一切法無染諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以無染不可得

[0615a22] 「善現一切法無所有諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以無所有不可得

[0615a25] 「善現一切法如夢乃至尋香城諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以如夢乃至尋香城不可得

[0615a28] 「善現一切法無量無邊諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以無量無邊不可得

[0615b01] 「善現一切法諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以不可得

[0615b04] 「善現一切法不舉不下諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以不舉不下不可得

[0615b07] 「善現一切法諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以不可得

[0615b09] 「善現一切法諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以不可得

[0615b12] 「善現一切法諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以不可得

[0615b14] 「善現一切法諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以不可得

[0615b17] 「善現一切法諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以不可得

[0615b19] 「善現一切法乃至見者諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以乃至見者畢竟無所有其中有趣

[0615b22] 「善現一切法無我乃至無見者諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以無我乃至無見者畢竟無所有其中有趣

[0615b26] 「善現一切法諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以畢竟無所有其中有趣

[0615b29] 「善現一切法無常無我不淨諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以無常無我不淨畢竟無所有其中有趣

[0615c03] 「善現一切法諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以畢竟無所有其中有趣

[0615c06] 「善現一切法諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以畢竟無所有其中有趣

[0615c09] 「善現一切法真如乃至不思議界諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以真如乃至不思議界畢竟無所有其中有趣

[0615c12] 「善現一切法諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以畢竟無所有其中有趣

[0615c15] 「善現一切法五蘊諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以乃至畢竟無所有其中有趣

[0615c18] 「善現一切法諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以乃至意處畢竟無所有其中有趣

[0615c21] 「善現一切法諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以色處乃至法處畢竟無所有其中有趣

[0615c24] 「善現一切法諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以眼界乃至畢竟無所有其中有趣

[0615c27] 「善現一切法外界諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以色界乃至法界畢竟無所有其中有趣

[0615c30] 「善現一切法六識諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以眼識界乃至意識界畢竟無所有其中有趣

[0616a03] 「善現一切法諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以乃至畢竟無所有其中有趣

[0616a06] 「善現一切法六受諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以所生乃至所生畢竟無所有其中有趣

[0616a10] 「善現一切法六界諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以地界乃至識界畢竟無所有其中有趣

[0616a13] 「善現一切法四緣諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以因緣乃至增上緣畢竟無所有其中有趣

[0616a16] 「善現一切法十二支緣起諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以無明乃至老死畢竟無所有其中有趣

[0616a19] 「善現一切法六波羅蜜多諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多畢竟無所有其中有趣

[0616a22] 「善現一切法十六諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以內空乃至無性自性空畢竟無所有其中有趣

[0616a26] 「善現一切法四聖諦諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以道聖諦畢竟無所有其中有趣

[0616a29] 「善現一切法三十七菩提分法諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以四念住乃至八聖道支畢竟無所有其中有趣

[0616b03] 「善現一切法四靜慮四無量四無色定諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以四靜慮四無量四無色定畢竟無所有其中有趣

[0616b07] 「善現一切法八解脫八勝處九次第定十遍處諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以八解脫八勝處九次第定十遍處畢竟無所有其中有趣

[0616b11] 「善現一切法三解脫門諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以無相解脫門畢竟無所有其中有趣

[0616b14] 「善現一切法三乘十地諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以淨觀乃至如來地畢竟無所有其中有趣

[0616b17] 「善現一切法菩薩十地諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以乃至法雲地畢竟無所有其中有趣

[0616b20] 「善現一切法陀羅尼門三摩地諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以陀羅尼門三摩地畢竟無所有其中有趣

[0616b24] 「善現一切法五眼六神通諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以五眼六神通畢竟無所有其中有趣

[0616b27] 「善現一切法如來十力四無所畏四無礙解十八佛不共法諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以如來十力乃至十八佛不共法畢竟無所有其中有趣

[0616c02] 「善現一切法大慈大悲大喜諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以大慈大悲大喜畢竟無所有其中有趣

[0616c05] 「善現一切法三十二相八十隨好諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以三十二相八十隨好畢竟無所有其中有趣

[0616c09] 「善現一切法住捨諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以住捨畢竟無所有其中有趣

[0616c12] 「善現一切法一切智一切相智諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以一切智一切相智畢竟無所有其中有趣

[0616c16] 「善現一切法預流果乃至獨覺菩提諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以預流果乃至獨覺菩提畢竟無所有其中有趣

[0616c19] 「善現一切法一切菩薩摩訶薩諸佛無上菩提諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以一切菩薩摩訶薩諸佛無上菩提畢竟無所有其中有趣

[0616c24] 「善現一切法預流乃至如來諸菩薩摩訶薩如是不可超越何以預流乃至如來畢竟無所有其中有趣如是善現諸菩薩摩訶薩世間發趣無上菩提。」

[0616c29] 爾時善現白佛:「甚深般若波羅蜜多信解?」

[0617a01] 善現:「菩薩摩訶薩無上菩提發意精勤修行供養無量諸佛諸佛弘誓願種善根純熟無量善友攝受護念甚深般若波羅蜜多信解。」

[0617a05] 具壽善現白佛:「菩薩摩訶薩深信如是般若波羅蜜多?」

[0617a07] 善現:「菩薩摩訶薩調伏遠離遠離遠離

[0617a10] 「復次善現菩薩摩訶薩調伏無貪遠離無貪遠離無貪遠離無貪善現菩薩摩訶薩成就如是甚深般若波羅蜜多信解。」

[0617a16] 具壽善現白佛:「菩薩摩訶薩如是甚深般若波羅蜜多深信菩薩摩訶薩何所?」

[0617a18] 善現:「菩薩摩訶薩一切智智。」

[0617a19] 具壽善現白佛:「菩薩摩訶薩一切智智菩薩摩訶薩一切有情歸趣。」

[0617a21] 善現:「如是如是菩薩摩訶薩如是甚深般若波羅蜜多信解一切智智一切智智一切有情歸趣。」

[0617a25] 具壽善現白佛:「菩薩摩訶薩為難如是堅固甲冑:『度脫一切有情證得究竟涅槃有情如是不見有情施設。』」

[0617a28] 善現:「如是如是復次善現菩薩摩訶薩甲冑乃至何以乃至畢竟無所有菩薩甲冑甲冑乃至如是乃至菩薩摩訶薩甲冑一切智一切相智何以一切智一切相智畢竟無所有菩薩甲冑甲冑