Taishō shinshū daizōkyō Chinese Buddhist Canon 大正新脩大藏經

Top Level Contents > Volume 3

Volumes 3 Jātaka and Avadāna 本緣部

No.Title
152 Sutra of the Collection of the Six Perfections (Liu Du Ji Jing) 六度集經
153 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 菩薩本緣經
154 Jātaka stories (Sheng Jing) 生經
155 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 菩薩本行經
156 Dafangbian Fo Bao'en Jing 大方便佛報恩經
157 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 悲華經
158 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 大乘悲分陀利經
159 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 大乘本生心地觀經
160 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 菩薩本生鬘論
161 Changshou Wang Jing 長壽王經
162 Jinse Wang Jing (Kanakavarṇapūrvayoga)金色王經
163 Miao Se Wang Yinyuan Jing妙色王因緣經
164 Shizi Su Duo Wang Duan Rou Jing 師子素馱娑王斷肉經
165 Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna)頂生王因緣經
166 Candraprabhabodhisattvacaryāvadāna 月光菩薩經
167 Prince Mūka Sūtra (Taizi Mupo Jing), translated by An Shigao 太子慕魄經
168 Prince Mūka Sūtra (Taizi Mupo Jing), translated by Dharmarakṣa 太子慕魄經
169 Yueming Pusa Jing (Candraprabhabodhisattva) 月明菩薩經
170 Sutra on Prince Punyarasmi (De Guang Taizi Jing) 德光太子經
171 Prince Sudana Sutra 太子須大拏經
172 Pusa Toushen Yi E Hu Qi Ta Yinyuan Jing 菩薩投身飴餓虎起塔因緣經
173 Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 福力太子因緣經
174 Pusa Shan Zi Jing (Śyāmakajātakasūtra) 菩薩睒子經
175a Shan Zi Jing 睒子經
175b Fo Shuo Shan Zi Jing 佛說睒子經
175c Fo Shuo Shan Zi Jing 佛說睒子經
176 Shizi Yue Fo Ben Sheng Jing 師子月佛本生經
177 Dayi Jing (Mahāmati) 大意經
178 Qian Shi San Zhuan Jing 前世三轉經
179 Yinse Nu Jing (Pūpāvatyāvadānā) 銀色女經
180 Guoqu Shi Fo Fen Wei Jing 過去世佛分衛經
181a Sutra of the Nine-Colored Deer 九色鹿經
181b Sutra of the Nine-Colored Deer 佛說九色鹿經
182a Lu Mu Jing 鹿母經
182b Fo Shuo Lu Mu Jing 佛說鹿母經
183 Yiqie Zhi Guangming Xianren Ci Xin Yinyuan Bu Shi Rou Jing 一切智光明仙人慈心因緣不食肉經
184 Xiuxing Ben Qi Jing 修行本起經
185 Taizi Rui Ying Ben Qi Jing 太子瑞應本起經
186 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 普曜經
187 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 方廣大莊嚴經
188 Yi Chu Pusa Benqi Jing (Abhiniṣkramaṇa) 異出菩薩本起經
189 Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 過去現在因果經
190 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 眾許摩訶帝經 *
191 Zhong Xu Mohe Di Jing 佛本行集經

Chinese

Pinyin   English

Parts
Notes