Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 526

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第五二十六

三藏法師玄奘 

第三方便善巧品第二十六
[0696a17] 爾時善現白佛:「世尊甚深般若波羅蜜多甚深般若波羅蜜多名為般若波羅蜜多?」

[0696a19] 善現:「由此般若波羅蜜多一切法究竟彼岸名為般若波羅蜜多

[0696a21] 「復次善現由此般若波羅蜜多聲聞獨覺菩薩如來到彼岸名為般若波羅蜜多

[0696a23] 「復次善現由此般若波羅蜜多勝義諸法乃至無有名為般若波羅蜜多

[0696a25] 「復次善現由此般若波羅蜜多真如法界法性廣說乃至不思議界名為般若波羅蜜多

[0696a28] 「復次善現由此般若波羅蜜多無有相應相應有色無色有對名為般若波羅蜜多所以者何甚深般若波羅蜜多相應相應無色所謂無相

[0696b04] 「復次善現由此般若波羅蜜多一切殊勝善法一切智慧辯才一切出世一切甚深義理名為般若波羅蜜多

[0696b07] 「復次善現由此般若波羅蜜多理趣堅實不可名為般若波羅蜜多

[0696b09] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多一切惡魔眷屬聲聞獨覺外道梵志惡友不能所以者何由此般若波羅蜜多甚深中說一切法自相空惡魔不得便善現諸菩薩摩訶薩實義般若波羅蜜多一切法自相一切無能

[0696b15] 「復次善現諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜甚深義趣無所得方便無常空義無我行苦集智滅智道智法智類智世俗智他心智盡智無生智如是善現諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜甚深義趣行般若波羅蜜。」

[0696b22] 具壽善現白佛:「甚深般若波羅蜜多不可得云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜甚深義趣行般若波羅蜜?」

[0696b25] 善現:「諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜甚深義趣應作:『貪欲瞋恚愚癡憍慢邪見乃至一切貪欲瞋恚愚癡憍慢邪見法義。』所以者何真如實際諸法

[0696c03] 「復次善現諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜甚深義趣應作:『廣說乃至諸佛無上菩提一切智智。』所以者何無上正等覺一切法不可得

[0696c09] 「善現諸佛出世不出諸法法界法住法定法爾常住無法如是善現諸菩薩摩訶薩一切行般若波羅蜜甚深義趣。」

[0696c12] 具壽善現白佛:「因緣甚深般若波羅蜜多諸法?」

[0696c14] 善現:「甚深般若波羅蜜多有為法無為法無益由此因緣諸法。」

[0696c17] 具壽善現白佛:「豈不諸佛佛弟子一切賢聖無為?」

[0696c18] 善現:「如是如是一切賢聖無為無為法諸法譬如虛空真如實際諸法諸菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多亦復如是諸法是故般若波羅蜜多諸法。」

[0696c24] 具壽善現白佛:「諸菩薩摩訶薩豈不無為般若波羅蜜多證得一切智智?」

[0696c26] 善現:「如是如是諸菩薩摩訶薩甚深無為般若波羅蜜多證得一切智智不二方便。」

[0696c28] 善現:「不二不二?」

[0696c29] 佛言:「!」

[0696c29] 善現:「二法不二?」

[0697a01] 佛言:「!」

[0697a01] 善現白言:「無二不以二法不二諸菩薩摩訶薩如何一切智智?」

[0697a03] 善現:「不二不可得是故所得一切智智不以二法不二無所得得無所得所以者何甚深般若波羅蜜多一切智智不可得無得。」

[0697a08] 爾時善現便白佛:「如是般若波羅蜜多甚深諸菩薩摩訶薩為難不得有情亦復不得有情施設有情無上菩提譬如有人空中種樹甚為諸菩薩摩訶薩亦復如是不得有情施設有情無上菩提極為!」

[0697a13] 善現:「如是如是如是般若波羅蜜多甚深諸菩薩摩訶薩為難不得有情亦復不得有情施設有情無上菩提善現諸菩薩摩訶薩不見真實有情施設有情愚癡顛倒實有沈淪生死受苦無窮無上菩提菩提方便善巧度脫

[0697a21] 「譬如有人良田種樹不識樹根枝葉受者種樹隨時守護生長根莖枝葉茂盛眾人受用諸菩薩摩訶薩亦復如是不見佛果有情有情無上菩提漸次修行到彼岸無量菩提分法圓滿證得無上菩提有情受用佛樹枝葉饒益

[0697a29] 「善現枝葉饒益有情佛樹惡趣饒益有情佛樹剎帝利大族乃至居士大族四大乃至非想非非想處天饒益有情佛樹預流果乃至獨覺菩提無上菩提有情菩提佛樹枝葉饒益有情有情惡趣得人天樂漸次安立三乘般涅槃

[0697b08] 「善現諸菩薩摩訶薩如是饒益不見實有涅槃妄想眾苦寂滅如是善現諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多不得有情施設妄想顛倒無上菩提由此因緣極為。」具壽善現白佛:「諸菩薩摩訶薩所以者何諸菩薩摩訶薩便一切地獄傍生一切無暇貧窮三界眾苦。」

[0697b17] 善現:「如是如是諸菩薩摩訶薩世間無諸菩薩發趣無上菩提十方三世諸佛獨覺聲聞無有地獄傍生無暇貧窮三界是故善現諸菩薩摩訶薩

[0697b22] 「復次善現菩薩摩訶薩即是如來正等覺所以者何由此真如施設如來正等覺即由真如施設獨覺由此真如施設獨覺即由真如施設聲聞由此真如施設聲聞即由真如施設一切賢聖由此真如施設一切賢聖即由真如施設色蘊由此真如施設色蘊即由真如施設識蘊由此真如施設識蘊即由真如施設由此真如施設即由真如施設意處如是展轉廣說乃至由此真如施設諸佛無上菩提即由真如施設一切智智由此真如施設一切智智即由真如施設有為由此真如施設有為即由真如施設無為由此真如施設無為即由真如施設一切法由此真如施設一切法即由真如施設一切有情由此真如施設一切有情即由真如施設一切菩薩摩訶薩如是善現如來真如獨覺真如聲聞真如若一賢聖真如一切法真如有情真如菩薩摩訶薩真如如是真如無異無異真如諸菩薩摩訶薩真如修學圓滿證得無上菩提如來正等覺是故善現菩薩摩訶薩即是如來正等覺一切法一切有情真如定量

[0697c19] 「如是善現諸菩薩摩訶薩真如甚深般若波羅蜜多真如甚深般若波羅蜜多一切法真如一切法真如圓滿一切法真如圓滿一切法真如一切法真如自在一切法真如自在一切有情根性一切有情根性一切有情勝解差別一切有情勝解差別一切有情業受一切有情業受願智圓滿願智圓滿淨修三世妙智淨修三世妙智圓滿一切智智圓滿一切智智菩薩行菩薩行成熟有情成熟有情嚴淨佛土嚴淨佛土證得無上菩提證得無上菩提如實妙法如實妙法安立有情三乘安立有情三乘有情無餘般涅槃如是善現諸菩薩摩訶薩如是自利利他一切功德無上正等覺勇猛正勤般若波羅蜜多堅固無退。」具壽善現便白佛:「菩薩摩訶薩饒益有情無上正等覺修行甚深般若波羅蜜多世間天阿素洛禮敬。」

[0698a14] 佛言:「善現如是如是菩薩摩訶薩饒益有情無上正等覺修行甚深般若波羅蜜多世間天阿素洛禮敬。」

[0698a18] 爾時善現白佛:「菩薩摩訶薩饒益有情無上正等覺幾許?」

[0698a20] 善現:「菩薩摩訶薩無量算數譬喻不能善現假使充滿三千大千世界一切有情聲聞獨覺云何有情?」

[0698a23] 善現對曰:「甚多世尊無量無邊。」

[0698a24] 善現:「饒益有情無上正等覺菩薩摩訶薩百分不及不及如是乃至俱胝那庾多不及所以者何聲聞獨覺菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩聲聞獨覺

