Taishō shinshū daizōkyō Chinese Buddhist Canon 《大正新脩大藏經》

Top Level Contents > Volume 3

Volumes 3 Jātaka and Avadāna 本緣部

No.Title
152 Sutra of the Collection of the Six Perfections (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》
153 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》
154 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》
155 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》
156 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》
157 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》
158 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》
159 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》
160 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》
161 Changshou Wang Jing 《長壽王經》
162 Jinse Wang Jing (Kanakavarṇapūrvayoga)《金色王經》
163 Miao Se Wang Yinyuan Jing《妙色王因緣經》
164 Shizi Su Duo Wang Duan Rou Jing 《師子素馱娑王斷肉經》
165 Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna)《頂生王因緣經》
166 Candraprabhabodhisattvacaryāvadāna 《月光菩薩經》
167 Taizi Mupo Jing, translated by An Shigao 《太子慕魄經》
168 Taizi Mupo Jing, translated by Dharmarakṣa 《太子慕魄經》
169 Yueming Pusa Jing (Candraprabhabodhisattva) 《月明菩薩經》
170 Deguang Taizi Jing 《德光太子經》
171 Prince Sudana Sutra 《太子須大拏經》
172 Pusa Toushen Yi E Hu Qi Ta Yinyuan Jing 《菩薩投身飴餓虎起塔因緣經》
173 Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 《福力太子因緣經》
174 Pusa Shan Zi Jing (Śyāmakajātakasūtra) 《菩薩睒子經》
175a Shan Zi Jing 《睒子經》
175b Fo Shuo Shan Zi Jing 《佛說睒子經》
175c Fo Shuo Shan Zi Jing 《佛說睒子經》
176 Shizi Yue Fo Ben Sheng Jing 《師子月佛本生經》
177 Dayi Jing (Mahāmati) 《大意經》
178 Qian Shi San Zhuan Jing 《前世三轉經》
179 Yinse Nu Jing (Pūpāvatyāvadānā) 《銀色女經》
180 Guoqu Shi Fo Fen Wei Jing 《過去世佛分衛經》
181a Sutra of the Nine-Colored Deer 《九色鹿經》
181b Sutra of the Nine-Colored Deer 《佛說九色鹿經》
182a Lu Mu Jing 《鹿母經》
182b Fo Shuo Lu Mu Jing 《佛說鹿母經》
183 Yiqie Zhi Guangming Xianren Ci Xin Yinyuan Bu Shi Rou Jing 《一切智光明仙人慈心因緣不食肉經》
184 Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》
185 Taizi Rui Ying Ben Qi Jing 《太子瑞應本起經》
186 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》
187 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》
188 Yi Chu Pusa Benqi Jing (Abhiniṣkramaṇa) 《異出菩薩本起經》
189 Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》
190 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《眾許摩訶帝經》 *
191 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》

Chinese

Pinyin   English

Parts
Notes