Back to collection

Avataṃsakasūtra (Flower Garland Sūtra) 大方廣佛華嚴經

Scroll 45

Click on any word to see more details.

大方廣佛華嚴經卷第四十五

于闐國三藏實叉難陀 

阿僧祇品第三十

[0237b08] 爾時心王菩薩白佛:「世尊諸佛如來演說阿僧祇無量無邊不可數不可稱不可思不可量不可說不可說不可說世尊云何阿僧祇乃至不可說不可說?」心王菩薩:「善哉善哉善男子諸世間入佛所知數量如來正等覺善男子諦聽諦聽善思。」心王菩薩唯然受教

[0237b15] 佛言:「善男子一百洛叉俱胝俱胝俱胝那由他那由他那由他婆羅婆羅婆羅阿伽阿伽阿伽最勝最勝最勝(上聲)婆羅婆羅阿婆()阿婆阿婆()婆羅婆羅一界界分界分一普阿婆()阿婆阿婆彌伽()彌伽彌伽()薩羅薩羅薩羅()婆訶婆訶婆訶稱量稱量稱量一一一異顛倒顛倒顛倒()婆羅婆羅一周高出高出高出羅婆羅婆羅婆婆訶一一陀摩調伏調伏調伏憍慢憍慢憍慢不動不動不動極量極量極量那麼那麼那麼一諦一偈羅摩婆婆婆婆婆婆()婆羅婆羅()婆羅婆羅羅摩娑婆()娑婆娑婆一者伽摩伽摩伽摩演說演說演說無盡無盡無盡出生出生出生無我無我無我青蓮青蓮青蓮鉢頭摩鉢頭摩鉢頭摩僧祇僧祇僧祇阿僧祇阿僧祇阿僧祇阿僧祇阿僧祇阿僧祇無量無量無量無量無量無量無邊無邊無邊無邊無邊無邊不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可思不可思不可思不可思不可思不可思不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說。」

[0238b06] 爾時世尊心王菩薩

不可言說不可說, 充滿一切不可說
 不可言說, 不可說不可
 不可言說諸佛, 碎末微塵
 一塵不可說, 一一如是
 不可說諸佛, 一念不可說
 念念, 不可說
 不可說, 
 不可說算數, 不可說如是
 以此塵數, 一塵十萬不可說
 稱讚一普, 無能功德
 微細, 不可說普賢
 一切, 如是乃至法界
 處所, 無量不可說
 虛空, 一一如是
 國土, 無量種類差別
 不可說, 不可說同類
 不可言說, 淨剎不可說
 種種莊嚴不可說, 種種奇妙不可說
 一一, 不可說諸佛
 一一諸如來, 不可說不可說
 一一諸佛身上, 不可說毛孔
 一一毛孔, 色相不可說
 不可言說毛孔, 放光不可說
 一一光明, 蓮華不可說
 一一蓮華, 不可說
 不可說, 色相不可說
 不可說諸色, 復現不可說
 光明不可說, 色相不可說
 不可說色相, 一一不可說
 不可說, 復現不可說
 不可說月中, 一一不可說
 一一光明, 復現不可說
 不可說日中, 一一不可說
 一一諸色, 光明不可說
 一一光明, 不可說師子座
 一一不可說, 一一光明不可說
 妙色不可說, 不可說
 一一, 復現種種光明
 光復種種, 不可言說不可說
 如是種種光明, 須彌
 一一, 不可言說不可說
 須彌, 剎土不可說
 須彌無有, 示現剎土如是
 剎土, 一塵色相不可說
 有相, 不可言說不可說
 如是種種, 出光明不可說
 不可說, 說法不可說
 不可說, 不可說
 不可說念念, 真諦不可說
 示現未來一切, 演說無窮盡
 一一佛法不可說, 種種清淨不可說
 妙音不可說, 轉正法輪不可說
 一一法輪, 修多羅不可說
 一一修多羅, 分別法門不可說
 一一法門, 諸法不可說
 一一諸法, 調伏眾生不可說
 , 不可說安住
 , 住劫如是
 無礙不可說, 變化諸佛不可說
 一一變化諸如來, 復現不可說
 佛法不可說, 分身不可說
 莊嚴無量不可說, 往詣十方不可說
 周行國土不可說, 觀察眾生不可說
 清淨眾不可說, 調伏眾生不可說
 莊嚴不可說, 神力不可說
 自在不可說, 神變不可說
 所有神通不可說, 所有境界不可說
 所有加持不可說, 住世不可說
 清淨實相不可說, 修多羅不可說
 一一修多羅, 演說法門不可說
 一一法門, 諸法不可說
 一一諸法, 所有決定不可說
 一一決定, 調伏眾生不可說
 不可言說同類, 不可言說同類
 不可言說, 不可言說
 不可言說, 不可言說
 念念所行, 調伏眾生不可說
 所有神變不可說, 所有示現不可說
 不可說, 差別不可說
 菩薩分別, 
 大小, 雜染清淨
 如是一切不可說, 一一明了可分
 國土, 無量不可說
 如是塵數無邊, 
 國土不可說, 
 使增大, 國土來集
 所有國土, 形相雜亂
 國土, 一切國土如是
 虛空境界無邊, 使充滿
 如是國土, 菩薩一念
 微細毛孔, 不可說次第
 毛孔, 不能毛孔
 入時劫數不可說, 劫數不可說
 行列安住, 一切無能
 如是攝受安住, 所有境界不可說
 入時方便不可說, 不可說
 意根明了不可說, 遊歷不可說
 勇猛精進不可說, 自在神變不可說
 所有思惟不可說, 所有大願不可說
 所有境界不可說, 一切通達不可說
 身業清淨不可說, 語業清淨不可說
 意業清淨不可說, 信解清淨不可說
 妙智清淨不可說, 妙慧清淨不可說
 實相不可說, 疑惑不可說
 出離生死不可說, 正位不可說
 甚深三昧不可說, 一切不可說
 一切眾生不可說, 一切佛剎不可說
 知眾生身不可說, 不可說
 業果不可說, 意解不可說
 品類不可說, 種性不可說
 不可說, 不可說
 正生不可說, 不可說
 不可說, 不可說
 言語不可說, 作業不可說
 菩薩如是大慈悲, 利益一切諸世間
 普現不可說, 諸佛不可說
 諸菩薩不可說, 發生智慧不可說
 請問正法不可說, 佛教不可說
 種種不可說, 國土不可說
 示現神通不可說, 普遍十方不可說
 處處分身不可說, 親近諸佛不可說
 供具不可說, 種種無量不可說
 清淨眾不可說, 蓮華不可說
 最勝不可說, 供養如來不可說
 清淨信心不可說, 最勝不可說
 增上不可說, 恭敬諸佛不可說
 修行不可說, 過去不可說
 不可說, 一切不可說
 持戒清淨不可說, 心意清淨不可說
 讚歎諸佛不可說, 愛樂正法不可說
 成就不可說, 無生法忍不可說
 具足寂靜不可說, 寂靜不可說
 精進不可說, 過去不可說
 不退轉不可說, 傾動不可說
 一切不可說, 觀察諸法不可說
 寂然不可說, 不可說
 智慧通達不可說, 三昧自在不可說
 諸法不可說, 明見諸佛不可說
 無量不可說, 廣大不可說
 甚深境界不可說, 清淨法門不可說
 菩薩法力不可說, 菩薩法住不可說
 正念不可說, 諸法不可說
 方便智不可說, 甚深不可說
 無量智慧不可說, 究竟智慧不可說
 諸法不可說, 淨法不可說
 大法不可說, 大法不可說
 神力不可說, 方便不可說
 入空不可說, 念念相續不可說
 無量行門不可說, 念念不可說
 諸佛剎海不可說, 往詣不可說
 差別不可說, 種種清淨不可說
 差別莊嚴不可說, 無邊色相不可說
 種種不可說, 種種妙好不可說
 清淨佛土不可說, 雜染世界不可說
 了知眾生不可說, 種性不可說
 業報不可說, 心行不可說
 根性不可說, 不可說
 雜染清淨不可說, 觀察調伏不可說
 變化自在不可說, 種種不可說
 修行精進不可說, 度脫眾生不可說
 示現神變不可說, 放大光明不可說
 種種色相不可說, 令眾生不可說
 一一毛孔不可說, 放光明網不可說
 光網不可說, 普照佛剎不可說
 勇猛無畏不可說, 方便善巧不可說
 調伏眾生不可說, 出生不可說
 清淨身業不可說, 清淨語業不可說
 無邊意業不可說, 殊勝妙行不可說
 成就不可說, 深入法界不可說
 菩薩總持不可說, 善能修學不可說
 智者音聲不可說, 音聲清淨不可說
 正念真實不可說, 開悟眾生不可說
 具足威儀不可說, 清淨修行不可說
 成就無畏不可說, 調伏世間不可說
 諸佛不可說, 清淨勝行不可說
 諸佛不可說, 讚揚無盡不可說
 世間導師不可說, 演說讚歎不可說
 諸菩薩不可說, 清淨功德不可說
 邊際不可說, 其中不可說
 智慧不可說, 無能
 諸佛不可說, 智慧平等不可說
 諸法不可說, 無礙不可說
 三世不可說, 三世智慧不可說
 三世不可說, 智慧不可說
 殊勝妙行不可說, 無量大願不可說
 清淨大願不可說, 成就菩提不可說
 諸佛菩提不可說, 發生智慧不可說
 分別義理不可說, 一切法不可說
 嚴淨佛剎不可說, 修行諸力不可說
 長時修習不可說, 一念不可說
 諸佛自在不可說, 正法不可說
 種種神力不可說, 示現世間不可說
 清淨法輪不可說, 勇猛不可說
 種種開演不可說, 哀愍世間不可說
 不可言說一切, 不可說功德
 不可說, 不可說不可
 不可言說諸如來, 不可言說舌根
 歎佛不可言說, 不可說無能
 十方所有諸眾生, 一切同時成正覺
 中一, 不可言說一切
 不可說中一, 示現不可說
 不可說中一, 示現不可說
 不可說中一, 示現不可說
 不可說中一, 不可說
 一如一切, 一如一切
 一如一切, 一如一切
 一如一切聲, 不可說讚佛
 不可說, 歎佛功德無能
 一微塵, 不可言說蓮華
 一一蓮華世界, 賢首如來不可說
 乃至法界周遍, 其中所有微塵
 世界, 無量不可說
 一微塵無邊, 無量
 十方差別不可說, 剎海分布不可說
 一一中有如來, 壽命劫數不可說
 諸佛所行不可說, 甚深妙法不可說
 神通大力不可說, 無障礙不可說
 毛孔不可說, 毛孔因緣不可說
 成就十力不可說, 覺悟菩提不可說
 淨法界不可說, 智藏不可說
 種種數量不可說, 其一了知
 種種不可說, 通達
 種種三昧不可說, 
 不可說諸佛, 所行清淨不可說
 不可說無礙, 往詣十方不可說
 神力示現不可說, 所行無際不可說
 往詣不可說, 諸佛不可說
 精進勇猛不可說, 智慧通達不可說
 不行, 境界不可說
 不可稱大劫, 十方不可說
 方便智不可說, 真實智不可說
 神通智慧不可說, 念念示現不可說
 不可說諸佛, 一一了知不可說
 一時證菩提, 種種時而證入
 佛剎不可說, 佛剎不可說
 如是佛剎往詣, 諸如來不可說
 通達一實不可說, 入佛不可說
 諸佛國土不可說, 往詣成菩提
 國土眾生諸佛, 體性差別不可說
 如是三世無有, 菩薩一切明見。」