[0698b01] 「復次善現滿三千大千世界一切有情聲聞獨覺滿三千大千世界一切有情淨觀云何有情?」

[0698b04] 善現:「甚多世尊無量無邊。」

[0698b05] 善現:「饒益有情無上正等覺菩薩摩訶薩百分不及不及如是乃至俱胝那庾多不及所以者何聲聞獨覺菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩聲聞獨覺

[0698b11] 「復次善現滿三千大千世界一切有情淨觀滿三千大千世界一切有情種姓第八見地薄地離欲地已辦地獨覺云何有情?」

[0698b16] 善現對曰:「甚多世尊無量無邊。」

[0698b17] 善現:「饒益有情無上正等覺菩薩摩訶薩百分不及不及如是乃至俱胝那庾多不及所以者何聲聞獨覺菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩聲聞獨覺

[0698b22] 「復次善現假使充滿三千大千世界一切有情饒益有情無上正等覺諸菩薩摩訶薩菩薩正性離生菩薩摩訶薩百分不及不及如是乃至俱胝那庾多不及

[0698b28] 「復次善現假使充滿三千大千世界一切有情菩薩正性離生諸菩薩摩訶薩菩提菩薩摩訶薩百分不及不及如是乃至俱胝那庾多不及

[0698c03] 「復次善現假使充滿三千大千世界一切有情菩提諸菩薩摩訶薩一如正等覺所有百分不及不及如是乃至俱胝那庾多不及。」

[0698c08] 具壽善現白佛:「無上正等覺諸菩薩摩訶薩何所思惟?」

[0698c09] 善現:「菩薩摩訶薩正思惟一切相智。」

[0698c10] 具壽善現白佛:「一切相智何為何所增上行相?」

[0698c12] 善現:「一切相智無性無相警覺無生一切相智何所增上行相?』善現一切相智無性正念增上寂靜行相無相。」

[0698c16] 具壽善現白佛:「一切相智無性無性廣說乃至諸佛無上菩提無性有為無為無性?」

[0698c20] 善現:「非但一切相智無性無性乃至有為無為無性。」

[0698c22] 具壽善現白佛:「因緣一切相智無性無性乃至有為無為無性?」

[0698c25] 善現:「一切相智自性無故自性無性乃至有為無為自性無故自性無性。」

[0698c28] 具壽善現白佛:「因緣一切相智自性乃至有為無為自性?」

[0699a01] 善現:「一切相智和合自性和合自性法則無性乃至有為無為和合自性和合自性法則無性由是因緣諸菩薩摩訶薩一切法無性復次善現一切法自性無相自性自性由是因緣諸菩薩摩訶薩一切法無性復次善現一切法真如自性廣說乃至不思議界自性由是因緣諸菩薩摩訶薩一切法無性。」

[0699a11] 具壽善現白佛:「一切法無性無上正等覺諸菩薩摩訶薩成就何等方便善巧能行布施乃至般若波羅蜜多成熟有情嚴淨佛土廣說乃至成就何等方便善巧能行一切智智成熟有情嚴淨佛土?」

[0699a16] 善現:「菩薩摩訶薩成就微妙方便善巧一切法無性精勤成熟有情嚴淨佛土精勤成熟有情嚴淨佛土通達一切有情諸佛無性自性善現菩薩摩訶薩布施乃至般若波羅蜜多菩提布施乃至般若波羅蜜多菩提無性自性廣說乃至一切智智菩提一切智智菩提無性自性

[0699a25] 「善現菩薩摩訶薩如是修行到彼岸菩提廣說乃至如是修行一切智智菩提未成如來十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法住捨一切智一切相智無量無邊佛法名學菩提圓滿此道圓滿一切波羅蜜多圓滿波羅蜜多圓滿一剎那相應般若便證得一切相智爾時一切微細煩惱習相續永不無餘如來正等覺清淨佛眼十方三世不得如是善現諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜一切法無性自性善現諸菩薩摩訶薩成就微妙方便善巧行般若波羅蜜一切法不得

