Glossary and Vocabulary for Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經, Scroll 5

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 83 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 不如有人於此般若波羅蜜多
2 81 憍尸迦 jiāoshījiā Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika 憍尸迦
3 64 善男子 shàn nánzi good men 若善男子
4 64 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 若善男子
5 62 滿 mǎn full 以滿閻浮提所有眾生
6 62 滿 mǎn to be satisfied 以滿閻浮提所有眾生
7 62 滿 mǎn to fill 以滿閻浮提所有眾生
8 62 滿 mǎn conceited 以滿閻浮提所有眾生
9 62 滿 mǎn to reach (a time); to expire 以滿閻浮提所有眾生
10 62 滿 mǎn whole; entire 以滿閻浮提所有眾生
11 62 滿 mǎn Manchu 以滿閻浮提所有眾生
12 62 滿 mǎn Man 以滿閻浮提所有眾生
13 62 滿 mǎn Full 以滿閻浮提所有眾生
14 62 滿 mǎn to fulfill; to satisfy; paripurna 以滿閻浮提所有眾生
15 60 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 彼人以是因緣得福多不
16 60 děi to want to; to need to 彼人以是因緣得福多不
17 60 děi must; ought to 彼人以是因緣得福多不
18 60 de 彼人以是因緣得福多不
19 60 de infix potential marker 彼人以是因緣得福多不
20 60 to result in 彼人以是因緣得福多不
21 60 to be proper; to fit; to suit 彼人以是因緣得福多不
22 60 to be satisfied 彼人以是因緣得福多不
23 60 to be finished 彼人以是因緣得福多不
24 60 děi satisfying 彼人以是因緣得福多不
25 60 to contract 彼人以是因緣得福多不
26 60 to hear 彼人以是因緣得福多不
27 60 to have; there is 彼人以是因緣得福多不
28 60 marks time passed 彼人以是因緣得福多不
29 60 obtain; attain; prāpta 彼人以是因緣得福多不
30 52 good fortune; happiness; luck 正福品第五之二
31 52 Fujian 正福品第五之二
32 52 wine and meat used in ceremonial offerings 正福品第五之二
33 52 Fortune 正福品第五之二
34 52 merit; blessing; punya 正福品第五之二
35 52 fortune; blessing; svasti 正福品第五之二
36 51 善女人 shàn nǚrén good women 善女人
37 51 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 善女人
38 47 所有 suǒyǒu to belong to 以滿閻浮提所有眾生
39 45 to go; to 於汝意云何
40 45 to rely on; to depend on 於汝意云何
41 45 Yu 於汝意云何
42 45 a crow 於汝意云何
43 45 suǒ a few; various; some 汝於是中如所宣說應當修學
44 45 suǒ a place; a location 汝於是中如所宣說應當修學
45 45 suǒ indicates a passive voice 汝於是中如所宣說應當修學
46 45 suǒ an ordinal number 汝於是中如所宣說應當修學
47 45 suǒ meaning 汝於是中如所宣說應當修學
48 45 suǒ garrison 汝於是中如所宣說應當修學
49 45 suǒ place; pradeśa 汝於是中如所宣說應當修學
50 43 Ru River 於汝意云何
51 43 Ru 於汝意云何
52 37 Qi 或復為人解釋其義
53 35 néng can; able 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
54 35 néng ability; capacity 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
55 35 néng a mythical bear-like beast 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
56 35 néng energy 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
57 35 néng function; use 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
58 35 néng talent 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
59 35 néng expert at 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
60 35 néng to be in harmony 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
61 35 néng to tend to; to care for 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
62 35 néng to reach; to arrive at 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
63 35 néng to be able; śak 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
64 34 眾生 zhòngshēng all living things 以滿閻浮提所有眾生
65 34 眾生 zhòngshēng living things other than people 以滿閻浮提所有眾生
66 34 眾生 zhòngshēng sentient beings 以滿閻浮提所有眾生
67 34 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 以滿閻浮提所有眾生
68 34 common; general; popular; everywhere; universal; extensive 普令安住真如實際
69 34 Prussia 普令安住真如實際
70 34 Pu 普令安住真如實際
71 34 equally; impartially; universal; samanta 普令安住真如實際
72 34 lìng to make; to cause to be; to lead 普令安住真如實際
73 34 lìng to issue a command 普令安住真如實際
74 34 lìng rules of behavior; customs 普令安住真如實際
75 34 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 普令安住真如實際
76 34 lìng a season 普令安住真如實際
77 34 lìng respected; good reputation 普令安住真如實際
78 34 lìng good 普令安住真如實際
79 34 lìng pretentious 普令安住真如實際
80 34 lìng a transcending state of existence 普令安住真如實際
81 34 lìng a commander 普令安住真如實際
82 34 lìng a commanding quality; an impressive character 普令安住真如實際
83 34 lìng lyrics 普令安住真如實際
84 34 lìng Ling 普令安住真如實際
85 34 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 普令安住真如實際
86 33 甚多 shén duō extremely many 甚多
87 31 yán to speak; to say; said 帝釋天主白佛言
88 31 yán language; talk; words; utterance; speech 帝釋天主白佛言
89 31 yán Kangxi radical 149 帝釋天主白佛言
90 31 yán phrase; sentence 帝釋天主白佛言
91 31 yán a word; a syllable 帝釋天主白佛言
92 31 yán a theory; a doctrine 帝釋天主白佛言
93 31 yán to regard as 帝釋天主白佛言
94 31 yán to act as 帝釋天主白佛言
95 31 yán word; vacana 帝釋天主白佛言
96 31 yán speak; vad 帝釋天主白佛言
97 31 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 彼人以是因緣得福多不
98 31 duó many; much 彼人以是因緣得福多不
99 31 duō more 彼人以是因緣得福多不
100 31 duō excessive 彼人以是因緣得福多不
101 31 duō abundant 彼人以是因緣得福多不
102 31 duō to multiply; to acrue 彼人以是因緣得福多不
103 31 duō Duo 彼人以是因緣得福多不
104 31 duō ta 彼人以是因緣得福多不
105 30 安住 ānzhù to reside; to dwell 普令安住真如實際
106 30 安住 ānzhù Settled and at Ease 普令安住真如實際
107 30 安住 ānzhù to settle 普令安住真如實際
108 30 安住 ānzhù Abide 普令安住真如實際
109 30 安住 ānzhù standing firm; supratiṣṭhita 普令安住真如實際
110 29 因緣 yīnyuán chance 彼人以是因緣得福多不
111 29 因緣 yīnyuán destiny 彼人以是因緣得福多不
112 29 因緣 yīnyuán according to this 彼人以是因緣得福多不
113 29 因緣 yīnyuán causes and conditions 彼人以是因緣得福多不
114 29 因緣 yīnyuán cause and conditions; principal and secondary causes; chain of cause and effect; primary cause; nidāna 彼人以是因緣得福多不
115 29 因緣 yīnyuán Nidana (expositions of causes); a story of an occasion in the Buddhha's life 彼人以是因緣得福多不
116 29 因緣 yīnyuán a passage in a sūtra describing the setting 彼人以是因緣得福多不
117 28 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
118 27 xīn heart [organ] 發信解心
119 27 xīn Kangxi radical 61 發信解心
120 27 xīn mind; consciousness 發信解心
121 27 xīn the center; the core; the middle 發信解心
122 27 xīn one of the 28 star constellations 發信解心
123 27 xīn heart 發信解心
124 27 xīn emotion 發信解心
125 27 xīn intention; consideration 發信解心
126 27 xīn disposition; temperament 發信解心
127 27 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 發信解心
128 26 為人 wéirén behavior; personal conduct 生歡喜心為人演說
129 26 為人 wéirén a person's external appearance 生歡喜心為人演說
130 26 為人 wéirén to be human 生歡喜心為人演說
131 26 為人 wéirén to have sexual intercourse 生歡喜心為人演說
132 25 zhōng middle 汝於是中如所宣說應當修學
133 25 zhōng medium; medium sized 汝於是中如所宣說應當修學
134 25 zhōng China 汝於是中如所宣說應當修學
135 25 zhòng to hit the mark 汝於是中如所宣說應當修學
136 25 zhōng midday 汝於是中如所宣說應當修學
137 25 zhōng inside 汝於是中如所宣說應當修學
138 25 zhōng during 汝於是中如所宣說應當修學
139 25 zhōng Zhong 汝於是中如所宣說應當修學
140 25 zhōng intermediary 汝於是中如所宣說應當修學
141 25 zhōng half 汝於是中如所宣說應當修學
142 25 zhòng to reach; to attain 汝於是中如所宣說應當修學
143 25 zhòng to suffer; to infect 汝於是中如所宣說應當修學
144 25 zhòng to obtain 汝於是中如所宣說應當修學
145 25 zhòng to pass an exam 汝於是中如所宣說應當修學
146 25 zhōng middle 汝於是中如所宣說應當修學
147 24 shǔ to count 復置是數
148 24 shù a number; an amount 復置是數
149 24 shù mathenatics 復置是數
150 24 shù an ancient calculating method 復置是數
151 24 shù several; a few 復置是數
152 24 shǔ to allow; to permit 復置是數
153 24 shǔ to be equal; to compare to 復置是數
154 24 shù numerology; divination by numbers 復置是數
155 24 shù a skill; an art 復置是數
156 24 shù luck; fate 復置是數
157 24 shù a rule 復置是數
158 24 shù legal system 復置是數
159 24 shǔ to criticize; to enumerate shortcomings 復置是數
160 24 fine; detailed; dense 復置是數
161 24 prayer beads 復置是數
162 24 shǔ number; saṃkhyā 復置是數
163 23 rén person; people; a human being 彼人以是因緣得福多不
164 23 rén Kangxi radical 9 彼人以是因緣得福多不
165 23 rén a kind of person 彼人以是因緣得福多不
166 23 rén everybody 彼人以是因緣得福多不
167 23 rén adult 彼人以是因緣得福多不
168 23 rén somebody; others 彼人以是因緣得福多不
169 23 rén an upright person 彼人以是因緣得福多不
170 23 rén person; manuṣya 彼人以是因緣得福多不
171 22 zuò to do 作如是言
172 22 zuò to act as; to serve as 作如是言
173 22 zuò to start 作如是言
174 22 zuò a writing; a work 作如是言
175 22 zuò to dress as; to be disguised as 作如是言
176 22 zuō to create; to make 作如是言
177 22 zuō a workshop 作如是言
178 22 zuō to write; to compose 作如是言
179 22 zuò to rise 作如是言
180 22 zuò to be aroused 作如是言
181 22 zuò activity; action; undertaking 作如是言
182 22 zuò to regard as 作如是言
183 22 zuò action; kāraṇa 作如是言
184 21 帝釋天 Dìshì Tiān Sakra Devanam-indra 帝釋天主白佛言
185 21 帝釋天 dìshì tiān Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika 帝釋天主白佛言
186 21 meaning; sense 或復為人解釋其義
187 21 justice; right action; righteousness 或復為人解釋其義
188 21 artificial; man-made; fake 或復為人解釋其義
189 21 chivalry; generosity 或復為人解釋其義
190 21 just; righteous 或復為人解釋其義
191 21 adopted 或復為人解釋其義
192 21 a relationship 或復為人解釋其義
193 21 volunteer 或復為人解釋其義
194 21 something suitable 或復為人解釋其義
195 21 a martyr 或復為人解釋其義
196 21 a law 或復為人解釋其義
197 21 Yi 或復為人解釋其義
198 21 Righteousness 或復為人解釋其義
199 21 aim; artha 或復為人解釋其義
200 21 一切 yīqiè temporary 能盡一切諸有情界
201 21 一切 yīqiè the same 能盡一切諸有情界
202 20 to be near by; to be close to 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
203 20 at that time 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
204 20 to be exactly the same as; to be thus 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
205 20 supposed; so-called 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
206 20 to arrive at; to ascend 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
207 20 zhù to dwell; to live; to reside 發菩提心住菩薩法
208 20 zhù to stop; to halt 發菩提心住菩薩法
209 20 zhù to retain; to remain 發菩提心住菩薩法
210 20 zhù to lodge at [temporarily] 發菩提心住菩薩法
211 20 zhù verb complement 發菩提心住菩薩法
212 20 zhù attaching; abiding; dwelling on 發菩提心住菩薩法
213 19 method; way 發菩提心住菩薩法
214 19 France 發菩提心住菩薩法
215 19 the law; rules; regulations 發菩提心住菩薩法
216 19 the teachings of the Buddha; Dharma 發菩提心住菩薩法
217 19 a standard; a norm 發菩提心住菩薩法
218 19 an institution 發菩提心住菩薩法
219 19 to emulate 發菩提心住菩薩法
220 19 magic; a magic trick 發菩提心住菩薩法
221 19 punishment 發菩提心住菩薩法
222 19 Fa 發菩提心住菩薩法
223 19 a precedent 發菩提心住菩薩法
224 19 a classification of some kinds of Han texts 發菩提心住菩薩法
225 19 relating to a ceremony or rite 發菩提心住菩薩法
226 19 Dharma 發菩提心住菩薩法
227 19 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 發菩提心住菩薩法
228 19 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 發菩提心住菩薩法
229 19 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 發菩提心住菩薩法
230 19 quality; characteristic 發菩提心住菩薩法
231 19 修學 xiūxué to study 汝於是中如所宣說應當修學
232 19 解釋 jiěshì to explain; to interpret 或復為人解釋其義
233 19 解釋 jiěshì an explanation; an interpretation 或復為人解釋其義
234 19 解釋 jiěshì to dispel; to eliminate; to remove 或復為人解釋其義
235 18 infix potential marker 彼人以是因緣得福多不
236 18 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos 若滿三千大千世界所有眾生
237 18 to go back; to return 或復為人解釋其義
238 18 to resume; to restart 或復為人解釋其義
239 18 to do in detail 或復為人解釋其義
240 18 to restore 或復為人解釋其義
241 18 to respond; to reply to 或復為人解釋其義
242 18 Fu; Return 或復為人解釋其義
243 18 to retaliate; to reciprocate 或復為人解釋其義
244 18 to avoid forced labor or tax 或復為人解釋其義
245 18 Fu 或復為人解釋其義
246 18 doubled; to overlapping; folded 或復為人解釋其義
247 18 a lined garment with doubled thickness 或復為人解釋其義
248 18 qiān one thousand 若滿小千世界所有眾生
249 18 qiān many; numerous; countless 若滿小千世界所有眾生
250 18 qiān a cheat; swindler 若滿小千世界所有眾生
251 18 白佛 bái fó to address the Buddha 帝釋天主白佛言
252 18 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
253 18 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
254 18 不如 bùrú not equal to; not as good as 不如有人於此般若波羅蜜多
255 18 書寫 shūxiě to write 書寫經卷受持讀誦
256 18 書寫 shūxiě to copy 書寫經卷受持讀誦
257 18 zhǔ owner 帝釋天主白佛言
258 18 zhǔ principal; main; primary 帝釋天主白佛言
259 18 zhǔ master 帝釋天主白佛言
260 18 zhǔ host 帝釋天主白佛言
261 18 zhǔ to manage; to lead 帝釋天主白佛言
262 18 zhǔ to decide; to advocate 帝釋天主白佛言
263 18 zhǔ to have an opinion; to hold a particular view 帝釋天主白佛言
264 18 zhǔ to signify; to indicate 帝釋天主白佛言
265 18 zhǔ oneself 帝釋天主白佛言
266 18 zhǔ a person; a party 帝釋天主白佛言
267 18 zhǔ God; the Lord 帝釋天主白佛言
268 18 zhǔ lord; ruler; chief 帝釋天主白佛言
269 18 zhǔ an ancestral tablet 帝釋天主白佛言
270 18 zhǔ princess 帝釋天主白佛言
271 18 zhǔ chairperson 帝釋天主白佛言
272 18 zhǔ fundamental 帝釋天主白佛言
273 18 zhǔ Zhu 帝釋天主白佛言
274 18 zhù to pour 帝釋天主白佛言
275 18 zhǔ host; svamin 帝釋天主白佛言
276 18 zhǔ abbot 帝釋天主白佛言
277 18 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 若滿小千世界所有眾生
278 18 世界 shìjiè the earth 若滿小千世界所有眾生
279 18 世界 shìjiè a domain; a realm 若滿小千世界所有眾生
280 18 世界 shìjiè the human world 若滿小千世界所有眾生
281 18 世界 shìjiè the conditions in the world 若滿小千世界所有眾生
282 18 世界 shìjiè world 若滿小千世界所有眾生
283 18 世界 shìjiè a world; lokadhatu 若滿小千世界所有眾生
284 18 經卷 jīngjuǎn volumes of classics; volumes of scriptures; ancient scrolls 書寫經卷受持讀誦
285 17 zhì to place; to lay out 置是滿閻浮提所有眾生
286 17 zhì to establish; to set up; to install 置是滿閻浮提所有眾生
287 17 zhì to buy 置是滿閻浮提所有眾生
288 17 zhì a relay station 置是滿閻浮提所有眾生
289 17 zhì to release; to set free; to pardon 置是滿閻浮提所有眾生
290 17 zhì to discard; to abandon 置是滿閻浮提所有眾生
291 17 zhì to set aside 置是滿閻浮提所有眾生
292 17 zhì to place; nikṣepa 置是滿閻浮提所有眾生
293 17 出生 chūshēng to be born 從是般若波羅蜜多所出生故
294 17 閻浮提 yǎnfútí Jambudvipa; the Terrestrial World 以滿閻浮提所有眾生
295 17 宣說 xuānshuō to preach; to teach publicly; to teach classics or religious texts 汝於是中如所宣說應當修學
296 17 宣說 xuānshuō instruct; upadiś 汝於是中如所宣說應當修學
297 16 zhèng proof 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
298 16 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
299 16 zhèng to advise against 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
300 16 zhèng certificate 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
301 16 zhèng an illness 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
302 16 zhèng to accuse 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
303 16 zhèng realization; adhigama 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
304 16 zhèng obtaining; prāpti 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
305 16 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 當為彼說
306 16 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 當為彼說
307 16 shuì to persuade 當為彼說
308 16 shuō to teach; to recite; to explain 當為彼說
309 16 shuō a doctrine; a theory 當為彼說
310 16 shuō to claim; to assert 當為彼說
311 16 shuō allocution 當為彼說
312 16 shuō to criticize; to scold 當為彼說
313 16 shuō to indicate; to refer to 當為彼說
314 16 shuō speach; vāda 當為彼說
315 16 shuō to speak; bhāṣate 當為彼說
316 16 shuō to instruct 當為彼說
317 16 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail) 轉勸他人使其受持
318 16 zhuàn to revolve; to turn; to circle about; to walk about 轉勸他人使其受持
319 16 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail); to transfer; to shift; to turn 轉勸他人使其受持
320 16 zhuǎn to turn; to rotate 轉勸他人使其受持
321 16 zhuǎi to use many literary allusions 轉勸他人使其受持
322 16 zhuǎn to transfer 轉勸他人使其受持
323 16 zhuǎn to move forward; pravartana 轉勸他人使其受持
324 16 使 shǐ to make; to cause 轉勸他人使其受持
325 16 使 shǐ to make use of for labor 轉勸他人使其受持
326 16 使 shǐ to indulge 轉勸他人使其受持
327 16 使 shǐ an emissary; an envoy; ambassador; commissioner 轉勸他人使其受持
328 16 使 shǐ to be sent on a diplomatic mission 轉勸他人使其受持
329 16 使 shǐ to dispatch 轉勸他人使其受持
330 16 使 shǐ to use 轉勸他人使其受持
331 16 使 shǐ to be able to 轉勸他人使其受持
332 16 使 shǐ messenger; dūta 轉勸他人使其受持
333 16 to use; to grasp 以滿閻浮提所有眾生
334 16 to rely on 以滿閻浮提所有眾生
335 16 to regard 以滿閻浮提所有眾生
336 16 to be able to 以滿閻浮提所有眾生
337 16 to order; to command 以滿閻浮提所有眾生
338 16 used after a verb 以滿閻浮提所有眾生
339 16 a reason; a cause 以滿閻浮提所有眾生
340 16 Israel 以滿閻浮提所有眾生
341 16 Yi 以滿閻浮提所有眾生
342 16 use; yogena 以滿閻浮提所有眾生
343 15 idea 於汝意云何
344 15 Italy (abbreviation) 於汝意云何
345 15 a wish; a desire; intention 於汝意云何
346 15 mood; feeling 於汝意云何
347 15 will; willpower; determination 於汝意云何
348 15 bearing; spirit 於汝意云何
349 15 to think of; to long for; to miss 於汝意云何
350 15 to anticipate; to expect 於汝意云何
351 15 to doubt; to suspect 於汝意云何
352 15 meaning 於汝意云何
353 15 a suggestion; a hint 於汝意云何
354 15 an understanding; a point of view 於汝意云何
355 15 Yi 於汝意云何
356 15 manas; mind; mentation 於汝意云何
357 15 受持 shòuchí uphold 轉勸他人使其受持
358 15 受持 shòuchí to accept and maintain faith; to uphold 轉勸他人使其受持
359 15 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
360 15 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
361 14 發菩提心 fā pú tí xīn bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind 發菩提心住菩薩法
362 14 受持讀誦 shòuchí dúsòng receive and recite 書寫經卷受持讀誦
363 14 speed 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
364 14 quick; fast 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
365 14 urgent 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
366 14 to accelerate 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
367 14 to urge 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
368 14 quàn to advise; to urge; to exhort; to persuade 轉勸他人使其受持
369 14 quàn to encourage 轉勸他人使其受持
370 14 quàn excitation; samādāpana 轉勸他人使其受持
371 14 to leave; to depart; to go away; to part 於此正法生清淨心離諸疑惑
372 14 a mythical bird 於此正法生清淨心離諸疑惑
373 14 li; one of the eight divinatory trigrams 於此正法生清淨心離諸疑惑
374 14 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 於此正法生清淨心離諸疑惑
375 14 chī a dragon with horns not yet grown 於此正法生清淨心離諸疑惑
376 14 a mountain ash 於此正法生清淨心離諸疑惑
377 14 vanilla; a vanilla-like herb 於此正法生清淨心離諸疑惑
378 14 to be scattered; to be separated 於此正法生清淨心離諸疑惑
379 14 to cut off 於此正法生清淨心離諸疑惑
380 14 to violate; to be contrary to 於此正法生清淨心離諸疑惑
381 14 to be distant from 於此正法生清淨心離諸疑惑
382 14 two 於此正法生清淨心離諸疑惑
383 14 to array; to align 於此正法生清淨心離諸疑惑
384 14 to pass through; to experience 於此正法生清淨心離諸疑惑
385 14 transcendence 於此正法生清淨心離諸疑惑
386 14 to avoid; to abstain from; viramaṇa 於此正法生清淨心離諸疑惑
387 13 nǎi to be 如是學者乃名得法
388 13 發信 fāxìn to post a letter 發信解心
389 13 發信 fāxìn to develop faith 發信解心
390 13 jiè border; boundary 能盡一切諸有情界
391 13 jiè kingdom 能盡一切諸有情界
392 13 jiè territory; region 能盡一切諸有情界
393 13 jiè the world 能盡一切諸有情界
394 13 jiè scope; extent 能盡一切諸有情界
395 13 jiè erathem; stratigraphic unit 能盡一切諸有情界
396 13 jiè to divide; to define a boundary 能盡一切諸有情界
397 13 jiè to adjoin 能盡一切諸有情界
398 13 jiè dhatu; realm; field; domain 能盡一切諸有情界
399 13 正法 zhèngfǎ proper law 於此正法生清淨心離諸疑惑
400 13 正法 zhèngfǎ to execute a criminal 於此正法生清淨心離諸疑惑
401 13 正法 zhèngfǎ Righteous Dharma 於此正法生清淨心離諸疑惑
402 13 正法 zhèngfǎ Right Dharma; Saddharma 於此正法生清淨心離諸疑惑
403 13 正法 zhèngfǎ Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma 於此正法生清淨心離諸疑惑
404 13 shēng to be born; to give birth 於此正法生清淨心離諸疑惑
405 13 shēng to live 於此正法生清淨心離諸疑惑
406 13 shēng raw 於此正法生清淨心離諸疑惑
407 13 shēng a student 於此正法生清淨心離諸疑惑
408 13 shēng life 於此正法生清淨心離諸疑惑
409 13 shēng to produce; to give rise 於此正法生清淨心離諸疑惑
410 13 shēng alive 於此正法生清淨心離諸疑惑
411 13 shēng a lifetime 於此正法生清淨心離諸疑惑
412 13 shēng to initiate; to become 於此正法生清淨心離諸疑惑
413 13 shēng to grow 於此正法生清淨心離諸疑惑
414 13 shēng unfamiliar 於此正法生清淨心離諸疑惑
415 13 shēng not experienced 於此正法生清淨心離諸疑惑
416 13 shēng hard; stiff; strong 於此正法生清淨心離諸疑惑
417 13 shēng having academic or professional knowledge 於此正法生清淨心離諸疑惑
418 13 shēng a male role in traditional theatre 於此正法生清淨心離諸疑惑
419 13 shēng gender 於此正法生清淨心離諸疑惑
420 13 shēng to develop; to grow 於此正法生清淨心離諸疑惑
421 13 shēng to set up 於此正法生清淨心離諸疑惑
422 13 shēng a prostitute 於此正法生清淨心離諸疑惑
423 13 shēng a captive 於此正法生清淨心離諸疑惑
424 13 shēng a gentleman 於此正法生清淨心離諸疑惑
425 13 shēng Kangxi radical 100 於此正法生清淨心離諸疑惑
426 13 shēng unripe 於此正法生清淨心離諸疑惑
427 13 shēng nature 於此正法生清淨心離諸疑惑
428 13 shēng to inherit; to succeed 於此正法生清淨心離諸疑惑
429 13 shēng destiny 於此正法生清淨心離諸疑惑
430 13 shēng birth 於此正法生清淨心離諸疑惑
431 13 實際 shíjì reality; in truth 普令安住真如實際
432 13 實際 shíjì to make every effort 普令安住真如實際
433 13 實際 shíjì actual 普令安住真如實際
434 13 實際 shíjì bhūtakoṭi; reality-limit; apex of reality 普令安住真如實際
435 13 實際 shíjì tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 普令安住真如實際
436 13 jiě to loosen; to unfasten; to untie 發信解心
437 13 jiě to explain 發信解心
438 13 jiě to divide; to separate 發信解心
439 13 jiě to understand 發信解心
440 13 jiě to solve a math problem 發信解心
441 13 jiě to dispell; to dismiss; to eliminate; to dissipate 發信解心
442 13 jiě to cut; to disect 發信解心
443 13 jiě to relieve oneself 發信解心
444 13 jiě a solution 發信解心
445 13 jiè to escort 發信解心
446 13 xiè to understand; to be clear 發信解心
447 13 xiè acrobatic skills 發信解心
448 13 jiě can; able to 發信解心
449 13 jiě to liberate 發信解心
450 13 jiě a stanza 發信解心
451 13 jiè to send off 發信解心
452 13 xiè Xie 發信解心
453 13 jiě exegesis 發信解心
454 13 xiè laziness 發信解心
455 13 jiè a government office 發信解心
456 13 jiè to pawn 發信解心
457 13 jiè to rent; to lease 發信解心
458 13 jiě understanding 發信解心
459 13 wéi to act as; to serve 廣為他人解釋其義
460 13 wéi to change into; to become 廣為他人解釋其義
461 13 wéi to be; is 廣為他人解釋其義
462 13 wéi to do 廣為他人解釋其義
463 13 wèi to support; to help 廣為他人解釋其義
464 13 wéi to govern 廣為他人解釋其義
465 13 wèi to be; bhū 廣為他人解釋其義
466 13 有情 yǒuqíng having feelings for 能盡一切諸有情界
467 13 有情 yǒuqíng friends with 能盡一切諸有情界
468 13 有情 yǒuqíng having emotional appeal 能盡一切諸有情界
469 13 有情 yǒuqíng sentient being 能盡一切諸有情界
470 13 有情 yǒuqíng sentient beings 能盡一切諸有情界
471 13 生歡喜 shēng huānxǐ giving rise to joy 生歡喜心為人演說
472 13 菩薩道 púsà dào Bodhisattva Path 此般若波羅蜜多是菩薩道
473 13 菩薩道 púsà dào Bodhisattva Path 此般若波羅蜜多是菩薩道
474 13 應當 yīngdāng should; ought to 汝於是中如所宣說應當修學
475 13 jìn to the greatest extent; utmost 能盡一切諸有情界
476 13 jìn perfect; flawless 能盡一切諸有情界
477 13 jìn to give priority to; to do one's utmost 能盡一切諸有情界
478 13 jìn to vanish 能盡一切諸有情界
479 13 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 能盡一切諸有情界
480 13 jìn to die 能盡一切諸有情界
481 13 jìn exhaustion; kṣaya 能盡一切諸有情界
482 13 學者 xuézhě scholar 如是學者乃名得法
483 13 學者 xuézhě a student 如是學者乃名得法
484 13 演說 yǎnshuō to give a speech 生歡喜心為人演說
485 13 演說 yǎnshuō a speech 生歡喜心為人演說
486 13 演說 yǎnshuō to expound 生歡喜心為人演說
487 13 演說 yǎnshuō to expound; nirdeśa 生歡喜心為人演說
488 13 真如 zhēnrú True Thusness 普令安住真如實際
489 13 真如 zhēnrú suchness; true nature; tathata 普令安住真如實際
490 13 míng fame; renown; reputation 如是學者乃名得法
491 13 míng a name; personal name; designation 如是學者乃名得法
492 13 míng rank; position 如是學者乃名得法
493 13 míng an excuse 如是學者乃名得法
494 13 míng life 如是學者乃名得法
495 13 míng to name; to call 如是學者乃名得法
496 13 míng to express; to describe 如是學者乃名得法
497 13 míng to be called; to have the name 如是學者乃名得法
498 13 míng to own; to possess 如是學者乃名得法
499 13 míng famous; renowned 如是學者乃名得法
500 13 míng moral 如是學者乃名得法

Frequencies of all Words

Top 750

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 94 shì is; are; am; to be 是善男子
2 94 shì is exactly 是善男子
3 94 shì is suitable; is in contrast 是善男子
4 94 shì this; that; those 是善男子
5 94 shì really; certainly 是善男子
6 94 shì correct; yes; affirmative 是善男子
7 94 shì true 是善男子
8 94 shì is; has; exists 是善男子
9 94 shì used between repetitions of a word 是善男子
10 94 shì a matter; an affair 是善男子
11 94 shì Shi 是善男子
12 94 shì is; bhū 是善男子
13 94 shì this; idam 是善男子
14 83 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 不如有人於此般若波羅蜜多
15 81 憍尸迦 jiāoshījiā Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika 憍尸迦
16 71 ruò to seem; to be like; as 若善男子
17 71 ruò seemingly 若善男子
18 71 ruò if 若善男子
19 71 ruò you 若善男子
20 71 ruò this; that 若善男子
21 71 ruò and; or 若善男子
22 71 ruò as for; pertaining to 若善男子
23 71 pomegranite 若善男子
24 71 ruò to choose 若善男子
25 71 ruò to agree; to accord with; to conform to 若善男子
26 71 ruò thus 若善男子
27 71 ruò pollia 若善男子
28 71 ruò Ruo 若善男子
29 71 ruò only then 若善男子
30 71 ja 若善男子
31 71 jñā 若善男子
32 71 ruò if; yadi 若善男子
33 64 善男子 shàn nánzi good men 若善男子
34 64 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 若善男子
35 62 滿 mǎn full 以滿閻浮提所有眾生
36 62 滿 mǎn to be satisfied 以滿閻浮提所有眾生
37 62 滿 mǎn to fill 以滿閻浮提所有眾生
38 62 滿 mǎn conceited 以滿閻浮提所有眾生
39 62 滿 mǎn to reach (a time); to expire 以滿閻浮提所有眾生
40 62 滿 mǎn whole; entire 以滿閻浮提所有眾生
41 62 滿 mǎn completely 以滿閻浮提所有眾生
42 62 滿 mǎn Manchu 以滿閻浮提所有眾生
43 62 滿 mǎn very 以滿閻浮提所有眾生
44 62 滿 mǎn Man 以滿閻浮提所有眾生
45 62 滿 mǎn Full 以滿閻浮提所有眾生
46 62 滿 mǎn to fulfill; to satisfy; paripurna 以滿閻浮提所有眾生
47 60 de potential marker 彼人以是因緣得福多不
48 60 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 彼人以是因緣得福多不
49 60 děi must; ought to 彼人以是因緣得福多不
50 60 děi to want to; to need to 彼人以是因緣得福多不
51 60 děi must; ought to 彼人以是因緣得福多不
52 60 de 彼人以是因緣得福多不
53 60 de infix potential marker 彼人以是因緣得福多不
54 60 to result in 彼人以是因緣得福多不
55 60 to be proper; to fit; to suit 彼人以是因緣得福多不
56 60 to be satisfied 彼人以是因緣得福多不
57 60 to be finished 彼人以是因緣得福多不
58 60 de result of degree 彼人以是因緣得福多不
59 60 de marks completion of an action 彼人以是因緣得福多不
60 60 děi satisfying 彼人以是因緣得福多不
61 60 to contract 彼人以是因緣得福多不
62 60 marks permission or possibility 彼人以是因緣得福多不
63 60 expressing frustration 彼人以是因緣得福多不
64 60 to hear 彼人以是因緣得福多不
65 60 to have; there is 彼人以是因緣得福多不
66 60 marks time passed 彼人以是因緣得福多不
67 60 obtain; attain; prāpta 彼人以是因緣得福多不
68 58 this; these 不如有人於此般若波羅蜜多
69 58 in this way 不如有人於此般若波羅蜜多
70 58 otherwise; but; however; so 不如有人於此般若波羅蜜多
71 58 at this time; now; here 不如有人於此般若波羅蜜多
72 58 this; here; etad 不如有人於此般若波羅蜜多
73 52 good fortune; happiness; luck 正福品第五之二
74 52 Fujian 正福品第五之二
75 52 wine and meat used in ceremonial offerings 正福品第五之二
76 52 Fortune 正福品第五之二
77 52 merit; blessing; punya 正福品第五之二
78 52 fortune; blessing; svasti 正福品第五之二
79 51 善女人 shàn nǚrén good women 善女人
80 51 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 善女人
81 47 所有 suǒyǒu all 以滿閻浮提所有眾生
82 47 所有 suǒyǒu to belong to 以滿閻浮提所有眾生
83 47 所有 suǒyǒu all; sarva 以滿閻浮提所有眾生
84 45 in; at 於汝意云何
85 45 in; at 於汝意云何
86 45 in; at; to; from 於汝意云何
87 45 to go; to 於汝意云何
88 45 to rely on; to depend on 於汝意云何
89 45 to go to; to arrive at 於汝意云何
90 45 from 於汝意云何
91 45 give 於汝意云何
92 45 oppposing 於汝意云何
93 45 and 於汝意云何
94 45 compared to 於汝意云何
95 45 by 於汝意云何
96 45 and; as well as 於汝意云何
97 45 for 於汝意云何
98 45 Yu 於汝意云何
99 45 a crow 於汝意云何
100 45 whew; wow 於汝意云何
101 45 near to; antike 於汝意云何
102 45 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 汝於是中如所宣說應當修學
103 45 suǒ an office; an institute 汝於是中如所宣說應當修學
104 45 suǒ introduces a relative clause 汝於是中如所宣說應當修學
105 45 suǒ it 汝於是中如所宣說應當修學
106 45 suǒ if; supposing 汝於是中如所宣說應當修學
107 45 suǒ a few; various; some 汝於是中如所宣說應當修學
108 45 suǒ a place; a location 汝於是中如所宣說應當修學
109 45 suǒ indicates a passive voice 汝於是中如所宣說應當修學
110 45 suǒ that which 汝於是中如所宣說應當修學
111 45 suǒ an ordinal number 汝於是中如所宣說應當修學
112 45 suǒ meaning 汝於是中如所宣說應當修學
113 45 suǒ garrison 汝於是中如所宣說應當修學
114 45 suǒ place; pradeśa 汝於是中如所宣說應當修學
115 45 suǒ that which; yad 汝於是中如所宣說應當修學
116 43 you; thou 於汝意云何
117 43 Ru River 於汝意云何
118 43 Ru 於汝意云何
119 43 you; tvam; bhavat 於汝意云何
120 39 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
121 39 old; ancient; former; past 何以故
122 39 reason; cause; purpose 何以故
123 39 to die 何以故
124 39 so; therefore; hence 何以故
125 39 original 何以故
126 39 accident; happening; instance 何以故
127 39 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
128 39 something in the past 何以故
129 39 deceased; dead 何以故
130 39 still; yet 何以故
131 39 therefore; tasmāt 何以故
132 37 zhū all; many; various 於此正法生清淨心離諸疑惑
133 37 zhū Zhu 於此正法生清淨心離諸疑惑
134 37 zhū all; members of the class 於此正法生清淨心離諸疑惑
135 37 zhū interrogative particle 於此正法生清淨心離諸疑惑
136 37 zhū him; her; them; it 於此正法生清淨心離諸疑惑
137 37 zhū of; in 於此正法生清淨心離諸疑惑
138 37 zhū all; many; sarva 於此正法生清淨心離諸疑惑
139 37 his; hers; its; theirs 或復為人解釋其義
140 37 to add emphasis 或復為人解釋其義
141 37 used when asking a question in reply to a question 或復為人解釋其義
142 37 used when making a request or giving an order 或復為人解釋其義
143 37 he; her; it; them 或復為人解釋其義
144 37 probably; likely 或復為人解釋其義
145 37 will 或復為人解釋其義
146 37 may 或復為人解釋其義
147 37 if 或復為人解釋其義
148 37 or 或復為人解釋其義
149 37 Qi 或復為人解釋其義
150 37 he; her; it; saḥ; sā; tad 或復為人解釋其義
151 35 néng can; able 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
152 35 néng ability; capacity 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
153 35 néng a mythical bear-like beast 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
154 35 néng energy 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
155 35 néng function; use 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
156 35 néng may; should; permitted to 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
157 35 néng talent 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
158 35 néng expert at 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
159 35 néng to be in harmony 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
160 35 néng to tend to; to care for 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
161 35 néng to reach; to arrive at 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
162 35 néng as long as; only 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
163 35 néng even if 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
164 35 néng but 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
165 35 néng in this way 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
166 35 néng to be able; śak 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
167 34 眾生 zhòngshēng all living things 以滿閻浮提所有眾生
168 34 眾生 zhòngshēng living things other than people 以滿閻浮提所有眾生
169 34 眾生 zhòngshēng sentient beings 以滿閻浮提所有眾生
170 34 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 以滿閻浮提所有眾生
171 34 common; general; popular; everywhere; universal; extensive 普令安住真如實際
172 34 Prussia 普令安住真如實際
173 34 Pu 普令安住真如實際
174 34 equally; impartially; universal; samanta 普令安住真如實際
175 34 lìng to make; to cause to be; to lead 普令安住真如實際
176 34 lìng to issue a command 普令安住真如實際
177 34 lìng rules of behavior; customs 普令安住真如實際
178 34 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 普令安住真如實際
179 34 lìng a season 普令安住真如實際
180 34 lìng respected; good reputation 普令安住真如實際
181 34 lìng good 普令安住真如實際
182 34 lìng pretentious 普令安住真如實際
183 34 lìng a transcending state of existence 普令安住真如實際
184 34 lìng a commander 普令安住真如實際
185 34 lìng a commanding quality; an impressive character 普令安住真如實際
186 34 lìng lyrics 普令安住真如實際
187 34 lìng Ling 普令安住真如實際
188 34 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 普令安住真如實際
189 33 甚多 shén duō extremely many 甚多
190 31 yán to speak; to say; said 帝釋天主白佛言
191 31 yán language; talk; words; utterance; speech 帝釋天主白佛言
192 31 yán Kangxi radical 149 帝釋天主白佛言
193 31 yán a particle with no meaning 帝釋天主白佛言
194 31 yán phrase; sentence 帝釋天主白佛言
195 31 yán a word; a syllable 帝釋天主白佛言
196 31 yán a theory; a doctrine 帝釋天主白佛言
197 31 yán to regard as 帝釋天主白佛言
198 31 yán to act as 帝釋天主白佛言
199 31 yán word; vacana 帝釋天主白佛言
200 31 yán speak; vad 帝釋天主白佛言
201 31 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 彼人以是因緣得福多不
202 31 duó many; much 彼人以是因緣得福多不
203 31 duō more 彼人以是因緣得福多不
204 31 duō an unspecified extent 彼人以是因緣得福多不
205 31 duō used in exclamations 彼人以是因緣得福多不
206 31 duō excessive 彼人以是因緣得福多不
207 31 duō to what extent 彼人以是因緣得福多不
208 31 duō abundant 彼人以是因緣得福多不
209 31 duō to multiply; to acrue 彼人以是因緣得福多不
210 31 duō mostly 彼人以是因緣得福多不
211 31 duō simply; merely 彼人以是因緣得福多不
212 31 duō frequently 彼人以是因緣得福多不
213 31 duō very 彼人以是因緣得福多不
214 31 duō Duo 彼人以是因緣得福多不
215 31 duō ta 彼人以是因緣得福多不
216 31 duō many; bahu 彼人以是因緣得福多不
217 30 安住 ānzhù to reside; to dwell 普令安住真如實際
218 30 安住 ānzhù Settled and at Ease 普令安住真如實際
219 30 安住 ānzhù to settle 普令安住真如實際
220 30 安住 ānzhù Abide 普令安住真如實際
221 30 安住 ānzhù standing firm; supratiṣṭhita 普令安住真如實際
222 30 以是 yǐshì for that reason; therefore; for this reason 彼人以是因緣得福多不
223 30 以是 yǐshì for example; to say 彼人以是因緣得福多不
224 29 因緣 yīnyuán chance 彼人以是因緣得福多不
225 29 因緣 yīnyuán destiny 彼人以是因緣得福多不
226 29 因緣 yīnyuán according to this 彼人以是因緣得福多不
227 29 因緣 yīnyuán causes and conditions 彼人以是因緣得福多不
228 29 因緣 yīnyuán cause and conditions; principal and secondary causes; chain of cause and effect; primary cause; nidāna 彼人以是因緣得福多不
229 29 因緣 yīnyuán Nidana (expositions of causes); a story of an occasion in the Buddhha's life 彼人以是因緣得福多不
230 29 因緣 yīnyuán a passage in a sūtra describing the setting 彼人以是因緣得福多不
231 29 如是 rúshì thus; so 作如是言
232 29 如是 rúshì thus, so 作如是言
233 29 如是 rúshì thus; evam 作如是言
234 29 如是 rúshì thus; evam 作如是言
235 28 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
236 27 xīn heart [organ] 發信解心
237 27 xīn Kangxi radical 61 發信解心
238 27 xīn mind; consciousness 發信解心
239 27 xīn the center; the core; the middle 發信解心
240 27 xīn one of the 28 star constellations 發信解心
241 27 xīn heart 發信解心
242 27 xīn emotion 發信解心
243 27 xīn intention; consideration 發信解心
244 27 xīn disposition; temperament 發信解心
245 27 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 發信解心
246 26 為人 wéirén behavior; personal conduct 生歡喜心為人演說
247 26 為人 wéirén a person's external appearance 生歡喜心為人演說
248 26 為人 wéirén to be human 生歡喜心為人演說
249 26 為人 wéirén to have sexual intercourse 生歡喜心為人演說
250 25 zhōng middle 汝於是中如所宣說應當修學
251 25 zhōng medium; medium sized 汝於是中如所宣說應當修學
252 25 zhōng China 汝於是中如所宣說應當修學
253 25 zhòng to hit the mark 汝於是中如所宣說應當修學
254 25 zhōng in; amongst 汝於是中如所宣說應當修學
255 25 zhōng midday 汝於是中如所宣說應當修學
256 25 zhōng inside 汝於是中如所宣說應當修學
257 25 zhōng during 汝於是中如所宣說應當修學
258 25 zhōng Zhong 汝於是中如所宣說應當修學
259 25 zhōng intermediary 汝於是中如所宣說應當修學
260 25 zhōng half 汝於是中如所宣說應當修學
261 25 zhōng just right; suitably 汝於是中如所宣說應當修學
262 25 zhōng while 汝於是中如所宣說應當修學
263 25 zhòng to reach; to attain 汝於是中如所宣說應當修學
264 25 zhòng to suffer; to infect 汝於是中如所宣說應當修學
265 25 zhòng to obtain 汝於是中如所宣說應當修學
266 25 zhòng to pass an exam 汝於是中如所宣說應當修學
267 25 zhōng middle 汝於是中如所宣說應當修學
268 25 such as; for example; for instance 汝於是中如所宣說應當修學
269 25 if 汝於是中如所宣說應當修學
270 25 in accordance with 汝於是中如所宣說應當修學
271 25 to be appropriate; should; with regard to 汝於是中如所宣說應當修學
272 25 this 汝於是中如所宣說應當修學
273 25 it is so; it is thus; can be compared with 汝於是中如所宣說應當修學
274 25 to go to 汝於是中如所宣說應當修學
275 25 to meet 汝於是中如所宣說應當修學
276 25 to appear; to seem; to be like 汝於是中如所宣說應當修學
277 25 at least as good as 汝於是中如所宣說應當修學
278 25 and 汝於是中如所宣說應當修學
279 25 or 汝於是中如所宣說應當修學
280 25 but 汝於是中如所宣說應當修學
281 25 then 汝於是中如所宣說應當修學
282 25 naturally 汝於是中如所宣說應當修學
283 25 expresses a question or doubt 汝於是中如所宣說應當修學
284 25 you 汝於是中如所宣說應當修學
285 25 the second lunar month 汝於是中如所宣說應當修學
286 25 in; at 汝於是中如所宣說應當修學
287 25 Ru 汝於是中如所宣說應當修學
288 25 Thus 汝於是中如所宣說應當修學
289 25 thus; tathā 汝於是中如所宣說應當修學
290 25 like; iva 汝於是中如所宣說應當修學
291 25 suchness; tathatā 汝於是中如所宣說應當修學
292 24 shǔ to count 復置是數
293 24 shù a number; an amount 復置是數
294 24 shuò frequently; repeatedly 復置是數
295 24 shù mathenatics 復置是數
296 24 shù an ancient calculating method 復置是數
297 24 shù several; a few 復置是數
298 24 shǔ to allow; to permit 復置是數
299 24 shǔ to be equal; to compare to 復置是數
300 24 shù numerology; divination by numbers 復置是數
301 24 shù a skill; an art 復置是數
302 24 shù luck; fate 復置是數
303 24 shù a rule 復置是數
304 24 shù legal system 復置是數
305 24 shǔ to criticize; to enumerate shortcomings 復置是數
306 24 shǔ outstanding 復置是數
307 24 fine; detailed; dense 復置是數
308 24 prayer beads 復置是數
309 24 shǔ number; saṃkhyā 復置是數
310 23 以此 yǐcǐ hence 以此般若波羅蜜多
311 23 rén person; people; a human being 彼人以是因緣得福多不
312 23 rén Kangxi radical 9 彼人以是因緣得福多不
313 23 rén a kind of person 彼人以是因緣得福多不
314 23 rén everybody 彼人以是因緣得福多不
315 23 rén adult 彼人以是因緣得福多不
316 23 rén somebody; others 彼人以是因緣得福多不
317 23 rén an upright person 彼人以是因緣得福多不
318 23 rén person; manuṣya 彼人以是因緣得福多不
319 22 zuò to do 作如是言
320 22 zuò to act as; to serve as 作如是言
321 22 zuò to start 作如是言
322 22 zuò a writing; a work 作如是言
323 22 zuò to dress as; to be disguised as 作如是言
324 22 zuō to create; to make 作如是言
325 22 zuō a workshop 作如是言
326 22 zuō to write; to compose 作如是言
327 22 zuò to rise 作如是言
328 22 zuò to be aroused 作如是言
329 22 zuò activity; action; undertaking 作如是言
330 22 zuò to regard as 作如是言
331 22 zuò action; kāraṇa 作如是言
332 21 帝釋天 Dìshì Tiān Sakra Devanam-indra 帝釋天主白佛言
333 21 帝釋天 dìshì tiān Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika 帝釋天主白佛言
334 21 meaning; sense 或復為人解釋其義
335 21 justice; right action; righteousness 或復為人解釋其義
336 21 artificial; man-made; fake 或復為人解釋其義
337 21 chivalry; generosity 或復為人解釋其義
338 21 just; righteous 或復為人解釋其義
339 21 adopted 或復為人解釋其義
340 21 a relationship 或復為人解釋其義
341 21 volunteer 或復為人解釋其義
342 21 something suitable 或復為人解釋其義
343 21 a martyr 或復為人解釋其義
344 21 a law 或復為人解釋其義
345 21 Yi 或復為人解釋其義
346 21 Righteousness 或復為人解釋其義
347 21 aim; artha 或復為人解釋其義
348 21 一切 yīqiè all; every; everything 能盡一切諸有情界
349 21 一切 yīqiè temporary 能盡一切諸有情界
350 21 一切 yīqiè the same 能盡一切諸有情界
351 21 一切 yīqiè generally 能盡一切諸有情界
352 21 一切 yīqiè all, everything 能盡一切諸有情界
353 21 一切 yīqiè all; sarva 能盡一切諸有情界
354 20 promptly; right away; immediately 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
355 20 to be near by; to be close to 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
356 20 at that time 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
357 20 to be exactly the same as; to be thus 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
358 20 supposed; so-called 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
359 20 if; but 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
360 20 to arrive at; to ascend 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
361 20 then; following 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
362 20 so; just so; eva 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
363 20 zhù to dwell; to live; to reside 發菩提心住菩薩法
364 20 zhù to stop; to halt 發菩提心住菩薩法
365 20 zhù to retain; to remain 發菩提心住菩薩法
366 20 zhù to lodge at [temporarily] 發菩提心住菩薩法
367 20 zhù firmly; securely 發菩提心住菩薩法
368 20 zhù verb complement 發菩提心住菩薩法
369 20 zhù attaching; abiding; dwelling on 發菩提心住菩薩法
370 20 有人 yǒurén a person; anyone; someone 不如有人於此般若波羅蜜多
371 19 method; way 發菩提心住菩薩法
372 19 France 發菩提心住菩薩法
373 19 the law; rules; regulations 發菩提心住菩薩法
374 19 the teachings of the Buddha; Dharma 發菩提心住菩薩法
375 19 a standard; a norm 發菩提心住菩薩法
376 19 an institution 發菩提心住菩薩法
377 19 to emulate 發菩提心住菩薩法
378 19 magic; a magic trick 發菩提心住菩薩法
379 19 punishment 發菩提心住菩薩法
380 19 Fa 發菩提心住菩薩法
381 19 a precedent 發菩提心住菩薩法
382 19 a classification of some kinds of Han texts 發菩提心住菩薩法
383 19 relating to a ceremony or rite 發菩提心住菩薩法
384 19 Dharma 發菩提心住菩薩法
385 19 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 發菩提心住菩薩法
386 19 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 發菩提心住菩薩法
387 19 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 發菩提心住菩薩法
388 19 quality; characteristic 發菩提心住菩薩法
389 19 修學 xiūxué to study 汝於是中如所宣說應當修學
390 19 解釋 jiěshì to explain; to interpret 或復為人解釋其義
391 19 解釋 jiěshì an explanation; an interpretation 或復為人解釋其義
392 19 解釋 jiěshì to dispel; to eliminate; to remove 或復為人解釋其義
393 18 not; no 彼人以是因緣得福多不
394 18 expresses that a certain condition cannot be acheived 彼人以是因緣得福多不
395 18 as a correlative 彼人以是因緣得福多不
396 18 no (answering a question) 彼人以是因緣得福多不
397 18 forms a negative adjective from a noun 彼人以是因緣得福多不
398 18 at the end of a sentence to form a question 彼人以是因緣得福多不
399 18 to form a yes or no question 彼人以是因緣得福多不
400 18 infix potential marker 彼人以是因緣得福多不
401 18 no; na 彼人以是因緣得福多不
402 18 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos 若滿三千大千世界所有眾生
403 18 again; more; repeatedly 或復為人解釋其義
404 18 to go back; to return 或復為人解釋其義
405 18 to resume; to restart 或復為人解釋其義
406 18 to do in detail 或復為人解釋其義
407 18 to restore 或復為人解釋其義
408 18 to respond; to reply to 或復為人解釋其義
409 18 after all; and then 或復為人解釋其義
410 18 even if; although 或復為人解釋其義
411 18 Fu; Return 或復為人解釋其義
412 18 to retaliate; to reciprocate 或復為人解釋其義
413 18 to avoid forced labor or tax 或復為人解釋其義
414 18 particle without meaing 或復為人解釋其義
415 18 Fu 或復為人解釋其義
416 18 repeated; again 或復為人解釋其義
417 18 doubled; to overlapping; folded 或復為人解釋其義
418 18 a lined garment with doubled thickness 或復為人解釋其義
419 18 again; punar 或復為人解釋其義
420 18 云何 yúnhé why; how 於汝意云何
421 18 云何 yúnhé how; katham 於汝意云何
422 18 qiān one thousand 若滿小千世界所有眾生
423 18 qiān many; numerous; countless 若滿小千世界所有眾生
424 18 qiān very 若滿小千世界所有眾生
425 18 qiān a cheat; swindler 若滿小千世界所有眾生
426 18 白佛 bái fó to address the Buddha 帝釋天主白佛言
427 18 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
428 18 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
429 18 不如 bùrú not equal to; not as good as 不如有人於此般若波羅蜜多
430 18 不如 bùrú inferior to; it would be better to 不如有人於此般若波羅蜜多
431 18 書寫 shūxiě to write 書寫經卷受持讀誦
432 18 書寫 shūxiě to copy 書寫經卷受持讀誦
433 18 zhǔ owner 帝釋天主白佛言
434 18 zhǔ principal; main; primary 帝釋天主白佛言
435 18 zhǔ master 帝釋天主白佛言
436 18 zhǔ host 帝釋天主白佛言
437 18 zhǔ to manage; to lead 帝釋天主白佛言
438 18 zhǔ to decide; to advocate 帝釋天主白佛言
439 18 zhǔ to have an opinion; to hold a particular view 帝釋天主白佛言
440 18 zhǔ to signify; to indicate 帝釋天主白佛言
441 18 zhǔ oneself 帝釋天主白佛言
442 18 zhǔ a person; a party 帝釋天主白佛言
443 18 zhǔ God; the Lord 帝釋天主白佛言
444 18 zhǔ lord; ruler; chief 帝釋天主白佛言
445 18 zhǔ an ancestral tablet 帝釋天主白佛言
446 18 zhǔ princess 帝釋天主白佛言
447 18 zhǔ chairperson 帝釋天主白佛言
448 18 zhǔ fundamental 帝釋天主白佛言
449 18 zhǔ Zhu 帝釋天主白佛言
450 18 zhù to pour 帝釋天主白佛言
451 18 zhǔ host; svamin 帝釋天主白佛言
452 18 zhǔ abbot 帝釋天主白佛言
453 18 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 若滿小千世界所有眾生
454 18 世界 shìjiè the earth 若滿小千世界所有眾生
455 18 世界 shìjiè a domain; a realm 若滿小千世界所有眾生
456 18 世界 shìjiè the human world 若滿小千世界所有眾生
457 18 世界 shìjiè the conditions in the world 若滿小千世界所有眾生
458 18 世界 shìjiè world 若滿小千世界所有眾生
459 18 世界 shìjiè a world; lokadhatu 若滿小千世界所有眾生
460 18 經卷 jīngjuǎn volumes of classics; volumes of scriptures; ancient scrolls 書寫經卷受持讀誦
461 17 zhì to place; to lay out 置是滿閻浮提所有眾生
462 17 zhì to establish; to set up; to install 置是滿閻浮提所有眾生
463 17 zhì to buy 置是滿閻浮提所有眾生
464 17 zhì a relay station 置是滿閻浮提所有眾生
465 17 zhì to release; to set free; to pardon 置是滿閻浮提所有眾生
466 17 zhì to discard; to abandon 置是滿閻浮提所有眾生
467 17 zhì to set aside 置是滿閻浮提所有眾生
468 17 zhì to place; nikṣepa 置是滿閻浮提所有眾生
469 17 出生 chūshēng to be born 從是般若波羅蜜多所出生故
470 17 閻浮提 yǎnfútí Jambudvipa; the Terrestrial World 以滿閻浮提所有眾生
471 17 宣說 xuānshuō to preach; to teach publicly; to teach classics or religious texts 汝於是中如所宣說應當修學
472 17 宣說 xuānshuō instruct; upadiś 汝於是中如所宣說應當修學
473 16 zhèng proof 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
474 16 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
475 16 zhèng to advise against 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
476 16 zhèng certificate 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
477 16 zhèng an illness 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
478 16 zhèng to accuse 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
479 16 zhèng realization; adhigama 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
480 16 zhèng obtaining; prāpti 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
481 16 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 當為彼說
482 16 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 當為彼說
483 16 shuì to persuade 當為彼說
484 16 shuō to teach; to recite; to explain 當為彼說
485 16 shuō a doctrine; a theory 當為彼說
486 16 shuō to claim; to assert 當為彼說
487 16 shuō allocution 當為彼說
488 16 shuō to criticize; to scold 當為彼說
489 16 shuō to indicate; to refer to 當為彼說
490 16 shuō speach; vāda 當為彼說
491 16 shuō to speak; bhāṣate 當為彼說
492 16 shuō to instruct 當為彼說
493 16 suī although; even though 以是因緣得福雖多
494 16 他人 tārén someone else; other people 轉勸他人使其受持
495 16 他人 tārén someone else; other people 轉勸他人使其受持
496 16 dāng to be; to act as; to serve as 當知是人得福甚多
497 16 dāng at or in the very same; be apposite 當知是人得福甚多
498 16 dāng dang (sound of a bell) 當知是人得福甚多
499 16 dāng to face 當知是人得福甚多
500 16 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當知是人得福甚多

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
憍尸迦 jiāoshījiā Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
善男子
 1. shàn nánzi
 2. shàn nánzi
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
滿
 1. mǎn
 2. mǎn
 1. Full
 2. to fulfill; to satisfy; paripurna
obtain; attain; prāpta
this; here; etad
 1. Fortune
 2. merit; blessing; punya
 3. fortune; blessing; svasti
善女人
 1. shàn nǚrén
 2. shàn nǚrén
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
成就佛 67 Susiddhikara Buddha
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
法护 法護 102
 1. Dharmarakṣa
 2. Dharmarakṣa
佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經 102 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
憍尸迦 106 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
六波罗蜜多 六波羅蜜多 108 Six Paramitas; Six Perfections
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
施护 施護 115 Danapala
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
斯陀含 115 Sakrdagamin; Sakridagami; Sakadagami; Once-Returner
西天 120 India; Indian continent
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 53.

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening; arhathood
阿那含果 97
 1. realization of non-returner
 2. the fruit of Anāgāmin; the fruit of a non-returning
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
白佛 98 to address the Buddha
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
成就一切智 99 attainment of omniscience
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
得近 100 approached; āsannībhūta
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福行 102 actions that product merit
坏色 壞色 104 kasaya; kaṣāya
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
戒定慧 106
 1. morality, meditative concentration, wisdom
 2. morality, wisdom, and meditation; the three studies; the three trainings; triśikṣā
兢伽沙 106 the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
卷第五 106 scroll 5
了知 108 to understand clearly
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
清净心 清淨心 113 pure mind
如理 114 principle of suchness
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
受想 115 sensation and perception
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
四禅定 四禪定 115 four dhyānas
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四无色定 四無色定 115
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
斯陀含果 115 the fruit of a Sakṛdāgāmin
随转 隨轉 115 teaching of adaptable philosophy
未来世 未來世 119 times to come; the future
无所有 無所有 119 nothingness
须陀洹果 須陀洹果 120 the fruit of a stream enterer; the fruit of srotaāpanna practice
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸缘 諸緣 122 karmic conditions