Back to collection

Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

Scroll 5

Click on any word to see more details.

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第五

西天譯經三藏朝奉大夫祿傳法大師施護 

品第
[0604a12] 「復次憍尸迦善男子善女人滿閻浮提所有眾生各各教令四禪定憍尸迦云何以是因緣?」

[0604a14] 帝釋天白佛:「甚多世尊!」

[0604a15] 佛言:「憍尸迦善男子善女人以是因緣不如有人般若波羅蜜多發信發菩提心菩薩以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜為人演說為人解釋正法清淨心疑惑他人使受持如是:『善男子般若波羅蜜多菩薩道於是宣說應當修學如是學者得法阿耨多羅三藐三菩提一切有情安住真如實際。』憍尸迦善男子善女人甚多

[0604a26] 「復次憍尸迦滿閻浮提所有眾生滿四大所有眾生各各教令四禪定滿世界所有眾生各各教令四禪定滿世界所有眾生各各教令四禪定滿三千大千世界所有眾生各各教令四禪定如是乃至滿兢伽沙三千大千世界所有眾生一一教令四禪定憍尸迦云何以是因緣?」

[0604b06] 帝釋天白佛:「甚多世尊!」

[0604b07] 佛言:「憍尸迦善男子善女人以是因緣不如有人般若波羅蜜多發信發菩提心菩薩以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜為人演說為人解釋正法清淨心疑惑他人使受持如是:『善男子般若波羅蜜多菩薩道於是宣說應當修學如是學者得法阿耨多羅三藐三菩提一切有情安住真如實際。』憍尸迦甚多

[0604b17] 「復次憍尸迦滿閻浮提所有眾生各各四無量四無色定乃至一切神通梵行禪定福行憍尸迦云何以是因緣?」

[0604b21] 帝釋天白佛:「甚多世尊!」

[0604b22] 佛言:「憍尸迦善男子善女人以是因緣不如有人般若波羅蜜多發信發菩提心菩薩以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜為人演說為人解釋正法清淨心疑惑他人使受持如是:『善男子般若波羅蜜多菩薩道於是宣說應當修學如是學者得法阿耨多羅三藐三菩提一切有情安住真如實際。』憍尸迦善男子善女人甚多

[0604c04] 「復次憍尸迦滿閻浮提所有眾生各各無量無邊神通梵行禪定福行憍尸迦滿四大滿世界滿世界滿三千大千世界所有眾生各各無量無邊神通梵行禪定福行一一憍尸迦假使滿兢伽沙三千大千世界所有眾生各各無量無邊神通梵行禪定福行憍尸迦云何以是因緣?」

[0604c12] 帝釋天白佛:「甚多世尊!」

[0604c13] 佛言:「憍尸迦善男子善女人以是因緣不如有人般若波羅蜜多發信發菩提心菩薩以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜為人演說為人解釋正法清淨心疑惑他人使受持如是:『善男子般若波羅蜜多菩薩道於是宣說應當修學如是學者得法阿耨多羅三藐三菩提一切有情安住真如實際。』憍尸迦善男子善女人甚多

[0604c25] 「復次憍尸迦善男子善女人以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦他人使讀誦不如有人以此般若波羅蜜多法門他人解釋憍尸迦善男子善女人甚多。」

[0605a01] 爾時帝釋天白佛:「世尊為何等人解說般若波羅蜜多?」

[0605a02] 帝釋天主言:「善男子善女人般若波羅蜜多不能了知何以憍尸迦未來世有人相似般若波羅蜜多善男子善女人阿耨多羅三藐三菩提相似般若波羅蜜多中學錯亂了知。」

[0605a08] 帝釋天白佛:「世尊未來世云何相似般若波羅蜜多云何?」

[0605a10] 帝釋天主言:「憍尸迦未來世中有苾芻如是說:『無常戒定慧無所有。』相似般若波羅蜜多憍尸迦云何名為相似般若波羅蜜多:『壞色無常無常如是行般若波羅蜜。』憍尸迦得名相似般若波羅蜜多憍尸迦壞色無常受想無常如實宣說般若波羅蜜多憍尸迦以是善男子善女人他人如實解說般若波羅蜜多善男子善女人甚多

[0605a23] 「復次憍尸迦善男子善女人滿閻浮提所有眾生安住須陀洹果憍尸迦云何善男子善女人以是因緣?」

[0605a26] 帝釋天白佛:「甚多世尊!」

[0605a26] 佛言:「憍尸迦善男子善女人以是因緣不如有人般若波羅蜜多發信發菩提心菩薩以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜為人演說為人解釋正法清淨心疑惑他人使受持如是:『善男子般若波羅蜜多菩薩道於是宣說應當修學如是學者得法阿耨多羅三藐三菩提一切有情安住真如實際。』憍尸迦善男子善女人甚多何以所有須陀洹果般若波羅蜜多出生憍尸迦滿閻浮提所有眾生安住須陀洹果福行假使滿四大滿世界滿世界滿三千大千世界所有眾生安住須陀洹果福行憍尸迦假使滿兢伽沙三千大千世界所有眾生安住須陀洹果憍尸迦云何以是因緣?」