[0699b12] 「善現菩薩摩訶薩般若波羅蜜多布施布施施者受者施物菩提心不見淨戒淨戒淨戒淨戒淨戒不見安忍安忍安忍安忍安忍不見精進精進精進精進精進不見靜慮靜慮靜慮靜慮靜慮不見般若時般若般若般若般若不見廣說乃至一切智智一切智智由此不見所以者何菩薩摩訶薩常作:『諸法無性如是無性本性非獨聲聞一切法作者作者。』」

[0699b29] 爾時善現白佛:「豈不諸法諸法?」

[0699c01] 善現:「如是如是!」

[0699c01] 善現:「一切法法性如何若有若無所以者何無法無法有法有法無法有法有法無法如是一切法無知云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時顯示諸法若有若無?」

[0699c07] 善現:「諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多世俗顯示諸法若有若無勝義。」

[0699c09] 善現:「世俗勝義?」

[0699c10] 善現:「世俗別有勝義所以者何世俗真如即是勝義有情顛倒妄執真如不知不見諸菩薩摩訶薩饒益世俗顯示諸法若有若無勝義

[0699c15] 「復次善現有情五蘊實有不知非有諸菩薩摩訶薩饒益顯示若有若無有情諸法非有實有無相如是善現諸菩薩摩訶薩精進有無般若波羅蜜多有情饒益。」

[0699c20] 爾時善現白佛:「如來諸菩薩何等名為諸菩薩?」

[0699c22] 善現:「菩薩行者無上菩提饒益有情菩薩行。」

[0699c23] 具壽善現白佛:「諸菩薩摩訶薩何處菩薩行?」

[0699c25] 善現:「諸菩薩摩訶薩空行菩薩行空行菩薩行廣說乃至一切智空行菩薩行一切相智空行菩薩行嚴淨佛土空行菩薩行成熟有情空行菩薩行引發辯才陀羅尼空行菩薩行引發文字陀羅尼空行菩薩行悟入文字陀羅尼空行菩薩行悟入文字陀羅尼空行菩薩行有為空行菩薩行無為空行菩薩行

[0700a05] 「善現諸菩薩摩訶薩如是修行菩薩行無上菩提諸法二相善現諸菩薩摩訶薩如是修行甚深般若波羅蜜多名為無上菩提有情菩薩行。」

[0700a09] 爾時善現白佛:「如來處處佛陀佛陀?」

[0700a10] 善現:「實義佛陀等覺實法佛陀真實義通達佛陀一切法所有所有性能現等覺佛陀如實一切有情顛倒佛陀。」

[0700a14] 爾時善現白佛:「如來處處菩提菩提?」

[0700a16] 善現:「菩提空義真如實際法界法性復次善現名相施設言說真實最上菩提復次善現不虛不變菩提復次善現不可破壞無分別菩提復次善現諸佛所有真淨菩提復次善現諸佛由此一切法一切等正覺菩提復次善現施設世俗名言無實菩提。」

[0700a24] 爾時善現白佛:「諸菩薩摩訶薩菩提修行波羅蜜多廣說乃至一切智智善根何等為生?」

[0700a28] 善現:「諸菩薩摩訶薩菩提修行波羅蜜多廣說乃至一切智智善根一切法無益無生無滅無染所以者何菩薩摩訶薩菩提般若波羅蜜多一切法方便不為不為增減不為生滅不為染淨現在。」

[0700b05] 具壽善現白佛:「菩薩摩訶薩菩提般若波羅蜜多一切法方便不為不為增減不為生滅不為染淨現在前者菩薩摩訶薩般若波羅蜜多云何攝受布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多廣說乃至云何攝受一切相智云何超聲獨覺異生趣入菩薩正性離生修行菩薩摩訶薩漸次證得一切智智?」

[0700b13] 善現:「諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多不以攝受布施乃至般若波羅蜜多廣說乃至不以漸次證得一切智智。」

[0700b16] 具壽善現