壽量品第三十

[0241a17] 爾時心王菩薩摩訶薩眾會諸菩薩:「佛子娑婆世界釋迦牟尼佛一劫極樂世界阿彌陀佛一日一夜極樂世界一劫袈裟世界金剛佛剎一日一夜袈裟世界一劫不退轉音聲世界善勝光明華開敷佛剎一日一夜不退轉音聲世界一劫離垢世界法幢佛一日一夜離垢世界一劫善燈世界師子佛一日一夜善燈世界一劫光明世界光明藏佛剎一日一夜光明世界一劫超過世界光明華開敷佛剎一日一夜超過世界一劫莊嚴世界一切神通光佛剎一日一夜莊嚴世界一劫光明世界佛剎一日一夜佛子如是次第乃至百萬阿僧祇世界最後世界一劫蓮華世界佛剎一日一夜普賢菩薩同行大菩薩充滿其中。」

諸菩薩住處品第三十二

[0241b07] 爾時心王菩薩摩訶薩眾會諸菩薩

[0241b08] 「佛子東方仙人諸菩薩中止現有菩薩金剛與其眷屬諸菩薩三百常在其中演說南方諸菩薩中止現有菩薩名曰與其眷屬諸菩薩五百常在其中演說西方金剛諸菩薩中止現有菩薩精進無畏與其眷屬諸菩薩三百常在其中演說北方香積諸菩薩中止現有菩薩名曰香象與其眷屬諸菩薩三千常在其中演說東北方清涼諸菩薩中止現有菩薩文殊師利與其眷屬諸菩薩萬人常在其中演說中有金剛山諸菩薩中止現有菩薩名曰與其眷屬諸菩薩二百常在其中演說東南支提諸菩薩中止現有菩薩名曰天冠與其眷屬諸菩薩一千常在其中演說西南光明諸菩薩中止現有菩薩名曰與其眷屬諸菩薩三千常在其中演說西北方諸菩薩中止現有菩薩名曰香光與其眷屬諸菩薩五千常在其中演說

[0241c06] 「大海之中住處莊嚴諸菩薩中止毘舍離住處諸菩薩中止羅城住處滿足諸菩薩中止住處名曰法座諸菩薩中止清淨彼岸住處諸菩薩中止國有住處無礙龍王建立諸菩薩中止國有住處出生諸菩薩中止震旦國有住處那羅延諸菩薩中止疏勒國住處牛頭山諸菩薩中止迦葉彌羅國住處名曰次第諸菩薩中止增長歡喜住處尊者諸菩薩中止國有住處光明諸菩薩中止乾陀羅國有住處婆羅諸菩薩中止。」

大方廣佛華嚴經卷第四十五

【經文資訊大正藏 10 No. 0279 大方廣佛華嚴經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供佛教電腦資訊功德提供摩訶工作室提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary