Back to collection

Foshuo Guanxiang Fomu Boreluomiduo Jing 佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經

西天譯經三藏大夫明教大師天息災 

[0854a09] 灌頂真言

[0854a10] ()曩莫吉野()()()()沒馱

[0854a12] 真言頭上灌頂遍身然後志心作佛般若波羅蜜多菩薩觀行菩薩金色吉祥師子座千葉右邊第一數珠第二第三施願左邊第一第二第三如意如是種種莊嚴身上無數那由他俱胝光明遍滿一切世界一切如來多羅菩薩一切菩薩具足相好莊嚴香花供養如是觀心真言

[0854a23] ()曩莫吉野()()()()()沒馱()()()()()()()()()

[0854a26] 根本真言

[0854a27] ()()  ()()() ()() 娑羅()()()() ()()   ()()   嚩囉()() ()() 嚩囉拏   沒馱()() ()()

[0854b06] 真言觀行佛母般若波羅蜜多菩薩右邊釋迦世尊世尊無量壽世尊決定世尊光明世尊雷聲世尊世尊散花世尊菩薩左邊毘婆尸世尊那世迦諾迦牟尼世尊迦葉世尊寶手世尊菩薩前面遍照世尊寶生世尊阿彌陀世尊不空成就世尊阿閦世尊菩薩後面最上蓮華世尊最上世尊吉祥世尊琉璃世尊不思議吉祥世尊菩薩聖觀自在菩薩慈氏菩薩普賢菩薩妙吉祥菩薩歸命菩薩不思議吉祥菩薩金剛手菩薩無盡意菩薩菩薩無邊菩薩虛空藏菩薩無垢稱菩薩自在菩薩菩薩常啼菩薩月光菩薩法雲菩薩地藏菩薩寶藏菩薩寶幢菩薩尸棄菩薩香象菩薩金毘羅菩薩如是一切菩薩摩訶薩遍滿佛剎顰眉明王菩薩如是聖眾一一觀想人間天上妙香珍寶供具供養佛母般若波羅蜜多菩薩眷屬一切菩薩不久當成正覺

佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經

【經文資訊大正藏 08 No. 0259 佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2014.04,完成日期:2014/04/26
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】大德提供高麗藏 CD 經文,CBETA 自行掃瞄辨識,CBETA 提供新式標點其他
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2015 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary