Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 561

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第五六十一

三藏法師玄奘 

第五甚深品第十三

[0894b26] 爾時欲界天子天主帝釋上首梵世天子大梵天王上首頂禮雙足一面白佛:「世尊甚深何為?」

[0894b29] 爾時諸天:「我所宣說甚深無相無生依止無性。」

[0894c02] 諸天白佛:「說法依止譬如虛空不可表示如來甚深法相世間天阿素洛不能安立不能何以世間天阿素洛皆是有相無相不能安立不能如來甚深法相識數亦復人非人人非人不能成壞。」

[0894c09] 爾時諸天:「設有如是:『虛空?』人為?」

[0894c11] 諸天:「世尊所以者何虛空無體無為無相寧可問言有成?」

[0894c12] 爾時諸天:「如是如是天眾我所宣說甚深法相亦復如是不可安立不可破壞佛法常住相如覺知如來正等覺。」

[0894c16] 諸天白佛:「如來覺如諸相極為深難見如來覺如一切法滯礙一切如來正等覺如是分別開示甚深般若波羅蜜多有情諸法方便開示般若波羅蜜多無礙智甚深般若波羅蜜多諸如來所行薩婆若有情分別開示。」

[0894c23] 爾時諸天:「如是如是天眾一切法如來如實無相由此因緣諸佛無礙智無能。」

[0894c26] 爾時世尊善現:「甚深般若波羅蜜多諸佛世間諸法實相是故諸佛依法供養恭敬尊重讚歎攝受護持即是甚深般若波羅蜜多一切如來正等覺無不依止甚深般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎攝受護持所以者何甚深般若波羅蜜多諸佛諸佛依止處世間諸法實相

[0895a05] 「復次善現一切如來正等覺報恩問言:『報恩?』答言:『報恩。』何以一切世間報恩。」

[0895a08] 具壽善現便白佛:「云何如來正等覺報恩?」

[0895a09] 善現:「一切如來正等覺如是如是無上菩提菩提一切供養恭敬尊重讚歎攝受護持此道即是甚深般若波羅蜜多如來正等覺報恩

[0895a14] 「復次善現一切如來正等覺無不甚深般若波羅蜜多一切法無實作用作者無所有一切如來正等覺無不甚深般若波羅蜜多一切法形質不可得善現諸如來正等覺如是甚深般若波羅蜜多一切法作用一切供養恭敬尊重讚歎攝受護持無間真實報恩

[0895a22] 「復次善現一切如來正等覺無不甚深般若波羅蜜多一切法無成無生智因緣是故甚深般若波羅蜜多如來正等覺如實世間相。」

[0895a27] 爾時善現便白佛:「如來一切法無生無知如何甚深般若波羅蜜多如來正等覺如實世間相?」

[0895b01] 善現:「如是如是一切法無生無知云何法性無生無知一切法空無所有依止由此因緣無生無知善現甚深般若波羅蜜多生佛世間相所生善現甚深般若波羅蜜多不見識相。」

[0895b08] 具壽善現便白佛:「云何般若波羅蜜多不見識相?」

[0895b10] 善現:「由此般若波羅蜜多諸色不見不見識相如是甚深般若波羅蜜多世間諸法實相復次善現甚深般若波羅蜜多如來正等覺世間世間實相諸世間無不實相。」

[0895b16] 爾時善現便白佛:「甚深般若波羅蜜多大事出現世間不可思議事不可稱量事故無數事故等等事故出現世間。」

[0895b19] 善現:「如是如是善現云何甚深般若波羅蜜多大事出現世間諸如來正等覺一切有情大事甚深般若波羅蜜多為此事故出現世間

[0895b24] 「善現云何甚深般若波羅蜜多不可思議事不可稱量事故無數事故等等事故出現世間諸如來正等覺所有佛性如來自然一切智不可思議不可稱量無數等等甚深般若波羅蜜多為此事故出現世間。」

[0895b29] 具壽善現白佛:「如來正等覺所有佛性如來自然一切智不可思議不可稱量無數等等乃至一切法不可思議不可稱量無數等等?」

[0895c04] 善現:「非但如來正等覺所有佛性如來自然一切智不可思議不可稱量無數等等乃至一切法不可思議不可稱量無數等等所以者何一切法真實性心所不可得

[0895c09] 「善現所有一切法不可施設不可思議不可稱量無數等等何以如是諸法無自性不可得自性空復次善現所有一切法不可得不可思議不可稱量無數等等何以如是諸法無限無所有自性空復次善現所有一切法無限不可思議不可稱量無數等等。」

[0895c18] 具壽善現便白佛:「因緣所有一切法無限?」

[0895c20] 善現:「云何虛空有心心所法?」

[0895c21] 善現對曰:「世尊!」

[0895c21] 善現:「所有一切法亦復如是自性空心所法不能由此因緣所有一切法無限不可思議不可稱量無數等等善現一切法不可思議不可稱量無數等等一切如來正等覺所有佛法如來自然一切智不可思議不可稱量無數等等

[0895c29] 「善現如是諸法不可思議思議不可稱量稱量無數數量等等等等善現如是諸法不可思議思議不可稱量稱量無數數量等等等等善現不可思議不可稱量無數等等增語真實善現不可思議不可稱量無數等等虛空無所有由此因緣一切如來正等覺所有佛法如來自然一切智不可思議不可稱量無數等等聲聞獨覺世間天阿素洛不能思議稱量數量等等諸法。」

[0896a12] 如來不可思議不可稱量無數等等中有五百苾芻二十苾芻尼盡心解脫鄔波索迦三萬鄔波斯迦諸法遠塵離垢淨法眼二十菩薩摩訶薩無生法忍世尊賢劫作佛有情

[0896a17] 爾時善現白佛:「甚深般若波羅蜜多大事出世間?」

[0896a19] 善現:「如是如是甚深般若波羅蜜多大事出於世間所以者何甚深般若波羅蜜多一切智聲聞地獨覺在此

[0896a22] 「善現剎帝利灌頂大王威德自在降伏一切國事付囑大臣端拱無為安隱如來大法威德自在降伏一切諸佛獨覺聲聞悉皆付囑甚深般若波羅蜜多是故善現甚深般若波羅蜜多大事出於世間

[0896a28] 「善現甚深般若波羅蜜多不為攝受執著乃至出於世間不為攝受執著預流果乃至一切智智出於世間。」

[0896b02] 具壽善現便白佛:「云何般若波羅蜜多不為攝受執著一切智智出於世間?」

[0896b04] 佛言:「善現云何阿羅漢果攝受執著?」

[0896b05] 善現對曰:「世尊不見阿羅漢果其中攝受執著。」

[0896b06] 佛言:「善現善哉善哉不見有如其中攝受執著是故善現甚深般若波羅蜜多不為攝受執著一切智智出於世間。」

[0896b09] 爾時欲界梵世天子白佛:「如是般若波羅蜜多最為甚深難信有情過去無量弘誓願多種善根能信假使三千大千世界有情一切皆成隨信有情一劫若一劫餘不如有人一日甚深般若波羅蜜多思惟稱量觀察功德無量。」

[0896b17] 爾時諸天:「如是如是天子善男子善女人般若波羅蜜多涅槃隨信一劫若一劫餘!」

[0896b20] 諸天歡喜踊躍頂禮如來右遶三匝辭退忽然所屬勸進諸天殊勝

[0896b23] 具壽善現便白佛:「諸菩薩般若波羅蜜多信解從何來生此間?」

[0896b25] 善現:「諸菩薩般若波羅蜜多信解不疑憶念思惟甚深義趣常樂隨逐說法者乃至甚深般若波羅蜜多相應義趣究竟通利不遠甚深般若波羅蜜多說法師須臾諸菩薩人中來生此間宿。」

[0896c03] 爾時善現白佛:「頗有菩薩成就如是殊勝功德承事供養他方來生?」

[0896c05] 善現:「諸菩薩成就如是殊勝功德承事供養他方來生此間

[0896c07] 「復次善現諸菩薩成就如是殊勝功德先世喜足天承事供養慈氏菩薩般若波羅蜜多請問其中甚深義趣來生此間

[0896c10] 「復次善現諸菩薩先世甚深般若波羅蜜多其中不能請問甚深義趣今生人中聞說般若波羅蜜多疑惑開悟所以者何不了義多疑

[0896c14] 「復次善現諸菩薩先世甚深般若波羅蜜多請問其中義趣一日乃至精進修行今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多堅固無能般若波羅蜜多說法師請問深義便退失所以者何諸菩薩前世般若波羅蜜多請問甚深義趣精進修行今生般若波羅蜜多不樂堅固退失進退綿隨風如是菩薩新學大乘信心般若波羅蜜多不能長時信樂隨轉二乘

第五喻品第十四

[0896c29] 「復次善現譬如大海諸人木器死屍依附安隱大海彼岸無害快樂諸菩薩亦復如是大乘精進勝解不放逸意樂清淨心無上菩提不捨攝受甚深般若波羅蜜多依附此類中道退入聲獨覺無上菩提

[0897a09] 「復次善現男子女人取水何以堅牢諸菩薩亦復如是大乘精進勝解不放逸意樂清淨心無上菩提不捨攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧此類中道退入聲獨覺無上菩提

[0897a17] 「復次善現商人善巧海邊穿財物人物安隱諸菩薩亦復如是大乘精進勝解不放逸意樂清淨心無上菩提不捨攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧此類中道退入聲獨覺無上菩提

[0897a26] 「復次善現譬如有人二十老耄衰朽老病床座不能告之:『有所隨意安隱。』諸菩薩亦復如是大乘精進勝解不放逸意樂清淨心無上菩提不捨攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧此類中道退入聲獨覺無上菩提上相。」

第五如來品第十五之一

[0897b10] 爾時善現便白佛:「新學菩薩云何甚深般若波羅蜜多?」

[0897b11] 善現:「新學菩薩般若波羅蜜多親近承事善友宣說甚深般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩善友:『善男子勤修布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多勤修無所得方便迴向無上菩提迴向故而菩提所以者何一切智智善男子聲聞獨覺貪著。』如是教誡教授新學菩薩甚深般若波羅蜜多菩薩善友。」

[0897b21] 具壽善現白佛:「諸菩薩發菩提心菩提甚為。」

[0897b22] 善現:「如是如是諸菩薩利樂諸世間發趣無上菩提誓言:『諸世間諸世間諸世間歸依諸世間諸世間究竟諸世間導師諸世間精進大菩提。』善現云何諸菩薩諸世間精進大菩提諸菩薩諸世間生死苦不能出離精進大菩提正法善現云何諸菩薩諸世間精進大菩提諸菩薩世間一切法不和精進大菩提。」

[0897c05] 善現白言:「云何菩薩世間一切法不和?」

[0897c07] 佛言:「善現諸菩薩世間宣說五蘊一切法不和無生無滅由此便護一切猶如

[0897c09] 「善現云何諸菩薩諸世間歸依精進大菩提諸菩薩世間解一切生老病死憂苦精進大菩提方便善巧正法

[0897c13] 「善現云何諸菩薩諸世間精進大菩提諸菩薩大菩提世間五取蘊前後由此一切法一切即是寂滅微妙涅槃如實顛倒譬如大海河池高地涅槃安隱

[0897c18] 「善現云何諸菩薩諸世間究竟精進大菩提諸菩薩大菩提世間色究竟名為究竟法性。」

[0897c22] 具壽善現白言:「世尊究竟法性名色諸菩薩菩提究竟無分別。」

[0897c24] 善現:「如是如是究竟中都無分別諸菩薩甚為如是觀一切法作證沈沒念言:『現等覺諸世間宣說開示如是究竟。』

[0897c28] 「善現云何諸菩薩諸世間導師精進大菩提諸菩薩大菩提世間本性無生無滅亦復如是世間預流果乃至無上菩提諸法本性無生無滅

[0898a03] 「善現云何諸菩薩諸世間精進大菩提諸菩薩大菩提世間宣說開示虛空一切法虛空世間宣說開示虛空等一切法虛空等太虛空無無住無生無滅諸法虛空分別何以諸色一切法所以者何一切法無不無相無生無性如夢無我無邊寂靜涅槃寂滅於是不可超越。」

[0898a16] 爾時善現便白佛:「能信如是深法?」

[0898a17] 善現:「諸菩薩久修大行供養無量諸佛諸佛弘誓願種善根成熟無量善友攝受護念深法信解。」

[0898a20] 具壽善現白佛:「諸菩薩何為?」

[0898a21] 善現:「諸菩薩調伏遠離由此甚深般若波羅蜜多。」

[0898a23] 具壽善現白佛:「諸菩薩甚深般若波羅蜜多何所?」

[0898a24] 善現:「諸菩薩一切智。」

[0898a25] 具壽善現白佛:「諸菩薩無量無邊有情歸趣。」

[0898a27] 善現:「如是如是諸菩薩證得無上菩提無量無邊有情歸趣。」

[0898a29] 具壽善現白佛:「諸菩薩為難如是堅固甲冑無量無邊有情入涅槃有情不可得。」

[0898b02] 善現:「如是如是

[0898b03] 「復次善現諸菩薩甲冑諸色聲聞獨覺菩薩一切智智一切法所以者何一切法無所屬。」

[0898b06] 具壽善現白佛:「諸菩薩般若波羅蜜多不住聲聞獨覺。」

[0898b07] 善現:「如是說?」

[0898b08] 善現答言:「甚深般若波羅蜜多住著般若波羅蜜多一切法由此不可得世尊甚深般若波羅蜜多決定虛空一切法無邊攝受般若波羅蜜多。」

[0898b13] 善現:「如是如是

[0898b14] 「復次善現如是甚深般若波羅蜜多觀察不退轉菩薩摩訶薩諸菩薩不貪甚深般若波羅蜜多以為非但有所聞說如是甚深般若波羅蜜多無疑無悔歡喜深心信受諸菩薩不退轉如是菩薩先世甚深般若波羅蜜多所有義趣。」

[0898b22] 具壽善現白佛:「諸菩薩般若波羅蜜多諸菩薩云何觀察甚深般若波羅蜜多?」

[0898b24] 善現:「諸菩薩隨順一切智觀察般若波羅蜜多。」

[0898b26] 具壽善現白佛:「云何隨順一切智觀察般若波羅蜜多?」

[0898b27] 善現:「諸菩薩隨順虛空觀察般若波羅蜜多隨順一切智觀察般若波羅蜜多所以者何一切智無量無邊無量無邊即非無得現觀無識無生從來無量無邊善現虛空無量無邊一切智無量無邊一切智無量無邊無能乃至布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多所以者何乃至一切智無二布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多一切智無二。」

[0898c11] 爾時欲界梵世天子白佛:「如是般若波羅蜜多極為