Back to collection

The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 摩訶般若波羅蜜經

Scroll 22

Click on any word to see more details.

摩訶般若波羅蜜經卷第二十

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什

道樹品第七十一(種樹)

[0377a06] 須菩提白佛:「世尊般若波羅蜜甚深世尊諸菩薩摩訶薩不得眾生眾生阿耨多羅三藐三菩提世尊譬如虛空種樹世尊菩薩摩訶薩如是眾生阿耨多羅三藐三菩提眾生不可得。」

[0377a11] 須菩提:「如是如是諸菩薩摩訶薩所為眾生阿耨多羅三藐三菩提我顛倒眾生須菩提譬如人種不識樹根枝葉愛護漸漸長大果實成就如是須菩提諸菩薩摩訶薩眾生阿耨多羅三藐三菩提漸漸六波羅蜜一切種智成佛果實眾生須菩提何等眾生菩薩摩訶薩三惡道眾生何等眾生菩薩剎利大姓婆羅門大姓居士大家四天王天乃至非有想非無想處眾生何等眾生菩薩一切種智令眾生須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛佛道眾生漸漸三乘無餘涅槃般涅槃眾生菩薩摩訶薩不得眾生實法度眾生我顛倒:『一切諸法眾生我所眾生一切種智眾生不可得。』」

[0377b02] 須菩提白佛:「世尊菩薩所以者何菩薩因緣一切地獄一切畜生一切餓鬼一切一切貧窮下賤一切欲界色界無色界。」

[0377b06] 佛言:「如是如是須菩提菩薩摩訶薩須菩提菩薩摩訶薩發心阿耨多羅三藐三菩提世間過去未來現在諸佛世間辟支佛阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹三惡趣三界須菩提:『菩薩摩訶薩。』如是如是須菩提菩薩何以如故如來如故辟支佛阿羅漢一切賢聖如故乃至如故一切法乃至有為無為諸如如實無異以是名為諸菩薩摩訶薩一切種智得名如來以是因緣菩薩摩訶薩如是須菩提菩薩摩訶薩般若波羅蜜菩薩般若波羅蜜一切法一切法具足一切法具足一切法一切法自在一切法自在一切眾生一切眾生一切眾生具足一切眾生具足一切眾生業因一切眾生業因願智具足願智具足三世三世饒益一切眾生饒益一切眾生佛國土佛國土一切種智一切種智轉法輪轉法輪安立眾生三乘無餘涅槃如是須菩提菩薩摩訶薩一切功德自利利人發阿耨多羅三藐三菩提心。」

[0377c04] 須菩提白佛:「世尊諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜一切世間天阿修羅應當作禮。」

[0377c06] 須菩提:「如是如是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜一切世間天阿修羅應當作禮。」

[0377c09] 「世尊初發意菩薩摩訶薩眾生阿耨多羅三藐三菩提福德?」

[0377c10] 須菩提:「世界眾生發聲辟支佛云何?」

[0377c12] 須菩提:「甚多無量。」

[0377c13] 須菩提:「不如初發意菩薩摩訶薩百倍億萬乃至算數譬喻不能何以發聲辟支佛皆因菩薩菩薩聲聞辟支佛世界三千大千世界如是三千大千世界發意聲聞辟支佛三千大千世界眾生乾慧地?」

[0377c20] 須菩提:「甚多無量。」

[0377c20] 佛言:「不如初發意菩薩百倍億萬乃至算數譬喻不能乾慧地眾生三千大千世界眾生性地八人地見地薄地離欲地已辦地辟支佛地一切福德初發意菩薩百倍億萬乃至算數譬喻不能須菩提三千大千世界初發意菩薩不如菩薩百倍億萬乃至算數譬喻不能三千大千世界菩薩不如佛道菩薩千萬億萬乃至算數譬喻不能三千大千世界佛道菩薩不如佛功德千萬億萬乃至算數譬喻不能。」

[0378a04] 須菩提白佛:「世尊初發心菩薩摩訶薩何等?」

[0378a05] 佛言:「一切種智。」

[0378a06] 須菩提:「何等一切種智一切種智何等何等增上何等何等?」

[0378a08] 須菩提:「一切種智無所有無念無生須菩提:『一切種智何等何等增上何等何等?』須菩提一切種智無法增上寂滅無相須菩提一切種智增上。」

[0378a12] 須菩提白佛:「世尊一切種智無法色受想行識無法內外無法四禪四無量心四無色定四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分空三昧無相三昧無作三昧八背捨九次第定佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲大喜神通第二第三第四第五第六神通有為無為無法。」

[0378a20] 須菩提:「無法乃至有為無為無法。」

[0378a21] 須菩提:「世尊因緣一切種智無法無法乃至有為無為無法?」

[0378a23] 佛言:「一切種智自性無故自性無法乃至有為無為如是。」

[0378a25] 「世尊因緣諸法自性?」

[0378a25] 佛言:「諸法和合因緣生無自性無自性無法以是須菩提菩薩摩訶薩一切法無性何以一切法性空以是一切法無性。」

[0378a29] 須菩提白佛:「世尊一切法無性初發意菩薩何等方便力能行檀那波羅蜜佛國土成就眾生能行尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜初禪乃至第四禪慈心乃至捨心空處乃至非有想非無想處內空乃至無法有法四念處乃至八聖道分空三昧無相三昧無作三昧八背捨九次第定佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲能行一切種智佛國土成就眾生?」

[0378b10] 須菩提:「菩薩摩訶薩諸法無性佛國土成就眾生國土眾生無性即是方便力須菩提菩薩摩訶薩檀那波羅蜜修學佛道尸羅波羅蜜修學佛道羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜修學佛道乃至一切種智修學佛道佛道無性菩薩摩訶薩六波羅蜜修學佛道乃至未成佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲一切種智修學佛道具足佛道因緣一念相應一切種智爾時一切煩惱習不生佛眼觀三千大千世界無法不可得何況有法如是須菩提菩薩摩訶薩無性般若波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩方便力無法不可得何況有法須菩提菩薩摩訶薩布施布施無法不可何況有法受者菩薩心無法不可何況有法乃至一切種智得法無法不可何況有法何以一切法本性聲聞辟支佛一切法作者。」

[0378c02] 須菩提白佛:「世尊諸法諸法?」

[0378c03] 佛言:「如是如是諸法諸法。」

[0378c04] 「世尊諸法諸法云何若有若無何以無法不能無法有法不能有法無法不能有法有法不能無法世尊如是一切法無所有云何菩薩摩訶薩分別若有若無?」

[0378c09] 佛言:「菩薩摩訶薩世諦示眾若有若無第一義。」

[0378c10] 「世尊世諦第一義諦?」

[0378c11] 「須菩提世諦第一義諦無異何以世諦即是第一義諦眾生不知不見如故菩薩摩訶薩世諦若有若無復次須菩提眾生五受陰中有不知無所有眾生若有若無清淨無所有如是須菩提菩薩摩訶薩應當行般若波羅蜜。」

摩訶般若波羅蜜經道行品第七十二

[0378c20] 須菩提白佛:「世尊世尊菩薩行何等菩薩行?」

[0378c21] 佛言:「菩薩行者阿耨多羅三藐三菩提菩薩行。」

[0378c22] 「世尊云何菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提菩薩行?」

[0378c24] 佛言:「菩薩摩訶薩受想乃至乃至眼界乃至意識界檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜內空外空內外空空空大空第一義空有為空無為空畢竟無始諸法性空自相空無法有法無法有法初禪第二第三第四禪慈悲喜捨無量虛空無量識處無所有處非有想非無想處四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分空三昧無相三昧無作三昧八背捨九次第定行佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲佛國土成就眾生辯才行文文字陀羅尼門有為無為阿耨多羅三藐三菩提如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜名為阿耨多羅三藐三菩提菩薩行。」

[0379a14] 須菩提白佛:「世尊?」

[0379a15] 須菩提:「諸法實義名為復次諸法實相名為復次通達實義名為復次如實知一切法名為。」

[0379a17] 須菩提:「菩提?」

[0379a18] 「須菩提空義菩提法性實際菩提復次須菩提名相言說菩提菩提實義不可壞不可分別菩提復次須菩提諸法實相不異菩提以是菩提復次須菩提菩提諸佛所有菩提復次須菩提諸佛正遍知菩提。」

[0379a24] 須菩提白佛:「世尊菩薩摩訶薩菩提六波羅蜜乃至一切種智諸法?」

[0379a27] 須菩提:「菩薩摩訶薩菩提六波羅蜜乃至一切種智諸法無得無生無滅無垢何以菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不為得失增減生滅。」

[0379b03] 須菩提:「世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不為得失乃至不為菩薩摩訶薩云何行般若波羅蜜檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜云何內空乃至無法有法云何行禪無量無色云何四念處乃至八聖道分云何無相解脫門云何行佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲云何菩薩十地云何聲聞辟支佛地菩薩位?」

[0379b13] 須菩提:「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不以二法檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜不以二法乃至一切種智。」

[0379b17] 須菩提:「世尊菩薩摩訶薩不以二法檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜不以二法乃至一切種智菩薩初發意乃至云何善根增益?」

[0379b20] 須菩提:「二法善根不得增益何以一切凡夫二法不得增益善根菩薩摩訶薩不二初發意乃至其中增益善根以是菩薩摩訶薩一切世間天阿修羅無能無能善根聲聞辟支佛地諸眾不善不能菩薩不能檀那波羅蜜增益善根乃至般若波羅蜜如是須菩提菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜。」

[0379c01] 「世尊菩薩摩訶薩善根行般若波羅蜜?」

[0379c02] 佛言:「須菩提菩薩不為善根行般若波羅蜜不為善根行般若波羅蜜何以須菩提菩薩摩訶薩供養諸佛具足善根真知不能一切種智。」

[0379c06] 須菩提:「世尊云何菩薩摩訶薩供養諸佛具足善根真知一切種智?」

[0379c08] 須菩提:「菩薩摩訶薩初發意供養諸佛諸佛十二部經修妬路乃至提舍菩薩聞持心觀陀羅尼陀羅尼無礙智無礙智所生乃至薩婆若諸佛種善根善根墮惡道以是善根因緣深心清淨深心清淨佛國土成就眾生善根真知所謂諸佛諸菩薩摩訶薩聲聞讚歎佛法如是須菩提菩薩摩訶薩應供養諸佛種善根親近善知識。」


摩訶般若波羅蜜經品第七十三(丹本種善根)

[0379c23] 須菩提白佛:「世尊菩薩摩訶薩供養諸佛具足善根不得真知薩婆若?」

[0379c25] 須菩提:「菩薩摩訶薩供養諸佛種善根真知一切種智難得何況供養諸佛種善根不得真知?」

[0379c28] 須菩提白佛:「世尊菩薩摩訶薩供養諸佛種善根真知何以不能一切種智?」

[0380a01] 須菩提:「菩薩摩訶薩遠離方便力不從諸佛方便力種善根具足不常善知識。」

[0380a03] 「世尊何等方便力菩薩摩訶薩方便力一切種智?」

[0380a05] 佛言:「菩薩摩訶薩初發意檀那波羅蜜薩婆若布施辟支佛聲聞若非不生布施受者何以一切法自相空無生諸法實相所謂一切法菩薩以是方便力增益善根增益善根檀那波羅蜜佛國土成就眾生布施不受世間果報救度一切眾生檀那波羅蜜

[0380a13] 「復次須菩提菩薩摩訶薩初發意尸羅波羅蜜薩婆若持戒婬怒癡煩惱纏縛不善道法慳貪破戒瞋恚懈怠愚癡慢慢我慢增上慢不如邪慢聲聞辟支佛何以菩薩摩訶薩一切法自相空無生諸法實相所謂一切法菩薩成就方便力增益善根增益善根尸羅波羅蜜佛國土成就眾生持戒不受世間果報救度一切眾生尸羅波羅蜜

[0380a24] 「復次須菩提菩薩摩訶薩初發意羼提波羅蜜薩婆若方便力成就見諦思惟須陀洹果斯陀含阿那含阿羅漢果何以菩薩摩訶薩諸法自相空無生助道聲聞辟支佛地須菩提菩薩無生法忍

[0380b01] 「復次須菩提菩薩摩訶薩初發意毘梨耶波羅蜜初禪乃至第四禪四無量心四無色定出入不受果報何以菩薩成就方便力禪定自相空無生佛國土成就眾生精進不受世間果報救度一切眾生毘梨耶波羅蜜

[0380b08] 「復次須菩提菩薩摩訶薩初發意禪那波羅蜜薩婆若八背捨九次第定須陀洹果乃至阿羅漢果何以菩薩摩訶薩諸法自相空無生

[0380b12] 「復次須菩提菩薩摩訶薩初發意行般若波羅蜜學佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲乃至一切種智佛國土未成眾生其中如是何以菩薩摩訶薩諸法自相空無生須菩提菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜不受果報。」


摩訶般若波羅蜜經品第七十四

[0380b21] 爾時須菩提白佛:「世尊菩薩摩訶薩大智慧成就深法不受果報?」

[0380b22] 須菩提:「如是如是菩薩摩訶薩大智慧成就般若波羅蜜不受果報何以菩薩摩訶薩諸法不動。」

[0380b25] 「世尊何等諸法不動?」

[0380b26] 佛言:「無所有不動復次須菩提菩薩摩訶薩不動受想不動檀那波羅蜜不動尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜不動四禪不動四無量不動四無色定不動四念處不動乃至八聖道分不動空三昧無相三昧無作三昧乃至大慈大悲不動何以須菩提諸法即是無所有須菩提無所有不能得所有法。」

[0380c06] 須菩提:「世尊所有得所有法?」

[0380c07] 佛言:「。」

[0380c08] 「世尊所有得無所有?」

[0380c08] 佛言:「。」

[0380c09] 「世尊無所有得無所有?」

[0380c09] 佛言:「。」

[0380c10] 「世尊無所有不能得所所有不能得所所有不能得無所有無所有不能得無所有世尊不得?」

[0380c12] 佛言:「。」

[0380c13] 「不以四句世尊云何?」

[0380c13] 佛言:「所有無所有無諸戲論得道。」

[0380c15] 須菩提白佛:「世尊何等菩薩摩訶薩戲論?」

[0380c16] 須菩提:「菩薩摩訶薩無常戲論受想無常戲論受想戲論若非受想若非寂滅寂滅受想寂滅寂滅戲論苦聖諦聖諦應斷聖諦道聖諦戲論四禪四無量心四無色定戲論四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分戲論修空解脫門無相解脫門解脫門戲論八背捨九次第定戲論須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛戲論具足菩薩十地戲論菩薩位戲論佛國土戲論當成眾生戲論生佛十力四無所畏四無礙智十八不共法戲論一切種智戲論一切煩惱習戲論須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無常不可戲論戲論受想無常不可戲論戲論乃至一切種智不可戲論戲論何以戲論無性戲論無性無性無法可得所謂戲論戲論戲論以是須菩提戲論受想乃至一切種智戲論如是須菩提菩薩摩訶薩戲論般若波羅蜜。」

[0381a14] 須菩提白佛:「世尊云何不可戲論乃至一切種智不可戲論?」

[0381a16] 須菩提:「乃至一切種智須菩提法性即是戲論以是不可戲論乃至一切種智不可戲論須菩提菩薩摩訶薩如是戲論般若波羅蜜菩薩位。」

[0381a20] 須菩提白佛:「世尊諸法無有性菩薩行何等菩薩位聲聞辟支佛佛道?」

[0381a23] 須菩提:「不以聲聞不以辟支佛不以佛道菩薩位菩薩摩訶薩菩薩位須菩提譬如然後正位先生菩薩如是然後菩薩位一切種智先生金剛三昧爾時一念相應一切種智。」

[0381a29] 須菩提白佛:「世尊菩薩摩訶薩菩薩位須陀洹須陀洹斯陀含斯陀含阿那含阿那含阿羅漢阿羅漢辟支佛佛道各各世尊菩薩摩訶薩然後菩薩位菩薩八道應作見道應作須陀洹思惟應作斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛辟支佛世尊菩薩摩訶薩然後菩薩位無有菩薩位一切種智須陀洹乃至辟支佛然後菩薩位菩薩位一切種智世尊云何菩薩摩訶薩菩薩位?」

[0381b14] 須菩提:「如是如是菩薩摩訶薩須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛然後菩薩位無有菩薩位一切種智無有須菩提菩薩摩訶薩初發意六波羅蜜何等乾慧地性地八人地見地薄地離欲地已辦地辟支佛地道種智菩薩位菩薩位一切種智一切煩惱習須菩提菩薩無生法忍須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛皆是菩薩無生忍菩薩如是聲聞辟支佛道種智菩薩位菩薩位一切種智一切煩惱習得佛如是須菩提菩薩摩訶薩道具應得阿耨多羅三藐三菩提阿耨多羅三藐三菩提饒益眾生。」

[0381c02] 須菩提白佛:「世尊世尊說道聲聞辟支佛佛道何等菩薩道種智?」

[0381c04] 須菩提:「菩薩摩訶薩一切淨智須菩提何等淨智諸法相貌顯示菩薩正知正知演說開示諸眾生菩薩摩訶薩一切音聲語言以是音聲說法遍滿三千大千世界以是須菩提菩薩摩訶薩具足一切道智具足應分別知眾生深心所謂地獄眾生地獄道地獄地獄畜生餓鬼道畜生餓鬼畜生餓鬼鬼神緊陀羅摩睺羅伽阿修羅道因果人道因果諸天因果四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵天光音天遍淨天廣果天無想天阿婆無熱天易見見天阿迦尼吒天因果無邊虛空無邊識處無所有處非有想非無想處因果四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分因果空解脫門無相解脫門解脫門佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲因果菩薩以是令眾生須陀洹乃至阿羅漢辟支佛乃至阿耨多羅三藐三菩提須菩提菩薩摩訶薩道種智菩薩道種智入眾深心眾生心說法不虛何以菩薩摩訶薩知眾一切眾生心數法生死須菩提菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜何以一切善道般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩聲聞辟支佛。」

[0382a05] 須菩提白佛:「世尊四念處乃至阿耨多羅三藐三菩提一切法不合無色無形所謂無相世尊云何助道阿耨多羅三藐三菩提世尊不合無色無形所謂無相譬如虛空。」

[0382a11] 佛言:「如是如是須菩提諸法自相空須菩提眾生不知諸法自相空眾生顯示助道阿耨多羅三藐三菩提

[0382a14] 「復次須菩提所有色受想行識所有檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜所有內空外空乃至無法有法初禪乃至非有想非無想處四念處乃至八聖道分三解脫門八背捨九次第定佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲一切種智諸法於是聖法不合無色無形所謂無相世俗眾生說第一義須菩提於是一切法菩薩摩訶薩如法分別諸法應用應用須菩提

[0382a26] 「