[0605b17] 帝釋天白佛:「甚多世尊!」

[0605b17] 佛言:「憍尸迦善男子善女人以是因緣不如有人般若波羅蜜多發信發菩提心菩薩以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜為人演說為人解釋正法清淨心疑惑他人使受持如是:『善男子般若波羅蜜多菩薩道於是宣說應當修學如是學者得法阿耨多羅三藐三菩提一切有情安住真如實際。』憍尸迦善男子善女人甚多何以所有須陀洹果般若波羅蜜多出生

[0605c01] 「復次憍尸迦善男子善女人滿閻浮提所有眾生安住斯陀含果憍尸迦云何以是因緣?」

[0605c03] 帝釋天白佛:「甚多世尊!」

[0605c04] 佛言:「憍尸迦善男子善女人不如有人般若波羅蜜多發信發菩提心菩薩以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜為人演說為人解釋正法清淨心疑惑他人使受持如是:『善男子般若波羅蜜多菩薩道於是宣說應當修學如是學者得法阿耨多羅三藐三菩提一切有情安住真如實際。』憍尸迦善男子善女人甚多何以所有斯陀含果般若波羅蜜多出生憍尸迦滿閻浮提所有安住斯陀含果福行假使滿四大滿世界滿世界滿三千大千世界所有眾生安住斯陀含果憍尸迦假使滿兢伽沙三千大千世界所有眾生安住斯陀含果憍尸迦云何以是因緣?」

[0605c23] 帝釋天白佛:「甚多世尊!」

[0605c23] 佛言:「憍尸迦善男子善女人以是因緣不如有人般若波羅蜜多發信發菩提心菩薩以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜為人演說為人解釋正法清淨心疑惑他人使受持如是:『善男子般若波羅蜜多菩薩道於是宣說應當修學如是學者得法阿耨多羅三藐三菩提一切有情安住真如實際。』憍尸迦善男子善女人甚多何以所有斯陀含果般若波羅蜜多出生

[0606a07] 「復次憍尸迦善男子善女人滿閻浮提所有眾生安住阿那含果憍尸迦云何以是因緣?」

[0606a09] 帝釋天白佛:「甚多世尊!」

[0606a10] 佛言:「憍尸迦善男子善女人以是因緣不如有人般若波羅蜜多發信發菩提心菩薩以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜為人演說為人解釋正法清淨心疑惑他人使受持如是:『善男子般若波羅蜜多菩薩道於是宣說應當修學如是學者得法阿耨多羅三藐三菩提一切有情安住真如實際。』憍尸迦善男子善女人甚多何以所有阿那含果般若波羅蜜多出生憍尸迦滿閻浮提所有眾生安住阿那含果福行假使滿四大滿世界滿世界滿三千大千世界所有眾生安住阿那含果憍尸迦假使有人滿兢伽沙三千大千世界所有眾生安住阿那含果憍尸迦云何善男子善女人以是因緣?」

[0606a29] 帝釋天白佛:「甚多世尊!」

[0606b01] 佛言:「憍尸迦善男子善女人以是因緣不如有人般若波羅蜜多發信發菩提心菩薩以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜為人演說為人解釋正法清淨心疑惑他人使受持如是:『善男子般若波羅蜜多菩薩道於是宣說應當修學如是學者得法阿耨多羅三藐三菩提一切有情安住真如實際。』憍尸迦善男子善女人甚多何以所有阿那含果般若波羅蜜多出生

[0606b14] 「復次憍尸迦善男子善女人滿閻浮提所有眾生安住阿羅漢果憍尸迦云何以是因緣?」

[0606b16] 帝釋天白佛:「甚多世尊!」

[0606b17] 佛言:「憍尸迦善男子善女人以是因緣不如有人般若波羅蜜多發信發菩提心菩薩以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜為人演說為人解釋正法清淨心疑惑他人使受持如是:『善男子般若波羅蜜多菩薩道於是宣說應當修學如是學者得法阿耨多羅三藐三菩提一切有情安住真如實際。』憍尸迦善男子善女人甚多何以所有阿羅漢果般若波羅蜜多出生善男子善女人宣說般若波羅蜜多隨轉隨轉其所修學佛法成就阿耨多羅三藐三菩提是故所有須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢緣覺如來應供正等正覺般若波羅蜜多出生出生如理

[0606c05] 「憍尸迦滿閻浮提所有眾生安住阿羅漢果假使滿四大滿世界滿世界滿三千大千世界所有眾生安住阿羅漢果憍尸迦假使滿兢伽沙三千大千世界所有眾生安住阿羅漢果憍尸迦云何以是因緣?」

[0606c13] 帝釋天白佛:「世尊善男子善女人其所甚多算數譬喻不能。」

[0606c15] 佛言:「憍尸迦善男子善女人以是因緣不如有人般若波羅蜜多發信發菩提心菩薩以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜為人演說為人解釋正法清淨心疑惑他人使受持如是:『善男子般若波羅蜜多菩薩道於是宣說應當修學如是學者得法阿耨多羅三藐三菩提一切有情安住真如實際。』憍尸迦善男子善女人甚多何以所有阿羅漢果般若波羅蜜多出生善男子善女人宣說般若波羅蜜多隨轉隨轉其所修學佛法成就阿耨多羅三藐三菩提是故所有須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢緣覺如來應供正等正覺般若波羅蜜多出生出生如理

[0607a03] 「復次憍尸迦善男子善女人滿閻浮提所有眾生滿四大滿世界滿世界滿三千大千世界乃至滿兢伽沙三千大千世界所有眾生安住諸緣憍尸迦云何以是因緣?」

[0607a08] 帝釋天白佛:「甚多世尊!」

[0607a09] 佛言:「憍尸迦善男子善女人以是因緣不如有人般若波羅蜜多發信發菩提心菩薩以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜為人演說為人解釋正法清淨心疑惑他人使受持如是:『善男子般若波羅蜜多菩薩道於是宣說應當修學如是學者得法阿耨多羅三藐三菩提一切有情安住真如實際。』憍尸迦善男子善女人甚多何以所有緣覺般若波羅蜜多出生善男子善女人宣說般若波羅蜜多隨轉隨轉修學佛法成就阿耨多羅三藐三菩提是故所有須陀洹乃至如來應供正等正覺般若波羅蜜多出生出生如理

[0607a26] 「復次憍尸迦滿閻浮提所有眾生發阿耨多羅三藐三菩提心善男子善女人以此般若波羅蜜多書寫經卷普施一切使受持不如有人以此般若波羅蜜多書寫經卷不退轉菩薩摩訶薩般若波羅蜜多修學相應堅固增長廣大圓滿成就佛憍尸迦善男子善女人甚多何以般若波羅蜜多出生阿耨多羅三藐三菩提憍尸迦滿閻浮提所有眾生發阿耨多羅三藐三菩提心假使滿四大滿世界滿世界滿三千大千世界乃至滿兢伽沙三千大千世界所有眾生發阿耨多羅三藐三菩提心善男子善女人以此般若波羅蜜多書寫經卷普施一切使受持憍尸迦不如有人以此般若波羅蜜多書寫經卷不退轉菩薩摩訶薩般若波羅蜜多修學相應堅固增長廣大圓滿成就佛憍尸迦善男子善女人甚多何以般若波羅蜜多出生阿耨多羅三藐三菩提

[0607b18] 「復次憍尸迦滿閻浮提所有眾生一切不退轉善男子善女人以此般若波羅蜜多法門一切解釋憍尸迦云何以是因緣?」

[0607b21] 帝釋天白佛:「世尊善男子善女人福德甚多無量無邊算數譬喻不能。」

[0607b24] 佛言:「憍尸迦以是因緣不如有人阿耨多羅三藐三菩提以此般若波羅蜜多法門解釋甚多憍尸迦滿閻浮提所有眾生不退轉解釋假使滿四大滿世界滿世界滿三千大千世界乃至滿兢伽沙三千大千世界所有眾生一切不退轉善男子善女人以此般若波羅蜜多法門一切解釋憍尸迦云何以是因緣?」

[0607c05] 帝釋天白佛:「世尊善男子善女人福德無量無邊算數譬喻不能。」

[0607c07] 佛言:「憍尸迦以是因緣不如有人阿耨多羅三藐三菩提以此般若波羅蜜多法門解釋甚多憍尸迦菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多阿耨多羅三藐三菩提。」

[0607c13] 爾時帝釋天白佛:「世尊菩薩摩訶薩隨轉般若波羅蜜多得近阿耨多羅三藐三菩提阿耨多羅三藐三菩提般若波羅蜜多一切智是故飲食衣服臥具醫藥種種供養般若波羅蜜多其所一切福行福德無量無邊何以得近阿耨多羅三藐三菩提成就一切智。」

[0607c21] 爾時尊者須菩提帝釋天主言:「善哉善哉憍尸迦開導諸菩薩摩訶薩護念諸菩薩摩訶薩憍尸迦弟子阿耨多羅三藐三菩提法護諸菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心阿耨多羅三藐三菩提何以過去諸菩薩摩訶薩皆因六波羅蜜多發菩提心菩提佛世尊六波羅蜜多菩提未來諸菩薩摩訶薩亦復如是是故憍尸迦菩薩摩訶薩六波羅蜜多不能阿耨多羅三藐三菩提。」

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第五

【經文資訊大正藏 08 No. 0228 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2014.04,完成日期:2014/04/26
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】大德提供高麗藏 CD 經文,CBETA 自行掃瞄辨識佛教電腦資訊功德提供新式標點其他
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2015 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary